Nr. 103 (13919)

2023-09-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 103 (13919) skaitykite:

 • Ar sa­vi­val­dy­bė iš­drįs pa­ne­mu­nė­je ties­ti gat­vę dėl tri­jų skly­pų pa­to­gu­mo?
 • Gy­ven­to­jų pra­šy­mu ra­jo­no me­rė krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą
 • Ki­tais me­tais bus re­mon­tuo­ja­mi du li­go­ni­nės sky­riai
 • Pra­dė­ti dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ko pa­lei Ne­mu­ną įren­gi­mo dar­bai
 • Ju­dė­ti svei­ka ir nau­din­ga
 • Ei­ti į gam­tą ne­pa­si­do­mė­jus ja – tai kaip ei­ti į bib­lio­te­ką ne­mo­kant skai­ty­ti
 • Ty­ri­mas dėl li­go­ni­nės veik­los – vyks­ta
 • „Lit­grid”: į Tel­šių ir Aly­taus pa­sto­tes at­ga­ben­ti sin­chro­ni­niai kom­pen­sa­to­riai
 • Ren­gi­nys „Ko­kia gra­ži, tu ma­no Dzū­ki­ja” su­kvie­tė gau­sią Mik­lu­sė­nų ben­druo­me­nę
 • Aly­taus ra­jo­no spor­ti­nin­kų trium­fas se­niū­ni­jų var­žy­bo­se!
 • Šau­lių pra­ty­bos – rug­sė­jo 16–17 dienomis
 • Tarp­tau­ti­nė­je jur­gi­nų pa­ro­do­je pub­li­kos iš­rink­tu nu­ga­lė­to­ju ta­po veis­lė iš Ny­der­lan­dų ‘Fleu­rel’
Pa­sau­ly­je ži­no­mas bon­sų au­gin­to­jas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tu­ri ne tik pa­vie­nių mo­ki­nių. „Esa­me bon­sų šei­ma“, – pri­sis­ta­to aš­tuon­me­tis Tau­ras. Jo tė­tis...
Aly­taus ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mas jau du kar­tus bu­vo vie­šai svars­to­mas su gy­ven­to­jais. An­tro svars­ty­mo me­tu di­džiau­sio gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo su­lau­kė se­no­jo­je...
Vi­da Jur­kie­nė, gi­mu­si ir au­gu­si Dzū­ki­jo­je, šie­met iš­lei­do nau­ją po­ezi­jos kny­gą „Gy­ve­ni­mo ža­ve­sio kok­tei­lis“. Jau tu­ri ir ant­rą­jį šios kny­gos lei­di­mą, tai šeš­to­ji jos...
Praūžė Šiaulių miesto 787-asis gimtadienis. Įmonės, įstaigos, ne pelno siekiančios organizacijos, kultūros ir meno atstovai, aktyvūs šiauliečiai ir miesto svečiai ieškojo originalių idėjų, kaip...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.