Jau­nat­viš­ką ju­bi­lie­jų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja įpras­mi­no dvi­gu­bu iš­šū­kiu – star­tuo­ja tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­ma (1)

Saulė Pinkevičienė
Rugsėjo 1
Ne­ei­li­nė rug­sė­jo 1-oji, grą­ži­nu­si jau­nat­viš­ką šur­mu­lį ir šven­tės po­jū­tį – to­kia šie­met Moks­lo ir ži­nių die­na ne tik Aly­tu­je. Ta­čiau mū­sų mies­te ji šiandien ypa­tin­gai pa­si­ju­to dar ir to­dėl, kad be­ne pir­mą kar­tą bu­vo šven­čia­ma Ro­tu­šės aikš­tė­je. Ju­bi­lie­ji­nį – 25-ąjį rug­sė­jį čia pa­si­ti­ko Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė.

Šie me­tai Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai iš­skir­ti­niai – mo­kyk­la įvei­kė dvie­jų tarp­tau­ti­nių pro­gra­mų ak­re­di­ta­ci­jas, nuo šių moks­lo me­tų star­tuo­ja tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­ma pa­grin­di­niam ug­dy­mui ir „Di­plo­mo“ pro­gra­ma vi­du­ri­niam ug­dy­mui. „Tai – di­džiu­lis iš­šū­kis bet ku­riai mo­kyk­lai, net ir sos­ti­nės, o mū­sų ug­dy­mo įstai­ga yra ne­di­de­lia­me mies­te, to­dėl iš­šū­kis dvi­gu­bas“, – sa­kė gim­na­zi­jos va­do­vė Lo­re­ta Šer­nie­nė.

Ji pa­svei­ki­no ben­druo­me­nę su mo­kyk­los ju­bi­lie­ju­mi, ku­ris, kaip ir žmo­gaus gy­ve­ni­me, reiš­kia pa­čią jau­nys­tę ir jė­gų žy­dė­ji­mą. „Lin­kiu, kad gim­na­zi­ja tap­tų erd­ve, ku­rio­je aug­tų kiek­vie­nas jo na­rys. Esa­me ka­ta­li­kiš­ka gim­na­zi­ja, tu­ri­me ver­ty­bi­nį pa­grin­dą, esa­me my­lin­tys ir ti­kin­tys ne tik Die­vu, bet ir sa­vi­mi, kad mes ga­li­me, mes pa­da­ry­si­me“, – sa­ko gim­na­zi­jos va­do­vė.

Ji pa­brė­žia, kad gim­na­zi­ja tu­ri pa­grin­di­nį tiks­lą – iš­mo­ky­ti, o jo­je lau­kia­mi tie, ku­rie at­ei­na iš­mok­ti. Di­de­lių sie­kių ir sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo lin­kė­ta ir šiais moks­lo me­tais, kai Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja pra­de­da ženg­ti re­a­lius žings­niu ir tu­ri am­bi­ci­jų, kad apie ją iš­girs­tų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir tarp­tau­ti­niu mas­tu.

Nau­jus moks­lo me­tus pa­lai­mi­no Jo Emi­nen­ci­ja Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­las, Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros va­do­vė Rū­ta Kra­saus­kie­nė pa­lin­kė­jo „įro­dy­ti, kad Lie­tu­vos švie­ti­mas tu­ri į ką ly­giuo­tis“, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­svei­ki­no nau­jus Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos sie­kius ir pa­si­džiau­gė, kad gim­na­zi­ja jau yra iš­skir­ti­nė.

Gim­na­zi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas To­mas Vai­lio­nis la­bai pa­pras­tai įvar­di­jo pa­grin­di­nį šių me­tų sie­kį: „Kad vėl ne­reik­tų vi­siems na­mie varg­ti, lin­kiu tė­vams ženg­ti ko­ja ko­jon ir pa­da­ry­ti vis­ką, jog vai­kai vi­sus me­tus kas­dien lan­ky­tų gim­na­zi­ją.“

Pa­si­bai­gus šven­tei Ro­tu­šės aikš­tė­je, gim­na­zi­jos ug­dy­ti­nių dar lau­kė do­va­nos: jau­nes­nių – spek­tak­lis ir edu­ka­ci­ja Aly­taus mies­to te­at­re, o gim­na­zis­tų – gy­vo gar­so dis­ko­te­ka gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je. Rytoj ry­tą gim­na­zi­jo­je pra­si­de­da kon­tak­ti­nės pa­mo­kos vi­soms kla­sėms, kaip rug­sė­jo 1-ąją įvar­di­jo gim­na­zi­jos di­rek­to­rė, „tas il­gai lauk­tas jaus­mas, kad vėl vi­si ga­li­me bū­ti kar­tu“.

  

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.