Nr. 114 (13637)

2021-10-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 114 (13637) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė ėmė­si nau­jo moks­lo – stu­di­juo­ja slau­gą
 • Kul­tū­riz­mo čem­pio­nė ku­ria ver­slą Aly­taus ra­jo­ne
 • Me­die­nos tvar­ky­to­jai ga­li pa­tir­ti ne­ma­lo­nių iš­lai­dų
 • Žemės ūkiui – ket­vir­tis mi­li­jar­do eu­rų pa­ra­mos: ska­tins au­gin­ti dar­žo­ves, o ne grū­dus
 • „Eu­ro­vais­ti­nė“ Aly­tu­je kvie­čia pa­si­skie­py­ti nuo gri­po
 • Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos vyk­dy­tos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės
 • Va­rė­no­je – dar­bo rin­ką kei­čian­tis pro­jek­tas
 • Dėl mo­ky­to­jos ren­kuo­si te­at­rą
 • Mei­lės la­bi­rin­tas kvie­čia gy­ve­ni­mo mo­ky­tis iš sa­vo se­no­lių
 • „Kai pa­ma­tai žmo­gaus dė­kin­gu­mą už pa­duo­tą van­dens šaukš­tą, štai kas ta­ve stu­mia į prie­kį”
 • Iš Aly­taus ki­lęs skulp­to­rius – pa­min­klo pa­ra­lim­pi­niam ju­dė­ji­mui au­to­rius
 • Gied­rei Bul­ga­ko­vie­nei – Kul­tū­ros mi­nist­ro pa­dė­ka
 • „Ame­ri­can En­glish Scho­ol” Aly­tu­je: „Mes ir mū­sų klien­tai esa­me lai­min­gi, kad pa­mo­kos vyks­ta gy­vai ir kvie­čia­me pri­si­jung­ti!”
 • At­lie­kų kon­tei­ne­riai plau­na­mi nuo­lat. Ar pa­ste­bė­jo­te?
Šil­dy­mo se­zo­nas jau čia pat. Ir šian­dien prog­no­zuo­ja­ma, kad aly­tiš­kiams, kaip be­veik vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jams, teks pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes mo­kant už...
Se­na­mies­čio ben­druo­me­nė aly­tiš­kius pa­kvie­tė į eks­kur­si­ją po jų pa­čių pri­si­mi­ni­mus – se­ną­jį Kriau­šių. Tai – pa­ti se­niau­sia kai­riak­ran­čio Aly­taus cen­tro da­lis, tu­rin­ti...
Į Alytų atkeliavęs visuomenės švietimo ir informavimo kampanijos „Jokio skirtumo“ suolelis kviečia miestiečius prisėsti ir pasikalbėti apie intelektualų laisvalaikį. Jokio skirtumo – su negalia ar be,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.