Idė­jų fes­ti­va­ly­je ne­trūks ir sko­nių: „Ma­xi­ma” kvie­čia ge­riau pa­žin­ti Lie­tu­vos ga­min­to­jus

2020 Rugpjūtis 21
maxima mugė
Jau at­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį, rug­pjū­čio 29-ąją, Aly­taus Dai­nų slė­ny­je vyks žur­na­lis­to An­driaus Ta­pi­no or­ga­ni­zuo­ja­mas idė­jų fes­ti­va­lis „Lais­vės pik­ni­kas“. Šio ren­gi­nio me­ce­na­tas lie­tu­viš­kas pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma“ su­bū­rė Lie­tu­vos ga­min­to­jus, ku­rie aly­tiš­kių lauks su ne­mo­ka­mo­mis lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos de­gus­ta­ci­jo­mis ir ki­to­mis nuo­tai­kin­go­mis staig­me­no­mis.

Pa­sak „Lais­vės pik­ni­kų“ or­ga­ni­za­to­riaus A. Ta­pi­no, ju­bi­lie­ji­nis pik­ni­kas, ku­ris vyks jau 5 kar­tą, pra­dė­tas pla­nuo­ti dar per­nai, kai nie­kas net ne­įta­rė, jog ar­ti­na­si pa­sau­li­nė ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja. Pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, or­ga­ni­zuo­ti ne­mo­ka­mus ren­gi­nius Lie­tu­vo­je, ypač tu­rint la­bai ne­daug lai­ko, ta­po ne­men­ku iš­šū­kiu.

„Pui­kiai su­pran­tu ver­slus, ku­rie šie­met at­si­pra­šė, ir džiau­giuo­si, kad jie ža­dė­jo grįž­ti ki­tais me­tais, kai „Lais­vės pik­ni­kas“ bus di­džiau­sias ka­da nors bu­vęs. Ta­čiau ypa­tin­giau­sia pa­dė­ka ke­liau­ja „Lais­vės pik­ni­kų“ me­ce­na­tui – jau tre­čius me­tus iš ei­lės mus pa­lai­kan­čiam lie­tu­viš­kam pre­ky­bos tin­klui „Ma­xi­ma“, kad kai bu­vo tik­rai su­dė­tin­ga ir vi­sa ši­ta gra­ži, po­zi­ty­vi idė­ja šie­met pa­ki­bo ant plau­ko, jie at­ėjo ir pa­sa­kė – rem­sim, pa­dė­sim, da­ly­vau­sim“, – tei­gia A. Ta­pi­nas.

Ini­cia­ty­va, ku­ri su­vie­ni­jo Lie­tu­vos ver­slą

Šių­me­tis „Lais­vės pik­ni­kas“ kvie­čia dis­ku­tuo­ti apie po­ko­ro­ni­nę Lie­tu­vą ir jos at­ei­tį bei pa­mo­kas, ku­rios pa­dė­jo įveik­ti pir­mą­jį CO­VID-19 kri­zės eta­pą. Vie­nas to­kių pa­vyz­džių yra ini­cia­ty­va „Iš­vien dėl Lie­tu­vos“.

Ka­ran­ti­no įkarš­ty­je, kai ėmė lė­tė­ti ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mas, pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma“ su­tel­kė di­džiuo­sius Lie­tu­vos ga­min­to­jus ir ben­dro­mis pa­stan­go­mis su­ma­ži­no po­pu­lia­rių lie­tu­viš­kų pro­duk­tų re­gu­lia­rias kai­nas.

Tai pa­ska­ti­no žmo­nes daž­niau rink­tis Lie­tu­vos ga­min­to­jų pro­duk­ci­ją, o iš­au­gu­si lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos pa­klau­sa ska­ti­no vėl in­ten­sy­vin­ti ga­my­bą ir lei­do Lie­tu­vos ga­my­bos įmo­nėms iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas.

„Il­ga­lai­kė ir stip­ri part­ne­rys­tė su Lie­tu­vos ga­min­to­jais lė­mė abi­pu­sį su­pra­ti­mą, jog ne kas ki­tas, o mes – lie­tu­viš­ki ver­slai – tu­ri­me pa­dė­ti Lie­tu­vai kuo grei­čiau at­si­gau­ti ir lai­ky­tis iš­vien, no­rint įveik­ti CO­VID-19 kri­zės su­kel­tus eko­no­mi­nius sun­ku­mus“, – pra­brė­žė pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ ko­mu­ni­ka­ci­jos ir įvaiz­džio de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Er­nes­ta Dap­kie­nė.

Į kam­pa­ni­ją „Iš­vien dėl Lie­tu­vos“ iš vi­so įsi­trau­kė net 80 ša­lies ga­min­to­jų: nuo ma­žų­jų šei­mos ūkių iki di­džių­jų Lie­tu­vos mais­to ir ki­tų pra­mo­nės ša­kų įmo­nių.

Skai­čiuo­ja­ma, kad per dau­giau nei 3 mė­ne­sius, kol vyks­ta kam­pa­ni­ja „Iš­vien dėl Lie­tu­vos“, pir­kė­jai, pa­lai­ky­da­mi Lie­tu­vos ga­min­to­jus ir rink­da­mie­si jų at­pi­gin­tą pro­duk­ci­ją, su­tau­pė be­veik 6 mln. eu­rų. Di­dži­ą­ją da­lį – net 60 proc. – šios su­mos „Ma­xi­ma“ pa­den­gė sa­vo są­skai­ta.

Dai­nų slė­nis pa­kvips lie­tu­viš­kais ska­nės­tais

Ki­tą šeš­ta­die­nį Dai­nų slė­ny­je įsi­kur­sian­čia­me „Ma­xi­mos“ pa­la­pi­nių mies­te­ly­je su­si­burs da­lis kam­pa­ni­jo­je „Iš­vien dėl Lie­tu­vos“ da­ly­vau­jan­čių Lie­tu­vos ga­min­to­jų.

Tai – lie­tu­viš­kas dar­žo­ves au­gi­nan­ti ir di­džiau­sią šilt­na­mių kom­plek­są Bal­ti­jos ša­ly­se tu­rin­ti „Kie­ta­viš­kių gau­sa“, pa­gar­dų ga­my­bos įmo­nė „Dau­man­tai LT“, ly­de­riau­jan­ti ke­pyk­la ša­ly­je „Fa­zer Lie­tu­va“, mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nė „Sam­so­nas“, di­džiau­sias lie­tu­viš­kos viš­tie­nos ga­min­to­jas – Vil­niaus paukš­ty­nas, na­tū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens „Her­mis“ ga­min­to­jas, vie­na di­džiau­sių že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mu už­si­i­man­čių ben­dro­vių Lie­tu­vo­je – „Kau­no grū­dai“, džio­vin­tas šal­ty­je (lio­fi­li­zuo­tas) uo­gas tie­kian­ti „Su­per­gar­den“, prie­sko­nius ga­mi­nan­ti ben­dro­vė „Sald­va“, se­niau­sias lie­tu­viš­kų sal­dai­nių fab­ri­kas „Rū­ta“, na­tū­ra­lius ir eko­lo­giš­kus grū­dų pro­duk­tus ga­mi­nan­tis pa­sva­lie­čių šei­mos įkur­tas „Us­tu­kių ma­lū­nas“, kos­me­ti­ką Lie­tu­vo­je ga­mi­nan­ti įmo­nė „Cos­mo­way“ bei au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros prie­mo­nes ga­mi­nan­ti įmo­nė „Les­ta“.

Jie „Lais­vės pik­ni­ko“ da­ly­viams pa­ruo­šė nuo­tai­kin­gas staig­me­nas bei kvies pa­de­gus­tuo­ti lie­tu­viš­ką pro­duk­ci­ją.

Lie­tu­vos ga­min­to­jai: ačiū, kad mus pa­lai­ko­te

„Ti­ki­me, kad ini­cia­ty­va „Iš­vien dėl Lie­tu­vos“ reikš­min­ga yra tuo, kad ska­ti­na lie­tu­viš­kus ga­min­to­jus aug­ti, to­bu­lė­ti, kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas, – sa­ko įmo­nės „El­me­ra“ va­do­vas Ro­ber­tas Ber­žins­kas. – Esa­me la­bai dė­kin­gi vi­siems, ku­rie ren­ka­si lie­tu­viš­kus pro­duk­tus, tarp jų ir na­tū­ra­lų mi­ne­ra­li­nį van­de­nį „Her­mis”.

„Tik su­si­telk­da­mi tar­pu­sa­vy­je, ga­li­me bū­ti stip­rūs – tai pui­kus pa­vyz­dys šių die­nų kon­teks­te.  Nuo­šir­džiai ver­ti­na­me pa­trio­tiš­ku­mo ska­ti­ni­mą ir no­ri­me pa­dė­ko­ti vi­siems žmo­nėms, ku­rie pa­lai­ko mus rink­da­mie­si lie­tu­viš­kas dar­žo­ves. Tai mus mo­ty­vuo­ja nuo­lat to­bu­lė­ti ir ju­dė­ti į prie­kį, kiek­vie­nais me­tais už­au­gin­ti ir pa­siū­ly­ti ką nors nau­jo ir ne­ma­ty­to“, – pa­žy­mi „Kie­ta­viš­kių gau­sos“ ver­slo plėt­ros va­do­vas Ka­ro­lis Mont­vi­la.

„Ši va­sa­ra dau­ge­liui bu­vo ku­pi­na mū­sų ša­lies at­ra­di­mų: ke­lia­vo­me į pa­žįs­ta­mas vie­tas ar­ba at­ra­do­me dar ne­re­gė­tus Lie­tu­vos kam­pe­lius, kas ypa­tin­gai džiu­gi­na, gi­li­nant ži­nias apie sa­vo ša­lies is­to­ri­ją, kul­tū­rą, pa­pro­čius. Ypa­tin­gai svar­bus lie­tu­viš­ku­mo atri­bu­tas yra duo­na, ku­ri yra vie­nas svar­biau­sių pro­duk­tų pir­kė­jų krep­še­liuo­se. Dė­ko­ja­me duo­nos val­gy­to­jams, ku­rie at­ras­da­mi Lie­tu­vą, at­ra­do ir pa­to­gius su­muš­ti­nių re­cep­tus iš­vy­koms prie jū­ros, ra­ga­vo duo­nas, pra­tur­tin­tas įvai­rio­mis sėk­lo­mis ir grū­dais, pui­kiai tin­kan­čias ak­ty­viam lais­va­lai­kiui, ar tie­siog iš nau­jo pa­ži­no pa­tį pa­pras­čiau­sią re­cep­tą – duo­na, svies­tas ir drus­ka, ku­ris pri­me­na vai­kys­tės va­sa­rą. Mes ti­ki­me, kad ši va­sa­ra kiek­vie­nam iš mū­sų pa­ro­dė, jog čia, Lie­tu­vo­je, tu­ri­me tiek daug“, – sa­ko vie­nos ly­de­riau­jan­čių ke­pyk­lų ša­ly­je „Fa­zer Lie­tu­va“ va­do­vas Klavs Ber­zins.

Eko­no­mi­kos sun­ku­mus pa­dės įveik­ti vie­ny­bė

„Kau­no grū­dų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Taut­vy­das Barš­tys pa­brė­žia, kad įveik­ti CO­VID-19 kri­zę ga­li­ma tik vei­kiant kar­tu. „Jau­čia­mės at­sa­kin­gi ne tik už mū­sų dar­buo­to­jus, bet ir už Lie­tu­vos ūki­nin­kus, su ku­riais ben­dra­dar­biau­ja­me, ir ben­drai – už vi­sos mū­sų ša­lies ge­ro­vę. Vi­daus var­to­ji­mas už­tik­ri­na, kad eko­no­mi­ka ir pi­ni­gų srau­tai suk­tų­si ša­lies vi­du­je, o ne iš­va­žiuo­tų į ki­tos ša­lies iž­dą. Tad to ir lin­kiu mū­sų ša­liai – su­si­vie­ny­ti ir kar­tu „už­kur­ti“ Lie­tu­vos eko­no­mi­nį va­rik­lį“, – sa­ko jis.

„Kiek­vie­nas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas tu­ri su­pras­ti, kad mū­sų ša­lies eko­no­mi­nį pa­grin­dą ku­ria vi­daus var­to­ji­mas. Rink­da­ma­sis lie­tu­viš­kus pro­duk­tus ir pa­slau­gas, jis re­mia sa­vo tė­vų se­nat­vę, sa­vo vai­kų moks­lus, sa­vo me­di­kus, pri­si­de­da prie vi­sos ša­lies ge­ro­vės. Ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja su­kė­lė kri­zę, apie ku­rią nie­kas nė ne­bū­tų ga­lė­jęs pa­gal­vo­ti, ji pa­lie­tė mus ir kaip vi­suo­me­nės na­rius, ir kaip ga­min­to­ją. Ti­ki­me, kad su­si­vie­ni­ję ga­li­me ją įveik­ti“, – pa­žy­mi Vil­niaus ir Kai­šia­do­rių paukš­ty­nų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­rius Gu­da­čiaus­kas.

„Pri­va­lo­me so­li­da­ri­zuo­tis su ki­tais lie­tu­viš­kais ver­slais, ska­tin­ti var­to­to­jus rink­tis lie­tu­viš­ką pre­kę ir taip pa­dė­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­kai kuo grei­čiau at­si­ties­ti po už­klu­pu­sio ka­ran­ti­no“, – ant­ri­na Min­dau­gas Stan­ke­vi­čius, „Les­ta“ va­do­vas.

Ki­to­kie me­tai – ki­toks „Lais­vės pik­ni­kas“

Šiais me­tais dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos „Lais­vės pik­ni­kas“ vyks net 4 skir­tin­go­se Lie­tu­vos vie­to­se. „Ka­ran­ti­nas ap­ri­bo­jo dau­gy­bę gy­ve­ni­mo sri­čių, bet ran­kų ir lais­vo žo­džio už­riš­ti ne­pa­vy­ko. Iš­šū­kiai mums nė­ra nau­jie­na, to­dėl net ir to­kiais me­tais ra­do­me bū­dų pa­kvies­ti žmo­nes kar­tu de­kla­ruo­ti sa­vo lais­vę ne vie­na­me, o net ke­tu­rių mies­tų „Lais­vės pik­ni­kų“ fes­ti­va­ly­je. Penk­ta­sis ren­gi­nys šiais me­tais bus ki­toks nei įpras­ta, vyks dė­vint ap­sau­gi­nes kau­kes ir lai­kan­tis vi­sų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, ta­čiau ne­abe­jo­ti­nai su to­kia pat ge­ra at­mo­sfe­ra“, – sa­ko A. Ta­pi­nas.

Lai­kan­tis Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, sie­kiant už­tik­rin­ti žmo­nių sau­gu­mą nuo CO­VID-19 pli­ti­mo, „Lais­vės pik­ni­ke“ da­ly­vių skai­čius yra ri­bo­ja­mas. Pa­tek­ti į „Lais­vės pik­ni­ko“ te­ri­to­ri­ja bus ga­li­ma pa­ro­džius pa­kvie­ti­mą, ku­rį ga­li­ma ne­mo­ka­mai gau­ti iš anks­to re­gist­ruo­jan­tis.

 

Užs. Nr. 0068

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.