Ko­vi­das – vi­so­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
covid
Sau­sio 20-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas fik­suo­tas vi­so­se Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ir blo­gė­jan­ti si­tu­a­ci­ja dėl ko­vi­do šio­se įstai­go­se. Aly­taus ra­jo­ne pras­čiau­sia pa­dė­tis dėl ko­vi­do Sim­no gim­na­zi­jo­je. Sau­sio 21-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 1 tūkst. 91 aly­tiš­kis ir 253 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Dau­giau­sia per nuo­to­lį ug­do­mų kla­sių Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui švie­ti­mo įstai­gos apie si­tu­a­ci­ją dėl ko­vi­do pra­ne­ša kiek­vie­ną dar­bo die­ną iki 16 va­lan­dos. Sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, pa­dė­tis spar­čiai blo­gė­ja, ta­čiau val­do­ma, nes jau įgy­ta pa­tir­tis, o iš­ki­lus ne­aiš­ku­mams kon­sul­tuo­ja­ma­si su sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ju Po­vi­lu Ja­ge­la­vi­čiu­mi ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tais.

Sau­sio 20-osios duo­me­ni­mis, ko­vi­das jau fik­suo­tas vi­so­se mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Prieš die­ną bu­vo li­ku­sios tik dvi šios įstai­gos be CO­VID-19 in­fek­ci­jos.

Da­bar iš 13-oje lop­še­lių-dar­že­lių esan­čių 148 su prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­mis sau­sio 20-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas fik­suo­tas 41-oje. 55 ser­gan­tys ar kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais tu­rė­ję ir esan­tys izo­lia­ci­jo­je dar­že­li­nu­kai ug­do­mi nuo­to­li­niu bū­du. Sau­sio 19-ąją to­kių vai­kų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se bu­vo 50.

Sau­sio 20 die­ną dar pra­stes­nė pa­dė­tis dėl ko­vi­do kon­sta­tuo­ta mies­to mo­kyk­lo­se, ku­rių yra 13. Iš čia esan­čių 310 kla­sių, skai­čiuo­jant su prieš­mo­kyk­li­nu­kais, in­fek­ci­ja bu­vo įsi­su­ku­si į 147. Šia in­fek­ci­ja sir­go arba izoliavosi 411 vai­kų, sep­ty­nios kla­sės ug­dy­tos per nuo­to­lį. Dau­giau­sia to­kių kla­sių – trys Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, po vie­ną klasę – Jot­vin­gių, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­se, „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Pa­vie­nių kla­sių, ku­rias pa­lie­tu­si CO­VID-19 in­fek­ci­ja, sau­sio 20-ąją dau­giau­sia bu­vo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je. Čia 23-ijo­se kla­sė­se ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga ar­ba dėl jos grės­mės izo­lia­ci­jo­je – 59 vai­kai. Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jo­je ši in­fek­ci­ja fik­suo­ta 22-ose kla­sė­se, 34 mo­ki­niai ser­ga ar­ba izo­liuo­ja­si. „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je ati­tin­ka­mai 17 kla­sių ir 32 mo­ki­niai.

Mies­te dar yra dvi mo­kyk­los-dar­že­liai, ku­riuo­se taip pat fik­suo­tas ko­vi­das. Jų gru­pės ir vai­kai su ko­vi­du, skai­čiuo­jant šios in­fek­ci­jos at­ve­jus švie­ti­mo įstai­go­se, at­si­žvel­giant į am­žių pri­ski­ria­ma ar­ba prie lop­še­lių-dar­že­lių gru­pių ar­ba prie mo­kyk­lų kla­sių.

Kad CO­VID-19 in­fek­ci­ja spar­čiai plin­ta mies­to mo­kyk­lo­se, liu­di­ja kon­kre­tūs skai­čiai. Sau­sio 19-ąją šia in­fek­ci­ja sir­go ar­ba dėl jos grės­mės izo­lia­vo­si 296 mo­ki­niai, ki­tą­dien to­kių mo­ki­nių jau bu­vo 411.

Mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ko­vi­du ser­ga ar­ba dėl šios in­fek­ci­jos grės­mės izo­lia­ci­jo­je sau­sio 20-ąją bu­vo 32 dar­buo­to­jai, ku­rių dau­gu­ma auk­lė­to­jai ir mo­ky­to­jai, mo­kyk­lo­se – 29 dar­buo­to­jai, tarp jų dau­giau­sia – mo­ky­to­jų.

 

Sim­no gim­na­zi­jo­je trys kla­sės ug­do­mos per nuo­to­lį

Sau­sio 21-osios ry­tą Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, ku­rias su­da­ro 6 gim­na­zi­jos su sky­riais ir Sim­no spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 44 mo­ki­niai, dar 46 bu­vo sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­jo­je kaip tu­rė­ju­sie­ji kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais.

Pa­sak ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jos Da­lios Ki­ta­vi­čie­nės, vie­nin­te­lė­je ra­jo­ne – Sim­no gim­na­zi­jo­je trys kla­sės ug­do­mos per nuo­to­lį, čia yra dau­giau­sia CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­gan­čių ir izo­lia­ci­jo­je dėl šios in­fek­ci­jos grės­mės esan­čių mo­ki­nių. Ki­to­se švie­ti­mo įstai­go­se fik­suo­ti tik pa­vie­niai mo­ki­nių su­sir­gi­mų ar izo­lia­ci­jos at­ve­jai.

Sau­sio 21-osios ry­tą ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se ko­vi­du sir­go ar izo­lia­vo­si ke­tu­ri dar­buo­to­jai. Vi­ce­me­rės tvir­ti­ni­mu, bent kol kas pa­dė­tis ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se dėl ko­vi­do nė­ra blo­ga.

 

Ser­ga 1 tūkst. 91 aly­tiš­kis ir 253 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai

Sau­sio 20-ąją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ta 320 ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais 94 Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai. Aly­taus ra­jo­ne tir­tų­jų ati­tin­ka­mai – 55 ir 28. Nau­jai in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta 125 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 15 ra­jo­no gy­ven­to­jų. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas ko­ro­na­vi­ru­sas vi­du­ti­niš­kai kas­dien fik­suo­ja­mas 130 gy­ve­nan­čių­jų mies­te ir 29 gy­ve­nan­tiems ra­jo­ne.

Sau­sio 21-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­ga 1 tūkst. 91 aly­tiš­kis ir 253 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 2 tūkst. 117 šios in­fek­ci­jos at­ve­jų, Aly­tu­je per šį lai­ko­tar­pį mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų – 2 tūkst. 690, Aly­taus ra­jo­ne – 1 tūkst. 141 at­ve­jis.

Sau­sio 21-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja, bu­vo už­im­tos 37, dar 2 už­skrė­tu­sie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Ver­ti­nant fik­suo­ja­mus di­de­lius su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru skai­čius, Aly­taus li­go­ni­nė­je to­kiems li­go­niams skir­tų vie­tų šiuo me­tu už­im­ta tik­rai ne­daug. Bū­ta at­ve­jų, kai jos bu­vo už­im­tos be­veik vi­sos. „Nors šios in­fek­ci­jos omik­ron at­mai­na plin­ta spar­čiai, ta­čiau pa­na­šu, kad ja ser­gan­tie­ji iš­ven­gia gy­dy­mo­si sta­cio­na­re, per­ser­ga leng­va for­ma“, – da­ro prie­lai­dą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.