Iki šiol tik kai ku­rių Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių dar­bas bu­vo bran­giai ap­mo­ka­mas, da­bar – vi­sų (21)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Dau­ge­lis pri­si­me­na Lie­tu­vo­je ki­lu­sį če­kiu­kų ar­ba kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių gau­na­mų di­de­lių iš­mo­kų skan­da­lą. Sei­mas į tai su­re­a­ga­vo ir pa­kei­tė Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, ku­rio pa­tai­sos dėl ta­ry­bų na­rių gau­na­mo dar­bo už­mo­kes­čio įsi­ga­lio­jo nuo lie­pos 1-osios. Bent jau dau­ge­lis Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių, la­bai ti­kė­ti­na, kad ir ne­ma­žai jų ko­le­gų iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, ga­li pa­si­džiaug­ti pa­keis­tu įsta­ty­mu. Iki šiol tik kai ku­rių mies­to ta­ry­bos na­rių dar­bas bu­vo bran­giai ap­mo­ka­mas, da­bar – vi­sų. Įsta­ty­mo pa­tai­sos ta­ry­bos na­riams su­tei­kė ir ki­tą ma­lo­nę – iš­lais­vi­no nuo če­kių rin­ki­mo dėl pa­tir­tų ku­ro ar kan­ce­lia­ri­nių iš­lai­dų.

Nau­jos ka­den­ci­jos ta­ry­bai su­da­ry­tos ga­li­my­bės dau­giau už­si­dirb­ti

Dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją jos veik­los reg­la­men­tą pa­gal nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą. O jis įsi­ga­lio­jo nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai, ku­ri į pir­mą po­sė­dį su­si­rin­ko ba­lan­džio 25-ąją.

Svar­biau­sia­me ta­ry­bos veik­los do­ku­men­te – reg­la­men­te nu­ma­ty­ta, kad ta­ry­bos na­riams už dar­bą šios val­džios ins­ti­tu­ci­jos, jos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų po­sė­džiuo­se pra­leis­tą lai­ką at­ly­gi­na­ma, at­si­žvel­giant į vie­no ša­lies vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį. Pri­im­da­mi to­kią nuo­sta­tą ta­ry­bos na­riai ne­pa­si­kuk­li­no, nes įsta­ty­mas mi­nė­tam at­ly­giui už dar­bą nu­ma­tė ri­bas nuo 0,5 iki 1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio.

Anks­tes­nia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te bu­vo nu­sta­ty­tas vie­no ta­ry­bos na­rio sa­va­ran­kiš­ko dar­bo, už ku­rį at­ly­gi­na­ma, iki 80 va­lan­dų skai­čius per mė­ne­sį, o nau­jai pa­tvir­tin­ta­me reg­la­men­te ne­be­li­ko šio lai­ko ri­bo­ji­mo. Pas­ta­ro­ji nuo­sta­ta įtvir­tin­ta nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me, o sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ko de­kla­ra­vi­mas pri­klau­so nuo ta­ry­bos na­rių są­ži­nės.

Kaip rei­ka­lau­ja mi­nė­tas įsta­ty­mas, nau­ja­me reg­la­men­te nu­ma­ty­tas ir ki­tas nau­jas da­ly­kas. At­si­ra­do ga­li­my­bė dau­giau už­dirb­ti ta­ry­bos nuo­la­ti­nių ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų va­do­vams ir ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­riui. Jų dar­bo už­mo­kes­tis di­di­na­mas ati­tin­ka­mais vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio ko­e­fi­cien­tais.

 

Dau­giau kaip po 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį už­dir­bo ma­žu­ma ta­ry­bos na­rių

Va­do­vau­jan­tis šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bai ak­tu­a­liu reg­la­men­tu, iš sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos ma­ty­ti, ko­kias iš­mo­kas ga­vo nau­jai iš­rink­ti ta­ry­bos na­riai ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­siais.

Dau­giau kaip po 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį iki mo­kes­čių sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo ma­žu­ma ta­ry­bos na­rių. Maž­daug iki de­šim­ties iš 27 tu­rin­čių­jų Aly­taus mies­to ta­ry­bos man­da­tus.

Pa­vyz­džiui, ge­gu­žę dau­giau kaip po 1 tūkst. eu­rų, ne­at­skai­čius mo­kes­čių, už­dir­bo mies­to ta­ry­bos na­riai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai An­drius Ju­čas, Ša­rū­nas Klė­ge­ris, so­cial­de­mok­ra­tai Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Rai­mon­da Re­mei­kie­nė, Pet­ras Sa­bai­tis, Min­dau­gas Ši­ma, „vals­tie­tis“ Val­das Rač­kaus­kas.

Bir­že­lį to­kias pat al­gas ga­vo tie pa­tys ta­ry­bos na­riai, iš­sky­rus R.Re­mei­kie­nę, P.Sa­bai­tį ir V.Rač­kaus­ką. O ga­vu­sių­jų 1 tūkst. eu­rų iki mo­kes­čių at­ly­gį gre­tas pa­pil­dė De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vas Va­le­ri­jus Ven­cius.

Ki­tų ta­ry­bos na­rių mi­nė­tų mė­ne­sių at­ly­gi­ni­mas, ne­at­skai­čius mo­kes­čių, svy­ra­vo nuo maž­daug 800 iki be­veik 200 eu­rų.

 

Ta­ry­bos na­rių at­ly­gi­ni­mas pri­klau­so nuo me­ro al­gos

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai su gau­to­mis iš­mo­ko­mis bent kol kas į žur­na­lis­to ir vi­suo­me­ni­nin­ko An­driaus Ta­pi­no už­kur­tą če­kiu­kų skan­da­lą ne­pa­te­ko. Ta­čiau ki­lus šiam skan­da­lui Sei­mo pa­keis­tas Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas dau­ge­liui Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių ga­ran­tuo­ja di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. Ti­kė­ti­na, kad šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai pa­ma­lo­ni­no be­veik vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius.

Mat jis pri­klau­so nuo me­ro al­gos ir mo­ka­mas kas mė­ne­sį, ne­pai­sant, ar ta­ry­bos na­riai atos­to­gau­ja, nes ir me­ras gau­na at­ly­gį atos­to­gų me­tu.

Taip pat ta­ry­bos na­riams ne­be­rei­kia rink­ti če­kių už ku­ro ar kan­ce­lia­ri­nes iš­lai­das.

At­si­ra­do nuo­sta­ta, kad ta­ry­bos na­riui at­ly­gi­ni­mas pro­por­cin­gai ma­ži­na­mas lan­ky­tų ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų po­sė­džių skai­čiui, al­ga ne­mo­ka­ma, jei ati­tin­ka­mą mė­ne­sį šių ins­ti­tu­ci­jų po­sė­džiai vy­ko, o ta­ry­bos na­rys juo­se ne­da­ly­va­vo.

Kaip ir anks­tes­nia­me Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me, di­des­ni at­ly­gi­ni­mai nu­ma­ty­ti nuo­la­ti­nių ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kams, jų pa­va­duo­to­jams bei ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­riui.

Pa­gal da­bar­ti­nius Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus vie­nas ei­li­nis ta­ry­bos na­rys per mė­ne­sį gau­na 20 proc. me­ro al­gos, nuo­la­ti­nių ta­ry­bos ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai, opo­zi­ci­jos ly­de­ris – 20 proc. dau­giau, šių ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų pa­va­duo­to­jai – 10 proc. dau­giau nei ei­li­nis ta­ry­bos na­rys.

 

Dau­giau kaip po 1 tūkst. eu­rų su­da­ry­tos ga­li­my­bės gau­ti vi­siems ta­ry­bos na­riams

Jei iki Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo da­bar­ti­nių pa­kei­ti­mų pa­gal Aly­taus mies­to ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą tik ma­žu­ma ta­ry­bos na­rių per mė­ne­sį gau­da­vo po 1 tūkst. eu­rų iki mo­kes­čių, tai da­bar jiems vi­siems ga­ran­tuo­jamos to­kios al­gos.

Nuo lie­pos, pa­si­kei­tus me­rų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kai, Aly­taus mies­to me­ro al­ga yra 5 tūkst. 713 eu­rų iki mo­kes­čių. Bū­tent nuo jos pri­klau­so ta­ry­bos na­rių at­ly­gi­ni­mas.

Tad lie­pą ei­li­nio Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio at­ly­gi­ni­mas bu­vo 1 tūkst. 142 eu­rai, nuo­la­ti­nių ta­ry­bos ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų – 1 tūkst. 371 eu­ras, jų pa­va­duo­to­jų – 1 tūkst. 256 eu­rai, ne­at­skai­čius mo­kes­čių.

Tiems ta­ry­bos na­riams, ku­rie ne­lan­kė ati­tin­ka­mų po­sė­džių, al­ga su­ma­žin­ta ar­ba vi­sai ne­mo­kė­ta.

Vi­siems Aly­taus mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tams, iš­sky­rus Kon­tro­lės, ku­rio pir­mi­nin­kė – li­be­ra­lė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, va­do­vau­ja so­cial­de­mok­ra­tai. Vi­sų pen­kių ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų al­gos yra di­džiau­sios.

Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas yra Hen­ri­kas Ši­vo­kas, In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to – M.Ši­ma, Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų – Ona Ba­le­vi­čiū­tė, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to – L.V.Kir­kliaus­kie­nė.

 

Ti­ki­ma­si pa­gal­bos iš vals­ty­bės biu­dže­to

Šiems me­tams iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ta­ry­bos na­rių iš­mo­koms nu­ma­ty­ta šiek tiek dau­giau nei 200 tūkst. eu­rų.

Sei­mui pri­ėmus Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl nuo lie­pos jiems mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų, ti­ki­ma­si pa­gal­bos ar­ba pa­pil­do­mų lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas mo­kes­čių mo­kė­to­jams pa­bran­go, ti­kin­tis dau­giau są­ži­nin­gu­mo, jiems ap­mo­kant už dar­bą. Tik ar vi­si su­ge­ba ir su­ge­bės pa­tei­sin­ti rin­kė­jų lū­kes­čius? Juk vi­siems ži­no­ma, kad yra Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių, per ta­ry­bos po­sė­džius ofi­cia­liai ne­pa­sa­kan­čių nė žo­džio, per vi­są ka­den­ci­ją ofi­cia­liai ne­pa­tei­kian­čių jo­kių pa­siū­ly­mų, tik ty­liai, ra­miai sė­din­čių. O gau­ti vie­no­dą ir ne­ma­žai da­liai aly­tiš­kių at­ro­dan­čią di­de­lę al­gą su­da­ry­tos įsta­ty­mi­nės ga­li­my­bės.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad ta­ry­bos na­riai dar tu­ri ir ki­tus dar­bus ar­ba gau­na pen­si­jas. Tad at­ly­gis už dar­bą ta­ry­bo­je – tik­rai ne­ma­žas fi­nan­si­nis rams­tis.

birzelis

P. S. J. Šukevičienė mandato atsisakė, nes tapo vicemere. Dabar tai nesuderinamos pareigybės.

birzel

 

 

liepa

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Neblogi priedai prie pensijų ,juk visas būrelis pensininkų susirinkę ,bet mielieji nenusinešit gal labiau gerbkite save vienu kostiumėliu daugiau ar mažiau juk niekam neįdomu išskyrus jus pačius.Nors po septyniasdešimtmečio kai kuriem atrodo ,kad jie protingesni už ne tarybinius mokslus baigusius .Naudinga keliauti iš partijos į partiją,kad tik rodytum savo išmintį,o moralė dabar jau ne vertybė,svarbiausia pinigai ,bet jų į karstą nededa

  Komentaras

  Aukščiausias oficialus Alytaus miesto valdymo organas yra pačių rinkti 27 tarybos nariai. Kurie atsakingi ir atskaitingi. Davę priesaikas laikytis įstatymų turi jų laikytis patys ir reikalaut iš kitų. Virnok taryba nedrysta užtikrint pilnaverčio valdymo. Iki šiol vengia paaiškint alytiškiams, kodėl efektyviai miesto labui neišnaudojami galingi virš 100 ha ant valstybės pramonės parko ir aerodromo potencialai? Kodėl kitur į esančius pramonės parkus/lez pritraukti stambūs strateginiai investuotojai, Alytuj ne? Kaip ir dėl aerodromo... Vengia aiškint politikai, teisėsauga, žiniasklaida, visuomenė. Kas čia per fenomalus reiškinys patriotų mieste? Kaip vėliavėlėm mosikuot pirmi, kaip miesto valdymą sutvarkyt iki pilnaverčio, drasos ir ryžto nėra?

  Komentaras

  Jei Marijampolėj pas politikus ir teisėsaugą mentalitetai, kad miesto interesas būt aukščiau kitų kaip ir pagal įstatymus priklauso, Alytuj priešingai. Ypač iš davusių priesaikas laikytis įstatymų politikų ir teisėsaugos. Čia net gi priešiški viešam interesui. Todėl pas vienus pustuščias pramonės parkas, kur kitur perkrauti. Ir kaip nieko Alytuj, apie tai tabu. Kaip ir apie pustuščią aerodromą. Kad iš bankrutuojančios baldų įmonės atleidžia apie 160 darbuotojų. Politikai atvirai vengia net dirbt pradėt. Ypač bijo taip vadinamų oligarchinių interesų, kurie per skundinėjimus teisėsaugai ir institucijoms anoj kademcijoj spaudė valdančius. Visi mato,bet apsimeta nematą šių problemų. Tik kažkur į apačias menkniekiuose erzinas ir rimčiau nepakilt.

  Komentaras

  Ką gali alytišškiai prieš išrinktus ponus? Buvo dar galimybė įdiegt, kaip prieų išrinktus oligarchus neįtikusius, jie galėtų reketuot pradedant nuo 10 tūkstančių ieškinių, net teismo salėse alpinėjantų. Džiaukites, kad alytuj yra nors vienas, prieš kurį oligarchai su savo liguistais norais alpinėja. O šie atseit rinkti, kur net nesikuklina dirbt žmonėms, jau įpratę dzin ant žmonių dėt. Vergų mieste, niekaip kitaip negali būt. Kaip, už alytiškių skurdinimą, net primoka. Ir tai ne šiaip sau, tesias nuo Nepriklausomybės paskelbimo pradžios.

  Komentaras

  Gobšuoliai, kurių Alytui visai ir nereikia! Prie Tarybų, kaip besistengtų pedokonservai šmeižti, buvusius deputatus, kai buvo ir pramonė ir statybos , užmokesčiai buvo tik simboliniai , nuo posėdžių skaičiaus...Gėda!

  Komentaras

  merdi o tarybos nariai net uzpakalio nesugeba pakrutint visi tik sedi ir ima pinigus tipo uz darba o darbas visas tik pasneket ir pazadet o kai kurios bobeles Onutes liepia patiems gyventojams tvarkyt miesta nes jos tipo pacios viska tvarko ir niekur nesikreipia kad miestas butu grazus tvarkingas ir svarus ir nevirstu sabakstynu negi nera Alytuje jaunu zmoniu kad taryboje sedi seni pensininkai kurie nieko nedaro tik bezda geda Alytui galetu nors eskursija uz savo pinigus padaryti i Mariampole ir paziuret kaip tvarkomas miestas kuris yra mazesnis bet kazkodel tvarkomas ir sutvarkytas geriau ir graziau.

  Komentaras

  Jei Akmenėj, kur gyventojų tik apie 20 tūkstančių, iki 2025 metų eina iki 0,5 milijardo investicijų į Akmenės lez. Jau skurta apie 300 gerai apmokamų darbo vietų vėl papildomai kuria 200 ir taip toliau. Nes rūpinas Akmenės meras ir valdžia, kad žmonės gerai uždirbtų ir būt gera gyvent. Alytuj priešingai,nereiklūs, baisiai neatsakingi..Pustuštis pramonės parkas ir aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės... Net nereaguoja, kad šiuo metu iš baldų bankrutuojančios įmonės atleidžiama apie 160 žmonių.. Tarsi niekutis būtų, ar iš vis žmonėm neskaito. Apart tuščias primityvus piaras perteklinei valdžiai nerandant kuo užsiimt. Apart semt išmokas per kur tik prieina. Miesto interesas seniai dzin, ar net priešiški. Politikams net už nieko nedarymą dosniai moka.

  Komentaras

  Leiskit Kirkliauskieni Sivoka Dimsiene Baleviciute ir kt pailset ar rimtai padirbet Tada jie nenores prailgint iki pensiinio amziaus Taip pritariu baigia suslugdyt imones kurios garsino Alytu Liko nagai ir ragai Lobkit tt

  Komentaras

  Gerai moka, kad. Pagal tarybos narių kompetencijas, strategijas nėra švietimo pertvarkų ir vystymo rimtų strategijų ir nesuvokt, mokama gerai. Kad nuo silpniausių vaikų darželį mokesčius didina, prieš oligarchinius interesus bejėgiai per ginčus su Litesko 13 milijonų primoka, dėl aerodromo net esmės nesuvokia. Įdomu, per rinkimus reklamavo, kad bus Kauno grūdų 32 milijonai investicijų, bet niekas ir paklaust nedrysta, kur? ..Kaip J.Erlickas išsireiškia- šio produkto alytiškiams ir reikėjo per rinkimus. Nors tik tokio lygio ir buvo..

  Komentaras

  Tesiasi valdyme oligarchinio-policinio- politikos imitavimo modelis. Gražinkit Alytuj prarastas 10 buvusių gerų įmonių prieš Nepriklausomybės pradžią,tas pats vyks. Dabar įmonių mažai liko, tai per savivaldos sistemą nykina. Stilius tas pats ir gerai kontroliuojamas, kad vykt ne kitaip. Iki rimtos savivaldos ir demokratijos toli. Dvaro principu...Ponai ir vergai. Rimčiau Seimas turėjo pačių priimtą įstatymą dėl išmokų palikt, sugriežtinus apskaitą. Būt galimybė padidint politikų atsakomybę. Dabar atvirą dzin padėjo, kad išlaikyt imituojančią politinę sistemą. Ponams jokios atsakomybės, vergams į apačias arkit ant ponų.

  Komentaras

  Alytiškiai išsirinko merą,kuris tik ir žiūri,kaip darbuotojams sumažinti etatus.pvz.švietime.Investuotojų nepritraukia,naujų darbo vietų nesukuria,o tarybos nariai,gaudami gerus papildomus pinigus,rankeles kelia,balsuoja,kad merui nauda būtų,baisu.Niekur taip nėra,tik pas poną Nerijų.

  Komentaras

  parasytu ka kuris padare gero miesto labui o kad sedi ir nieko nedaro tik pinigus gauna o darbu nulis ko gero visi dirba tai kaip ir meras tik sneka zada o darbu absoliutus nulis ypac kai kurios moterys tik sedi ir gauna pinigus uz nieka net nesugeba sprest iskilusiu problemu

  Komentaras

  Per rinkimus buvo dar galimybė rinkt oligarchus. Kurie būdami viešais asmenimis ir politikais už nepatogius klausimus per teisminius privačius ieškinius pradedant nuo 10 tūkstančių sumų slopina pinigaudamiesi per teisėsaugą neįtinkančius ubagus. Patys nuo to teismo salėse alpinėdami. Ką žinodami ir vertindami alytiškiai jų nerinko urmu. Net teisėsaugininkai, kur per skundinėjimus darbo jiems teikė, nerinko pasišlykštėję tokių metodų. Net verslininkai, kuriuos atseit atstovauja. Nors anose kadencijose rinko.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.