Ko­vi­di­niai pa­cien­tai iš Aly­taus li­go­ni­nės vež­ti į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
COVID-19
Il­ga­sis Vė­li­nių sa­vait­ga­lis bu­vo su­dė­tin­gas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei dėl ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių pa­cien­tų. Sie­kiant čia iš­lai­ky­ti lais­vų vie­tų už­si­krė­tu­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja, į ją kai ku­rie pa­te­ku­sie­ji bu­vo ve­ža­mi į Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės li­go­ni­nes.

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, per pra­ėju­sį il­gą­jį sa­vait­ga­lį šio­je gy­dy­mo įstai­go­je bu­vo li­kę tik po ke­lias lais­vas vie­tas ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su, tad sie­kiant vi­sų ne­už­pil­dy­ti, kai ku­rie ko­vi­di­niai li­go­niai bu­vo ve­ža­mi į Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės li­go­ni­nes.

Lap­kri­čio 3-io­sios ry­tą iš 70 Aly­taus li­go­ni­nė­je esan­čių ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­tos 67, o iš sep­ty­nių to­kiems li­go­niams nu­ma­ty­tų vie­tų re­a­ni­ma­ci­jo­je lais­va bu­vo li­ku­si tik vie­na.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, šiuo me­tu Aly­taus li­go­ni­nė tu­ri de­rin­ti su jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis dėl ko­vi­di­nių pa­cien­tų gy­dy­mo Ab­ro­miš­kė­se, Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė­je: „Si­tu­a­ci­ja dėl ser­gan­čių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja įtemp­ta vi­so­se ša­lies li­go­ni­nė­se, ku­rio­se gy­do­mi šie pa­cien­tai. Jiems skir­tos vie­tos spar­čiai pil­do­si.“

Lap­kri­čio 3-io­sios ry­tą su­dė­tin­ga pa­dė­tis bu­vo su­si­klos­čiu­si Aly­taus li­go­ni­nė­je li­ku­sia­me veik­ti vie­na­me Vi­daus li­gų sky­riu­je, nes ki­tas skir­tas ko­vi­di­niams li­go­niams. Mi­nė­ta­me sky­riu­je yra 40 vie­tų, o lap­kri­čio 3-io­sios ry­tą Vi­daus li­gų sky­riaus pa­slau­gų pri­rei­kė 42 as­me­nims, tad juos te­ko gul­dy­ti į ki­tus sky­rius.

Lap­kri­čio 2-ąją Aly­tu­je fik­suo­ti 34, Aly­taus ra­jo­ne – 7 nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Per sep­ty­nias pas­ta­rą­sias die­nas kas­dien Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vi­du­ti­niš­kai nu­sta­to­mi 65 ser­gan­tie­ji ko­vi­du, Aly­taus ra­jo­ne – vi­du­ti­niš­kai 20.

Lap­kri­čio 3-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 789 aly­tiš­kiai ir 247 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Tos pa­čios lap­kri­čio die­nos duo­me­ni­mis, 100 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų ten­ka 1 tūkst. 385 šios in­fek­ci­jos at­ve­jai. Aly­tu­je mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų to­kių at­ve­jų – 1 tūkst. 874, Aly­taus ra­jo­ne – 1 tūkst. 145.

Nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, Aly­tu­je – 112, ra­jo­ne – 66.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.