Ka­ro­lis Raš­ti­kis: „Me­di­ko pro­fe­si­ja yra bū­tent ta pro­fe­si­ja, ku­rio­je tu­ri mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą – sek­ti moks­lo nau­jie­nas, do­mė­tis ne tik sa­vo spe­cia­li­za­ci­jos ak­tu­a­li­jo­mis”

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Balandis 16
Karolis Raštikis
Karolį me­di­ci­na vi­lio­jo nuo pir­mos kla­sės. Bū­da­mas penk­to­kas jau ži­no­jo sa­vo ke­lio pa­si­rin­ki­mą.
Ba­lan­džio mė­ne­sį – net ke­lios šven­tės, skir­tos pa­sau­lio me­di­kų pa­šau­ki­mui pa­gerb­ti ir jų dar­bui įver­tin­ti: Pa­sau­li­nė svei­ka­tos die­na, Pa­sau­li­nė gy­vy­bės die­na, Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­na. Ta­čiau šian­dien, kai pla­ne­tos tau­tos var­gi­na­mos ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos, tur­būt kas mi­nu­tę ne­su­skai­čiuo­ja­ma dau­gy­bė kar­tų nuo­šir­džiai ačiū nu­skam­ba karš­čiau­siuo­se taš­kuo­se dir­ban­tiems me­di­ci­nos dar­buo­to­jams. Kas šian­dien rū­pi me­di­ci­nos ke­liu pa­su­ku­siems aly­tiš­kiams, ar ne­ky­la dve­jo­nių dėl pa­si­rink­tos pro­fe­si­jos? Aly­tiš­kį, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to ket­vir­ta­kur­sį Ka­ro­lį RAŠ­TI­KĮ kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– No­rė­čiau, kad pri­sis­ta­ty­tu­mė­te, ži­nau, kad esa­te la­bai rū­pes­tin­gas ir at­jau­tus jau­nuo­lis, tai iš­gir­dau iš Jums dė­kin­gų žmo­nių. Ku­rio­je me­di­ci­nos sri­ty­je gi­li­na­tės?

– Tik­riau­siai esu iš tų žmo­nių, ku­rie jau­čia, kad tai yra jų sri­tis. Gal tai ga­li­ma va­din­ti pa­šau­ki­mu – me­di­ci­na vi­lio­jo ma­ne nuo pir­mos kla­sės. Bū­da­mas penk­to­kas jau ži­no­jau sa­vo ke­lio pa­si­rin­ki­mą. Jau­čiau, kad man pa­tin­ka dirb­ti su ki­tais žmo­nė­mis, bu­vau smal­sus gam­tos moks­lų ty­ri­nė­to­jas.

Ma­ty­da­mas gy­jan­tį po sun­kios li­gos šei­mos na­rį, aš su­pra­tau, jog yra di­de­lis pri­va­lu­mas iš­ma­ny­ti gy­dy­mo me­ną. Šiuo me­tu stu­di­juo­ju Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­te me­di­ci­ną ket­vir­ta­me kur­se.

Kai ma­nęs pa­klau­sia, į ko­kią sri­tį gi­li­nuo­si, at­sa­kau – į bio­me­di­ci­nos moks­lų. Pa­si­rink­ti sau tin­kan­čią ir pa­tin­kan­čią me­di­ci­nos sri­tį tik­rai nė­ra pa­pras­ta. Nors ne­re­tai jau apie spe­cia­li­za­ci­ją pa­gal­vo­ju. Tu­riu ke­lias kryp­tis, ku­rios ma­ne la­bai do­mi­na, ta­čiau šį klau­si­mą ver­tė­tų ati­dė­ti vė­les­niam lai­kui.

Ap­link ma­tau daug įkve­pian­čių pa­vyz­džių, kai gy­dy­to­jai ne tik dir­ba, bet už­si­i­ma ir sa­va­no­riš­ka, pi­lie­ti­ne veik­la, ke­lia sa­vo kom­pe­ten­ci­jas ki­to­se sri­ty­se. Pats stu­di­jų me­tu dir­bu ope­ra­ci­nės slau­gy­to­jo pa­dė­jė­ju, vei­kiu stu­den­tiš­ko­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, už­si­i­mi­nė­ju ne­vy­riau­sy­bi­ne veik­la, sa­va­no­rys­te.

Esu LiM­SA (Lie­tu­vos me­di­ci­nos stu­den­tų aso­cia­ci­ja) na­rys, da­ly­vau­ju stu­den­tų moks­li­nės veik­los tin­klo gru­pės veik­lo­se. Jei­gu ne tai, su­pra­ti­mas apie svei­ka­tos sis­te­mą ir pa­čią me­di­ci­ną vien po uni­ver­si­te­to stu­di­jų bū­tų vi­sai ki­toks. Ži­no­ma, pa­pil­do­moms veik­loms rei­kia ir dau­giau ener­gi­jos.

Aš taip pat tu­riu ir lais­va­lai­kį: skai­tau kny­gas, spor­tuo­ju, mėgs­tu at­si­pa­lai­duo­ti ba­sei­ne, esu dvi­ra­čių fa­na­ti­kas. Gy­dy­to­jas ne­ga­li bū­ti tik pro­fe­si­jos ži­no­vas, jis tu­ri bū­ti ir eru­di­tas, ir vi­suo­me­niš­kas.

– Jū­sų, jau­nų svei­ka­tos moks­lų stu­den­tų, pa­si­rin­ki­mą li­ki­mas iš­ban­do ko­ro­na­vi­ru­su. Kaip stu­den­ti­ja pri­ima, kaip ver­ti­na šią si­tu­a­ci­ją? Pa­juo­ka­vi­mams tur­būt ma­ža vie­tos?

– Pui­kiai su­pran­tu, kad šios in­fek­ci­jos at­si­ra­di­mas pa­keis pa­sau­lį iš pa­grin­dų. Jau da­bar žmo­nės tam­pa jaut­res­ni vie­nas ki­to at­žvil­giu: at­si­ran­da daug sa­va­no­rių, no­rin­čių pa­dė­ti, ma­si­nės įvai­rių for­mų pa­dė­kos in­fek­ci­jos ži­di­niuo­se dir­ban­tiems me­di­kams. CO­VID-19 in­fek­ci­ja yra ne­pa­pras­tai pa­vo­jin­ga, iki ga­lo ne­pa­žin­ta, žai­biš­kai plin­tan­ti.

Už­si­kre­čia­ma ne­pa­ste­bi­mai, kai ku­rie at­ve­jai bai­gia­si pa­cien­to kan­čio­mis ir mir­ti­mi. Aš as­me­niš­kai esu su­si­pa­ži­nęs su li­gos ei­ga ir esu pa­si­ruo­šęs dirb­ti su in­fe­kuo­tais pa­cien­tais. Pui­kiai ži­nau ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nių svar­bą ir li­gos tėk­mės al­go­rit­mus.

– Ar pa­čiam te­ko pri­si­lies­ti (gal ma­ty­ti) prie pa­sek­mių?

– Iki šiol su CO­VID-19 iš­reikš­tais kli­ni­ki­niais simp­to­mais dirb­ti ne­te­ko, ta­čiau bet ku­ris pa­cien­tas, pa­te­kęs į gy­dy­mo įstai­gą, ga­li bū­ti po­ten­cia­lus CO­VID-19 vi­ru­so ne­šio­to­jas. Esu įtrauk­tas į re­zer­vi­nį są­ra­šą CO­VID-19 dar­bui už­tik­rin­ti.

– Vis­gi šiek tiek juo­dai pa­juo­kau­siu. Ko­ro­na­vi­ru­so bai­mę nu­sa­ko ir toks da­bar sklan­dan­tis anek­do­tas. Skren­da lėk­tu­vas, tar­si iš Ita­li­jos, o gal Is­pa­ni­jos. Stai­ga sa­lo­ne pa­si­girs­ta „ap­či“. Vie­nu aki­mirks­niu vi­sų ke­lei­vių akys per­ve­ria šio gar­so sa­vi­nin­ką, ku­ris ra­miu bal­su pa­aiš­ki­na: „Ne­si­jau­din­ki­te, čia man tu­ber­ku­lio­zė, at­vi­ra for­ma.“ Vi­si at­si­dūs­ta: „Ačiū Die­vui.“

Pla­ne­tą iš tie­sų už­gu­lė ne­pa­ma­tuo­ja­ma ne­gan­da. Ir tur­būt ne­tu­rė­tu­me ti­kė­ti, kad už­ten­ka vien il­gai ir daž­nai su mui­lu plau­ti ran­kas?

– Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja CO­VID-19 pli­ti­mą įvar­di­jo kaip pan­de­mi­ją. Nau­jos li­gos pli­ti­mą pa­sau­li­niu mas­tu. Ne­ri­mą ke­lia ne tik vi­ru­so pli­ti­mo mas­tas, bet ir su­sir­gi­mų sun­ku­mas.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, į ku­rias dė­me­sį tu­rė­tų at­kreip­ti kiek­vie­nas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas ir bū­ti są­mo­nin­gas. Įvai­rūs vi­suo­ti­niai nuo­gąs­ta­vi­mai dėl ko­ro­na­vi­ru­so vei­kia dau­gu­mos žmo­nių so­ciop­si­cho­lo­gi­nę bū­se­ną.

Daž­nas ran­kų plo­vi­mas tu­rė­tų tap­ti bū­ti­nu kas­die­niu so­cia­li­niu įgū­džiu, o ži­nant, kad žmo­gus per die­ną prie vei­do lie­čia­si vi­du­ti­niš­kai 90 kar­tų, ran­kas bū­ti­na plau­ti vi­sa­da.

Ko­ro­na­vi­ru­si­nė kri­zė – rim­tas iš­šū­kis ne tik aka­de­mi­nei ben­druo­me­nei, bet ir ap­skri­tai pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei. Šiuo me­tu vi­siems rei­ka­lin­gas dva­si­nis su­si­tel­ki­mas bei so­li­da­ru­mas.

– Tas ma­din­gas žo­dis mo­bin­gas. Jo ne­iš­ven­gia ir me­di­ci­na. Šian­die­nos si­tu­a­ci­ja gau­si­na ar ma­ži­na mo­bin­go si­tu­a­ci­jų?

– Mo­bin­gas yra pra­ėju­sio am­žiaus at­gy­ve­na ir tu­rė­tų bū­ti kuo grei­čiau iš­gy­ven­din­tas. Aš už ly­gia­ver­tį nuo­mo­nių pa­si­kei­ti­mą tarp jau­nes­nių ir vy­res­nių ko­le­gų.

– Kaip ma­no­te, ar šis iš­ban­dy­mas ne­at­bai­dys gim­na­zis­tų rink­tis me­di­ko pro­fe­si­ją? O Jums ar ne­su­da­rys kliū­čių lai­ku baig­ti stu­di­jas?

– Me­di­ko pro­fe­si­ja ide­a­li­zuo­ja­ma, o jau­ni žmo­nės yra ide­a­lis­tai. Me­di­ko pro­fe­si­ja vi­sa­da kels pa­gar­bą ir sa­vi­ver­tę. Nie­kas ne­ži­no, kuo baig­sis šis ka­tak­liz­mas. Ma­nau, kad baig­ti stu­di­jas lai­ku kliū­čių ne­bus. Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­jos vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du.

– Po stu­di­jų ke­ti­na­te su­grįž­ti į Aly­tų ar siek­si­te kar­je­ros sos­ti­nė­je?

– Me­di­ci­nos stu­den­to ir me­di­ko ke­lias nė­ra pa­pras­tas, o ma­no sie­kia­mas įgy­ti di­plo­mą dar ne­ga­ran­tuo­ja am­ži­nos sėk­mės. Me­di­ko pro­fe­si­ja yra bū­tent ta pro­fe­si­ja, ku­rio­je tu­ri mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą – sek­ti moks­lo nau­jie­nas, do­mė­tis ne tik sa­vo spe­cia­li­za­ci­jos ak­tu­a­li­jo­mis. Ir jei­gu no­ri bū­ti ge­ras sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tas, tu­ri bū­ti ir ben­druo­me­nės ly­de­ris, ir ge­ras va­dy­bi­nin­kas, ir ge­ras ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tas.

To­dėl no­rint mi­nė­tos at­ei­ties, man vi­siš­kai ne­svar­bu, kur aš siek­siu sa­vo to­les­nės kar­je­ros: ar sa­vo gim­ta­ja­me mies­te, ar sos­ti­nė­je. Svar­bus ma­no po­žiū­ris į gy­dy­to­jo pa­šau­ki­mą pla­či­ą­ja pras­me. Bū­tent tai man ir tei­kia di­džiu­lį vi­di­nį pa­si­ten­ki­ni­mą.

– Ir pa­lin­kė­ji­mas Aly­taus žmo­nėms.

– Daž­nas žmo­gus ne tik Aly­tu­je, bet ir vi­so­je ša­ly­je ap­im­tas ne­ri­mo, bai­mės kuo ir ka­da vis­kas baig­sis. Ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ne­ma­ža da­lis in­for­ma­ci­jos, ypač so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, apie ko­ro­na­vi­ru­są yra ne vi­sai tei­sin­ga, ne­pa­grįs­ta jo­kiais moks­li­niais ty­ri­mais, kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis. Pa­si­sten­ki­te įver­tin­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį. Lai­ky­ki­tės ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų, bū­ki­te svei­ki, kan­trūs, su­pra­tin­gi. Ne­pa­si­duo­ki­te ne­igia­moms emo­ci­joms. Lin­kiu kuo dau­giau tei­gia­mų emo­ci­jų, bū­ti­nų jū­sų svei­kai psi­cho­lo­gi­nei bū­se­nai pa­lai­ky­ti.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  ieškokite ir kalbinkite daugiau jaunų, naujų veidų. kaip malonu skaityti tokias išmintingas šio jaunuolio mintis. Lenkiuosi jo tėvams, bus sumanus daktaras. Taip nusibodo tie politikai, jų rietenos, tokie rašiniai kaip atgaiva.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.