Kultūros paveldo pulsui palaikyti – nauja prevencinės priežiūros sistema Lietuvoje (0)

fixus
Va­sa­rą dar­bai ob­jek­tuo­se, žie­mą – ka­bi­ne­tuo­se. To­kiu rit­mu pa­vel­do prie­žiū­ros sis­te­mos „FI­XUS Mo­bi­lis“ ko­man­dų na­riai vei­kia pro­jek­to lai­ko­tar­piui įpu­sė­jus. Į nau­ją pre­ven­ci­nę sis­te­mą Lie­tu­vo­je įsi­jun­gė jau dau­giau nei 70 kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų val­dy­to­jų. Tar­pins­ti­tu­ci­nė dar­bo gru­pė kiek­vie­ną mė­ne­sį at­ren­ka nau­jų ob­jek­tų „FI­XUS Mo­bi­lis“ ap­žiū­roms. Ap­lan­ky­ta jau dau­giau kaip 40 ob­jek­tų, be­veik 20-yje at­lik­ti įvai­rūs prie­žiū­ros dar­bai, 18-oje ob­jek­tų dar­bai jau baig­ti, val­dy­to­jams įteik­ta ata­skai­ta apie val­do­mo pa­vel­do objekto būk­lę.

Pa­aiš­kė­ja tik­ro­ji pa­sta­tų būk­lė

FI­XUS pro­jek­to at­ran­ka skel­bia, kad spe­cia­lis­tų pa­slau­gos skir­tos nau­do­ja­miems pa­sta­tams, nes pre­ven­ci­nė prie­žiū­ra ap­leis­tiems ar smar­kiai pa­žeis­tiems sta­ti­niams jau ne­ak­tu­a­li – jiems iš­sau­go­ti rei­kia di­des­nės ap­im­ties dar­bų. Ta­čiau vie­nos iš mo­bi­lių­jų ko­man­dų va­do­vė Emi­li­ja Armakauskaitė pa­ste­bi, kad su­dė­jus vi­sus per ap­žiū­rą su­rink­tus fak­tus į ata­skai­tą, ne­re­tai ten­ka kon­sta­tuo­ti, jog vi­sas pa­sta­tas ar jo da­lis yra blo­gos būk­lės ir ne­sau­gus eks­plo­a­tuo­ti.

Per pro­jek­to lai­ko­tar­pį nu­ma­ty­ta ap­žiū­rė­ti 200 ob­jek­tų. Sėk­mės is­to­ri­jos pa­de­da pil­dy­ti ob­jek­tų są­ra­šą, o Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re esan­čių pa­sta­tų val­dy­to­jai vis ge­riau per­pran­ta, ko­kia yra pro­jek­to FI­XUS es­mė ir dar­bo me­to­dai. Jau ga­li­ma pa­ste­bė­ti tam tik­rus dės­nin­gu­mus: skir­tin­gų ob­jek­tų val­dy­to­jus da­ly­vau­ti FI­XUS pro­jek­te mo­ty­vuo­ja skir­tin­gi da­ly­kai. Tai ga­li bū­ti vi­si trys pa­grin­di­niai dar­bo eta­pai – ob­jek­to ap­žiū­ra, prie­žiū­ros dar­bai, ata­skai­ta, vis dėl to dau­gu­ma sa­vi­nin­kų la­biau­siai lau­kia prak­ti­nės spe­cia­lis­tų pa­gal­bos, t.y. prie­žiū­ros dar­bų ir kon­sul­ta­ci­jų.

 

Mo­ty­vuo­ja skir­tin­gi da­ly­kai

„Ap­žiū­ra tik­rai ver­tin­ga – tai būk­lės, ko­kia ji yra da­bar, do­ku­men­ta­ci­ja. Ji ga­li bū­ti nau­din­ga ir po ke­lių ar ke­lio­li­kos me­tų. O dar­bai ma­to­si iš kar­to – jų re­zul­ta­tas la­bai vi­zu­a­lus, to­dėl la­biau­siai ir džiu­gi­na val­dy­to­jus“, – įspū­džiais iš ben­dra­vi­mo su pa­sta­tų val­dy­to­jais da­li­ja­si pre­ven­ci­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė In­ga Vil­kai­ty­tė.

Bū­na, kad di­de­lių lū­kes­čių dėl dar­bų ap­im­ties tu­rė­ję pa­vel­do sta­ti­nių val­dy­to­jai nu­si­vi­lia su­ži­no­ję, kad prie­žiū­ros dar­bai – vien­kar­ti­niai, o su spe­cia­lis­tais ten­ka at­si­svei­kin­ti au­to­bu­siu­kui–dirb­tu­vėms jų val­do­se pa­si­ro­džius po­rą kar­tų. „Ki­ti kaip tik ne­la­bai ima į gal­vą, ar at­va­žiuo­si­me dar kar­tą ar ne, ar įgy­ven­din­ti dar­bai di­des­ni, ar ma­žes­ni. Jiems svar­bu, kad pro­fe­sio­na­liai įver­tin­tu­me ob­jek­to būk­lę“, – pa­sa­ko­ja gru­pės va­do­vė Emi­li­ja Armakauskaitė. Ko­le­ga Sau­lius Uš­pa­lis pri­du­ria, kad da­lį val­dy­to­jų ma­si­na bū­tent ata­skai­ta: ji yra ob­jek­ty­vus do­ku­men­tas, ku­ria­me vis­kas nuo A iki Ž pa­aiš­kin­ta ir su­pran­ta­ma kal­ba iš­dės­ty­ta, ko­kia yra pa­sta­to būk­lė. Val­dy­to­jai ti­ki­si, kad ata­skai­ta, nu­ro­dan­ti pa­sta­to pa­žei­di­mus, pa­dės pa­grįs­ti fi­nan­si­nės pa­ra­mos po­rei­kį.

 

Ver­ti­na pro­fe­sio­na­lų pa­gal­bą

Ko­kia be­bū­tų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų val­dy­to­jų mo­ty­va­ci­ja, la­bai svar­bu, kaip su jais ben­drau­ja gru­pių va­do­vai. Jei jie su­pran­ta­mai pa­aiš­ki­na pro­jek­to tiks­lus, ap­ta­ria dar­bus su kon­kre­čiu val­dy­to­ju, toks aiš­ku­mas vi­sa­da pa­de­da iš­veng­ti nesu­si­pra­ti­mų.

Rū­ta Sta­ne­vi­čie­nė, dvie­jų pro­jek­to FI­XUS pa­slau­goms at­rink­tų ob­jek­tų val­dy­to­ja, ben­dra­dar­bia­vi­mą su Ku­ni­giš­kiuo­se dir­bu­sia ko­man­da ver­ti­na pui­kiai. At­min­čiai, pa­si­gė­rė­ji­mui ir at­ei­nan­čioms kar­toms sa­vo val­do­mą et­no­ar­chi­tek­tū­ri­nę so­dy­bą iš­sau­go­ti trokš­tan­ti mo­te­ris pa­sa­ko­ja, kad iš­lai­ky­ti šim­ta­me­čius pa­sta­tus to­kius, ko­kie yra, rei­kia iš­ma­ny­mo, spe­cia­lių ži­nių ir ati­džios prie­žiū­ros. „Tu­rė­da­ma kul­tū­ros pa­vel­dui pri­klau­san­tį tur­tą, do­miuo­si ir se­ku vi­sas su tuo su­si­ju­sias nau­jie­nas, ieš­kau ga­li­my­bių ir ži­nių, kaip jį tvar­ky­ti. Ra­du­si in­for­ma­ci­jos apie FI­XUS pro­jek­tą, pa­si­do­mė­jau juo ati­džiau ir už­pil­džiau pa­raiš­ką. Ti­kė­jau­si, kad su­lauk­siu ver­tin­gos, pro­fe­sio­na­lios pa­gal­bos ir kon­sul­ta­ci­jų apie na­mo ir ki­tų sta­ti­nių prie­žiū­rą, smul­kų re­mon­tą. Lū­kes­čiai bu­vo vir­šy­ti, nes ga­vau ir te­ori­nių ži­nių, ir su­lau­kiau ver­tin­gos bei pro­fe­sio­na­lios prak­ti­nės pa­gal­bos – bu­vo su­tvar­ky­ti ne­ati­dė­lio­ti­no dė­me­sio rei­ka­la­vę pa­žei­di­mai“, – džiau­gia­si R.Sta­ne­vi­čie­nė.

 

Su­tin­ka ir iš­ly­di vie­tos val­džios at­sto­vai

Kul­tū­ros pa­vel­dą at­ei­ties kar­toms sie­kian­čio iš­sau­go­ti pro­jek­to vyk­dy­to­jai pa­lai­ko tie­sio­gi­nį ry­šį su ob­jek­to val­dy­to­ju, ta­čiau kar­tais ten­ka ben­dra­dar­biau­ti ir su vie­tos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jais.

Pro­jek­to FI­XUS są­ra­še da­bar ri­kiuo­ja­si baž­ny­čios, cerk­vės, gy­ve­na­mie­ji na­mai, dau­gia­bu­čiai, vi­los, rū­mai, dva­rų kom­plek­sai, via­du­kas, ma­lū­nas, ban­kas ir ki­to­kie sta­ti­niai. Tiek vie­ši, tiek pri­va­tūs ra­jo­nų pa­vel­do ob­jek­tai ir jų būk­lė rū­pi ir sau­go­mų te­ri­to­ri­jų dar­buo­to­jams, se­niū­nams, me­rams, sa­vi­val­dy­bių ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tams. Pas­ta­rie­ji daž­nai pri­si­de­da prie „FI­XUS Mo­bi­lis“ pro­jek­to vie­ši­ni­mo sa­vo ra­jo­ne, net­gi tie­sio­giai pa­ra­gi­na val­dy­to­jus pa­si­nau­do­ti at­si­ra­du­sia pro­ga, pa­de­da už­pil­dy­ti da­ly­vio an­ke­tą. O dar­bo gru­pei at­rin­kus jų ra­jo­ne esan­čius kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, lau­kia FI­XUS ko­man­dų, at­vy­ku­sius su­tin­ka, se­mia­si iš jų nau­jų ži­nių, apie ro­dos, se­niai pa­žįs­ta­mus pa­sta­tus.

Va­sa­ros pra­džią dar­bin­gai pa­si­ti­kę spe­cia­lis­tai šil­tą­jį se­zo­ną ski­ria vi­zi­tams ir prie­žiū­ros dar­bams ob­jek­tuo­se. Li­ku­siu lai­ku ra­šo­mos ata­skai­tos jau ap­lan­ky­tų ir tvar­ky­tų kul­tū­ros pa­vel­do pa­sta­tų sa­vi­nin­kams. Ta­čiau ra­šy­ti­nius dar­bus ma­ga stum­tel­ti žie­mos link, kuo­met kaž­kiek kei­sis mo­bi­lių­jų ko­man­dų gy­ve­ni­mo bū­das ir vi­si su­grįš dar­buo­tis į biu­rus. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš 2014–2021 m. Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo pro­gra­mos „Kul­tū­ra“ lė­šų, o jį vyk­do Kul­tū­ros pa­vel­do cen­tras ir Kul­tū­ros in­fra­struk­tū­ros cen­tras.

 

Dau­giau apie „FI­XUS Mo­bi­lis“ pa­slau­gas ga­li­te su­ži­no­ti www.fi­xus­mo­bi­lis.lt.

logai

Užs. Nr.101

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.