Nr. 107 (13630)

2021-09-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 107 (13630) skaitykite:

 • Lyg už­bur­ta­me ra­te su­ka­si vil­kų pjau­na­mos avys ir li­mi­tuo­ta me­džiok­lė
 • Ko­vi­das pa­lie­tė dar dau­giau Aly­taus iki­mo­kyk­li­nu­kų
 • Ko­dėl vy­rų gy­ve­ni­mo truk­mė Lie­tu­vo­je yra 9,5 me­tų trum­pes­nė nei mo­te­rų?
 • Šei­mos gy­dy­to­jai bu­dės li­go­ni­nė­je
 • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­ki­nių ta­ry­ba tu­ri nau­ją pir­mi­nin­ką
 • Au­to­mo­bi­lius pa­li­ko na­muo­se
 • Mais­to at­lie­kos: mes­ti, iš­vež­ti ar kom­pos­tuo­ti?
 • VšĮ Alytaus poliklinikos projekto integrali pagalba į namus Alytaus mieste turės tęstinumą
 • „Pa­si­il­gau...” – sa­ko Aly­taus mies­to te­at­ras, pra­dė­jęs nau­ją se­zo­ną
 • Pa­pil­dy­ta „Ru­dens ly­gės” ko­lek­ci­ja – Aly­taus li­go­ni­nei
 • Mie­go­jau ir sap­na­vau, kad gy­ve­ni­mas – džiaugs­mas. Pra­bu­dau ir pa­ma­čiau, kad gy­ve­ni­mas – pa­rei­ga. Ėmiau­si veik­los ir su­pra­tau – pa­rei­ga yra džiaugs­mas
 • Pa­gar­ba pa­au­ko­ju­siems gy­vy­bes už tau­tos lais­vę ir Lie­tu­vos vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bę
 • Pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti Lie­tu­vos par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo erd­vę
 • Įver­ti­no ins­ti­tu­ci­jų ir Ag­nės Bi­lo­tai­tės ko­mu­ni­ka­ci­ją apie mig­ran­tų kri­zę: nor­ma­lu, kad ak­cen­tuo­ja grės­mę, bet per­ženg­tų li­ni­jų yra
Prieš dve­jus me­tus ne­li­ko Aly­taus ra­jo­no Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus, nes į jį ne­su­si­rin­ko mo­ki­niai. Iki šiol...
Su Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Lau­ry­nu Kas­čiū­nu ka­vi­nė­je „mė­si­nė­ja­me“ Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ro...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.