Nr. 106 (13482)

2020-09-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 106 (13482) skaitykite:

  • In­drė Mi­ke­lio­ny­tė-Pran­cu­le­vi­čie­nė lai­mė­jo Aly­taus kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­są
  • Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė kon­su­lė Gar­di­ne siū­lo stip­rin­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą
  • Aly­tu­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos nu­sto­jo au­gu­sios, ta­čiau ne­ma­žė­ja
  • „Mes blaš­ko­mės tam, kad su­ras­tu­me kaž­ko­kią pras­mę kas­die­ny­bė­je”, – tei­gia ke­lio­nių no­ve­lių kny­gą Aly­tu­je pri­sta­tęs ži­no­mas žur­na­lis­tas ir ke­liau­to­jas Liu­das Dap­kus
  • At­rask li­te­ra­tū­ri­nį Aly­tų – mo­bi­lio­ji pro­gra­mė­lė Aly­taus kraš­to ra­šy­to­jams pa­žin­ti
  • Ras­ti tei­sin­gą ke­lią gy­ve­ni­me ga­li pa­dė­ti ir kny­ga
  • Kaip at­skir­ti CO­VID-19 nuo per­ša­li­mo?
  • Renginys Alytuje: ar gerovės valstybė įmanoma be moterų ir vyrų lygybės?
  • Bal­to­sios ro­žės tau­rės tur­ny­ras iš mies­to die­nos per­si­kė­lė į ru­de­nį
Įrenginėdami savo namus, visuomet tikimės, kad jie bus ir stilingi, ir funkcionalūs – tokias ypatybes garantuoja deramai pasirinkta įranga. Tiek santechnikos, tiek šildymo prekės gali ne tik atlikti...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.