Kny­ga apie Aly­taus ko­lek­ci­nin­kus ta­po bib­lio­grafine re­te­ny­be jau pri­sta­ty­mo me­tu – ne­be­li­ko nė vie­no eg­zem­plio­riaus (1)

Saulė Pinkevičienė
Zitos Stankevicienes nuotr.
Vir­gi­ni­jus Ože­lis yra su­rin­kęs mo­ne­tų, nu­kal­tų nuo an­ti­kos iki XX am­žiaus. Se­niau­sia jo ko­lek­ci­jo­je mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ok­ta­via­ną Au­gus­tą. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vy­ko kny­gos „Pra­ei­tis tarp mū­sų: Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bui – 15 me­tų“ su­tik­tu­vės. Lei­di­nys skir­tas Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo 15-os me­tų veik­lai. Kny­gos su­da­ry­to­jas – Kęs­tu­tis Ta­mu­le­vi­čius, re­dak­to­rius – Gin­ta­ras Lu­čins­kas. Nuo 2006-ųjų sa­vo is­to­ri­ją skai­čiuo­jan­tis Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bas šiuo me­tu tu­ri 81 na­rį. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti vie­nuo­li­kos jų su­rink­tų ko­lek­ci­jų frag­men­tus, lei­džian­čius su­si­da­ry­ti įspū­dį, ką ko­lek­cio­nuo­ja aly­tiš­kiai: pa­ra­lim­pi­nius žen­kliu­kus, olim­pi­nius me­da­lius ir fa­ke­lus, ge­ne­ro­lų ke­pu­res, re­tus lei­di­nius, pa­vyz­džiui, 1880 me­tais Ka­za­nė­je iš­leis­tas An­ta­no Juš­ke­vi­čiaus už­ra­šy­tas lie­tu­viš­kas dai­nas, kny­gų skir­tu­kus ir su­ve­ny­ri­nius pei­lius, ant sie­nų pui­kuo­ja­si sig­na­ta­rų por­tre­tai. Pa­ro­da veiks iki bir­že­lio 1 die­nos. Ap­si­lan­ky­ki­te – gal nu­sprę­si­te pa­pil­dy­ti ko­lek­ci­nin­kų gre­tas, su­teik­da­mi sa­vo lais­va­lai­kiui ne­ti­kė­to azar­to ir at­ra­di­mo džiaugs­mo?

Dau­giau nei po­mė­gis: iš­trūk­ti nė­ra vil­ties

„Kar­tais juo­kais ko­lek­cio­na­vi­mas pa­va­di­na­mas leng­vu pa­mi­ši­mu. Ir iš tie­sų, ko­lek­cio­na­vi­mas įtrau­kia taip stip­riai, kad iš­trūk­ti iš jo „ža­ban­gų“ nė­ra jo­kios vil­ties. Daž­niau­siai vis­kas pra­si­de­da nuo ne­kal­to no­ro su­rink­ti ne­di­de­lę ko­lek­ci­ją ko­kių nors te­mi­nių daik­tų. Ko­lek­cio­nuo­jant at­si­ran­da dau­giau ži­nių ir ko­lek­ci­ja įgau­na vi­sai ki­tą pras­mę. Tai jau ne pa­dri­kas vie­nos rū­šies daik­tų kau­pi­mas, bet nuo­sek­lus pa­si­rink­tos te­mos vys­ty­mas ir plė­to­ji­mas“, – kny­gos pra­tar­mė­je ra­šo K.Ta­mu­le­vi­čius.

Kaip pa­tys sa­ko, ko­lek­ci­nin­kais ga­li tap­ti vi­si, ku­rie yra ne­abe­jin­gi pra­ei­čiai, ku­riems svar­bu įgy­ti dau­giau ži­nių, ta­čiau gy­ve­na­me to­kiu laik­me­čiu, kai „tik­ras“ ko­lek­ci­nin­kas yra tas, ku­ris ren­ka že­mes pa­jū­ry­je ar prie eže­rų, o ne pra­ei­ties ar­te­fak­tus.

Mū­sų mies­te ko­lek­ci­nin­kų ju­dė­ji­mas yra ak­ty­vus, jau ke­le­rius me­tus klu­bas tra­di­ciš­kai ren­ka­si sek­ma­die­niais Aly­taus mies­to sta­dio­no ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­po­se. Tie­sa, ir jų pla­nus ko­re­ga­vo ka­ran­ti­nas, ta­čiau gy­ve­ni­mas grįž­ta į vė­žes. Tai liu­di­ja ir 100 eg­zem­plio­rių ti­ra­žu iš­leis­ta kny­ga, ku­ri jau pri­sta­ty­mo me­tu ta­po bib­lio­grafine re­te­ny­be – ne­li­ko nė vie­no eg­zem­plio­riaus.

Ko­lek­ci­nin­kų klu­bas vie­ni­ja Aly­taus re­gio­no ko­lek­ci­nin­kus, ko­lek­ci­jos kau­pia­mos pa­čios įvai­riau­sios: nu­miz­ma­ti­ka (mo­ne­tos), bo­nis­ti­ka (ban­kno­tai), bu­ki­nis­ti­ka (se­nos kny­gos ir spau­da), fa­le­ris­ti­ka (žen­kliu­kai ir me­da­liai), fi­la­te­li­ja (pa­što žen­klai), fi­lo­kar­ti­ja (se­ni at­vi­ru­kai ir nuo­trau­kos), mi­li­ta­ris­ti­ka, spor­to ir olim­piz­mo is­to­ri­ja ir t. t.

Aly­tiš­kiai Ze­no­nas Gra­mac­kas, Al­gir­das Ta­tu­lis ir Ro­mu­al­das Zda­na­vi­čius yra Lie­tu­vos olim­pi­nės ko­lek­ci­nin­kų aso­cia­ci­jos (LO­KA) na­riai. Z.Gra­mac­kas dar da­ly­vau­ja Lie­tu­vos mu­zie­ji­nin­kų aso­cia­ci­jos val­dy­bos veik­lo­je.

Klu­bo na­riai Bro­nis­lo­vas Ge­le­žiū­nas, Z.Gra­mac­kas, Pet­ras Grėb­liaus­kas, Juo­zas Kaz­laus­kas, Ri­mas Mar­čiu­ly­nas, Gin­ta­ras Po­te­lis, A.Ta­tu­lis, Al­vy­das Va­kaus­kas, R.Zda­na­vi­čius sa­vo ko­lek­ci­jas pa­ver­tę pri­va­čiais mu­zie­jais.

 

Fi­la­te­lis­tus pri­ly­gi­no... liau­dies prie­šams

„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad or­ga­ni­zuo­tas ko­lek­cio­na­vi­mas so­viet­me­čiu Aly­tu­je bu­vo ga­na van­gus ir rė­mė­si dau­giau­sia tuo­lai­ki­nių pa­što žen­klų ko­lek­cio­na­vi­mu. Net­gi at­kū­rus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę ofi­cia­lus Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo pa­va­di­ni­mas bu­vo Lie­tu­vos fi­la­te­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius. Tie­sa, jau Są­jū­džio lai­kais ir ypač pir­mai­siais at­kur­tos Ne­pri­klau­so­my­bės me­tais Aly­taus ko­lek­ci­nin­kai ta­po ge­ro­kai ak­ty­ves­ni, at­si­ra­do dau­giau ko­lek­cio­na­vi­mo ob­jek­tų: nu­miz­ma­ti­ka, fa­le­ris­ti­ka, žen­klai, ap­do­va­no­ji­mai. Tarp ko­lek­ci­nin­kų jau­tė­si anks­tes­nis at­sar­gu­mas ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mas. Rim­tes­ni ko­lek­ci­nin­kai, ku­rie ga­lė­jo ir tu­rė­jo ką pa­ro­dy­ti – ar­ba iš vi­so ne­da­ly­va­vo klu­bo veik­lo­je, ar­ba pa­si­ro­dy­da­vo tik epi­zo­diš­kai. Nors pa­grin­di­nis ma­no ko­lek­cio­na­vi­mo ob­jek­tas tuo me­tu bu­vo tar­pu­ka­rio ir anks­tes­nių lai­ko­tar­pių li­tu­a­nis­ti­nės kny­gos, ta­čiau šiek tiek jau bu­vau su­si­do­mė­jęs prieš­ka­rio Lie­tu­vos pa­što žen­klais, se­ną­ja Dzū­ki­jos kraš­to fo­to­gra­fi­ja ir at­vi­ru­kais“, – apie klu­bo is­to­ri­ją ra­šo Al­gi­man­tas An­ta­ne­vi­čius.

„Kai kam ko­lek­cio­na­vi­mas at­ro­do ne­su­pran­ta­mas. Kam čia au­kot sa­vo gy­vy­bę ar san­tau­pas? Kad ge­riau­siu at­ve­ju ko­lek­ci­ja pas­kui pa­tek­tų į ko­kią nors vals­ty­bi­nę sau­gyk­lą? Čia grei­čiau li­ga. Bet jau tie ko­lek­ci­nin­kai to­kie yra, at­si­da­vę sa­vo po­mė­giui“, – apie ko­lek­cio­na­vi­mą svars­to aist­rin­gas aly­tiš­kis ko­lek­ci­nin­kas Ša­rū­nas Šim­ke­vi­čus.

Jis pa­ste­bi, kad Lie­tu­vo­je bū­ta se­nų ko­lek­cio­na­vi­mo tra­di­ci­jų. Net ir ca­ri­nė Ru­si­ja ne­drau­dė ko­lek­cio­na­vi­mo. Da­lis Ru­si­jos ca­rų pa­tys bu­vo ko­lek­ci­nin­kai, o žy­mių ru­sų ko­lek­ci­nin­kų rin­ki­nių pa­grin­du įkur­tas ne vie­nas ir šian­dien vei­kian­tis gar­sus mu­zie­jus. Ta­čiau pa­dė­tis pa­si­kei­tė 1917 me­tais, at­ėjus į val­džią bol­še­vi­kams. Dau­gu­ma ko­lek­ci­nin­kų bu­vo aris­tok­ra­tai, tu­rė­ję di­džiu­les ko­lek­ci­jas. Aris­tok­ra­ti­ja bu­vo pa­smerk­ta su­nai­ki­ni­mui, o jos rin­ki­niai kon­fis­kuo­ti. Da­lis eks­po­na­tų pa­te­ko į mu­zie­jus ar bib­lio­te­kas, ki­ti bu­vo par­duo­da­mi Va­ka­rų vals­ty­bė­se ar nau­do­ja­mi už­sie­nio po­li­ti­niams vei­kė­jams pa­pir­ki­nė­ti.

„Ko­lek­ci­nin­kai bu­vo pri­ly­gin­ti liau­dies prie­šams. Lie­tu­vo­je te­ro­ras prieš ko­lek­ci­nin­kus pra­si­dė­jo 1940-ai­siais. Di­de­lė da­lis jų pa­te­ko jau į pir­mą­ją ge­no­ci­do ban­gą 1940–1941 me­tais, tai liu­di­ja, kad lai­ky­ti itin pa­vo­jin­gais liau­dies prie­šais, ypač fi­la­te­lis­tai (pa­što žen­klų rin­kė­jai). Juos bu­vo leng­va ap­kal­tin­ti šni­pi­nė­ji­mu, nes su­si­ra­ši­nė­da­vo su ko­lek­ci­nin­kais už­sie­nio vals­ty­bė­se. To­dėl ko­lek­ci­nin­kų klu­bų at­si­ra­di­mas so­viet­me­čiu – sun­kiai pa­aiš­ki­na­mas. Gal tai bu­vo spon­ta­niš­kas reiš­ki­nys ar val­džios no­ras bent to­kiu bū­du kaž­kaip kon­tro­liuo­ti ko­lek­ci­nin­kų ju­dė­ji­mą. Kaip ten be­bū­tų – fe­no­me­nas tai jau tik­rai. Nes liu­di­ja, kad te­ro­ras taip ir ne­su­ge­bė­jo su­nai­kin­ti ko­lek­cio­na­vi­mo ju­dė­ji­mo“, – ko­lek­cio­na­vi­mo is­to­ri­ją ap­žvel­gia Š.Šim­ke­vi­čius.

 

Ko­lek­cio­na­vi­mo kul­tū­rai po­pu­lia­rin­ti – ir pa­ro­da

Kny­gos „Pra­ei­tis tarp mū­sų: Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bui – 15 me­tų“ au­to­riai ma­no, kad ji tu­rė­tų su­do­min­ti ne tik šio po­mė­gio su­vie­ny­tus žmo­nes, bet ir pla­tes­nį skai­ty­to­jų ra­tą, pri­si­dė­ti prie ko­lek­cio­na­vi­mo kul­tū­ros po­pu­lia­ri­ni­mo. Juo­lab kar­tu su kny­gos pri­sta­ty­mu ati­da­ry­ta ir tre­čio­ji Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų pa­ro­da. Vi­sų tri­jų pa­ro­dų vie­ta ta pa­ti – Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus. Kaip sa­ko Š.Šim­ke­vi­čius, tre­čio­ji pa­ro­da griež­tos te­ma­ti­kos ne­tu­rė­jo, bet bu­vo dar­bo ir te­mų pa­si­da­li­ji­mas. Ne­no­rė­ta, kad dub­liuo­tų­si te­mos ir eks­po­na­tai, kaip ku­rie ko­lek­ci­nin­kai šį­kart su­da­ly­va­vo sve­čių tei­sė­mis.

„Kai ga­vau iš pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rių kvie­ti­mą jo­je da­ly­vau­ti, tai pa­si­siū­liau eks­po­nuo­ti do­ku­men­tus iš sa­vo ko­lek­ci­jos. Ta­čiau, su­ži­no­jęs, kad do­ku­men­tus pri­sta­tan­čių bus, iš kar­to pa­siū­liau ki­tą te­mą – se­no­sios at­mi­ni­mų kny­ge­lės. Taip pat į as­me­ni­nę ko­lek­ci­ją pa­si­de­du ir da­lį se­nų­jų ka­len­do­rių, ku­riuos žmo­nės nau­do­da­vo kaip už­ra­šų kny­ge­les ar­ba net ir die­no­raš­čius. Apie vie­ną to­kių die­no­raš­čių ka­len­do­riu­je net ruo­šiau­si pa­ra­šy­ti pub­li­ka­ci­ją, bet kol kas tai dar tik pro­jek­tas“, – pa­sa­ko­ja Š.Šim­ke­vi­čius.

Tre­čio­jo­je Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų pa­ro­do­je sa­vo rin­ki­nius pri­sta­to Min­dau­gas Ast­raus­kas, Ze­no­nas Gra­mac­kas, Pet­ras Grėb­liaus­kas, Juo­zas Kaz­laus­kas, Vir­gi­ni­jus Ože­lis, Juo­zas Pa­ru­lis, Gin­ta­ras Po­te­lis, Ne­ri­jus Skau­rans­kas, Ša­rū­nas Šim­ke­vi­čius, Kęs­tu­tis Ta­mu­le­vi­čius, Al­gir­das Ta­tu­lis, Gin­ta­ras Ur­bo­nas, Al­vy­das Va­kaus­kas, Ro­mu­al­das Zda­na­vi­čius. Juos vie­ni­ja ben­dras ko­lek­cio­na­vi­mo po­mė­gis, jų as­me­ni­nės ko­lek­ci­jos yra tik­rai so­li­džios. Ko­lek­ci­jų sa­vi­nin­kai kvie­čia: eks­po­na­tai įdo­mūs, at­ei­ki­te ir ver­tin­ki­te. Kaip te­ko su­ži­no­ti iš ko­lek­ci­nin­kų, jie ati­džiai įsi­klau­so į lan­ky­to­jų at­si­lie­pi­mus. Pa­vyz­džiui, pa­ro­do­je ap­si­lan­kęs ko­lek­ci­nin­kas Al­gi­man­tas Zu­ba­vi­čius tei­gė, kad jam la­biau­siai pa­ti­ko G.Po­te­lio uni­for­mi­nių ke­pu­rių ko­lek­ci­ja. Šių ei­lu­čių au­to­rei di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko K.Ta­mu­le­vi­čiaus pei­lių kny­goms ko­lek­ci­ja – la­bai sub­ti­lių, ni­ši­nių eks­po­na­tų rin­ki­nys, sklei­džian­tis ge­ros kny­gos skai­ty­mo au­rą. Juo­lab ir te­ma­tiš­kai ko­lek­ci­ja la­bai ti­ko – pa­ro­da ati­da­ry­ta ge­gu­žės 7-ąją, Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną. Ko­lek­ci­ją Kęs­tu­tis at­si­ve­žė an­ti­kva­ri­nia­me „sak­vo­ja­že“, o iš Aly­taus iš­vy­ko ir do­va­na ne­ši­nas – ko­lek­ci­nį pei­liu­ką kny­goms ir vo­kams jam pa­do­va­no­jo Va­le­ri­jus Ven­cius.

Do­va­nų ren­gi­ny­je bū­ta ir dau­giau, net­gi su in­ten­ci­jo­mis. „Aš ir­gi esu ko­lek­cio­nie­rė, ren­ku bal­sus, bet ne da­bar, o prieš rin­ki­mus“, – šmaikš­ta­vo me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Šį­kart ir ji iš­ėjo do­va­no­mis ne­ši­na – Ta­mu­le­vi­čių ir Ko­les­ni­ko­vų šei­mos pa­do­va­no­jo mies­tui po pa­veiks­lą, su vil­ti­mi, kad Aly­tu­je pa­ga­liau at­si­ras dai­lės ga­le­ri­ja.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.