Ka­lė­di­nes ko­ji­nes lai­kas pra­dė­ti megz­ti per… Ve­ly­kas (2)

Saulė Pinkevičienė
Aldona Aponienė
Lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ dirbanti Aldona Aponienė kolegas pradžiugino rankomis megztomis kojinėmis. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ko­vą nu­vil­ni­jo tra­di­ci­nė Ka­ziu­ko mu­gė, da­bar į du­ris bel­džia­si pa­va­sa­ris su sa­vo dar­bais, ta­čiau ka­len­do­riaus ra­tas su­ka­si la­bai grei­tai ir pats lai­kas pa­gal­vo­ti apie ka­lė­di­nes do­va­nas. Juo­lab jei mėgs­ta­te džiu­gin­ti sa­vo ar­ti­muo­sius, ben­dra­dar­bius.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja Al­do­na Apo­nie­nė mi­ni ypa­tin­gą dar­bo su­kak­tį – su­ei­na 37-eri me­tai, kai ji dir­ba šio­je įstai­go­je. Rank­dar­bius mėgs­tan­ti pe­da­go­gė ap­da­li­jo ko­le­gas spal­vin­go­mis ran­kų dar­bo ko­ji­nė­mis, ku­rias pra­dė­jo megz­ti per­nai va­sa­rą, o pa­do­va­no­jo su­tin­kant 2023-iuo­sius.

„Vi­sa mū­sų šei­ma mėgs­ta įvai­rius rank­dar­bius, vy­ras kon­struo­ja lai­vų mo­de­lius, duk­ra mez­ga ir ga­mi­na pa­puo­ša­lus. Aš pa­ti, kai pra­dė­jau dirb­ti „Vo­lun­gė­lė­je“, megz­ti pen­kiais vir­ba­lais ko­ji­nių ne­mo­kė­jau, bet vi­sa­da pa­vy­džiai dai­riau­si į mo­kan­čius. Pa­pra­šiau, kad pa­ro­dy­tų drau­ge dir­bu­si šei­mi­nin­kė­lė, o sun­kiau­sia man bu­vo iš­mok­ti tai­syk­lin­gai nu­megz­ti kul­ną“, – pa­sa­ko­ja mo­ky­to­ja Al­do­na.

Ad­ven­to pra­džio­je lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ ben­druo­me­nė tu­ri to­kią šil­tą tra­di­ci­ją: trau­kia bur­tus, kas taps kie­no „slap­tu drau­gu“. Tai reiš­kia, kad iki pat Ka­lė­dų ko­le­gos do­va­no­ja vie­nas ki­tam įvai­rias mie­las smul­kme­nas, džiu­gi­na siur­pri­zais, ta­čiau tiks­las yra ne­iš­si­duo­ti iki pat ka­lė­di­nio va­ka­rė­lio.

„Li­kus pus­me­čiui iki ši­to ad­ven­ti­nio bur­tų trau­ki­mo su­gal­vo­jau, kad bū­tų la­bai mie­la pa­do­va­no­ti ko­le­goms ma­no pa­čios nu­megz­tas ko­ji­nes, bet ne­bu­vau tik­ra, kiek po­rų spė­čiau nu­megz­ti. Ki­tas iš­šū­kis bu­vo su­ži­no­ti, ko­kio dy­džio ba­tus kas ne­šio­ja, juk ne­klau­si ties­mu­kai: „Ko­kio dy­džio jū­sų pė­dos?“ – su­ma­ny­mą pri­si­mi­nu­si šyp­so­si A.Apo­nie­nė.

Ati­džiau pa­ty­ri­nė­ju­si ko­le­gų ba­tus, pa­kal­bi­nu­si apie jų dy­džius ne­tie­sio­giai, mo­ky­to­ja su­da­rė są­ra­šą ir pra­dė­jo megz­ti ka­lė­di­nes ko­ji­nes. Nu­si­pir­ko tur­gu­je plo­nų vil­no­nių siū­lų, pa­svars­tė, ko­kią spal­vą kam pa­rinks, pri­klau­so­mai nuo gar­de­ro­bo sti­liaus ir spal­vų ga­mos. Siū­lai bu­vo la­bai sma­gūs, nes iš jų mez­gant sa­vai­me dė­lio­jo­si raš­tai – jie taip spe­cia­liai nu­da­žo­mi.

„Darbš­čių­jų ran­kų bū­re­lis“ – taip apie Al­do­ną šmaikš­ta­vo va­sa­rą so­do kai­my­nai, ma­ty­da­mi ją lei­džiant va­sa­ros va­ka­rus su vir­ba­lais ran­ko­se ir ko­ji­nė­mis.

Ar­tė­jant gruo­džiui, A.Apo­nie­nės krep­šy­je be­trū­ko vos vie­nos po­ros ko­ji­nių, o iš vi­so jų nu­mez­gė 29. Ran­kų dar­bo do­va­nas pra­dė­jo da­lin­ti dar li­kus iki Ka­lė­dų ne­ma­žai lai­ko. Po dar­že­lį pa­skli­do ži­nia, kad tai vie­nas, tai ki­tas dar­buo­to­jas ra­do sa­vo dy­džio spal­vin­gas ko­ji­nes, bet nie­kas ne­ži­no­jo, kie­no yra šis su­ma­ny­mas.

Iš pra­džių ko­le­gos gal­vo­jo, kad tai įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­džiu­gi­no ko­lek­ty­vą – už­sa­kė ma­ši­na nu­megz­ti ko­ji­nių par­ti­ją. Ne­tru­kus bu­vo pa­ste­bė­ta, kad vi­sos ko­ji­nės skir­tin­gos ir megz­tos ran­ko­mis. Pir­miau­sia ko­ji­nes ga­vo da­ly­vau­jan­tys „slap­to drau­go“ žai­di­me, ta­čiau be­ne la­biau­siai nu­ste­bęs li­ko kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas, ku­ris jo­kių bur­tų ne­trau­kė, bet sa­vo dy­džio ko­ji­nes do­va­nų ra­do.

„Man pa­vy­ko sa­vo pa­slap­tį iš­lai­ky­ti iki pat ka­lė­di­nio va­ka­rė­lio, kai jau te­ko pri­si­pa­žin­ti, kad čia ma­no dar­bas“, – sa­ko A.Apo­nie­nė. Ko­kią staig­me­ną yra su­mąs­čiu­si ko­le­goms šie­met, gal­būt ji­nai jau re­a­li­zuo­ja­ma? Mo­ky­to­ja sa­ko, kad tik­rai lai­kas bū­tų apie tai pa­mąs­ty­ti, bet do­va­nos ža­ve­sį su­da­ro ir jos pa­slap­tin­gu­mas, tad su­ma­ny­mų ne­iš­duos.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.