Ką ver­ta ži­no­ti li­go­nių lan­ky­to­jams? (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Alytaus ligoninė
Prieš pat Ve­ly­kas į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vy­ras pik­ti­no­si Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je nu­sta­ty­ta li­go­nių lan­ky­mo tvar­ka. Gir­di, nak­tį grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu į šią įstai­gą jis at­vy­ko kar­tu su ser­gan­čiu ma­ža­me­čiu vai­ku, pas­ta­ra­sis bu­vo pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę, tad su vai­ku li­ko ir tė­vas. Anks­ti ry­te į li­go­ni­nę at­ėju­si vai­ko ap­lan­ky­ti ma­ma ir no­rė­ju­si pa­keis­ti vi­są nak­tį prie vai­ko pra­lei­du­sį tė­tį bu­vo ne­įleis­ta. Re­dak­ci­jai skam­bi­nu­sio vy­ro nuo­mo­ne, taip bu­vo ap­ri­bo­tos tė­vų tei­sės abiem bū­ti su ser­gan­čiu vai­ku.

„Kiek­vie­no­je li­go­ni­nė­je nu­ro­dy­tas kon­kre­tus pa­cien­tų lan­ky­mo lai­kas“

„Aš nie­kaip ne­su­pran­tu, ko­dėl ma­ma bu­vo ne­įleis­ta pas ma­ža­me­tį vai­ką, jai pa­siū­ly­ta lauk­ti nu­sta­ty­tų lan­ky­mo va­lan­dų. Tu­rė­jau at­si­pra­šy­ti iš dar­bo, nes žmo­na ne­ga­lė­jo ma­nęs pa­keis­ti. Kaž­ko­kia ab­sur­diš­ka tvar­ka. Pa­nag­ri­nė­jęs li­go­ni­nės vi­daus tai­syk­les, ra­dau dar vie­ną ne­su­pran­ta­mą da­ly­ką: vie­nu me­tu lan­ky­ti įlei­džia­mi tik du as­me­nys. O jei li­go­ni­nė­je gu­lin­tis vai­kas tu­ri bro­lį ar se­sę ir ma­ža­sis li­go­nis no­ri juos pa­ma­ty­ti, jie su tė­vais jau at­ei­ti ne­ga­li“, – min­ti­mis da­li­jo­si į  „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vy­ras, ku­riam su vai­ku Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je te­ko ap­si­lan­ky­ti prieš pat Ve­ly­kas.

Li­go­ni­nės tei­si­nin­kė Ber­na­de­ta Na­va­lins­kie­nė nu­ro­dė Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo straips­nį dėl As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų vi­daus tvar­kos tai­syk­lių, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nu­sta­ty­ta, kas jo­se tu­ri bū­ti reg­la­men­tuo­ja­ma: „Tai­syk­lė­se tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta ir pa­cien­tų lan­ky­mo, iš­ra­šy­mo, ir per­kė­li­mo į ki­tas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas tvar­ka. Kiek­vie­no­je li­go­ni­nė­je yra nu­ro­dy­tas kon­kre­tus pa­cien­tų lan­ky­mo lai­kas. Taip tu­ri bū­ti, sie­kiant val­dy­ti slau­gos ir gy­dy­mo pro­ce­sus, už­tik­ri­nant in­fek­ci­jų kon­tro­lę, pa­cien­tų gy­dy­mo­si są­ly­gas.“

Tei­si­nin­kė pa­brė­žė, kad šiuo gy­ven­to­jo nu­si­skun­di­mo at­ve­ju at­kreip­ti­nas dė­me­sys į Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ku­rios nu­sta­to, jog pa­cien­tas pri­va­lo pa­si­ra­šy­ti­nai su­si­pa­žin­ti su jam pa­teik­to­mis svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos vi­daus tvar­kos tai­syk­lė­mis, ki­tais svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos nu­sta­ty­tais do­ku­men­tais ir vyk­dy­ti juo­se nu­ro­dy­tas pa­rei­gas. 

B.Na­va­lins­kie­nė taip pat ak­cen­ta­vo, kad pa­cien­tas pri­va­lo rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, są­ži­nin­gai nau­do­tis sa­vo tei­sė­mis, jo­mis ne­pik­tnau­džiau­ti, ben­dra­dar­biau­ti su svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos spe­cia­lis­tais ir dar­buo­to­jais.

Va­do­vau­jan­tis lai­ki­no Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Sva­jū­no Žu­kaus­ko per­nykš­tės lie­pos pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu, šio­je gy­dy­mo įstai­go­je pa­cien­tus ga­li­ma lan­ky­ti kas­dien  nuo 12 iki 13 val. ir nuo 16 iki 19 val., iš­sky­rus tuos, ku­riems tei­kia­mos pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gos. Šiuos pa­cien­tus, ku­rie gal­būt iš­gy­ve­na pas­ku­ti­nes gy­ve­ni­mo die­nas, ga­li­ma lan­ky­ti bet ku­riuo pa­ros me­tu.

Ne­re­ko­men­duo­ja­ma ma­ža­me­čiams lan­ky­ti ser­gan­čiuo­sius 

B.Na­va­lins­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad pa­gal li­go­ni­nė­je esantį pa­cien­tų lan­ky­mo tvar­kos ap­ra­šą vie­nu me­tu pas li­go­nį ga­li bū­ti įlei­džia­mi ne dau­giau kaip  du as­me­nys ir to­kia tvar­ka li­go­ni­nė­se yra įpras­ta, lan­ky­to­ju ap­ri­bo­ji­mu sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lius plin­tan­čioms in­fek­ci­joms. Tai ypač ak­tu­a­lu už­tik­rin­ti, esant ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų ir gri­po se­zo­no me­tu. Tuo sie­kia­ma su­re­gu­liuo­ti ir  lan­ky­to­jų srau­tą li­go­ni­nė­je. 

O kaip elg­tis  re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nu­sio vy­ro įvar­din­tu  at­ve­ju, jei kar­tu su tė­vais pas ma­ža­me­tį  li­go­nį no­ri pa­tek­ti  taip pat ma­ža­me­čiai bro­liai ir se­sės? „Me­di­ci­ni­niu po­žiū­riu ne­re­ko­men­duo­ja­ma ma­ža­me­čiams ar­ti­mie­siems lan­ky­ti ser­gan­čiuo­sius li­go­ni­nė­je. Ar pai­sy­ti šios nuo­sta­tos, spren­di­mą tu­ri pri­im­ti tė­vai“, – at­sa­ky­mą pa­tei­kė Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės tei­si­nin­kė. 

B.Na­va­lins­kie­nė, pa­pra­šy­ta at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ko­dėl, kaip tei­gė vy­ras,  pas li­go­ni­nė­je kar­tu su tė­vu pa­gul­dy­tą  ma­ža­me­tį bu­vo ne­įleis­ta anks­ti ry­te at­ėju­si ap­lan­ky­ti ir tė­tį  pa­keis­ti ma­ma, pa­reiš­kė: „Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­da­ro vi­sas ga­li­my­bes tė­vams nuo­lat bū­ti su ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais vai­kais. Kaip nu­ro­dė Vai­kų li­gų sky­riaus per­so­na­las, mi­ni­mu at­ve­ju tė­vams bu­vo iš­sa­miai pa­aiš­kin­ta ma­žų­jų pa­cien­tų lan­ky­mo ir slau­gy­mo tvar­ka bei bu­vi­mo kar­tu su ser­gan­čiu vai­ku li­go­ni­nė­je ga­li­my­bės. Ap­ta­ria­mu at­ve­ju in­for­ma­ci­jos apie tai, kad ne­bu­vo leis­ta tė­čiui ir ma­mai keis­tis slau­gant vai­ką, ne­tu­ri­me. Re­mian­tis me­di­ci­ni­niais įra­šais, vai­ko slau­gai sta­cio­na­re bu­vo li­kęs tė­tis.“  

Li­go­ni­nės tei­si­nin­kė ak­cen­ta­vo, kad pa­cien­tai ir lan­ky­to­jai tu­rė­tų ži­no­ti, jog li­go­ni­nė­je tai­ko­mos gy­dy­mo ir slau­gos tai­syk­lės nu­sta­to­mos pir­miau­sia dėl pa­cien­tų sau­gos, o jų pri­va­lu lai­ky­tis tiek pa­cien­tams, tiek jų at­sto­vams, tiek vi­siems  lan­ky­to­jams.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.