Ku­ror­to gy­ven­to­jai pa­sa­kė „ne” gat­vei ša­lia pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko (5)

Saulė Pinkevičienė
 plano keitimų koregavimas
Siūlymus dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimų koregavimo sprendinių buvo galima teikti susirinkimo metu (raštu arba žodžiu) arba iki jo – mėnesį vykusio viešinimo metu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je įvy­ko mies­to ben­dro­jo pla­no keitimo ko­re­ga­vi­mo sprendinių vie­ša­sis pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei. Su­si­pa­žin­ti su dokumentais bu­vo ga­li­ma dau­giau nei mė­ne­sį, ge­gu­žės 4 – bir­že­lio 5 die­no­mis, ta­čiau apie pa­tį spren­di­nių pri­sta­ty­mą, gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mu, in­for­ma­ci­jos aiš­kiai pri­trū­ko.

Alytaus miesto bendrojo pla­no keitimo koregavimo spren­dinius užsakovės – Alytaus miesto savivaldybės vardu pristatinėjo pristatinėjo Archi­tek­tūros, urbanistikos ir žemė­tvarkos skyriaus vyriausiais specialistas (vyr. architektas) Arūnas Grigaitis ir planą parengusio Kauno technolo­gijos universiteto projekto vadovas, mokslo darbuotojas dr. Evaldas Ramanauskas.

Aly­tiš­kiams la­bai svar­bus do­ku­men­tas su­lau­kė dė­me­sio – Aly­taus miesto bendrojo pla­no kei­ti­mo ko­re­ga­vi­mo spren­di­nių svars­ty­me da­ly­va­vo bū­rys gy­ven­to­jų, dau­giau­sia – Ku­ror­to, su šia mies­to da­li­mi su­si­jęs klau­si­mas pla­ne bu­vo „karš­čiau­sias“.

„Ku­ror­to gy­ven­to­jai pa­sa­kė „ne“ gat­vės tie­si­mui ša­lia pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko. Mes, Ku­ror­te gy­ve­nan­tys, pa­tys ma­žai nau­do­ja­mės šiuo ta­ku, bet su ma­lo­nu­mu ste­bi­me nuo anks­taus ry­to iki vė­laus va­ka­ro bė­gan­čius, ei­nan­čius, spor­tuo­jan­čius mies­tie­čius, jiems tik­rai au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mos du­jos ne­pa­tik­tų“, – sa­vo nuo­mo­nę Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai pa­skel­bė ir feis­bu­ke.

Ku­ror­tie­čiai ste­bė­jo­si su­ma­ny­mu ša­lia Ne­mu­no kran­tais ei­nan­čio pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko, jun­gian­čio An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus ir Bal­to­sios ro­žės til­tus, nu­ma­ty­ti au­to­mo­bi­lių eis­mo ga­li­my­bę. „Tai yra ne blo­gy­bė, o ga­li­my­bė, yra su­for­muo­tų skly­pų, prie ku­rių nė­ra ga­li­my­bės pri­va­žiuo­ti“, – pa­si­pik­ti­nu­siems gy­ven­to­jams aiš­ki­no pla­ną pri­sta­tęs pro­jek­tuo­to­jas. Ta­čiau aly­tiš­kių jo ar­gu­men­tai ne­įti­ki­no, jie įsi­ti­ki­nę, kad vie­no­je ža­liau­sių ir gra­žiau­sių Dzū­ki­jos vie­tų au­to­mo­bi­liams ne vie­ta, juo­lab nu­ken­tė­tų ir žel­dy­nai.

„At­sa­ky­ki­te, ar Vil­niaus ąžuo­las, įver­tin­tas 100  tūks­tan­čių eu­rų, yra ver­tin­ges­nis nei Plia­žo gat­vė­je esan­tys bran­dūs me­džiai, ki­ti žel­dy­nai? Juos nai­kins, jei ties ke­liu­ką, mes su tuo ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka­me“, – kal­bė­jo bu­vu­si Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Ge­no­vai­tė Žiu­rins­kie­nė.

Kas sly­pi už su­ma­ny­mo (be­je, gir­di­mo ne pir­mą kar­tą) ties­ti ke­lią ša­lia pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ko, klau­sė Ku­ror­to gy­ven­to­jai Ben­ja­mi­nas Jen­čius, Jad­vy­ga Mai­ne­lie­nė, Li­nas Jakš­to­nis, Ku­ror­to se­niū­nai­tė Jus­ti­na Ur­ba­na­vi­čie­nė ir ki­ti.

Ku­ror­tie­čiai ste­bi­si ir prak­ti­ne su­ma­ny­mo pu­se – šlai­tu, ku­riuo nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė nu­ties­ti ke­lią, net žie­mą sun­kiasi van­duo, jis šal­ti­niuo­tas. Gy­ven­to­jai no­rė­tų ži­no­ti, kie­no in­te­re­sas yra šis ke­lias: „Už­si­me­na­ma, esą ke­lias bū­tų tie­sia­mas pri­va­čio­mis lė­šo­mis. Čia įžvel­gia­me di­de­lius in­te­re­sus ir ne­ke­ti­na­me nu­si­leis­ti“. Ke­lias nu­ma­ty­tas nuo Dzū­kų gat­vės iki se­no­sios ge­le­žin­ke­lio siur­bli­nės (mies­tie­čių va­di­na­mos „vo­do­kač­ke“), to­liau už mi­ni­mo ob­jek­to – nuo Le­li­jų gat­vės iki Kran­to gat­vės. Siur­bli­nės at­kar­po­je, kur pla­nuo­ja­mas ke­lias, au­ga se­nas ąžuo­las. Aly­tiš­kių įsi­ti­ki­ni­mu, toks ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mas tu­rė­tų bū­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų įver­tin­tas, bet to ne­pa­da­ry­ta.

Pro­jek­tuo­to­jas iš Kau­no, iš­klau­sęs ku­ror­tie­čių ar­gu­men­tus dėl Ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­me nu­ma­ty­to ties­ti ke­liu­ko, pa­siū­lė sa­vo siū­ly­mus pa­teik­ti raš­tu. Tai ir bu­vo pa­da­ry­ta to pa­ties su­si­ti­ki­mo me­tu. „Ne­pri­tar­ti pla­no ko­re­ga­vi­mui, nes pla­no ko­re­guo­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se yra  na­cio­na­li­nis vi­sos Lie­tu­vos gam­ti­nio kar­ka­so ele­men­tas – Ne­mu­no vi­du­ru­pio mig­ra­ci­jos ko­ri­do­riaus ruo­žas. Taip pat Ne­mu­no upės slė­niai yra NA­CIO­NA­LI­NIO KRAŠ­TO­VAIZ­DŽIO ele­men­tas – sau­go­mi Na­cio­na­li­nio kraš­to­vaiz­džio tvar­ky­mo pla­nu. Siū­lo­me 4 arų mies­to že­mės ruo­že ša­lia Plia­žo g. 38 skly­po įreng­ti Ne­mu­no pa­kran­tei bū­din­gos aug­me­ni­jos žel­dy­ną, skir­tą eko­lo­gi­niams ap­lin­ko­sau­gi­niam mo­ki­nių ir vai­kų ug­dy­mui jau­kią re­ak­re­a­ci­jos zo­ną aly­tiš­kiams ato­kvė­piui pa­spor­ta­vus“, – šie siū­ly­mai pa­teik­ti raš­tu.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  pirmiausiai isasfaltuot zvyrkelius Alytuje o po to galesit taskyt pinigus tiek i kaire tiek i desne laikas savivaldybes darbuotojams mastyt kas planuojama ir kas daroma o ne daryt vien tik kvailus sprendimus ir taskyt musu moketoju pinigus kur papuola

  Komentaras

  ------------------------------------------------------------------

  D E M E S I O !!!
  Alytuje , prie Alytaus PGT 2 komanda pastato esancio adresu Naujoji 146, salia metalines tvoros pievoje yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI !!!
  B U K I T E A T S A R G U S !!!

  -----------------------------------------------------------------------

Kiti straipsniai