Ju­li­ja Elž­bie­ta Gri­ga­liū­tė. Nuo il­ga­me­čio dai­na­vi­mo iki me­di­ci­nos stu­di­jų (2)

Au­gus­ti­na Ki­ze­ly­tė
Ju­li­ja Elž­bie­ta Gri­ga­liū­tė: „Pir­mas da­ly­kas, ku­rį pa­da­rau kon­cer­to me­tu – su­si­ran­du ma­mą ir tė­tę sa­lė­je, aš juos pa­ma­tau ir žiū­riu, kaip jie ma­ne ste­bi, plo­ja.“ Ju­li­ja fo­to­se­si­jos me­tu. Ka­ro­li­nos Po­vi­lans­kai­tės-Za­pe­rac­kie­nės nuotr.
Ju­li­ja Elž­bie­ta Gri­ga­liū­tė: „Pir­mas da­ly­kas, ku­rį pa­da­rau kon­cer­to me­tu – su­si­ran­du ma­mą ir tė­tę sa­lė­je, aš juos pa­ma­tau ir žiū­riu, kaip jie ma­ne ste­bi, plo­ja.“ Ju­li­ja fo­to­se­si­jos me­tu. Ka­ro­li­nos Po­vi­lans­kai­tės-Za­pe­rac­kie­nės nuotr.
„Ne­ban­dy­da­vau sa­vęs iš­skir­ti tik į vie­ną sri­tį (mu­zi­ką), steng­da­vau­si bū­ti kiek įma­no­ma vi­sa­pu­siš­ka“, – įsta­baus bal­so sa­vi­nin­kė, aly­tiš­kė Ju­li­ja Elž­bie­ta Gri­ga­liū­tė pa­pa­sa­ko­jo, kaip jos gy­ve­ni­mas, ve­da­mas po­ky­čių, stai­ga pa­si­su­ko ne­ti­kė­ta kryp­ti­mi.

– Vi­sų pir­ma, svei­ki­nu įsto­jus į me­di­ci­nos stu­di­jas. Ar tai bu­vo ta­vo pir­mas pa­si­rin­ki­mas?

– Tai ne­bu­vo ma­no pir­mas va­rian­tas. Ir tai yra vi­sa ma­no di­džio­ji po­ky­čio is­to­ri­ja. Bir­že­lio pa­bai­go­je įsto­jau į Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­tą, džia­zo vo­ka­lą, įsto­jau šim­tu­ku! Du mė­ne­sius iki rug­pjū­čio gy­ve­nau vi­siš­ko­je ra­my­bė­je, ma­niau, gau­siu vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą vie­tą, juo la­biau kad įsto­jau šim­tu­ku. Su­lau­ku­si rug­pjū­čio, ga­vau laiš­ką, kad įsto­jau ne į Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­ją, o į Me­di­ci­nos fa­kul­te­tą Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Ir ta­da pa­gal­vo­jau, gal ne­ri­zi­kuo­siu, gal čia li­ki­mas, gal taip tu­rė­tų bū­ti, ir pa­si­li­kau Me­di­ci­nos fa­kul­te­te. Ki­tas va­rian­tas bu­vo me­no sri­ties stu­di­jos. Bet me­di­ci­na vi­sa­da bu­vo ša­lia, nuo ma­žens la­bai stip­riai do­mė­jau­si žmo­gaus ana­to­mi­ja, ma­ne vi­są­laik se­kė moks­las. Ne­ban­dy­da­vau sa­vęs iš­skir­ti tik į vie­ną sri­tį (mu­zi­ką), steng­da­vau­si bū­ti kiek įma­no­ma vi­sa­pu­siš­ka.

– Ko­kio­mis emo­ci­jo­mis tau pra­si­dė­jo nau­ji moks­lo me­tai?

– Kai ga­vau at­sa­ky­mą iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Me­di­ci­nos fa­kul­te­to, tik per mė­ne­sį tu­rė­jau adap­tuo­tis prie tos min­ties, kad įsto­jau į me­di­ci­ną. Iš pra­džių bu­vo liūd­na, bet ta­da ra­cio­na­liai pa­mąs­čiau, kad nie­kas iš ma­nęs bal­so ne­at­ima, aš ga­lė­siu bet ka­da dai­nuo­ti. O me­di­ci­na re­mia­si tuo, kad rei­kia pa­dė­ti žmo­gui, net pir­mo­mis die­no­mis mums tai jau ak­cen­tuo­ja uni­ver­si­te­te. Iš­mok­ti gy­dy­ti ir pa­dė­ti žmo­gui yra di­de­lis pa­si­ry­ži­mas. Jau­čiuo­si vi­sa­pu­siš­ka, ne­si­jau­čiu kaip pil­ka pe­lė, ma­nau, kad tai ga­liu pa­da­ry­ti, ir ma­nau, kad pa­da­ry­siu.

– Kaip se­ka­si pra­dė­ti sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą?

– Sa­ve iki šiol lai­kiau sa­va­ran­kiš­ka. Mo­kyk­lo­je mū­sų ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­ma bū­tent bu­vo pa­rem­ta sa­va­ran­kiš­ku mo­ky­mu­si, aš to sa­va­ran­kiš­ku­mo įga­vau. Aš tai ma­tau, kaip nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą, ma­nau, kad mū­sų gy­ve­ni­mas yra su­da­ry­tas iš eta­pų. Pa­vyz­džiui, man bu­vo svar­bu baig­ti mo­kyk­lą, o da­bar šis sa­va­ran­kiš­kas eta­pas toks, kad no­riu įgy­ti iš­si­la­vi­ni­mą ir pa­baig­ti uni­ver­si­te­tą. Sa­va­ran­kiš­ku­mą man iš­ug­dė tė­vai, la­bai jiems esu dė­kin­ga. Gy­ve­ni­mą, tą jau­ku­mą, ku­rį da­bar tu­riu Vil­niu­je, man ir­gi pa­dė­jo su­kur­ti bū­tent tė­vai. Ir ne­pa­sa­ky­čiau, kad čia yra kaž­koks at­ski­ras gy­ve­ni­mas, ka­dan­gi bro­lis ša­lia gy­ve­na, Vil­niu­je, ir tas ma­ne ra­mi­na. Bet sa­va­ran­kiš­ku­mo man nau­jai mo­ky­tis ne­ten­ka, nes at­ro­do, kad jau bu­vau pa­kan­ka­mai sa­va­ran­kiš­ka.

– Esi Aly­tu­je ge­rai ži­no­ma dėl sa­vo dai­na­vi­mo ge­bė­ji­mų, ne­no­rė­jai sie­ti pro­fe­si­jos su tuo?

– Gy­ve­ni­mas iš ma­nęs at­ėmė ga­li­my­bę stu­di­juo­ti mu­zi­ką, bet su­tei­kė ga­li­my­bę pa­dė­ti žmo­nėms – ga­li­my­bę stu­di­juo­ti me­di­ci­ną. Aš su­pra­tau, kad iš ma­nęs vo­ka­lo ge­bė­ji­mų nie­kas ne­atims, aš to­liau ga­liu to­bu­lė­ti. Ir tik­rai ne­ga­liu nu­sto­ti dai­nuo­ti, tai jau bū­tų nuo­dė­mė – ta­len­to ne­pa­nau­do­ti. Ma­nau, mu­zi­ka ne­tu­ri nuo­sta­tų, koks žmo­gus tu­ri dai­nuo­ti: ar jo pla­tus, ar ne­pla­tus dia­pa­zo­nas, ar šar­min­gas bal­sas, ar ne. Su tuo stu­di­jų „at­ėmi­mu“ su­pra­tau, kad ne­pri­va­lau kaž­ko pa­baig­ti, o gal­būt, kai baig­siu me­di­ci­ną, už­si­ma­ny­siu baig­ti Mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­ją. Ne­ma­nau, kad mu­zi­ka tu­ri rei­ka­la­vi­mus, kas ga­li, ne­ga­li dai­nuo­ti, tuos rei­ka­la­vi­mus su­ku­ria­me pa­tys. Kiek­vie­nas, no­rin­tis, tu­rin­tis tam ge­bė­ji­mą, ma­nau, ga­li pra­dė­ti dai­nuo­ti ir ga­li pui­kiai dai­nuo­ti.

– Ar ne­su­si­lau­kei klau­si­mų, ko­dėl įsto­jai bū­tent į me­di­ci­nos stu­di­jas?

– Taip, ko­men­ta­rų su­si­lau­kiau vi­so­kių. Daug ką šo­ki­ra­vo, ma­ne ir­gi šo­ki­ra­vo. Re­ak­ci­jų bu­vo vi­so­kių, vie­ni py­ko ant sis­te­mos, ki­ti liū­dė­jo. Per šį įvy­kį aš su­pra­tau, ko­kį ar­ti­mą ry­šį tu­rė­jau su sa­vo vo­ka­lo mo­ky­to­ja, ji tą ma­no aka­de­mi­jos pra­ra­di­mą iš­gy­ve­no dar sun­kiau nei aš. Ji daug pa­stan­gų įdė­jo ir, na, at­ro­do, aš vi­sa­da lik­siu jai dė­kin­ga, nes bū­tent šiuo sto­ji­mo at­ve­ju ji vis tiek ti­kė­jo ma­ni­mi.

– Ko­kią kryp­tį me­di­ci­nos stu­di­jo­se no­rė­tum pa­si­rink­ti?

– Pla­nuo­ju nu­kryp­ti į der­ma­to­lo­gi­ją ar­ba į me­di­ci­ni­nę ir es­te­ti­nę kos­me­to­lo­gi­ją, bet ma­nau, kad tie no­rai dar la­bai kei­sis.

– Nuo ke­le­rių me­tų pra­si­dė­jo ta­vo dai­na­vi­mo kar­je­ra?

– Pra­dė­jau dai­nuo­ti nuo pir­mos kla­sės, ma­no pir­mo­ji mo­ky­to­ja bu­vo As­ta Pi­ly­pai­tė, ei­da­­vau re­pe­tuo­ti į sa­vo bu­vu­sios mo­kyk­los, Šven­to Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos, rū­sį. Ten pra­dė­jau sa­vo kar­je­rą. Bu­vau ir LRT mu­zi­kos fil­ma­vi­muo­se kar­tu su sa­vo dai­na­vi­mo stu­di­ja, la­bai ge­ri at­si­mi­ni­mai. Ži­no­ma, esu la­bai dė­kin­ga sa­vo vi­soms mo­ky­to­joms, sa­vo pas­ku­ti­nei mo­ky­to­jai – Da­liai Kaz­laus­kie­nei, ku­ri be ga­lo daug ener­gi­jos į ma­ne įdė­jo, su ku­ria tu­rė­jau be­pro­tiš­kai ge­rą ry­šį, sa­vo pia­ni­no mo­ky­to­jai Ire­nai Vait­ke­vi­čie­nei, taip pat mo­ky­to­jai As­tai Pi­ly­pai­tei. Vi­sos šios mo­ky­to­jos mo­ko Aly­taus jau­ni­mo cen­tre, tai ga­liau­siai ir Jau­ni­mo cen­trui tu­riu pa­dė­ko­ti už vi­sas ga­li­my­bes sa­ve re­a­li­zuo­ti. O iš­skir­ti­nės „dė­ka­vo­nės“ skren­da ma­no mo­ky­to­jai Da­liai Kaz­laus­kie­nei, su ku­ria ir pra­lei­dau šiuos pas­ku­ti­nius me­tus, su ku­ria dai­nuo­da­vau be­veik kas­dien po va­lan­dą. Lan­kiau vo­ka­lo pa­mo­kas apie 12 me­tų.

– Ar gal­vo­ji lais­va­lai­kiu dai­nuo­ti kaž­kur?

– Ži­no­ma, kad pla­nuo­ju dai­nuo­ti. Net pir­mą stu­di­jų sa­vai­tę ju­tau, kad pirš­tams rei­kia pia­ni­no, jog ga­lė­čiau pa­gro­ti. Pir­mas da­ly­kas, ku­rį su­si­ra­dau šia­me fa­kul­te­te – for­te­pi­jo­nas. La­bai gra­žiai su­ta­riu su Kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jo­mis, tu­riu ga­li­my­bę gro­ti Me­di­ci­nos fa­kul­te­te, nuo­sta­bio­je vie­to­je – Di­džio­jo­je au­lo­je. Še­še­rius me­tus iš ei­lės iki pat da­bar aš bent va­lan­dą per die­ną pa­dai­nuo­da­vau, kar­tais dar dau­giau ir taip „bam“ – net pia­ni­nu ne­ga­liu pa­gro­ti! Kaž­kur da­ly­vau­ti, kur­ti tik­rai vi­liuo­si ir ti­kiuo­si, kad pa­vyks. Iki šiol pa­vyk­da­vo su­sty­guo­ti lai­ką, kad su­spė­čiau, to­dėl, ma­nau, jog tik­rai pa­vyks dai­nuo­ti. Ži­no­ma, to trūks­ta, bet aš pa­da­ry­siu vis­ką, kad ne­trūk­tų.

– Ma­čiau, jog esi vai­di­nu­si miu­zik­luo­se, kas juo­se tau la­biau­siai pa­ti­ko?

– Miu­zik­las eg­zis­tuo­ja ma­no gy­ve­ni­me nuo la­bai ma­žų die­nų, bū­da­ma gal še­še­rių me­tų pra­dė­jau lan­ky­ti te­at­rą „Dre­vi­nu­ke“, pas re­ži­sie­rius Jo­ną Gai­žaus­ką ir Ie­vą Iva­naus­kie­nę, ten sta­ty­da­vo­me spek­tak­lius. Pas juos lan­kiau iki vie­nuo­lik­tos kla­sės. Vi­sa drą­sa sce­no­je, vi­si ran­kų mos­tai, kad ga­liu drą­siai ju­dė­ti, šok­ti, yra bū­tent šių re­ži­sie­rių dė­ka. Ir bū­tent miu­zik­lų. Rei­kė­da­vo vie­nu me­tu ir vai­din­ti, kal­bė­ti, dai­nuo­ti, ir šok­ti. Te­at­ri­niai ge­bė­ji­mai man at­vė­rė drą­sos, kai tam­pi ar­tis­tu, o ne tik at­li­kė­ju, kū­rė­ju. Te­at­ras iš­lais­vi­na ne tik min­tis, bet ir kū­ną. Aš ir šiems va­do­vams esu dė­kin­ga. Miu­zik­las bu­vo vie­nuo­li­ka me­tų kar­tu su ma­ni­mi. Su pas­ku­ti­niu miu­zik­lu, ku­ria­me vai­di­nau – „Mam­ma Mia!“, te­ko da­ly­vau­ti ir už­sie­ny­je, kur tik mes ne­bu­vo­me: ir Es­ti­jo­je, ir Len­ki­jo­je, te­ko pa­ma­ty­ti Ame­ri­ką, Či­ka­gą.

– Gal bu­vo no­ras pa­čiai tu­rė­ti sa­vo dai­na­vi­mo bū­re­lį, stu­di­ją?

– Iš tie­sų, kol mo­kiau­si ba­ka­lau­re­a­te, at­li­kau sa­va­no­riš­ką veik­lą su šo­kiais. Kol sa­va­no­ria­vau, aš la­biau iš vai­kų mo­kiau­si, ne­gu jie iš ma­nęs. Tu­riu ry­šį su vai­kais, net bu­vo an­tra min­tis, jei pa­baig­čiau aka­de­mi­ją, no­rė­čiau im­tis mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos, ka­dan­gi la­bai stip­riai my­liu vai­kus. Tik­rai ky­la min­čių, net­gi to­kia idė­ja, kad ga­lė­čiau mo­ky­ti dai­nuo­ti, bu­vo už­ėju­si. Ne­ži­nau, ar spė­čiau, bet tik­rai bū­čiau at­vi­ra tam. No­rė­čiau mo­ky­ti vai­kus, ne­svar­bu, ar tai bū­tų lie­tu­vių, an­glų kal­ba, šo­kiai, dai­na­vi­mas. Aš tik­rai to la­bai no­rė­čiau.

– Kiek kon­cer­tų, ren­gi­nių ten­ka per me­tus su­da­ly­vau­ti? Ar į vi­sus su­spė­ji?

– Ne­ži­nau, ar ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti tiks­lų skai­čių. Kol mo­kiau­si vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je, tų ren­gi­nių bu­vo per akis, o dvy­lik­to­je kla­sė­je sten­giau­si ap­ma­žin­ti. Bet kas an­trą sa­vai­tę tu­rė­da­vau po vie­ną ar du ren­gi­nius – mi­ni­ma­les­nius ar di­des­nius.

– Gar­si­ni Aly­tų sa­vo ta­len­tu. Ko­kių esi ga­vu­si ap­do­va­no­ji­mų?

– Ap­do­va­no­ji­mų tu­riu vi­so­kiau­sių. Pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je da­ly­va­vau tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se, bu­vau tarp de­vy­nio­li­kos skir­tin­gų ša­lių ir ga­vau spe­cia­lų pri­zą su ko­mi­si­jos pa­gy­ri­mu. Tas pri­zas reiš­kė, kad įvyk­džiau daug dau­giau, ne­gu bu­vo pa­ra­šy­ta kon­kur­so rei­ka­la­vi­muo­se. Ten da­ly­va­vau su „Qu­e­en“ gru­pės dai­na „Lo­ve of My Li­fe“. Aš ne­su kon­kur­sų mė­gė­ja, man vi­sa­da bu­vo keis­ta kon­ku­ruo­ti dėl iš­skir­ti­nu­mo, ma­nau, kad kiek­vie­no bal­sas yra ki­toks. Nie­kad ne­su­pras­da­vau tų kon­kur­sų ver­tės ir gal­būt to­dėl pa­da­ry­da­vau dau­giau, ne­gu bū­da­vo pa­ra­šy­ta rei­ka­la­vi­muo­se. Jei žmo­gus at­ei­na į sce­ną ir pa­da­ro kaž­ką ki­taip ne­gu vi­si ki­ti, tai sun­ku įver­tin­ti, nes gro­žis – nie­kie­no drau­gas. Aš esu ga­vu­si ir la­bai šil­tų pa­dė­kų, la­bai gra­žių įver­ti­ni­mų iš mo­kyk­los, kad gar­si­nu Aly­taus var­dą už­sie­ny­je ir ša­ly­je. Vis­gi lai­mi tie, ku­rie yra tie­siog pa­dė­kos, ku­rie yra pa­tys šil­čiau­si.

– Kas tau yra di­džiau­sias įver­ti­ni­mas dai­na­vi­me, ką ver­tin­giau­sio esi pa­si­ė­mu­si?

– Ma­nau, dai­na­vi­mas ir mu­zi­ka tu­ri to­kią di­de­lę ga­lią, kad ji ga­li pa­lies­ti bet ką, ga­li pri­vers­ti mąs­ty­ti, su­si­mąs­ty­ti. Man tur­būt di­džiau­sias įver­ti­ni­mas yra tai, kad ga­liu pa­lies­ti ki­tą žmo­gų, kai dai­nuo­ju, pri­vers­ti su­si­mąs­ty­ti, kad žmo­nės iš­ei­tų iš ma­no kon­cer­to kaž­ką pa­ju­tę. Pir­mas da­ly­kas, ku­rį pa­da­rau kon­cer­to me­tu – su­si­ran­du ma­mą ir tė­tę sa­lė­je, aš juos pa­ma­tau ir žiū­riu, kaip jie ma­ne ste­bi, plo­ja. Pats di­džiau­sias įver­ti­ni­mas yra, kad žmo­nės no­ri gir­dė­ti, klau­sy­ti ma­nęs, o ypač, kad ma­nęs no­ri klau­sy­ti ma­ma ir tė­tė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.