Ką Aly­taus vais­ti­nių veik­lo­je pa­kei­tė nau­ji Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai? Vie­na vais­ti­nė už­si­da­rė, de­vy­nio­se – nau­jas dar­bo lai­kas (6)

Saulė Pinkevičienė
„Gin­ta­ri­nė vais­ti­nė“, esan­ti Jot­vin­gių 10A, už­da­ry­ta. Rūtos Jasionienės nuotr.
„Gin­ta­ri­nė vais­ti­nė“, esan­ti Jot­vin­gių 10A, už­da­ry­ta. Rūtos Jasionienės nuotr.
Lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­ję nau­ji Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai ge­ro­kai su­ma­ži­no ga­li­my­bę gy­ven­to­jams grei­tai ir lai­ku įsi­gy­ti vais­ti­nių pre­pa­ra­tų. Po­ky­čių pa­veik­tos vais­ti­nės trum­pi­na dar­bo lai­ką, ne­be­dir­ba sa­vait­ga­liais, stab­do veik­lą ar­ba už­si­da­ro. Nuo lie­pos 1 die­nos Lie­tu­vo­je su­stab­dė veik­lą ar­ba už­si­da­rė 34-ios di­des­nių tin­klų vais­ti­nės, ta­čiau su­dė­tin­giau­sia prie pa­kei­ti­mų pri­si­tai­ky­ti smul­kio­sioms vais­ti­nėms. Ypač po­ky­čiai at­si­lie­pė re­gio­nams, tarp mies­tų, kur su­si­da­rė su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja, mi­ni­mas ir Aly­tus. „Aly­taus nau­jie­nos“ pa­si­do­mė­jo, ku­rios vais­ti­nės mū­sų mies­te kei­čia dar­bo lai­ką ar gal­būt net­gi vi­sai už­si­da­rys.

Tiks­les­nius re­zul­ta­tus pa­ma­ty­si­me per ar­ti­miau­sią pus­me­tį

Nau­ji Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai nu­ma­to, kad vais­ti­nė­se vi­su jų dar­bo me­tu fi­ziš­kai tu­ri dirb­ti vais­ti­nin­kas. Prieš tai da­ly­je Lie­tu­vos vais­ti­nių nors da­lį die­nos dir­bo far­ma­ko­tech­ni­kas, nuo­to­li­niu bū­du pri­žiū­ri­mas vais­ti­nin­ko. Po nau­jų Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų įsi­ga­lio­ji­mo to­kia ga­li­my­bė far­ma­ko­tech­ni­kams dirb­ti bu­vo pa­lik­ta tik kai­muo­se ir ma­žuo­se mies­tuo­se, kur gy­ve­na ne dau­giau nei 3 tūkst. gy­ven­to­jų, ta­čiau ir čia to­kiu re­ži­mu to­liau ga­li dirb­ti tik tie far­ma­ko­tech­ni­kai, ku­rie stu­di­jas bai­gė iki 2006 me­tų.

Bai­gian­tis lie­pai jau ga­li­me ma­ty­ti, ko­kius po­ky­čius at­ne­šė šie rei­ka­la­vi­mai, ta­čiau, pa­sak Lie­tu­vos vais­ti­nių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kės Kris­ti­nos Ne­ma­niū­tės-Ga­gės, tiks­les­ni re­zul­ta­tai pa­aiš­kės per ar­ti­miau­sią pus­me­tį. Šiuo me­tu dau­ge­lis vais­ti­nių dir­ba įtam­pos re­ži­mu, kal­ba­ma­si su kiek­vie­nu vais­ti­nin­ku, pla­na­vu­siu iš­ei­ti į pen­si­ją, pla­na­vu­siu atos­to­gas ar anks­čiau iš­ei­ti į vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gas, kad su­tik­tų bent kiek il­giau pa­dirb­ti, kol bus su­ras­ta pa­mai­na. Vais­ti­nė­se šiuo me­tu dir­ba dau­giau kaip 420 vais­ti­nin­kų, ku­riems jau yra su­ėjęs pen­si­nis am­žius ir bet ka­da jie ga­li pa­pra­šy­ti darb­da­vių iš­ei­ti į pen­si­ją.

 

Dar­bo lai­kas per­žiū­rė­tas be­veik ket­vir­ta­da­ly­je BE­NU vais­ti­nių

„Po lie­pos 1-osios, dėl įsi­ga­lio­ju­sios nau­jos tvar­kos, Ūd­ri­jos g. 1 esan­čio­je vais­ti­nė­je kei­tė­si dar­bo lai­kas – jis su­trum­pė­jo. Pa­grin­di­ne vais­ti­ne iš­lie­ka Li­go­ni­nės g. 12 esan­ti bu­din­ti BE­NU vais­ti­nė. Čia pa­si­kei­ti­mų ne­bu­vo, vais­ti­nė ir to­liau dir­ba bu­din­čiu gra­fi­ku“, – apie si­tu­a­ci­ją BE­NU vais­ti­nių tin­kle Aly­tu­je sa­ko jo va­do­vė In­drė Bra­zaus­kai­tė.

„Šiuo me­tu dar­bo lai­kas per­žiū­rė­tas be­veik ket­vir­ta­da­ly­je mū­sų tin­klo vais­ti­nių. Kiek­vie­nu at­ve­ju sie­kia­me ras­ti in­di­vi­du­a­lų, ge­riau­sią spren­di­mą ir at­liep­ti mū­sų klien­tų įpro­čius bei lū­kes­čius. Ne­pai­sant to, BE­NU vais­ti­nė­je Kel­mė­je te­ko lai­ki­nai su­stab­dy­ti veik­lą. Gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­me ste­bė­ti sa­vo vais­ti­nės dar­bo lai­ką, pa­si­kal­bė­ti su jos far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tais, ir iš­si­aiš­kin­ti, ar vais­ti­nė at­ei­ty­je dirbs taip, kaip dir­bo anks­čiau, ir ati­tin­ka­mai pla­nuo­ti sa­vo vi­zi­tus į ją. Jei sa­vo­ji vais­ti­nė bū­tų to­ji, ku­ri dėl šių po­ky­čių bus už­da­ry­ta, rei­kė­tų ap­gal­vo­ti, ku­ri ki­ta vais­ti­nė taps jū­sų nau­ją­ja vais­ti­ne, ar­ba nau­do­tis elek­tro­ni­nės vais­ti­nės pa­slau­go­mis“, – sa­ko BE­NU vais­ti­nių tin­klo va­do­vė.

I.Bra­zaus­kai­tė pa­ste­bi, kad di­de­lė­se vais­ti­nė­se dir­ba ir vais­ti­nin­kai, ir far­ma­ko­tech­ni­kai, to­dėl si­tu­a­ci­ja yra leng­viau val­do­ma. Ta­čiau ma­žes­nė­se vais­ti­nė­se, ypač įsi­kū­ru­sio­se ma­žes­niuo­se mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se, dėl di­džiu­lio vais­ti­nin­kų trū­ku­mo iki šiol dir­bo nuo­to­liu pri­žiū­ri­mi far­ma­ko­tech­ni­kai. „Kai ku­rie iš jų – itin di­de­lę pa­tir­tį su­kau­pę spe­cia­lis­tai ir pui­kūs BE­NU vais­ti­nių tin­klo dar­buo­to­jai. Ap­mau­du, kad pri­im­ti nau­jo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai ri­bo­ja šių žmo­nių ga­li­my­bes už­si­im­ti pras­min­ga pro­fe­si­ne veik­la. Su ke­le­tu il­ga­lai­kių dar­buo­to­jų, far­ma­ko­tech­ni­kų, de­ja, bet jau te­ko at­si­svei­kin­ti. Tai skau­džiau­sia šios si­tu­a­ci­jos pu­sė“, – sa­ko I.Bra­zaus­kai­tė.

 

Už­da­ry­ta „Gin­ta­ri­nė vais­ti­nė“, esan­ti Jot­vin­gių gat­vė­je

„Šiuo me­tu rin­ko­je yra itin di­de­lis vais­ti­nin­kų trū­ku­mas, to­dėl, dėl mi­nė­tų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų, ne­tu­rė­jo­me ki­tos iš­ei­ties kaip su­trum­pin­ti da­lies vais­ti­nių dar­bo lai­ką. Nu­spręs­ta, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je 13 vais­ti­nių sa­vait­ga­liais ne­be­dirbs, dar 25-ios vais­ti­nės ne­dirbs sek­ma­die­niais. Be to, maž­daug 87-io­se vais­ti­nė­se su­trum­pin­tas dar­bo lai­kas. Kai ku­rios vais­ti­nės ne­dirbs, kol atos­to­gaus ten dir­ban­tys vais­ti­nin­kai, nes, de­ja, nė­ra ga­li­my­bių ras­ti pa­va­duo­jan­čių ir vi­są dar­bo die­ną no­rin­čių dirb­ti vais­ti­nin­kų“, – sa­ko „Li­me­di­ka“ rin­ko­da­ros va­do­vė Ire­na Tė­ve­lie­nė. Ji įvar­di­ja vais­ti­nes Aly­tu­je, ku­rio­se pa­si­kei­tė dar­bo lai­kas:

„Gin­ta­ri­nės vais­ti­nės“, esan­čios Jau­ni­mo g. 24, dar­bo lai­kas: I–V 9–19; VI 09–15; VII ne­dir­ba;

„Gin­ta­ri­nės vais­ti­nės“, esan­čios A. Juo­za­pa­vi­čiaus g. 13, dar­bo lai­kas: I–V 8–20; VI 8–18; VII ne­dir­ba;

„Gin­ta­ri­nės vais­ti­nės“, esan­čios Nau­jo­ji g. 2C-1, dar­bo lai­kas: I–VII 8–20;

„Gin­ta­ri­nės vais­ti­nės“, esan­čios Nau­jo­ji g. 8, dar­bo lai­kas: I–V 9–16; VI ir VII ne­dir­ba;

„Gin­ta­ri­nės vais­ti­nės“, esan­čios Nau­jo­ji g. 50B, dar­bo lai­kas: I–V 8–18.30; VI ir VII ne­dir­ba;

„Nor­fos vais­ti­nės“, esan­čios Jur­giš­kių g. 2, dar­bo lai­kas: I–V 8–20; VI 8–16; VII ne­dir­ba;

„Nor­fos vais­ti­nės“, esan­čios San­tai­kos g. 28A, dar­bo lai­kas: I–V 10–17; VI ir VII ne­dir­ba;

„Gin­ta­ri­nė vais­ti­nė“, esan­ti Jot­vin­gių 10A, už­da­ry­ta. Po­ky­čiai ne­pa­lie­tė „Nor­fos vais­ti­nės“ A. Jo­ny­no g. 10C ir „Nor­fos vais­ti­nės“ To­po­lių g. 1.

 

„Su­trum­pi­nus dar­bo lai­kus, įgy­ven­di­nus dar­buo­to­jų ro­ta­ci­jas ir pri­ėmus in­di­vi­du­a­lius spren­di­mus skir­tin­go­se vais­ti­nė­se, šian­dien lai­ki­nai ne­vei­kia vos pen­ki „Eu­ro­vais­ti­nės“ fi­lia­lai iš be­ne 270-ies – tai yra vie­tos, kur, de­ja, bet šiuo me­tu vais­ti­nin­ko ne­tu­ri­me. Tuo tar­pu Aly­tu­je to­liau vei­kia vi­sos sep­ty­nios „Eu­ro­vais­ti­nės“ – nė vie­na iš jų ne­bu­vo už­da­ry­ta. Dar­bo lai­kas kei­tė­si tik dvie­jo­se vais­ti­nė­se. Vie­no­je vais­ti­nė­je (San­tai­kos g. 34G) dar­bo lai­kas šeš­ta­die­niais bu­vo su­trum­pin­tas po­ra va­lan­dų, o ki­to­je vais­ti­nė­je (Jot­vin­gių g. 10B) – dar­bo lai­kas šio­kia­die­niais bu­vo su­trum­pin­tas pus­va­lan­džiu, taip pat ji ne­be­dirbs šeš­ta­die­niais. Li­ku­sios pen­kios „Eu­ro­vais­ti­nės“ Aly­tu­je dir­ba įpras­tu dar­bo lai­ku“, – sa­ko „Eu­ro­vais­ti­nės“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Ro­lan­da Lip­ne­vi­čiū­tė. Ji pri­me­na, kad su vi­sais šiais vais­ti­nių dar­bo lai­kų po­ky­čiais gy­ven­to­jai bu­vo kvie­čia­mi su­si­pa­žin­ti iš anks­to – dar bir­že­lio mė­ne­sį. R.Lip­ne­vi­čiū­tė sa­ko, kad vais­ti­nių dar­bo lai­ko ko­rek­ci­jos įgy­ven­din­tos at­sa­kin­gai ver­ti­nant klien­tų po­rei­kius ir srau­tus.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tai dabar gaunasi taip, kad nuo liepos menesio, del kazkokio nelogisko istatymo, farmakotechnikus atleidineja is darbu? kurie pradirbęs tarkim 15metų, kurių žinių bagažas sukauptas per tiek metų, yra atleidziami is darbo?? Nu sios valdzios įstatymu priėmimai tai dieve padek. Pas gydytojus patekt sunku, vaistines uzdarineja, darbuotojus atleidineja, Tuoj liksim ir be vaistu..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.