Nr. 104 (13334)

2019-09-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 104 (13334) skaitykite:

 • Iš Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lio iš­trauk­tas še­šio­lik­me­čio kū­nas
 • Už trak­to­rių, sa­va­ei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gist­ra­vi­mą rei­kės mo­kė­ti dau­giau
 • Dis­ku­si­ja van­dens tar­šos ma­ži­ni­mo klau­si­mais
 • Mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais mo­kyk­las pa­sie­kia dau­giau kaip pu­sė ra­jo­no mo­ki­nių
 • 11 klau­si­mų apie PSD, ku­riuos jau­ni­mui svar­bu ži­no­ti rug­sė­jį
 • Aly­tu­je per me­tus fi­nan­si­nės pa­ska­tos įsi­gy­ti pir­mą­jį būs­tą iš­duo­tos 69 šei­moms
 • Literatūriniame traukinyje – dviejų kartų atstovų pasimatymas
 • Ypa­tin­gi mai­nai tarp mu­zie­jų
 • Baltai vieningi kaip niekada!
 • „Ve­du ta­ve su mei­le. Te­at­ras”. 30-asis Aly­taus mies­to te­at­ro se­zo­nas dos­nus my­lin­čių nau­jie­nų
 • Psi­cho­lo­gė: „Jei­gu vai­ko tei­sės ig­no­ruo­ja­mos, jis au­ga su di­de­liu
 • nu­si­vy­li­mu, skriau­da, men­ka­ver­tiš­ku­mo jaus­mu, pyk­čiu ir bai­me”
 • „Vie­ny­bė te­žy­di”, ar­ba Žmo­nių, tu­rin­čių re­gos ne­ga­lią, eks­kur­si­ja į Lat­vi­ją
 • Ve­ga­niz­mas – ma­da ar gė­ris svei­ka­tai?
 • Op­ti­mis­tai gy­ve­na il­giau
 • JAV rugsėjo 11-ąją gimė kūdikis, kurio svoris – 9 svarai ir 11 uncijų
 • Padūkęs skersvėjis
 • 45 priežastys atostogauti Tailande
 • Ne­įpras­to­je vie­to­je, miš­ke, ra­do di­džių­jų lan­ger­ma­ni­jų
 • Di­de­lis, bet svei­ku­tė­lis
Namai daugeliui yra ta vieta, kurioje galima jaustis užtikrintai ir saugiai. Tačiau vienas netikėtas įvykis, viena nelaimė gali labai greitai šią tvirtovę atimti. Tuo galėjo įsitikinti ir nedidelio miestelio gyventoja Auksė bei jos šeima. Auksės namus birželį nuniokojo gaisras. Perniek nuėjo juose neseniai atliktas remontas, supirkti nauji baldai. Vis dėlto po nelaimės nepraėjus nė porai mėnesių šeima jau stojasi ant kojų ir atkuria savo namų jaukumą. Tai Auksei padaryti leidžia prieš keletą metų priimtas teisingas sprendimas – savo namus apdrausti draudimo bendrovės ERGO turto draudimu.  
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.