Ko­dėl aly­tiš­kiai pri­vers­ti il­gai lauk­ti ne­mo­ka­mo an­ti­kū­nų ty­ri­mo? (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
antikuniu testas
Nuo gruo­džio 1-osios pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą tvar­ką ne­mo­ka­mas an­ti­kū­nų ty­ri­mas vie­ną kar­tą at­lie­ka­mas as­me­nims, ku­rie nuo ko­ro­na­vi­ru­so yra pa­si­skie­pi­ję vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma ir nuo to lai­ko pra­ėję ne ma­žiau nei 120 die­nų. To­kį ne­mo­ka­mą ty­ri­mą ga­li pa­si­da­ry­ti nepa­si­skie­pi­ju­sie­ji su­stip­ri­nan­či­ą­ja do­ze ir ne­sir­gę CO­VID-19 in­fek­ci­ja, taip pat vai­kai nuo 12 iki 16 me­tų am­žiaus. Be­veik nuo pat mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­tos ga­li­my­bės pa­si­da­ry­ti ne­mo­ka­mą an­ti­kū­nų ty­ri­mą pra­džios aly­tiš­kiai jo tu­ri lauk­ti apie dvi, tris sa­vai­tes. Ko­dėl Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je klos­to­si to­kia si­tu­a­ci­ja?

Po­li­kli­ni­ka ne­no­ri dirb­ti nuos­to­lin­gai

Apie tai, kad aly­tiš­kiai, nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­si­skie­pi­ję vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma, pri­klau­san­čio vie­no ne­mo­ka­mo an­ti­kū­nų ty­ri­mo pri­vers­ti lauk­ti dvi, tris sa­vai­tes, ži­no ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius: „Po­li­kli­ni­ka to­kių ty­ri­mų ne­at­lie­ka, juos da­ro diag­nos­ti­kos la­bo­ra­to­ri­ja „An­tė­ja“, o čia yra ei­lės.“

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas tvir­ti­no, kad po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus Ma­riaus Ja­sai­čio pra­šęs ieš­ko­ti iš­ei­ties, kaip su­trum­pin­ti aly­tiš­kiams, pri­si­ra­šiu­siems prie šios įstai­gos, ei­les, ta­čiau iš­gir­dęs, kad po­li­kli­ni­ka ne­no­ri dirb­ti nuos­to­lin­gai: „Iš da­lies aš di­rek­to­rių su­pran­tu. Kaip įstai­gos va­do­vas ga­li dirb­ti į mi­nu­są? O nuos­to­liai su­si­da­ro dėl to, kad po­li­kli­ni­ka tu­ri or­ga­ni­zuo­ti krau­jo mėginio pa­ė­mi­mą, tam rei­kia skir­ti slau­gy­to­ją, ku­ris pri­va­lė­tų dar ir pa­tiks­lin­ti in­for­ma­ci­ją, ar gy­ven­to­jui pri­klau­so ne­mo­ka­mas an­ti­kū­nų ty­ri­mas.“

P.Ja­ge­la­vi­čius sa­kė, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai kel­tas klau­si­mas dėl an­ti­kū­nų ty­ri­mo įkai­nio pa­di­di­ni­mo, taip pat ir dėl to, jog di­des­nė šio įkai­nio da­lis tek­tų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, ku­rių spe­cia­lis­tai pa­ima krau­jo mė­gi­nius ty­ri­mui, duo­me­nų ba­zė­je pa­tiks­li­na pa­cien­tų duo­me­nis apie pa­si­skie­pi­ji­mą nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos.

Ar ga­li­ma pa­keis­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, kai aly­tiš­kiams rei­kia il­gai lauk­ti ne­mo­ka­mo an­ti­kū­nų ty­ri­mo? Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas tei­gė ma­tan­tis spren­di­mo va­rian­tą – mi­nis­te­ri­jos pa­di­di­na­mus įkai­nius.

O gal sa­vi­val­dy­bė, skirdama papildomą finan­savimą poli­kli­nikai, ga­li ją įpa­rei­go­ti or­ga­ni­zuo­ti mė­gi­nių dėl an­ti­kū­nų pa­ė­mi­mą?

 

„Mums rei­kia skir­ti ma­žiau­siai vie­ną slau­gy­to­ją“

Aly­taus po­li­kli­ni­kos, prie ku­rios pri­si­ra­šę 45 tūkst. gy­ven­to­jų, di­rek­to­rius M.Ja­sai­tis sa­kė, kad jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga at­lik­ti an­ti­kū­nų ty­ri­mą ne­tu­ri ga­li­my­bių: „Šiuos, kaip ir ki­tus mū­sų ne­da­ro­mus ty­ri­mus at­lie­ka po­li­kli­ni­kos skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si diag­nos­ti­kos la­bo­ra­to­ri­ja „An­tė­ja“. Pa­gal su­tar­tį su šia la­bo­ra­to­ri­ja da­bar čia aly­tiš­kiams pa­ima­mi mė­gi­niai ir at­lie­ka­mi ne­mo­ka­mi an­ti­kū­nų ty­ri­mai. No­rint po­li­kli­ni­kai pa­im­ti mė­gi­nius, mums rei­kia skir­ti ma­žiau­siai vie­ną slau­gy­to­ją. Mes tam ne­tu­ri­me pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų, mū­sų slau­gy­to­jai dir­ba dar ir Mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te, ir Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je, ir Skie­pi­ji­mo cen­tre. Pa­gal da­bar­ti­nius Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos nu­sta­ty­tus įkai­nius pa­skai­čia­vo­me, kad or­ga­ni­zuo­ti krau­jo mė­gi­nių pa­ė­mi­mą dėl ne­mo­ka­mo an­ti­kū­nų ty­ri­mo fi­nan­siš­kai nuos­to­lin­ga. Ka­dan­gi už at­lie­ka­mus an­ti­kū­nų ty­ri­mus vals­ty­bės nu­sta­ty­tą įkai­nį tie­sio­giai pa­si­i­ma la­bo­ra­to­ri­ja, ši­ta­me nu­sta­ty­ta­me įkai­ny­je nė­ra nu­ma­ty­tos krau­jo pa­ė­mi­mo ir pa­cien­tų už­re­gist­ra­vi­mo są­nau­dos.“

M.Ja­sai­čio tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra nu­ma­čiu­si spręs­ti klau­si­mą dėl pa­pil­do­mo įkai­nio mi­nė­toms pa­slau­goms at­lik­ti.

Po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl ta­me pa­čia­me pa­sta­te vei­kian­tis Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras skel­bia­si apie at­lie­ka­mus ne­mo­ka­mus an­ti­kū­nų ty­ri­mus, M.Ja­sai­tis pa­reiš­kė: „Ma­no ži­nio­mis, jie taip pat ti­ria­mi „An­tė­jo­je“.

„Mū­sų me­di­kai pa­ima krau­jo mė­gi­nius, o juos pa­si­i­ma „An­tė­ja“

Krau­jo mė­gi­niai ne­mo­ka­mam an­ti­kū­nų ty­ri­mui ima­mi ne tik Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre, bet ir jam pa­val­džio­se Sim­no, Mi­ros­la­vo, But­ri­mo­nių, Daugų am­bu­la­to­ri­jo­se.

„Mū­sų me­di­kai pa­ima krau­jo mė­gi­nius, o juos iš mū­sų ty­ri­mui pa­si­i­ma „An­tė­ja“. Ji lai­mė­ju­si cen­tro skelb­tą kon­kur­są įvai­riems ty­ri­mams at­lik­ti. Ty­ri­mo rei­kia lauk­ti dvi, tris die­nas, o kar­tais mė­gi­nys pa­ima­mas ir tą pa­čią už­si­re­gist­ra­vi­mo die­ną“, – tvir­ti­no ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rė Gied­rė Il­gū­nai­tė.

Pa­klau­sus, ar cen­trui pa­im­ti mė­gi­nius ne­mo­ka­mam an­ti­kū­nų ty­ri­mui yra nuos­to­lin­ga, di­rek­to­rė pa­reiš­kė, kad nuos­to­lių ne­pa­ti­ria­ma. Tam pa­nau­do­ja­mos tu­ri­mos me­di­kų pa­jė­gos, pas­ta­ruo­ju me­tu dėl dau­giau be­si­krei­pian­čių­jų ne­mo­ka­mai iš­si­tir­ti an­ti­kū­nus pail­gin­tas to­kių pa­cien­tų pri­ėmi­mo lai­kas.

Ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras ne­mo­ka­mus ty­ri­mus at­lie­ka tik prie šios gy­dy­mo įstai­gos pri­si­ra­šiu­siems as­me­nims, ku­rių šiuo me­tu – apie 17 tūkst.

 

Pa­dė­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so Aly­tu­je sta­bi­li­za­vo­si, ją ga­li iš­ju­din­ti omik­ron at­mai­na

Gruo­džio 14-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ta 219, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 38 aly­tiš­kiai. Aly­taus ra­jo­ne tir­tų­jų ati­tin­ka­mai – 61 ir 9. Ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai nu­sta­ty­tas 52 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 9 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Gruo­džio 15-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 306 aly­tiš­kiai ir 83 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų ten­ka 834 ko­vi­do at­ve­jai, Aly­taus mies­te skai­čiuo­jant šio vi­ru­so at­ve­jus mi­nė­tam gy­ven­to­jų skai­čiui – 796, Aly­taus ra­jo­ne – 402.

Gruo­džio 15-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 ko­vi­di­niams li­go­niams skir­tų lo­vų buvo už­im­tos 46, dar pen­ki to­kie li­go­niai gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, nuo lap­kri­čio pra­džios iki gruo­džio pra­džios ser­ga­mu­mas ko­ro­na­vi­ru­su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kri­to, pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dė­tis sta­bi­li­za­vo­si, ta­čiau ją ga­li iš­ju­din­ti CO­VID-19 in­fek­ci­jos omik­ron at­mai­na. Da­bar Aly­tu­je kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­rau­ja del­ta at­mai­na.

Gruo­džio 15-ąją prieš pie­tus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė jau ir apie Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­tus du ko­ro­na­vi­ru­so omik­ron at­mai­nos at­ve­jus. Tai nusta­tyta dviem žmo­nėms Vil­niaus ap­skri­ty­je. O ši at­mai­na pir­miau­siai lapkričio pabaigoje fiksuo­ta Pie­tų Af­ri­ko­je.

Kaip pa­ste­bi svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė Auš­ra Bi­lo­tie­nė-Mo­tie­jū­nie­nė, omik­ron at­mai­na yra ge­ro­kai spar­čiau plin­tan­ti: „Ži­no­me, kad ši at­mai­na yra vi­du­ti­niš­kai ke­tu­ris kar­tus grei­čiau plin­tan­ti mu­ta­ci­ja. Va­di­na­si, mes grei­čiau ga­li­me už­si­krės­ti, di­des­nė yra ri­zi­ka.“ Vi­ce­mi­nist­rė at­krei­pė dė­me­sį, kad vak­ci­na­ci­ja nuo CO­VID-19 veiks­min­gai ap­sau­go ir plin­tant da­bar­ti­nei la­biau už­kre­čia­mai ko­ro­na­vi­ru­so atmainai. Ji dėl omik­ron at­mai­nos re­ko­men­duo­ja gy­ven­to­jams veng­ti su­si­bū­ri­mų, taip pat tei­sin­gai dė­vė­ti ap­sau­gos prie­mo­nes, pa­si­reiš­kus simp­to­mams kreip­tis į mo­bi­liuo­sius pa­tik­ros punk­tus ir at­lik­ti CO­VID-19 tes­tą.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nedūduokit abu į vieną dūdą. Rajonas "apdeda" miestą ne tik dėl antikūnų. Ir dėl nemokamos gripo vakcinos gėda
  miestui. Jokios informacijos nebuvo, kai gavo gripo vakciną. Net gydytojas nežinojo, kada prasidės skiepijimas. O kam tas miesto sveikatos priežiūros centras??

  Komentaras

  Nedūduokit abu vieną dūdą. Rajonas "apdeda" miestą ne tik dėl antikūnų. Ir dėl nemokamos gripo vakcinos gėda
  miestui. Jokios informacijos nebuvo, kai gavo gripo vakciną. Net gydytojas nežinojo, kada prasidės skiepijimas. O kam tas miesto sveikatos priežiūros centras, jei??/eka savo funkcijų

  Komentaras

  Reikia laukti nemokamo antikūnių testo daugiau kaip mėnesį , dabar registruoja 2022 metų sausio pabaigai. Tik Alytuje taip gali būti!Poliklinika labai sutaupys vieno žmogaus atlygiui, " baisūs nuostoliai bus" absurdas

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.