Nr. 104 (13187)

2018-09-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 104 (13187) skaitykite:

  • Mero patarėjo karjera truko vos vieną dieną 
  • Kęs­tu­tis Ąžuo­las – Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas į Aly­taus me­rus 
  • „At­mi­ni­mo tau­rės” tur­ny­re Aly­taus ran­ki­nio ve­te­ra­nai – an­tri 
  • Am­bi­ci­ja, kaip ir elek­tra, gy­ve­ni­mą ga­li pra­tur­tin­ti, bet ga­li ir su­nai­kin­ti 
  • Po­li­ci­jos šuo ap­ti­ko din­gu­sio se­nu­ko kū­ną 
  • Apie gam­tą ir emig­ra­ci­ją 
  • Vie­toj mo­kyk­li­nio skam­bu­čio – būg­nų tra­tė­ji­mas
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pas­ta­ruo­ju me­tu, po į pa­rei­gas su­grą­žin­tų vi­ce­me­rų, at­si­ra­do po­li­ti­nių po­sū­kių, pa­lan­kių nau­ja­jai val­dan­čia­jai ta­ry­bos dau­gu­mai ir...
Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas sky­riaus ta­ry­bai pa­ti­kė­jo pa­tvir­tin­ti kan­di­da­tą į Aly­taus mies­to me­rus at­ei­nan­čiais me­tais...
Rug­sė­jo tur­gūs – trum­pi ir sek­lūs. Kai­nos be­veik ne­kin­ta: kas do­mi­si grū­dais, tai nė vie­no ja­vo mai­šo kai­na per de­šimt eu­rų ne­per­si­ri­to. Pi­giau­sios – avi­žos, nors...
Anglų kalbos akademija „American English School“ (AMES) šiemet naujus mokslo metus pradėjo duris atverdama naujovėms. Nuo šiol AMES – vienintelė kalbų mokykla Lietuvoje, savo mokiniams galinti...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.