Kul­tū­ros pre­mi­jai pa­siū­ly­ti de­vy­ni kan­di­da­tai

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2020 Birželis 5
kulturos premijos
Iki bir­že­lio 1 die­nos bu­vo ga­li­ma siū­ly­ti kan­di­da­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jai gau­ti. Kas­met ga­li bū­ti ski­ria­mos trys pre­mi­jos, jos tei­kia­mos per mies­to gim­ta­die­nį. Šie­met dėl ka­ran­ti­no pre­mi­jų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja vyks lie­pos 6 die­ną.

Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bas už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę ir ug­dy­mo veik­lą, reikš­min­gus kū­ry­bi­nius lai­mė­ji­mus, puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to kul­tū­rą ir gar­si­nant mies­tą ša­ly­je ir už­sie­ny­je siū­lo pre­mi­ją įteik­ti Ine­sai Pil­ve­ly­tei, ku­rios kū­ry­bi­nė veik­la ma­to­ma la­bai pla­čiai, o re­ži­suo­ti mies­to ren­gi­niai pa­ke­lia mies­to kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą į aukš­tą ko­ky­bi­nį ly­gį, įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai bu­ria kul­tū­ri­nę ben­druo­me­nę ir tel­kia ben­droms ini­cia­ty­voms. Jos kan­dia­tū­rą pa­siū­lė ir Aso­cia­ci­ja „Te­at­ro stip­ri­ni­mo ir pa­ra­mos fon­das TSF“.

Ant­ra­sis kan­di­da­tas - Aly­taus jau­ni­mo gru­pė „Vel­vet“ už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą Aly­taus mies­to mu­zi­ki­nia­me kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me, už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą (pa­siū­lė Ne­rin­ga Zab­lac­kie­nė).

Kul­tū­ros pre­mi­jai pa­siū­ly­ta VšĮ Aly­taus re­gio­ni­nės te­le­vi­zi­jos kū­ry­bi­nė gru­pė: Dai­na Ba­ra­naus­kai­tė-Či­gins­kie­nė, mon­ta­žo re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Ra­ža­naus­kas, vaiz­do ir gar­so re­ži­sie­rius Ma­rius Ša­gu­ne­vi­čius už kul­tū­ri­nės, is­to­ri­nės, et­no­gra­fi­nės kryp­ties lai­das, vyk­do­mus pro­jek­tus, 2019 m. lai­da „Lais­vės ke­liu“ Lie­tu­vos spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mu ta­po ge­riau­sia 2019 m. re­gio­nų te­le­vi­zi­jų lai­da. Pa­siū­lė Al­do­na Baub­lie­nė.

Oga­nes Ara­kė­lian ir Rū­ta Ka­va­liaus­kai­tė-Ara­kė­lian gau­ti pre­mi­ją pre­ten­duo­ja už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius ka­vi­nė­se ir mies­to vie­šo­sio­se erd­vė­se, kū­ry­bi­nius pro­jek­tus „Ar­čiau na­mų“, „Kuž­de­siai“ bei „Jo­ga ma­no mies­te“, da­ly­va­vi­mą pro­jek­tuo­se „Aly­tus In Rock“, „Ki­to­kios pa­mo­kos“. Per me­tus suor­ga­ni­zuo­ja­ma 30–58 gy­vo gar­so kon­cer­tų ir įvai­rių ren­gi­nių, ku­rie ap­ima ne tik mu­zi­ką, bet ir tokias me­no sri­tis, kaip ki­nas, po­ezi­ja, te­at­ras, šo­kis, gra­fi­ti pie­ši­mas. Kan­di­da­tū­rą siū­lo VšĮ „At­min­ties klie­de­siai“.

Dar vie­nas kan­di­da­tas – Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­rius už il­ga­me­tę Dzū­ki­jai ir Lie­tu­vai ypač svar­bią veik­lą (Dzū­ki­jos sky­rius vei­kia nuo 1989 m., 30 me­tų), puo­se­lė­jant et­no­gra­fi­nio re­gio­no sa­vi­tu­mą, tau­to­dai­li­nin­kų raiš­ką, kul­tū­ri­nio tu­riz­mo plė­to­ji­mą. Kan­di­da­tū­rą siū­lo Auš­ra Plyt­nin­kai­tė.

Aly­taus mies­to liau­dies me­no stu­di­ja „Dai­na­va“ pa­siū­lė Kul­tū­ros pre­mi­ją įteik­ti Ro­mu­al­dui Amb­ro­že­vi­čiui už ypač svar­bią ir ak­ty­vią kul­tū­ri­nę veik­lą. 40 me­tų ak­ty­viai da­ly­vau­ja Aly­taus kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me.

Scho­las­ti­ka Ka­va­liaus­kie­nė, Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo val­dy­bos na­rė, li­te­ra­tū­ri­nių kon­kur­sų di­plo­man­tė ir lau­re­a­tė, siū­lo­ma įver­tin­ti už il­ga­me­tę ak­ty­vią kul­tū­ri­nę-li­te­ra­tū­ri­nę veik­lą. Siū­lo Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ val­dy­bos na­rė, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Ra­si­mie­nė.

Dai­li­nin­kas Adol­fas Klas­tai­tis tei­kė Eval­do Gri­niaus kan­di­da­tū­rą. Dai­li­nin­kas, VšĮ EGAR­TA di­rek­to­rius, siū­lo­mas ap­do­va­no­ti už il­ga­me­tę ir ak­ty­vią veik­lą, vi­zu­a­laus me­no po­pu­lia­ri­ni­mą ir sklai­dą.

VO „Gel­bė­kit vai­kus“, Aly­taus vai­kų die­nos cen­tras „GA­LI“ siū­lo ap­do­va­no­ji­mui Aly­taus lė­lių te­at­rą „Ait­va­ras“ už 24 se­zo­nus vyk­do­mą svar­bią il­ga­me­tę kul­tū­ri­nę veik­lą, vai­kų už­im­tu­mo ge­ri­ni­mą ir edu­ka­ci­ją.

Kam bus šie­met bus skir­tos pre­mi­jos – nu­spręs ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja.

 

  Komentaras

  Oga­nes Ara­kė­lian ir Rū­ta Ka­va­liaus­kai­tė-Ara­kė­lian, jauni ir nebijantys suburti zmones, miestui grazinti. Jie stengiasi, kad miestas ir jo visuomenes nariai gerbtu save ir kitus. Manau, kad paskatinimas, iteikus sia premija, butu geras zenklas ir kitiems jauniems zmones, kad musu mieste galima daryti tai kas grazu ir jungia zmones bendram tikslui.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.