Ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos cen­tre – me­di­ci­nos punk­tas (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus karo pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos cen­tre įkurtame medicinos punkte dirba poliklinikos slaugytoja Gabrielė Burbaitė.
Alytaus karo pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos cen­tre įkurtame medicinos punkte dirba poliklinikos slaugytoja Gabrielė Burbaitė.
Nuo pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te šiems as­me­nims pra­dė­tos teik­ti pir­mo­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gos. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį spe­cia­liai pa­bė­gė­liams įreng­ta­me me­di­ci­nos punk­te sa­va­no­ria­vo mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų me­di­kai, o nuo ko­vo 21-osios šia­me punk­te dir­ba jo veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čios po­li­kli­ni­kos me­di­kai.

Po­rei­kį ma­tė sa­vi­val­dy­bė, nu­ro­dy­mas gau­tas ir iš mi­nis­te­ri­jos

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bė­ta, kad ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos jų re­gist­ra­ci­jos cen­tre ne­re­tai pri­rei­kia bū­ti­niau­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, pa­vyz­džiui, vais­tų nuo skaus­mo, vi­du­ria­vi­mo, pa­ma­tuo­ti krau­jo spau­di­mą, to­dėl im­ta svars­ty­ti čia įsteig­ti me­di­ci­nos punk­tą.

Taip pat iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos gau­tas nu­ro­dy­mas sa­vi­val­dy­bei teikti mobilias slaugos paslaugas ka­ro pa­bė­gė­liams jų re­gist­ra­ci­jos cen­tre.

Tad Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, ku­ria­me tik pra­si­dė­jus Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui Uk­rai­no­je nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio įsteig­tas uk­rai­nie­čių ka­ro pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­tas, pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį šiems as­me­nims jau pra­dė­tos teik­ti bū­ti­niau­sios me­di­ci­nos pa­slau­gos. Čia įsteig­ta­me me­di­ci­nos punk­te pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį sa­va­no­ria­vo mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų – Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės, po­li­kli­ni­kos, Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro me­di­kai.

Va­do­vau­jan­tis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų įsa­ky­mu, šio punk­to ko­or­di­na­to­riu­mi ta­po po­li­kli­ni­ka, ir nuo  ko­vo 21-osios punk­te dir­ba tik jos me­di­kai. Kitų mieste veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų medikai bus pasitelkiami tik esant reikalui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė punk­tui nu­pir­ko ar­ba ga­vo kaip pa­ra­mą iš rė­mė­jų pul­sok­si­met­rą, krau­jo spau­di­mo ma­tuok­lį, de­fib­ri­lia­to­rių, be­kon­tak­čių ter­mo­met­rų, tvar­slia­vos, bū­ti­niau­sių vais­tų. Punk­te įreng­ta kom­piu­te­ri­zuo­ta dar­bo vie­ta, sie­kiant su­ves­ti duo­me­nis apie pa­bė­gė­liams su­teik­tą me­di­ci­nos pa­gal­bą. Už šias pa­slau­gas po­li­kli­ni­kai bus ap­mo­kė­ta iš Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

Į dar­bą pri­ėmė tris slau­gy­to­jas

Aly­taus po­li­kli­ni­kos vyriausiosios slaugos ad­mi­nist­ra­to­rės Si­mo­nos Ne­dzins­kie­nės tei­gi­mu, įstai­gai te­ko į dar­bą ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui pri­im­ti tris slau­gy­to­jas, ku­rios dirb­tų me­di­ci­nos punk­te ka­ro pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tre: „Šiam dar­bui slau­gy­to­jų ne­tu­rė­jo­me. Jie vi­si už­im­ti po­li­kli­ni­ko­je ir mū­sų ap­tar­nau­ja­ma­me mo­bi­lia­me pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­te, ku­ris da­bar vei­kia prie Spor­to rū­mų. Te­ko ieš­ko­ti ir tik­rai grei­tai su­ras­ti.“

Me­di­ci­nos punk­tas ka­ro pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tre dir­ba kas­dien nuo 8 iki 20 va­lan­dos. Tad slau­gy­to­jos tu­ri keis­tis pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką.

Ko­vo 21-ąją šia­me punk­te ap­si­lan­kiu­si po­li­kli­ni­kos vyriausioji slaugos ad­mi­nist­ra­to­rė pa­ste­bė­jo, kad pa­bė­gė­liai krei­pia­si dėl tik­rai ne­di­de­lių bė­dų, – vie­niems rei­kia per­riš­ti žaiz­das, ki­ti pa­pra­šo vais­tų nuo skaus­mo. Bent kol kas punk­te ne­trūks­ta nei vais­tų, nei pa­pil­do­mų bū­ti­niau­sių me­di­ci­ni­nių įran­kių.

Švie­ti­mo įstai­go­se – 91 ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ko­vo 21-ąją švie­ti­mo įstai­gas lan­kė 91 ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kas. Iš jų 24 – lop­še­lius-dar­že­lius, li­ku­sie­ji – mo­kyk­las.

Šios ko­vo die­nos ry­tą uk­rai­nie­čių vai­kų ne­tu­rė­jo tik lop­še­lis-dar­že­lis „Gi­ri­nu­kas“, „Vil­ties“, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­liai, „Sa­ka­lė­lio“, Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los, Pu­ti­nų ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos.

Dau­giau­sia ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kų mo­kyk­lo­se ko­vo 21-osios ry­tą bu­vo Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je – 15, Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je – 13, Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – 11, ki­to­se – iki 10. Tarp lop­še­lių-dar­že­lių dau­giau­sia šių vai­kų – 4 – bu­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vy­tu­rė­lis“.

Nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te, ko­vo 21-osios ry­to duo­me­ni­mis, iš vi­so re­gist­ra­vo­si 4 tūkst. 397 pa­bė­gė­liai. Tos pa­čios ko­vo die­nos ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­ty­to­se lai­ki­no jų ap­gy­ven­di­ni­mo iki 72 va­lan­dų vie­to­se bu­vo 62 as­me­nys. O iš vi­so nuo mi­nė­to punk­to veik­los pra­džios iki ko­vo 21-osios ry­to lai­ki­no prie­globs­čio Aly­tu­je pri­rei­kė 1 tūkst. 554 pa­bė­gė­liams iš Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je.

 

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.