Lai­mė­ta ko­va su sa­vi­val­dy­be ir me­ru (11)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
A. Ga­lak­voš­čius
Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius pas­ta­ruo­ju me­tu – vie­nin­te­lis iš mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vų, iš­drį­su­sių by­li­nė­tis su šia val­džios ins­ti­tu­ci­ja dėl įsta­ty­miš­kai pri­klau­san­čio at­ly­gi­ni­mo.

By­li­nė­ji­ma­sis iš es­mės vy­ko ir su me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu, nes pagal įsta­ty­mus jis nu­sta­to  at­ly­gi­ni­mus sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vams. Nors ir iš da­lies, bet Nak­vy­nės na­mų va­do­vui pa­vy­ko lai­mė­ti teis­mi­nę ko­vą. 

Šian­dien A.Ga­lak­voš­čius su mies­to sa­vi­val­dy­be ko­vo­ja, kad Nak­vy­nės na­mų dar­buo­to­jams nebūtų pa­blo­gin­tos dar­bo są­ly­gos.

At­sa­ky­me pa­si­ge­do mo­ty­vų ir pa­grįs­tu­mo


Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius A.Ga­lak­voš­čius ge­rai pri­si­me­na 2022-ųjų pra­džią, kuo­met įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gio už dar­bą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, o jis, ne­su­lau­kęs jo­kių sa­vi­val­dy­bės veiks­mų dėl al­gos per­skai­čia­vi­mo, krei­pė­si į me­rą N.Ce­siu­lį. 


Pra­šy­mas bu­vo ele­men­ta­rus – pa­tvir­tin­ti nau­ją jo pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tą, ku­ris pa­gal mi­nė­tą tei­sės ak­tą tu­rė­tų bū­ti di­des­nis nei iki tol nu­sta­ty­tas. Mat pa­gal nau­ją Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bės me­rui su­teik­ta tei­sė, vadovaujantis tei­sės aktais, nu­sta­ty­ti šiai vie­ti­nei val­džiai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mus. 


N.Ce­siu­lis Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­riui pa­tei­kė ne­pa­lan­kų at­sa­ky­mą – nau­jas pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tas ne­bu­vo skir­tas.


Ka­dan­gi mies­to va­do­vo at­sa­ky­mas, kaip sa­kė A.Ga­lak­voš­čius, bu­vo ne­mo­ty­vuo­tas ir ne­pa­grįs­tas, jis krei­pė­si į Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Aly­taus dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją.


Me­ras pa­si­ra­šė dar­bo su­tar­ties pa­kei­ti­mus


Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ja taip pat ne­bu­vo pa­lan­ki Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­riui. Kon­sta­tuo­ta, kad nė­ra pa­grin­do pri­pa­žin­ti, jog me­ras A.Ga­lak­voš­čiui pri­va­lė­jo pa­di­din­ti dar­bo už­mo­kes­čio pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tą.


Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius, nu­spren­dęs, kaip sa­ko­ma, ei­ti iki ga­lo, krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą, pra­šy­da­mas įpa­rei­go­ti me­rą pa­di­din­ti jam at­ly­gi­ni­mą ir pri­teis­ti ne­iš­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio da­lį.


Šio teis­mo Drus­ki­nin­kų rū­mai A.Ga­lak­voš­čiaus ieš­ki­nį ten­ki­no iš da­lies. 


Ir sa­vi­val­dy­bė, ir pats Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Abi pu­sės ne­su­ti­ko su nu­sta­ty­tu al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tu. Ta­čiau ir Kau­no teis­mas A.Ga­lak­voš­čiaus pra­šy­mą ten­ki­no iš da­lies. 


Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­riaus al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tas ati­tin­ka­mai pa­di­din­tas ir me­ras, va­do­vau­da­ma­sis šio teis­mo nu­tar­ti­mi, pa­si­ra­šė dar­bo su­tar­ties su juo pa­kei­ti­mus.


O Aly­taus apy­lin­kės teis­me ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri būti spren­džia­ma, ko­kią su­mą iš­mo­kė­ti Nak­vy­nės na­mų va­do­vui už maž­daug vie­nus me­tus ne­gau­tą pri­klau­san­tį at­ly­gi­ni­mą. 


„Taip, ma­no pra­šy­mą teis­mas ten­ki­no tik iš da­lies. Ta­čiau man pa­vy­ko pa­siek­ti ir įro­dy­ti, kad vie­ti­nė val­džia, šiuo at­ve­ju – me­ras, ne vi­sa­da tei­sūs, o spren­di­mai to­li gra­žu nė­ra vi­sa­da tei­sin­gi. Aš jau toks žmo­gus, ne­ga­liu taiks­ty­tis su tuo, kas įsta­ty­miš­kai yra ne­tei­sė­ta“,– sa­kė A.Ga­lak­voš­čius, ku­riam pri­rei­kė dau­giau nei dve­jų me­tų sa­vo tei­su­mui įro­dy­ti. 


Gal­būt kai kas pa­mir­šę A.Ga­lak­voš­čiaus už­si­spy­ri­mą


Kad Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius tu­ri pa­tir­ties, ko­vo­jant dėl svar­bių Aly­tui ir ne tik jam spren­di­mų, liu­di­ja kon­kre­tūs fak­tai. 
Prieš de­šimt­me­tį vie­nos jau bu­vu­sios par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­rius, ku­riam va­do­va­vo A.Ga­lak­voš­čius, krei­pė­si į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mą, ku­riuo bu­vo pra­tęs­ta ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tis su pran­cū­zų kom­pa­ni­ja. Įžvelg­ta, kad bu­vo pa­žeis­tas Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mas. Tai nu­sta­tė ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, o mies­to sa­vi­val­dy­bė ši­lu­mos ūkį su­sig­rą­ži­no anks­čiau nei bu­vo nu­ma­ty­ta su­tar­ties pra­tę­si­me.


Nors į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą krei­pė­si par­ti­jos sky­rius, ta­čiau raš­tą mi­nė­tai ta­ry­bai ren­gė ir ar­gu­men­tus pa­tei­kė A.Ga­lak­voš­čius.


Jis net Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui bu­vo pa­tei­kęs skun­dą dėl vals­ty­bės ne­tei­sė­tai ne­grą­žin­to ar­ba nu­sa­vin­to už­sta­to sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Re­to­kai taip at­si­tin­ka, o aly­tiš­kių at­ve­ju tai tik­ra re­te­ny­bė, kad to­kia­me teis­me bū­tų pri­im­tas nag­ri­nė­ti as­mens skun­das. Su A. Ga­lak­voš­čiaus skun­du bū­tent taip ir įvy­ko.


Mi­nė­tas teis­mas bu­vo da­vęs ter­mi­ną abiem ša­lims – vals­ty­bei ir A.Ga­lak­voš­čiui su­si­tai­ky­ti.


By­la Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me ne­bu­vo nag­ri­nė­ja­ma, nes...


Daugiau sužinokite skaitydami laikraščio „Alytaus naujienos“ 14000-ąjį numerį.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija tel. +37060444141

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nepateisina meras ir laimėjus tarybos dauguma alytiškių išrrmeikšto pasitikėjimo avansu per rinkimus. Nerenkant eliminuot iš būsimos tarybos atskirų populistinių oligarchų interesų. Nes laimėję paniškai bijo sprest miestui strateginę reikšmę turinčių klausimų. Kaip į pramonės parko pritraukimo strateginio investuotojo su gerais atlyginimais ką kitur pafarę, miesto labui įveiklinimų didelių aerodromo bei Medeluno žemių plotų, žmonių labui koteguot atliekų mokesčio nuo plotų. Kur nauda oligsrchų įmonių plotams.. Vietoj to meras primityviai gėdindamasis slopina neįtinkančius.

  Komentaras

  Paskutiam susitikime su verslininkais, meras atviravo. Kad svarbiausiai klausimais tarias su stambių firmų vadovais, kvieęias juos į darbo grupes. O tu verslininkų lygis, išplaukt ant vergų. Neprieleist per pramonės parką rimtos verslo konkurencijos. Tad savo protais per rinkimus finansuodami ir to dėka išstatydami tokius veikėjus išstato. Kurie nesugeba per savivaldą sprest primituvių situacijų. Iš kart demonstruodami nepilnavertiškumų keršto emocijas, kur prie v rimto valdymo neturėtų kilt.

  Komentaras

  Atlyginimas yra kiekvieno asmeninis reikalas. Straipsnis apie įstatymų nesilaikymą ir Cesiulio savivaldžiavimą. Garantuotai prieis liepto galą ir antrankius šitas kolegijos ūkvedys

  Komentaras

  Sveikiname direktorių ! Parazitai, sėdintys valdžioje ir pažeidinėjantys įstatymus, turi būti paduoti į teismą. O Alytuje tokių parazitų nors vežimu vežk. Ypač švietime ir savivaldoje

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.