Nr. 117 (13640)

2021-10-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 117 (13640) skaitykite:

 • Aly­tus svars­to, kaip „su­sig­rą­žin­ti” į mies­tą pen­kia­ko­vę – sil­pno­ji gran­dis yra fech­ta­vi­mas
 • Šunų gam­ti­niai rei­ka­lai: lai­mė­tas pro­jek­tas ke­lioms de­šim­tims dė­žių, bet nė­ra kur ša­lin­ti
 • Sei­mo rū­muo­se – pa­ro­da apie Rai­žių kai­mo to­to­rių gy­ve­ni­mą
 • CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 567 aly­tiš­kiai ir 145 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai
 • Svar­biau­sia, kad nie­kas ne­nu­ken­tė­jo, ne­su­si­ža­lo­jo
 • Pa­žan­gūs slau­gos spren­di­mai die­nai ir nak­čiai
 • Ar ge­riau mir­ti, bet lais­vam nuo skie­po?
 • Kon­kur­sas ben­druo­me­nėms – pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­vo žie­diš­ku­mą!
 • Kai­mo ra­šy­to­jų die­nos pa­mi­nė­ji­mas ir nau­jos kny­gos Pu­nio­je
 • „Ka­da esu iš­se­kin­tas lau­ki­mo...“
 • Pro­fe­si­nę šven­tę Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jams nu­skaid­ri­no bu­vu­sių mo­ki­nių do­va­na
 • Mu­zi­kos ir ver­ty­bių si­ner­gi­ja
 • „Iš­ėjus Vy­tau­tui Ko­les­ni­ko­vui”
 • Kri­mi­na­lis­tų dar­bo už­ku­li­sius kny­go­je pra­sklei­dęs Al­vy­das Sa­dec­kas: „Ir ge­rai pa­da­riau, kad klau­siau šir­dies”
 • Skai­ty­to­jai pa­si­ti­ko nau­ją­ją J. K. Row­ling kny­gą: ber­niu­kas ir jo žais­las kei­čia pa­sau­lį
Alytaus teatro ( Rotušės a. 2 ) didžiojoje salėje spalio mėn. 9 d. (šeštadienį) 18 val. vyks Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncertas „VORTEX TEMPORUM“.
Labai didelė dalis to, kaip atrodo mūsų plaukai, priklauso nuo paprasčiausių plaukų gumyčių. Taip yra dėl to, nes dažnai naudojame netinkamas plaukų gumytes, kurios ne tik kenkia, bet ir yra dažna...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.