Ku­rias par­ti­jas pa­lai­kė aly­tiš­kiai, kas ieš­ko­sis dar­bo, o kas vis dar ma­tuo­ja­si Sei­mo na­rio kė­dę

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2020 Spalis 15
Seimo rinkimai
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, į Seimo rin­ki­mus pirmame ture ak­ty­viau­siai bal­suo­ti ėjo rin­kė­jai, ku­rių am­žius nuo 55 iki 64 me­tų. Pa­sy­viau­si rin­kė­jai yra 25–29 me­tų am­žiaus gru­pė­se. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Nors Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dar ofi­cia­liai ne­pa­tvir­ti­no spa­lio 11-ąją vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ta­čiau re­a­lu, kad jie prak­tiš­kai ne­si­keis. Še­šios par­ti­jos pa­ten­ka į Sei­mą, to­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ku­rio­se bal­sa­vo Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, kaip ir dau­ge­ly­je ša­lies apy­gar­dų, spa­lio 25-ąją vyks ant­ras rin­ki­mų tu­ras. Ku­rios gi par­ti­jos su­lau­kė di­džiau­sio aly­tiš­kių pa­lai­ky­mo ir ką ke­ti­na to­liau veik­ti Aly­taus ir Dzū­ki­jos vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se prieš ketverius metus išrinkti, dabar pra­lai­mė­ję Sei­mo na­riai?

Ak­ty­viau­si aly­tiš­kiai tri­jo­se apy­lin­kė­se

Sei­mo rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je par­ti­jos, po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir su­si­vie­ni­ji­mai  bu­vo pa­tei­kę 17 kan­di­da­tų są­ra­šų, pa­gal ku­riuos tu­rė­jo bū­ti iš­rink­ta 70 Sei­mo na­rių. Ta­čiau sėk­mė ly­dė­jo tik še­šis kan­di­da­tų są­ra­šus: Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (23 man­da­tai), Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (16 man­da­tų), Dar­bo par­ti­jos (9 man­da­tai), So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (8 man­da­tai), Lais­vės par­ti­jos (8 man­da­tai) ir Li­be­ra­lų są­jū­džio (6 man­da­tai).

Ki­tiems kan­di­da­tų są­ra­šams ne­pa­vy­ko per­ženg­ti įsta­ty­miš­kai nu­sta­ty­tos 5 proc. rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ri­bos.

Aly­taus 30-ojo­je apy­gar­do­je, tu­rin­čio­je 19 apy­lin­kių ir per 37 tūkst. rin­kė­jų, ku­rių Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 44,16 proc., dau­giau­sia bal­sų ati­duo­ta už Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mok­ra­tus, – už šią po­li­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją bal­sa­vo 23,70 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų.

An­tra bu­vo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, su­rin­ku­si 20,51 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių bal­sų, tre­čia – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja (12,48 proc.), ket­vir­ta – Lais­vės par­ti­ja (8,49 proc.), penk­ta – Dar­bo par­ti­ja (8,48 proc.), šeš­tas – Li­be­ra­lų są­jū­dis (5,61 proc.). 

Aly­tiš­kiai ma­žiau­siai bal­sų ati­da­vė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai ir Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jai, abi ga­vo tik po 0,29 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių mies­to gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą.

Aly­taus apy­gar­do­je ak­ty­viau­siai Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ta Ama­tų (57,37 proc.), A.Ra­ma­naus­ko-Va­na­go (53,61 proc.), Cen­tro (51,80 proc.) apy­lin­kė­se, o pa­sy­viau­siai – Ūd­ri­jos apy­lin­kė­je (33,86 proc.).

Dzū­ki­jos ir Dai­na­vos apy­gar­dų kai ku­rio­se apy­lin­kė­se su­lauk­ta per 60 proc. rin­kė­jų

Dzū­ki­jos 69-ojo­je apy­gar­do­je, ku­rio­je bal­sa­vo da­lis Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, taip pat Va­rė­nos ra­jo­no gy­ven­to­jai, o ji tu­ri 47 apy­lin­kes, taip pat di­džiau­sio pa­si­ti­kė­ji­mo su­lau­kė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, už juos bal­sus ati­da­vė 22,83 proc. da­ly­va­vu­sių­jų rin­ki­muo­se.
Čia ant­ro­je vie­to­je – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (18,82 proc.), tre­čio­je – Li­be­ra­lų są­jū­dis (10,54 proc.), ket­vir­to­je – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja (9,57 proc.), penk­to­je – Dar­bo par­ti­ja (8,06 proc.), šeš­to­je – Lais­vės par­ti­ja (6,59 proc.).
Šio­je apy­gar­do­je ma­žiau­siai pa­si­ti­kė­ta Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja (0,23 proc.) ir Kar­tų so­li­da­ru­mo są­jun­ga-San­tal­ka Lie­tu­vai (0,37 proc.).
Dzū­ki­jos 69-ojo­je apy­gar­do­je tri­jo­se apy­lin­kė­se su­lauk­ta per 60 proc. rin­kė­jų: Va­rė­nos ra­jo­no Pu­vo­čių (67,97 proc.), Aly­taus mies­to Pra­mo­nės (67,70 proc.) ir Va­rė­nos ra­jo­no Dar­gu­žių (62,24 proc.).

Į šios apy­gar­dos Gul­by­nės apy­lin­kę Aly­tu­je at­vy­ko ma­žiau­siai rin­kė­jų – tik 34,45 proc.

Dzū­ki­jos apy­gar­do­je, ku­ri tu­ri per 35 tūkst. rin­kė­jų, Sei­mo rin­ki­muo­se jų da­ly­va­vo 47,11 proc.

Dai­na­vos 67-ojo­je apy­gar­do­je, tu­rin­čio­je 44 apy­lin­kes Aly­taus, Prie­nų ra­jo­nuo­se ir Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­je, 20,36 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sa­vo už Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mok­ra­tus.

Ant­ro­je vie­to­je su 17,43 proc. rin­kė­jų bal­sais – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, tre­čia – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja (15,33 proc.), ket­vir­ta – So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja (11,22 proc.), penk­ta – Dar­bo par­ti­ja (7,84 proc.), šešta – par­ti­ja „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ (5,53 proc.).

Šio­je apy­gar­do­je tarp pas­ku­ti­nių­jų – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (0,37 proc.) ir Kar­tų so­li­da­ru­mo są­jun­ga-San­tal­ka Lie­tu­vai (0,41 proc.).

Dai­na­vos apy­gar­do­je taip pat tri­jo­se apy­lin­kė­se Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo per 60 proc. rin­kė­jų: Prie­nų ra­jo­no Užu­guos­čio (65,33 proc.), Aly­taus ra­jo­no Mi­ka­la­vo (60,74 proc.) ir Birš­to­no mies­to (60,61 proc.). O šio­je apy­gar­do­je ma­žiau­siai at­vy­ko bal­suo­to­jų į Prie­nų ra­jo­no  Bal­bie­riš­kio kai­miš­ką­ją apy­lin­kę (35,00 proc.).

Ši apy­gar­da tu­ri per 34 tūkst. rin­kė­jų, o į rin­ki­mus at­vy­ko 47,88 proc.

Tik vie­no­je Sū­du­vos pie­ti­nės apy­gar­dos apy­lin­kė­je su­lauk­ta per 50 proc. rin­kė­jų

Sū­du­vos pie­ti­nė­je 63-io­jo­je apy­gar­do­je, ku­ri tu­ri 53 apy­lin­kes ir ap­ima da­lį Aly­taus ra­jo­no, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bių ir Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bę, rin­kė­jai dau­giau­sia bal­sų ati­da­vė už Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą – už ją bal­sa­vo 23,51 proc. da­ly­va­vu­sių­jų rin­ki­muo­se.

Čia an­tra – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (18,08 proc.), tre­čia – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja (15,38 proc.), ket­vir­ta – Dar­bo par­ti­ja (12,75 proc.), penk­ta – Lais­vės par­ti­ja (6,48 proc.), šeš­ta – So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja (3,91 proc.).

O šio­je apy­gar­do­je tarp ma­žiau­sią rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ga­vu­sių­jų – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (0,13 proc.) ir Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja (0,28 proc.).
Sū­du­vos pie­ti­nė­je apy­gar­do­je tik vie­nin­te­lė­je apy­lin­kė­je – Aly­taus ra­jo­no Ka­les­nin­kų – su­lauk­ta per 50 proc. rin­kė­jų. Pas­ta­ro­jo­je bal­sa­vo 51,29 proc. gy­ven­to­jų. Šio­je apy­gar­do­je ma­žiau­siai gy­ven­to­jų rin­ki­muo­se da­ly­va­vo Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės Kam­pi­nių apy­lin­kė­je – 31,89 proc.

Šio­je apy­gar­do­je – be­veik 33 tūkst. rin­kė­jų, ku­rių spa­lio 11-ąją vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 43,21 proc.

Prieš ket­ve­rius me­tus aly­tiš­kių vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­tų Sei­mo na­rių min­tys apie at­ei­tį skir­tin­gos

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 11-ąją, 71-oje vien­man­da­tė­je ša­lies apy­gar­do­je Sei­mo na­riai iš­rink­ti tik tri­jo­se, tad 68-ose spa­lio 25-ąją vyks ant­ras tu­ras.

Dar kar­tą tu­rės bal­suo­ti ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no gy­ven­to­jai. Aly­taus 30-ojo­je apy­gar­do­je su­si­rungs Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Po­vi­las La­bu­kas ir pats iš­si­kė­lęs Vy­tau­tas Ba­kas, Dzū­ki­jos 69-ojo­je – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Juo­zas Baub­lys, Dai­na­vos 67-ojo­je – So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vas An­drius Pa­lio­nis ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vė Jū­ra­tė Zails­kie­nė, Sū­du­vos pie­ti­nė­je 63-io­jo­je – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Vai­das Ša­la­še­vi­čius.

Ant­ra­me tu­re dėl Sei­mo na­rio man­da­to ko­vos 36 pir­mau­jan­tys Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai, 13 pir­mo­se po­zi­ci­jo­se esan­čių Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vų, pen­ki pir­mau­jan­tys li­be­ra­lai, po ke­tu­ris – so­cial­de­mok­ra­tus ir pa­tys iš­si­kė­lę as­me­nys, trys – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai, du – so­cial­dar­bie­čiai, Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se po pir­mo rin­ki­mų tu­ro pir­mau­ja po vie­ną at­sto­vą iš par­ti­jos „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“, Lais­vės, Ža­lių­jų ir Dar­bo par­ti­jų.

Prieš ket­ve­rius me­tus Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­rio man­da­tą iš­ko­vo­ju­siam aly­tiš­kiui, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Ro­ber­tui Šar­knic­kui da­bar lai­mė­ti šio­je apy­gar­do­je kaip tos pa­čios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vui ne­pa­si­se­kė. Jis iš dvy­li­kos kan­di­da­tų li­ko tre­čio­je vie­to­je.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je R.Šar­knic­kas bu­vo 21-oje vie­to­je. Kaip da­bar skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, jis li­ko to­je pa­čio­je vie­to­je.

Da­bar­ti­nis Sei­mo na­rys ma­no, kad į Sei­mą pa­teks pa­gal są­ra­šą: „Prie­ky­je yra de­vy­ni stip­rūs kan­di­da­tai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, už­ten­ka pen­kių jų per­ga­lių, jog aš tap­čiau Sei­mo na­riu dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Vi­du­ti­nio am­žiaus aly­tiš­kiai, ku­rie yra mū­sų rin­kė­jai, man skun­dė­si ne­su­pra­tę, kaip rei­kia žy­mė­ti biu­le­te­nius, jie pa­žy­mė­jo par­ti­ją, bet ne­pa­žy­mė­jo kan­di­da­to vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir to­kių biu­le­te­nių bu­vo tūks­tan­čiai. Ga­vau be­veik 4 tūks­tan­čius rei­tin­go bal­sų, ma­ne rei­tin­ga­vo tik­rai ne vien aly­tiš­kiai ir dėl to tu­riu pri­si­im­ti di­de­lę at­sa­ko­my­bę.“

R.Šar­knic­ko par­ti­jos ko­le­ga Dzū­ki­jos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Pet­ras Va­liū­nas iš ke­tu­rio­li­kos kan­di­da­tų li­ko ket­vir­to­je vie­to­je, jam pa­tek­ti į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je nė­ra jo­kių šan­sų, – iš 37 vie­tos rin­kė­jų va­lia at­si­dū­rė 53-io­je.

P.Va­liū­nas pri­pa­ži­no be­si­jau­čian­tis pa­si­me­tęs, pa­klaus­tas, ko­kių tu­rin­tis pla­nų at­ei­čiai, ne­bu­vo per daug kal­bus: „Jo­kių pla­nų dar ne­tu­riu, rei­kia at­si­pūs­ti, o pas­kui ieš­ko­tis dar­bo Aly­tu­je.“
Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­nan­tis šis da­bar­ti­nis Sei­mo na­rys prieš ket­ve­rius me­tus kaip Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas lai­mė­jo Dzū­ki­jos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ku­riai tuo me­tu pri­klau­sė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja ir da­lis Aly­taus mies­to.

Ak­ty­viau­siai Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo rin­kė­jai nuo 55 iki 64 me­tų

Kaip skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, po pir­mo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro man­da­tus iš­ko­vo­jo 49 ar­ba 67,12 proc. vy­rų ir 24 ar­ba 32,88 proc. mo­te­rų.

Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 1 mln. 167 tūkst. 796 ar­ba 47,52 proc. bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių rin­kė­jų: 666 tūkst. 541 mo­te­ris ir 493 tūkst. 608 vy­rai.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, ak­ty­viau­siai į rin­ki­mus bal­suo­ti ėjo rin­kė­jai, ku­rių am­žius nuo 55 iki 64 me­tų. Ri­nki­muo­se bal­sa­vo 125 tūkst. 608 šios am­žiaus gru­pės mo­te­rys ir 94 tūkst. 746 vy­rai.

Pa­sy­viau­si rin­kė­jai yra 25–29 me­tų am­žiaus gru­pė­se. Pir­ma­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re iš šių gru­pių bal­sa­vo 38 tūkst. 908 mo­te­rys ir 34 tūkst. 631 vy­ras.
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pir­mo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tus pla­nuo­ja tvir­tin­ti at­ei­nan­tį sek­ma­die­nį.


    

 

  Komentaras

  Šarknickas patvirtino mano nuomonę, kad už jį balsuoja riboto mąstymo, sunkiai sugebantys perskaityti rinkėjai. Koks rinkėjas, toks ir jų renkamasis. Komentatoriui "Ačiū"- prieš "Robertai" ir po "deja" dedami kableliai.

  Komentaras

  Sunkus gyvenimas, kai sugebama pasiklysti tarp dviejų medžių. Sunku orientuotis, kai Lietuvoje pirmi (!!! )tokie rinkimai, kuriuose net du biuleteniai. Kita vertus, šis pavyzdys tik parodo, kokie rinkėjai linkę balsuoti už Robertą. Gal geriau tos "kaiminkos" daugiau nesivargintų...

  Komentaras

  blogam šokėjui... Be abejonės, jūs žinote, alytiškiai yra kvaili, net balsuoti nesugeba... Bet eilinįkart klystate: alytiškiai labai protingi, nes tik tokie gali pripažinti klydę, prieš ketverius metus jus išrinkdami. Didelė nelaimė, kad reitingavimas paliks jus Seime - vėl minus vienas kompetentingas parlamentaras. O juokingiausia, jog šiame laikraščio numeryje Robertas, kuriam alytiškiai parodė jo vietą, agituoja už ministrą, leidusį žvejams ir medžiotojams siaubti vieną unikaliausių Europoje Žuvinto rezervatą. Bsalsuokit už jį, tik jis toks "žaliasis", kad leis Žuvinte ir su vandens motociklais, ir motorinėmis valtimis birbinti

  Komentaras

  Žmonės puikiai žino kaip žymėti tuose biuleteniuose, tai ne mokslas apie kosmosą :)
  O balsų negavote todėl, kad pradėtus darbus reikia UŽBAIGTI, bet nenusispjauti į žmones !

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.