Nr. 106 (13336)

2019-09-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 106 (13336) skaitykite:

 • Pa­mi­nė­jo Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no var­do su­tei­ki­mo ir ko­vi­nės vė­lia­vos įtei­ki­mo ju­bi­lie­jų
 • Pir­mą kar­tą ant Aly­taus pi­lia­kal­nio – ug­nies ir šiau­di­nių skulp­tū­rų „šo­kis”
 • Ką aly­tiš­kiams pa­po­rins Ri­mė­jos tep­tu­ko štri­chai?
 • Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas. „Auk­si­niai šla­ge­riai”
 • Dė­ko­ja­me už ben­dra­dar­bia­vi­mą
 • Aly­taus ra­jo­nas: ma­žė­ja be­dar­bių, trūks­ta tik vie­no mo­ky­to­jo
 • Eismo ribojimai Alytuje
 • Ko Lie­tu­vos ver­slas ti­ki­si iš švie­ti­mo? At­sa­ky­mą su­ži­no­si­te fo­ru­me!
 • Bus pa­gerb­ti par­ti­za­nai
 • Po gais­ro ne­di­de­lio mies­te­lio šei­mai at­si­ties­ti pa­dė­jo prieš ke­le­tą me­tų pri­im­tas lem­tin­gas spren­di­mas
 • Aly­tu­je ap­leis­ti pa­sta­tai bus ap­deng­ti ten­tais
 • Pa­ste­bė­ję be­glo­bį gy­vū­ną pra­neš­ki­te se­niū­ni­jai 
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.