Ko­ro­na­vi­ru­sas – dvi­de­šim­čiai aly­tiš­kių ir dviem Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Spalis 27
kovidas
Va­kar die­nos, spa­lio 26-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dvi­de­šim­čiai aly­tiš­kių ir dviem Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams. Pas­ta­rie­ji še­ši at­ve­jai mies­te ir vie­nas ra­jo­ne pa­aiš­kė­jo po pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį at­lik­tų CO­VID-19 ty­ri­mų.

Pas­ta­rie­ji še­ši at­ve­jai Aly­tu­je – dau­giau nei 30 me­tų vy­ras, dir­ban­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, per 40 me­tų mo­te­ris, Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro dar­buo­to­ja, be­veik 30 me­tų mo­te­ris, mies­te vei­kian­čios san­tech­ni­kos pre­kių par­duo­tu­vės dar­buo­to­ja, virš 50 me­tų vie­nos Aly­taus siu­vyk­los dar­buo­to­ja, be­veik pus­am­žė mo­te­ris ir pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas yra pir­mas šio­je ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, nuo spa­lio 12-osios jis dir­ba nuo­to­li­niu bū­du, tad kon­tak­tų su ki­tais ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais nė­ra tu­rė­jęs.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, pas­ta­rą­sias dvi die­nas į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją yra iš­ėju­si vie­nos mies­to gim­na­zi­jos pra­di­nė kla­sė, kol bus at­lik­ti CO­VID-19 ty­ri­mai vie­nam šios kla­sės mo­ki­niui, tu­rė­ju­siam kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siu gi­mi­nai­čiu.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas vie­nam dau­giau kaip 40 me­tų Aly­taus ra­jo­no, Dau­gų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jui, dir­ban­čiam Aly­tu­je su tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je su­si­ju­sio­je įstai­go­je. Kiek anksčiau COVID-19 buvo nustatytas vienai jauno amžiaus Alytaus ra­jono gyventojai.

  Komentaras

  With today’s pandemic still raging on. A lot of pharmacies are running low on supplies. But we can’t really blame them, this crisis has hit the world like a haymaker from out of nowhere. Nobody was prepared for this type of event and everybody is struggling to adapt. The only good thing to take away from this is that most pharmacies have not surged their prices so that their medicine can still be affordable to the common public with enough left for a multiplayer game online. If this pandemic goes on any longer, we might have to go from this link just to get our medicine at a pharmacy.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.