Klu­be „Žvy­no bro­liai” lai­mi­kiu ne­si­skun­džia ir meš­ke­rio­jan­čios „se­sės”

Do­mi­ny­ka Buk­šai­ty­tė
Komentarai (0)
2020 Rugsėjis 22
Akvilė Rybelytė
Akvilė Rybelytė ir jos daugiausia emocijų sukėlęs ešerys.
Lie­pos mė­ne­sį ra­šiau apie skulp­to­rių ple­ne­rą Dau­guo­se. Ra­šy­da­ma apie jį su­ži­no­jau, ne tik ko­kios žu­vys plau­kio­ja Dau­gų eže­re, bet ir Bo­nos Sfor­cos le­gen­dą iš­gir­dau, kaip šia­me di­din­ga­me van­dens tel­ki­ny­je ją už­puo­lė mil­ži­niš­ka žu­vis.

Pri­zus ne auk­si­nė žu­ve­lė ne­ša

Rug­sė­jo 12 die­ną Dau­gų eže­re vy­ko žve­jų klu­bo „Žvy­no bro­liai“ var­žy­bos. Tai ne šiaip žmo­nių su­si­rin­ki­mas – čia žve­jai su­si­renka rim­toms var­žy­boms ir ti­ki­si, kad už­kibs auk­si­nė žu­vis, ku­ri at­neš pri­zi­nę vie­tą.

Klu­bo pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Šta­ras pa­sa­ko­ja, kad klu­bas ofi­cia­liai įkur­tas 2017-ųjų ko­vą, ta­čiau ne­ofi­cia­liai bur­tis pra­dė­jo nuo 2012 me­tų. Iš po­mė­gio į klu­bą veik­la iš­au­go, kai žve­jo­to­jų gre­tos pra­dė­jo gau­sė­ti, var­žy­bos ir su­si­ti­ki­mai ta­po tra­di­ci­ja, ta­da klu­bą ir įre­gist­ra­vo.

Pa­ga­vai ir pa­leisk

Pir­mai­siais me­tais į klu­bo var­žy­bas su­si­rink­da­vo aš­tuo­ni eki­pa­žai, šie­met da­ly­va­vo jau net sep­ty­nio­li­ka. Į klu­bą bu­ria­si vis dau­giau žmo­nių, ku­rie žve­jo­ja ne tik tam, kad pa­šer­tų ka­ti­ną ar tu­rė­tų va­ka­rie­nę, bet ir tie, ku­riems žve­jy­ba tam­pa ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­li­mi.

Klu­bo vi­zi­ja yra po­pu­lia­rin­ti spor­ti­nę žūk­lę Lie­tu­vo­je, švies­ti apie žve­jy­bos kul­tū­rą, ska­tin­ti žve­jus gerb­ti gam­tą bei pro­pa­guo­ti „pa­ga­vai ir pa­leisk“ prin­ci­pą. Šiuo prin­ci­pu va­do­vau­ja­si ne tik Ge­di­mi­nas, bet ir ki­ti klu­bo na­riai.

G.Šta­ras klu­bo pre­zi­den­tu ta­po įre­gist­ra­vus klu­bą, o klu­bo val­dy­mo or­ga­nas yra vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas.

Dau­gų var­žy­bos

Pa­klaus­tas, ko­dėl var­žy­bų eta­pas vyks­ta Dau­guo­se, Ge­di­mi­nas at­sa­ko, kad dėl pa­kan­ka­mai ge­ros in­fra­struk­tū­ros: „Ne kiek­vie­nas eže­ras Lie­tu­vo­je ga­li pa­si­gir­ti tvar­kin­gais val­čių nu­lei­di­mo sli­pais. Dau­gų eže­rą ren­ka­si ir ki­ti ša­lies var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai. To­dėl ir „Žvy­no bro­liai“ no­rė­jo su­si­pa­žin­ti su šiuo eže­ru ir ja­me pa­si­tre­ni­ruo­ti.“

Šie­met var­žy­bo­se sep­ty­nio­li­ka eki­pa­žų pa­ga­vo 33 ki­log­ra­mus žu­vies, toks ro­dik­lis klu­bo pre­zi­den­tui at­ro­do la­bai ne­blo­gas šiam eže­rui. Ži­no­ma, va­do­vau­jan­tis „pa­ga­vai ir pa­leisk“ prin­ci­pu vi­sas lai­mi­kis po svė­ri­mo pro­ce­dū­ros ke­lia­vo at­gal į eže­rą.

Žve­jų že­mė­la­pis

Klu­bas per me­tus or­ga­ni­zuo­ja ke­tu­ris var­žy­bų eta­pus, šis Dau­gų eta­pas bu­vo tre­čia­sis šiais me­tais. Me­tų ga­le yra skel­bia­mi čem­pio­nai.

Taip pat klu­bo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je yra že­mė­la­pis, ku­ria­me nu­ro­dy­tos val­čių įlei­di­mo vie­tos. G.Šta­ras sa­ko, kad ne kar­tą pa­čiam te­ko klai­džio­ti ap­link van­dens tel­ki­nį, kol ras­da­vo to­kią vie­tą. Žen­klų, in­for­ma­ci­jos bei pa­čių sli­pų trū­ko vi­sa­da, to­dėl ją pa­ban­dė su­si­ste­min­ti. Da­bar vos ke­lių myg­tu­kų pa­spau­di­mu žve­jai pasitelkę na­vi­ga­ci­ją ga­li leng­vai ras­ti tiks­lią vie­tą. Klu­bo pre­zi­den­tas sa­ko, kad tai ypač ak­tu­a­lu ta­da, kai va­žiuo­ji žve­jo­ti į ne­pa­žįs­ta­mus ra­jo­nus.

Mo­te­rys ir žve­jy­ba

Žve­jy­ba daž­niau­siai yra sie­ja­ma su vy­rais, gy­vas ste­re­o­ti­pas, kad „mo­te­rys tik rei­ka­lus ga­di­na“. Ta­čiau „Žvy­no bro­lių“ klu­be žve­jo­ja ne tik vy­rai, yra ir mer­gi­nų.

Ak­vi­lė Ry­be­ly­tė ku­rį lai­ką bu­vo vie­nin­te­lė mer­gi­na klu­be. Ji la­bai džiau­gia­si, kad šiuo me­tu yra dar dvi po­ten­cia­lios ko­le­gės, ku­rios, ti­ki­ma­si, lai­kui bė­gant taip pat įsi­trauks į žve­jy­bą. Ak­vi­lės po­mė­gis jos ar­ti­mų žmo­nių, drau­gų ne­ste­bi­na. Ta­čiau su­si­pa­ži­nus su nau­jais žmo­nė­mis vis dar pa­si­tai­ko tam tik­rų nuo­sta­tų, kar­tais net prie­ta­rų, pa­vyz­džiui, kad „mo­te­ris lai­ve – ne­si­ti­kėk nie­ko ge­ro“.

Ak­vi­lė mė­gau­ja­si sa­vo lais­va­lai­kiu, nie­ko ne­įro­di­nė­ja ir į pa­na­šias dis­ku­si­jas ne­be­si­ve­lia. Žve­jy­bos ne­lai­ko vy­riš­ka veik­la, nes ne­ran­da prie­žas­ties, dėl ku­rios mo­te­rys tuo už­si­im­ti ne­ga­lė­tų – juk ne­rei­kia spe­cia­laus fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo ar jė­gos.

A.Ry­be­ly­tė pa­ste­bi, kad kon­ku­ren­ci­ja klu­be yra, bet ji svei­ka ir nau­din­ga. Var­žy­da­mie­si tar­pu­sa­vy­je klu­bo na­riai ska­ti­na vie­nas ki­tą siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų. Mer­gi­na pri­pa­žįs­ta, kad pra­lai­mė­ti ap­mau­du, ta­čiau, emo­ci­joms at­slū­gus, ji ana­li­zuo­ja pa­da­ry­tas klai­das. Dau­gu­ma klu­bo ko­le­gų yra la­bai pa­ty­rę ir juos pa­si­vy­ti nė­ra leng­va – tar­si pui­kūs mo­ky­to­jai, ku­rie pa­de­da to­bu­lė­ti.

Lai­mės eše­rys

Ak­vi­lė my­li gam­tą, o žve­jy­ba yra pui­kus pa­si­rin­ki­mas, jei no­ri dau­giau lai­ko pra­leis­ti gry­na­me ore, juk iš val­ties pa­bėg­ti tik­rai su­dė­tin­ga. Į jos gy­ve­ni­mą žve­jy­ba įsi­lie­jo na­tū­ra­liai. Tė­tis – žve­jys ir me­džio­to­jas – nuo ma­žens įpra­ti­no prie ak­ty­vaus lais­va­lai­kio, o pa­ti pra­dė­jo žve­jo­ti prieš pen­ke­rius me­tus.

Kiek­vie­no žve­jo­jan­čio žmo­gaus pri­va­lu pa­klaus­ti, koks yra jų di­džiau­sias lai­mi­kis. Ak­vi­lė sa­ko, kad gal­būt ne pats di­džiau­sias, bet dau­giau­sia emo­ci­jų su­kė­lęs lai­mi­kis – šių me­tų 1140 gra­mų eše­rys. Tai – jos as­me­ni­nis eše­rio re­kor­das. Džiaugs­mo bu­vo be ga­lo daug.

„Gy­ve­ni­mo žu­viai ri­bos nė­ra. Tur­būt tie­siog pa­jau­siu ją pa­ga­vu­si“, – sa­ko Ak­vi­lė, ku­ri klu­bo „Žvy­no bro­liai“ na­rė ofi­cia­liai yra nuo 2018 me­tų. Kiek­vie­nas žve­jys pa­si­ren­ka, dėl ko žve­jo­ja – dėl spor­ti­nio in­te­re­so ar gam­to­je pra­leis­to lais­va­lai­kio, o klu­bas šiuos pa­si­rin­ki­mus su­jun­gia, ska­ti­na pa­gar­biai elg­tis su gam­ta ir sma­giai leis­ti lai­ką ant van­dens.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.