Lai­ki­ną­jį mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių rei­ka­lau­ja­ma at­šauk­ti iš pa­rei­gų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2020 Spalis 27
Giedrius Šimas
Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mok­ra­tas Giedrius Ši­mas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja nuo rug­sė­jo vi­du­rio.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, spa­lio 23-iąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­tas me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ad­re­suo­tas de­vy­nių ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­tas rei­ka­la­vi­mas at­šauk­ti lai­ki­ną­jį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Gied­rių Ši­mą iš pa­rei­gų ir vie­toj jo skir­ti ki­tą as­me­nį. Pas­ta­ra­sis ne­nu­ro­do­mas.

Rei­ka­la­vi­me pra­šo­ma ne vė­liau kaip per dvi sa­vai­tes su­kvies­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mas lai­ki­no­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gied­riaus Ši­mo at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų klau­si­mas. Pa­reng­tas ir to­kio spren­di­mo pro­jek­tas, nu­ma­tant į šias pa­rei­gas skir­ti ki­tą as­me­nį, ku­ris ne­nu­ro­do­mas.

Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mok­ra­tas G.Ši­mas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja nuo rug­sė­jo vi­du­rio, iš pa­rei­gų dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­lei­dus administra­cijos direktorių, ki­tą so­cial­de­mok­ra­tą Ro­lan­dą Juo­nį.

Ka­dan­gi rei­ka­la­vi­mą pa­si­ra­šė treč­da­lis ta­ry­bos na­rių, me­ras, taip pat so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis įstatymiškai pri­va­lo šauk­ti po­sė­dį mi­nė­tu klau­si­mu per dvi savaites nuo gauto reikalavimo.

Ar­ti­miau­sias ta­ry­bos po­sė­dis tu­ri vyk­ti šį ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 29-ąją, šian­dien tu­ri rink­tis ta­ry­bos frak­ci­jos, tad lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo klau­si­mas ga­li bū­ti svars­to­mas ir po­ryt.

Kaip sa­kė me­ras, nėra tokios tikimybės, kad lai­kinojo administracijos direk­toriaus klausimas būtų svarstomas šį ket­vir­tadienį vyksiančiame posė­dyje.

„Tarybos narių reikala­vimą atšaukti laikinąjį direk­torių iš pareigų vertinu neigiamai. Miestui reikia pokyčių kuriant, statant, o ne griaunant. Matau, kad tarp tarybos narių yra nesu­tarimų, bet reikia sėsti ir kalbėti, reikia spręsti nuo­latinio administracijos direk­toriaus klausimą“, – teigė N.Cesiulis.

Rei­ka­la­vi­mą sa­vi­val­dy­bėje pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, spa­lio 23-iąją, už­re­gist­ra­vęs ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kandidatų sąrašą, tvir­ti­no, kad pa­grin­di­nė to­kio rei­ka­la­vi­mo prie­žas­tis – lai­ki­na­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ne­su­ge­bė­jo pa­teik­ti teis­mui tei­siš­kai su­ko­re­guo­tos tai­kos su­tar­ties su Aly­taus ben­dro­ve „Va Sta­ty­ba“ dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to: „Bū­tent to­dėl teis­mas ją ir at­me­tė. Po teis­mo spren­di­mo „Va Sta­ty­ba“ tei­siš­kai su­tvar­kė tai­kos su­tar­tį, bet ad­mi­nist­ra­ci­ja jos ne­tei­kė teis­mui tvir­tin­ti. Mes šiam re­mon­tui pra­ran­da­me pu­sę mi­li­jo­no eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to ir nie­kam tai ne­rū­pi.“

Meras tokius priekaištus laikinajam admi­nistracijos vadovui vadina nesupranta­mais, nes teismas atmetė taikos sutartį.

Pats G.Ši­mas reiš­kia­mo rei­ka­la­vi­mo jį at­šauk­ti iš da­bar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ei­na­mų pa­rei­gų ne­ko­men­ta­vo, pa­reikš­da­mas, kad tai po­li­ti­niai pro­ce­sai, į ku­riuos ne­no­rin­tis vel­tis.

  Komentaras

  I understand why the need of demolition? Here in our country, we face the same problem. But our problem is the informal settlers that are living on different places here. In order for us to develop we need those spaces to build more infrastructures that will benefit the city. Unfortunately, many people disagree with the solution, before we demolish something, we make sure that we relocate them in a great environment. But not all them agrees. But that’s the thing we already helped them and yet they have the guts to be angry at us simply because we are doing our jobs. We could just leave them on the streets because the fact is, they don’t have the right to stay there and yet here we are providing the necessary. If you want I play this game to help me develop my skills on designing homes. You can check out design home game for pc and https://gachaclub.io/ .

  Komentaras

  Pagal įstatymus direktorius pavaldus tarybai ir atskaitingas merui ir tarybai. Apie savo veiklą visuomenę gali tik informuot. O štai pačių ronkti 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Net už direktoriaus veiklą. Kuris į tarybą nerinktas ir alytiškiams neatsakingas. Vienok per daug strėlių į mero pusę. Kuris būtent už savo ir savivaldybės veiklą atskaitongas tarybai ir bendruomenei. Ir taip nereaguot, kad jo komanda retinama, gsl tik jis ir sugeba? Kitas jo vietoj jaustų atsakomybę ir reaguotų. O čia kaip ne prie ko.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.