Jud­ru­mo vi­ru­sui vak­ci­nos iš­ra­di­nė­ti ne­rei­kia – už­si­krės­ti tik į svei­ka­tą (4)

Saulė Pinkevičienė
Alytiškė Dana Ūselienė kviečia imunitetą stiprinti ir mintis skaidrinti gamtoje.
Alytiškė Dana Ūselienė kviečia imunitetą stiprinti ir mintis skaidrinti gamtoje.
Ka­ran­ti­nas tur­būt ne­džiu­gi­na nė vie­no mū­sų, ta­čiau gy­ve­ni­mo bū­dą dėl jo ga­li­ma ko­re­guo­ti įvai­riai. Aly­tiš­kės Da­nos Ūse­lie­nės įpro­čių ri­bo­ji­mai ne­pa­kei­tė – ne­svar­bu koks oras, ak­ty­vi mo­te­ris kas­dien žings­niuo­ja gam­to­je 10 ki­lo­met­rų.

Po­nia Da­na sa­ko ak­ty­viai gy­ven­ti pra­dė­ju­si prieš 16 me­tų, kai rim­tai su­sir­go on­ko­lo­gi­ne li­ga. Ka­ran­ti­nas jos gy­ve­ni­mo bū­dui tu­rė­jo tiek įta­kos, kad re­čiau, ko­kia po­rą kar­tų per sa­vai­tę, už­su­ka į par­duo­tu­vę, bet po 3–4 va­lan­das kas­dien vaikš­to miš­ke su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis.

„Vaikš­tau tiek va­sa­rą, tiek ir žie­mą, esant bet ko­kiam orui, pa­si­rin­ku­si tin­ka­mus dra­bu­žius. Ju­dė­ji­mas la­bai tei­gia­mai vei­kia svei­ka­tą, ne­jau­čiu jo­kių stu­bu­ro, są­na­rių ar gal­vos skaus­mų. Ne­tu­riu ant­svo­rio, ne­ser­gu per­ša­li­mo li­go­mis, nors šį ru­de­nį su­kaks 70 me­tų“, – pa­sa­ko­ja aly­tiš­kė.

Pa­klaus­ta, ko­kių dar stip­rios svei­ka­tos pa­slap­čių ži­no, aly­tiš­kė sa­ko, kad kas­ryt pu­sę va­lan­dos ski­ria mankš­tai, pas­kui die­no­tvarkėje – kas­die­nis pa­si­vaikš­čio­ji­mas, va­sa­rą dar ir dar­bas so­de, ji la­bai my­li au­ga­lus. Pri­si­žiū­ri mi­ty­bą, sten­gia­si gau­ti ge­rų emo­ci­jų, ne­tu­rė­ti prie­šų.

Mėgs­ta­miau­sias D.Ūse­lie­nės marš­ru­tas – po Vidz­gi­rio miš­ką, vaiz­din­gais pa­žin­ti­niais ta­kais, bet iš­vaikš­čio­ju­si ji yra ir vi­sus Aly­taus bei prie­mies­čio miš­kus. Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad Aly­tus – ypa­tin­gai tin­ka­mas mies­tas ju­dė­ji­mui: „Aš vi­siems sa­kau, kad tai mies­tas miš­ke, čia tik ju­dėk. Ga­li va­žiuo­ti dvi­ra­čiu, o ga­li ei­ti pės­čio­mis as­fal­tuo­tais pės­čių­jų ta­kais ar­ba miš­ko ta­ke­liais.“

Po­nia Da­na pa­ste­bi, kad šiuo me­tu la­bai daug pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių po­žiū­rio į si­tu­a­ci­ją. Ji ra­gi­na: „Už­si­dė­kim kau­kę ir ei­me į miš­ką, pa­si­klau­sy­ki­me me­džių oši­mo, tai taip ra­mi­na. Su­grį­ši­me na­mo skaid­ria gal­va, o ir nuo­tai­ka pa­ge­rės!“

Tiems, ku­riems ne­drą­su iš šil­tų na­mų iš­ei­ti į lau­ką, ji pa­ta­ria pra­dė­ti nuo ma­žų žings­ne­lių per­mai­nų link, pa­vyz­džiui, nors pu­sei va­lan­dos iš­ei­ti į gam­tą. D.Ūse­lie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad ape­ti­tas at­ei­na be­val­gant – pa­laips­niui at­si­ran­da po­trau­kis kiek­vie­ną die­ną iš­ei­ti ir vis dau­giau pra­leis­ti lai­ko gam­to­je.

„Vaikš­tau dau­giau­sia vie­na, bet vaikš­tan­čių Aly­tu­je su­tin­ku daug, su šiau­rie­tiš­kom laz­dom ir jau­nų šei­mų su vai­ku­čiais ir su au­gin­ti­niais. Ten­ka pa­ben­drau­ti, ypač su vy­res­niais“, – pa­sa­ko­ja ji.

Daug lai­ko pra­leis­da­ma gam­to­je, aly­tiš­kė, su­pran­ta­ma, tik­rai nė­ra abe­jin­ga ją su­pan­čiai ap­lin­kai. Pir­miau­sia pra­dė­jo pa­ste­bė­ti miš­ke pa­lik­tas šiukš­les ir jas pa­kel­da­vo, o da­bar ir įvai­rias kom­po­zi­ci­jas iš gam­ti­nių me­džia­gų ku­ria. Ru­de­nį pri­kri­tu­sius įvai­rias­pal­vius la­pus dė­lio­ja ant me­džių ar kel­mų.

Iš gam­to­je ras­tų gro­žy­bių su­ma­nė šven­ti­niais ak­cen­tais pa­kel­ti vai­kų, o gal­būt ir su­au­gu­sių­jų nuo­tai­ką Kalėdų laiku. Kompozicijas (žr. nuotr.) pa­lie­ka miš­ke, kad ki­ti ras­tų ir nu­steb­tų ar fan­ta­zi­ją pa­žadin­tų.

„Šiuo ka­ran­ti­no lai­ku no­riu pa­lin­kė­ti lai­ky­tis ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų ir ne­su­sirg­ti, bū­ti op­ti­mis­tais ir ti­kė­ti, kad ko­ro­ną vis tiek įveik­si­me su vak­ci­na. Iš­ei­ki­me į miš­ką, ste­bė­ki­me gam­tą, tiek gro­žio at­ra­si­me, o vaikš­čio­da­mi ir imu­ni­te­tą su­stip­rin­si­me“, – ra­gi­na D.Ūse­lie­nė.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.