Ku­ria­mas Svei­ka­tos cen­tras – nau­da ar biu­ro­kratija? Li­go­ni­nės di­rek­to­rius – ir to­liau lai­ki­nas, šias pa­rei­gas eis chi­rur­gas (8)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
chi­rur­gas Sva­jū­nas Žu­kaus­kas.
Bū­si­mas lai­ki­nas li­go­ni­nės di­rek­to­rius chirurgas Svajūnas Žukauskas sa­kė, kad jam šias pa­rei­gas už­im­ti pa­siū­lė mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis.
Bir­že­lio 22-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ini­ci­juo­ti šios sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos cen­tro kū­ri­mą. Ne vie­nam ta­ry­bos na­riui ki­lo klau­si­mas, kam rei­ka­lin­gas toks cen­tras, ko­kią nau­dą iš jo tu­rės gy­ven­to­jai, ar tai ne­bus dar vie­nas ad­mi­nist­ra­ci­nis, biu­ro­kratinis vie­ne­tas. Pa­si­bai­gus da­bar­ti­nio Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko pas­ta­rų­jų vie­nų me­tų lai­ki­no di­rek­to­ria­vi­mo lai­ko­tar­piui, šio­je di­džiau­sio­je ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­go­je ir to­liau va­do­vas bus lai­ki­nas. Šias pa­rei­gas nuo lie­pos pra­džios eis li­go­ni­nės chi­rur­gas Sva­jū­nas Žu­kaus­kas.

Ko­dėl rei­kia kur­ti Svei­ka­tos cen­trą?

Nu­ma­to­ma, kad, įkū­rus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos cen­trą, pa­ge­rės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bė ir pri­ei­na­mu­mas, efek­ty­viau bus nau­do­ja­mi svei­ka­tos sis­te­mos fi­nan­si­niai, žmo­giš­kie­ji ir ma­te­ria­li­niai iš­tek­liai. Tai gy­ven­to­jai pa­va­din­tų gra­žiu, biu­ro­kratiniu žo­džių žais­mu.

Kam rei­kia kur­ti to­kį cen­trą Aly­tu­je? Ir kon­kre­čiai – ko­kią jo nau­dą pa­jus žmo­nės?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius pa­reiš­kė: „Jei­gu ne­bus Svei­ka­tos cen­tro, ne­bus gau­ta eu­ro­pi­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos pir­mi­nio ir ant­ri­nio ly­gio am­bu­la­to­ri­nėms me­di­ci­nos pa­slau­goms. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nuo­sta­ta – šią fi­nan­si­nę pa­ra­mą skir­ti ne pa­čioms gy­dy­mo įstai­goms, o per svei­ka­tos cen­trus.“

Jis įvar­di­jo ir kon­kre­čią su­mą, ku­ri pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą tvar­ką iki 2027 me­tų tu­ri pa­siek­ti Aly­taus pir­mi­nio ir ant­ri­nio ly­gio am­bu­la­to­ri­nes pa­slau­gas tei­kian­čias įstai­gas: pir­mi­nį ly­gį – 676 tūkst. eu­rų, ant­ri­nį ly­gį – 755 tūkst. eu­rų.

Ku­riant cen­trą, pa­sak P.Ja­ge­la­vi­čiaus, tu­rė­tų da­ly­vau­ti mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios įstai­gos – po­li­kli­ni­ka, Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras. Ti­ki­ma­si, kad šia­me pro­ce­se da­ly­vaus ir mies­te vei­kian­čios pri­va­čios gy­dy­mo įstai­gos, tei­kian­čios mi­nė­tas pa­slau­gas.

Gau­ta eu­ro­pi­nė fi­nan­si­nė pa­ra­ma bus nau­do­ja­ma me­di­ci­nos įran­gai įsi­gy­ti, gy­dy­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti, trūks­ta­miems me­di­ci­nos spe­cia­lis­tams pri­trauk­ti.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, Svei­ka­tos cen­tro veik­lo­je tu­rė­tų da­ly­vau­ti ir Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė.

Vi­siš­kai ne­se­niai šiai li­go­ni­nei skir­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­nių veiks­mų pro­gra­mos Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riui at­nau­jin­ti bei In­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­rių, ku­ris la­biau ži­no­mas kaip Re­a­ni­ma­ci­jos, įreng­ti pa­gal nau­jus rei­ka­la­vi­mus ki­to­se li­go­ni­nės pa­tal­po­se.

Vi­so šio pro­jek­to ver­tė – per 2,5 mln. eu­rų.

 

Cen­tras tu­rės ko­or­di­na­to­rių

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos cen­tras bus ku­ria­mas funk­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­grin­du. Tiks­liau – ben­dra­dar­biau­jant vi­soms ją ku­rian­čioms gy­dy­mo įstai­goms.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo pa­si­tei­ra­vus, kiek bus dar­buo­to­jų bū­si­ma­me cen­tre ir ko­kia jo nuo­mo­nė apie to­kių cen­trų at­si­ra­di­mą sa­vi­val­dy­bė­se, P.Ja­ge­la­vi­čius at­sa­kė: „Cen­tras tu­rės pa­čių įstai­gų pa­si­skir­tą ko­or­di­na­to­rių. Kaip ir mi­nė­jau, Svei­ka­tos cen­tras tu­ri bū­ti įkur­tas, no­rint gau­ti eu­ro­pi­nę pa­ra­mą, toks yra Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas.“

Ar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos cen­trui už­teks vie­no ko­or­di­na­to­riaus ir iš ko­kių lė­šų jis bus iš­lai­ko­mas? Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tvir­ti­ni­mu, tu­rė­tų už­tek­ti vie­no ko­or­di­na­to­riaus, o jis bus iš­lai­ko­mas iš jo kū­rė­jų – svei­ka­tos prie­žiū­roms įstai­goms ski­ria­mų lė­šų.

 

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas bus skel­bia­mas ant­rą­kart

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas, pa­si­bai­gus A.Va­si­liaus­ko pas­ta­ra­jai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, va­do­vau­jan­tis mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­si­ra­šy­tu po­tvar­kiu, bu­vo pa­skelb­tas per­nykš­tį pa­va­sa­rį. Į šias pa­rei­gas su­lauk­ta dau­giau nei de­šimt pre­ten­den­tų.

Ta­čiau per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­pa­ži­no ne­te­ku­siu ga­lios me­ro po­tvar­kį dėl li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so pa­skel­bi­mo – jis at­šauk­tas.

Mies­to ta­ry­ba taip pa­si­el­gė, re­a­guo­da­ma į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos raš­tą, ku­ria­me iš­dės­ty­ta jos nuo­mo­nė dėl mi­nė­to kon­kur­so. Ka­dan­gi tuo me­tu bu­vo pra­dė­tos mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke pro­ce­dū­ros, da­bar jau prieš ku­rį lai­ką baig­tos, mi­nis­te­ri­ja pa­reiš­kė nuo­mo­nę, jog di­rek­to­riaus kon­kur­so pa­skel­bi­mas yra sku­bo­tas, ne­už­tik­ri­na at­vi­ro ir skaid­raus bū­si­mų da­li­nin­kų ben­dra­dar­bia­vi­mo įstai­gos val­dy­me.

Taip pat mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę at­šauk­ti li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­są, sie­kiant abie­jų da­li­nin­kų, ku­rių ki­tas – mies­to sa­vi­val­dy­bė, pa­si­ti­kė­ji­mu pa­grįs­to ben­dra­dar­bia­vi­mo, nes li­go­ni­nės di­rek­to­rius tu­rės įgy­ven­din­ti abie­jų da­li­nin­kų pri­im­tus spren­di­mus.

Ka­dan­gi, at­si­ra­dus dviem li­go­ni­nės da­li­nin­kams, už­tru­ko ati­tin­ka­mų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mas, nau­jų li­go­ni­nės įsta­tų įre­gist­ra­vi­mas, A.Va­si­liaus­kui pa­ves­ta nuo per­nykš­tės lie­pos 5-osios lai­ki­nai vyk­dy­ti šios gy­dy­mo įstai­gos di­rek­to­riaus pa­rei­gas iki į jas kon­kur­so bū­du bus pa­rink­tas ir pa­skir­tas va­do­vas, bet ne il­giau kaip vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui.

Bir­že­lio 22-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė viešo konkurso li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­goms užimti nuo­sta­tų pro­jek­tui, ku­ris jau su­de­rin­tas su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ir li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mui. Pas­ta­rie­ji do­ku­men­tai su­tei­kia ga­li­my­bę or­ga­ni­zuo­ti an­trą li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­są.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, kon­kur­są pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti rug­sė­jį.

Į kai ku­rių mies­to ta­ry­bos na­rių pa­ste­bė­ji­mą, kad bū­si­mam li­go­ni­nės di­rek­to­riui ke­lia­mi ne­di­de­li rei­ka­la­vi­mai, pa­vyz­džiui, ne ma­žes­nė nei ket­ve­rių me­tų va­do­va­vi­mo pa­tir­tis, tu­ri­mas uni­ver­si­te­ti­nis ma­gist­ro laips­nio svei­ka­tos, so­cia­li­nių moks­lų, tei­sės ar ver­slo ir vie­šo­sios va­dy­bos stu­di­jų kryp­čių iš­si­la­vi­ni­mas, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas at­sa­kė: „To­kie yra Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mai, ir ne tik Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sui.“

 

Li­go­ni­nei lai­ki­nai va­do­vaus čia dir­ban­tis chi­rur­gas

Ka­dan­gi da­bar­ti­nio Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus A.Va­si­liau­ko vie­nų me­tų lai­ki­no va­do­va­vi­mo ka­den­ci­ja bai­gia­si, bir­že­lio 22-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė, jog nuo lie­pos 5-osios lai­ki­nai li­go­ni­nei va­do­vau­tų čia gy­dy­to­ju ab­do­mi­na­li­niu (pil­vo) chi­rur­gu dir­ban­tis S.Žu­kaus­kas.

Jo kan­di­da­tū­rai lai­ki­nai va­do­vau­ti li­go­ni­nei bir­že­lio 23-iąją pri­ta­rė ir ki­tas li­go­ni­nės da­li­nin­kas – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

S.Žu­kaus­kas li­go­ni­nei va­do­vaus, iki vie­šo­jo kon­kur­so bū­du bus at­rink­tas ir pra­dės ei­ti pa­rei­gas di­rek­to­rius, bet ne il­giau kaip vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui. Jam, kaip lai­ki­nam li­go­ni­nės va­do­vui, nu­sta­ty­ta da­bar­ti­nio di­rek­to­riaus 5 tūkst. 423 eu­rų dy­džio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio pa­sto­vio­ji da­lis, ne­at­skai­čius mo­kes­čių, ir 20 proc. nuo šio dar­bo už­mo­kes­čio – kin­ta­mo­ji da­lis.

S.Žu­kaus­kas yra aly­tiš­kis, chi­rur­gu Aly­taus li­go­ni­nė­je dir­ba be­veik de­šimtme­tį, jam – 40 me­tų.

Bū­si­mas lai­ki­nas li­go­ni­nės di­rek­to­rius sa­kė, kad jam šias pa­rei­gas už­im­ti pa­siū­lė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.

Ir į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos, ir į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą S.Žu­kaus­kas pre­ten­da­vo pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau ne­bu­vo iš­rink­tas. Jis tei­gė, kad po šių sa­vi­val­dos rin­ki­mų jau ne­be­san­tis mi­nė­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­rys.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Sveikinu merą kad išsirinko šitą kandidatą valdyti Alytaus ligoninę. Per metus manau daug gerų dalykų įvyks. Bet pakeisti sistema reik daug metų. Bet praėjęs direktorius vapse nieko nedarė. Manau jaunas protas ir entuziazmas padarys savo. Sėkmės naujasis direktoriau

  Komentaras

  Šunys šlykštūs komentatoriai loja, o karavanas eina. Tokie visi protingi skaičiuoti svetimus pinigus. O patys papuolę į ligoninę esate gydomi tų "blogųjų gydytojų".
  Pagarba chirurgui Svajūnui Žukauskui. Dabar jau gerbiamam ligoninės direktoriui.

  Komentaras

  Tai rupūžės ,veisiasi ,kaip pacukai! O kodėl nesugražinus atgal viską kaip buvo prie sovietų ir pavadinus "Sveikatos centru"? Juk bet kas ,turintis atmintį pasakys , kad buvo be eilių, daugiau paslaugų ir pigesnis išlaikymas? O dabar nei specialistų ,nei masažistų nei konsultantų Poliklinikoje nėra, o piliečiai grūdasi kilometrinėse eilėse! Šalin biurokratiją!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.