Įstai­gas pa­sie­kė do­ku­men­tas apie švie­ti­mo per­tvar­ką (8)

AN informacija
Parašykite autoriui
borlik
Va­kar švie­ti­mo įstai­gas pa­sie­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021–2025 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo pro­jek­tas. Šis do­ku­men­tas aktualus še­šioms Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­goms. Siū­lo­ma nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. re­or­ga­ni­zuo­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį, pri­jun­giant prie Aly­taus Vidz­gi­rio mo­kyk­los, Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ją siū­lo­ma re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­giant lop­še­lį-dar­že­lį „Nykš­tu­kas“, o Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją – pri­jun­giant lop­še­lį-dar­že­lį „Bo­ru­žė­lė“.

„Sie­kiant efek­ty­ves­nio mo­ky­mo lė­šų pa­nau­do­ji­mo ug­dy­mo ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo ir įtrau­kio­jo ug­dy­mo nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo nuo 2024 rug­sė­jo 1 d. prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes for­muo­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se“, – dar vie­nas siū­ly­mas, ku­ris lie­čia vi­są švie­ti­mo tin­klą, taip pat įra­šy­tas pro­jek­te.

Įstai­gų pra­šo­ma iki ko­vo 6 d. įskai­ty­ti­nai pa­teik­ti Alytaus miesto savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui in­for­ma­ci­ją „apie mo­kyk­lų ben­druo­me­nių pri­im­tus spren­di­mus dėl pri­ta­ri­mo pro­jek­tui ar­ba ar­gu­men­tuo­tus siū­ly­mus dėl jo to­bu­li­ni­mo“.

Nors do­ku­men­tas įstai­goms svars­ty­ti pa­teik­tas tik va­kar, bet jo spren­di­niai jau pra­dė­ti įgy­ven­din­ti – pra­ėju­sią sa­vai­tę Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui skir­ti nau­ji lai­ki­ni va­do­vai – lop­še­lio-dar­že­lio „Bo­ru­žė­lė“ di­rek­to­rė Lo­re­ta Jur­ko­nie­nė ir Vidz­gi­rio mo­kyk­los di­rek­to­rius Ar­tū­ras Čiur­lio­nis. Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jai taip pat jau lai­ki­nai va­do­vau­ja „Nykš­tu­ko“ di­rek­to­rė Dai­va Rekš­tie­nė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pritariu. Darželius seniai laikas prijungti prie mokyklų, kiekvienam mikrorajone. Pavaduotojos tikrai susitvarkys. O priešmokyklinukų tėvai turi rinktis kur eis jų vaikai. Ar į mokyklą, ar į darželį.
  Prijungus darželius prie mokyklų, kiek lėšų būtų sutaupyta miesto biudžete.

  Komentaras

  Tėvai, rengiam piketą prie savivaldybės dėl priešmokyklinukų! Juk tai mūsų vaikai! Kodėl savivaldybės klerkai gali nuspręsti už mus, kas MANO vaikui geriau? Esu prieš vaikų iškėlimą į mokyklas iš darželio. Esame tėvai ir mes turim teisę rinktis, tarti žodį, kur vaikas bus priešmokyklinuku: daržely ar mokykloj.

  Komentaras

  Dar ir meluoja, kad niekas nieko neatleis iš darbuotojų, tik vadovų bus mažiau. Diskusijoje FM-99 Šernienė buvo priversta patvirtinti, kad atleidimus vykdys nauji direktoriai. Šlykštu, kai demagogai vaidina demokratus. Visi žino, kokia buvo atmosfera gimnazijoje, kuriai vadovavo ponia Šernienė.

  Komentaras

  Tai gal pagaliau ir sujungs,pataupys,nes tokiam miestui tiek švietimo įstaigų ir vadovų su n padėjėjų negirdėta.Greta esančioms mokykloms užtektų vieno vadovo.Arba mažint pavaduotojų.

  Komentaras

  Keisti naujos vedėjos ir Šukevičienės viražai. Įsiveržia į posėdį, išpyškina va bus taip ir ne kitaip. Taškas! Kokio įsitraukimo tikisi iš švietimiečių šios dvi susireikšminusios ponios, kuomet vežimas prieš arklį.
  Negausit !

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.