Nr. 10 (13386)

2020-01-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 10 (13386) skaitykite:

 • Pra­šo­me at­šauk­ti ne­vy­ku­sį
 • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą dėl at­si­skai­ty­mo bū­do
 • Gais­ro pa­da­ri­niai: nuos­to­liams, ku­rie ga­li dar di­dė­ti, at­ly­gin­ti – per 1 mln. eu­rų, ne­gąs­di­nan­tys diok­si­nų kie­kiai pie­ne
 • As­me­ni­nis asis­ten­tas ne­įga­laus as­mens šei­mo­je: pa­dė­jė­jas, drau­gas pa­ta­rė­jas
 • Gais­ras be dū­mų
 • Po dzū­kiš­ką pa­vel­dą lan­ky­to­jus kvies dai­ry­tis ir pro vir­tu­a­liosios re­a­ly­bės aki­nius
 • Už ste­buk­lin­gą­jį pre­pa­ra­tą nuo vi­sų li­gų – tūks­tan­ti­nė bau­da
 • La­biau­siai Lie­tu­vos te­mos per­nai do­mi­no Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos me­di­jas
 • Juo­dos bal­to­jo kiš­kio die­nos
 • VDU prof. An­ta­nas Ma­zi­liaus­kas: ne­ap­si­riks ža­dan­tys sa­vo at­ei­tį su­sie­ti su kli­ma­to kai­tos pro­ble­mų spren­di­mu
 • Šeš­ta­die­nio po­pie­tė „Pa­sė­jau gri­kį”
 • Edu­ka­ci­nės dirb­tu­vės. Pa­si­ga­min­ki­me le­syk­lė­lę
 • An­že­li­kos Cho­li­nos šo­kio te­at­ro spek­tak­lis „Otelas”
 • Ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos „Mes – žmo­nės rim­ti” ati­da­ry­mas
Spynos – jomis užrakinamos būsto ar automobilio durys. Deja, nedažnai susimąstome kiek jos saugios ir gebėtų apsaugoti nuo įsilaužimo. Įsigijus kokybišką bei saugią spyną nereikės sukti galvos kaip...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.