Į Is­pa­ni­ją nu­ke­lia­vę sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai: di­džio­ji da­lis įšal­dy­ta ban­ko są­skai­to­je (15)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bė jau du kar­tus su­mo­kė­jo po be­veik 188 tūkst. eu­rų už tuos pa­čius dar­bus. Tik pir­mą­kart pi­ni­gus per­ve­dė į Is­pa­ni­ją, ant­rą­kart – į Lat­vi­ją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bė jau du kar­tus su­mo­kė­jo po be­veik 188 tūkst. eu­rų už tuos pa­čius dar­bus. Tik pir­mą­kart pi­ni­gus per­ve­dė į Is­pa­ni­ją, ant­rą­kart – į Lat­vi­ją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Per­nykš­čio gruo­džio 2-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­aiš­kė­jo, kad be­veik 188 tūkst. eu­rų ne­pa­sie­kė mies­te žie­di­nes san­kry­žas įren­gi­nė­jan­čios Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės A.C.B., o nu­ke­lia­vo į Is­pa­ni­ją. Įta­rus, jog pi­ni­gai pa­te­ko į tarp­tau­ti­nių afe­ris­tų są­skai­tą, tuo­me­ti­nis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas, mi­ręs gruo­džio vi­du­ry­je, tuoj pat krei­pė­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas. Ne­tru­kus Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl suk­čia­vi­mo. Jį kon­tro­liuo­jan­tis pro­ku­ro­ras šian­dien sa­ko, kad tu­ri­mais ne­pa­tvir­tin­tais duo­me­ni­mis, į Is­pa­ni­ją nu­ke­lia­vu­sių pi­ni­gų suk­čiams ne­pa­vy­ko iki ga­lo už­val­dy­ti, di­džio­ji da­lis įšal­dy­ta ban­ko są­skai­to­je.

Pi­ni­gai pa­te­ko į fi­zi­nio as­mens są­skai­tą

Kaip tvir­ti­no Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl suk­čia­vi­mo kon­tro­liuo­jan­tis Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Jau­nu­tis Vai­lio­nis, per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je kreip­ta­si į Is­pa­ni­jos ati­tin­ka­mą pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu at­lik­ti ty­ri­mo veiks­mus, sie­kiant ap­ri­bo­ti dis­po­na­vi­mą są­skai­to­je esan­čio­mis lė­šo­mis.

Tiks­liau – areš­tuo­ti są­skai­tą, į ku­rią nu­ke­lia­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai. Taip pat pra­šo­ma at­lik­ti ki­tus ty­ri­mo veiks­mus, ku­rie at­lie­ka­mi to­kio po­bū­džio ty­ri­muo­se.

Pa­sak pro­ku­ro­ro, šian­dien jau aiš­ku, kad pi­ni­gai Is­pa­ni­jo­je pa­te­ko į fi­zi­nio as­mens są­skai­tą, ta­čiau jo tau­ty­bė kol kas ne­ži­no­ma, pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, jog pa­nau­do­ta ma­žes­nė da­lis nei už­blo­kuo­ta.

J.Vai­lio­nis ne­įvar­di­jo kon­kre­čios pa­nau­do­tos su­mos, ka­dan­gi Is­pa­ni­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos dar ne­at­sa­kė ir ne­pa­tvir­ti­no, ko­kia pi­ni­gų su­ma iš są­skai­tos už­val­dy­ta ir ko­kia yra li­ku­si są­skai­to­je: „Fak­tas, kad su­stab­dy­tas pi­ni­gų pa­ė­mi­mas iš są­skai­tos, ji tu­rė­tų bū­ti areš­tuo­ta. Spren­di­mą bankui tu­ri perduoti Is­pa­ni­jos pro­ku­ro­rai. O dėl są­skai­tos už­blo­ka­vi­mo prie­mo­nių, dar anks­čiau nei pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ėmė­si pats Is­pa­ni­jos ban­kas, ki­lus įta­ri­mų dėl pa­ve­di­mo tei­sė­tu­mo, ku­ria­me yra fi­zi­nio as­mens są­skai­ta su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gais.“

Į klau­si­mą, ar pa­vyks sa­vi­val­dy­bei su­sig­rą­žin­ti pi­ni­gus, ku­rių są­skai­to­je jau nė­ra, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras pa­aiš­ki­no: „To­kio po­bū­džio by­lo­se pa­gal su­si­klos­čiu­sią prak­ti­ką ža­los at­ly­gi­ni­mas yra su­dė­tin­gas. As­me­nys už­val­dy­tus pi­ni­gus sten­gia­si kuo grei­čiau iš­leis­ti, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos jų ne­su­ras­tų. Teis­mai pa­ten­ki­na nu­ken­tė­ju­sių­jų ieš­ki­nius, ta­čiau re­a­lus ža­los at­ly­gi­ni­mas vyks­ta sun­kiai. Pa­pras­tai to­kie as­me­nys ne­tu­ri jo­kio tur­to, į ku­rį ga­li bū­ti nu­kreip­tas iš­ieš­ko­ji­mas, ne­dir­ba. Ta­čiau li­kę pi­ni­gai tu­rė­tų sa­vi­val­dy­bę pa­siek­ti, tik ne­ži­nia, kiek lai­ko tai už­truks.“

Kol kas at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl suk­čia­vi­mo pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus nie­kam ne­įteik­ti.

 

Sa­vi­val­dy­bei te­ko per­ves­ti pi­ni­gus ir A.C.B. nu­ro­dy­tą są­skai­tą

Kaip klos­tė­si sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų nu­ke­lia­vi­mo į Is­pa­ni­ją is­to­ri­ja? Per­nykš­čio lap­kri­čio 20-ąją mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės A.C.B. pra­ne­ši­mą apie pa­keis­tą są­skai­tą. Ji bu­vo nu­ro­dy­ta Is­pa­ni­jo­je. Ka­dan­gi bu­vo pa­teik­ti vi­si rei­ka­lin­gi, jo­kių įta­ri­mų ne­su­kė­lę rek­vi­zi­tai, lap­kri­čio 26-ąją ben­dro­vei už at­lik­tus dar­bus per­ves­ta be­veik 188 tūkst. eu­rų į nu­ro­dy­tą są­skai­tą Is­pa­ni­jo­je. Tai pa­da­ry­ta per sa­vi­val­dy­bės ap­tar­nau­ja­mą są­skai­tą vie­nin­te­lia­me Šiau­lių ban­ke.

Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­ta įmo­nė pir­mą­kart yra lai­mė­ju­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są be­veik už 1,4 mln. eu­rų sta­ty­ti dvi žie­di­nes san­kry­žas – Rū­tų, Gar­di­no, Pul­ko gat­vių ir Pul­ko, San­tai­kos, Ulo­nų gat­vių san­kir­to­se. Dar­bai pra­si­dė­jo pra­ėju­siais me­tais. Pir­mo­ji san­kry­ža jau įreng­ta pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, ant­ro­ji tu­ri bū­ti baig­ta sta­ty­ti šį pa­va­sa­rį.

Kad pi­ni­gai ne­pa­sie­kė A.C.B., pa­aiš­kė­jo per­nykš­čio gruo­džio 2-ąją, kai ben­dro­vė krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją ir pra­ne­šė ne­su­lau­ku­si at­si­skai­ty­mo. Tuo­met ir ėmė aiš­kė­ti, kad Lat­vi­jos ben­dro­vės pa­teik­ti do­ku­men­tai dėl są­skai­tos pa­kei­ti­mo yra su­klas­to­ti ir ne­tik­ri. Pir­mo­ji in­for­ma­ci­ja apie ke­ti­ni­mus keis­ti šios ben­dro­vės są­skai­tą sa­vi­val­dy­bę bu­vo pa­sie­ku­si per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je.

Ka­dan­gi pi­ni­gai A.C.B. ne­pa­sie­kė, o, kaip įta­ria­ma, nu­ke­lia­vo į tarp­tau­ti­nių afe­ris­tų są­skai­tą Is­pa­ni­jo­je, sa­vi­val­dy­bei per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je te­ko at­si­skai­ty­ti su dar­bus mies­te at­lie­kan­čia Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­ta ben­dro­ve ir į jos nu­ro­dy­tą są­skai­tą Lat­vi­jo­je per­ves­ti be­veik 188 tūkst. eu­rų. Ant­raip sa­vi­val­dy­bei pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su A.C.B. grė­sė įmo­nei mo­kė­ti dels­pi­ni­gius.

Tad sa­vi­val­dy­bė jau du kar­tus su­mo­kė­jo po be­veik 188 tūkst. eu­rų už tuos pa­čius dar­bus. Tik pir­mą­kart pi­ni­gus per­ve­dė į Is­pa­ni­ją, ant­rą­kart – į Lat­vi­ją.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  Iki šiol partinukai ir sistema stengias nepraleist sugebančių su reikiama ūkine kompetencija. Kurie suvoktų kas dedas ir kaip sėkmingai miesto labui dirbt. Jiems palankiau nesuprantantys į kokias saskaitas lėšas perveda ir panašiai. Teisėsauga iš rimtų dalykų parodijas imituoja..

  Komentaras

  Kaip nekeičiant sutarties galima keist sutartį nurodytas firmos saskaitas? Kas ūkiniam darbe dirbo gerai žino šiuos elementarius dalykus? Tai gal į postus einant reikia kompetencijas turėt? O ne stveria nesuvokdami ir nesamonės...

  Komentaras

  Elementarūs dalykai. Sutartį sudarant joje nurodoma firmų rekvizitai ir bankų saskaitos. Kur pasikeist gali, tik sutartį pakeičiant. Toliau niekas kist negali. Čia eiliniui nuo gatvės aišku. O štai savivaldybėj ne šiaip sau gudriausi. Tik prie labai gudrių tokie monai gali vykt.

  Komentaras

  Nežiūrint visko, savivaldybė pati viduj turėjo nustatyt atsakųngus ir imtis priemonių, kad toliau taip nevyktų. Kur pačios savivaldybės iniciatyvos, kad ateitį taip nevyktų? Ne jau taip lengvai įmanoma iš savivaldybės saskaitos švystelt pinigus ir atsakingų nėra. Dėl teisėsaugos parodijų anoj kadencijoj neįtinkantiems rezgė už menkniekius, kaip dabar rimtuose dalykuose parodijas krečia.

  Komentaras

  Neatsakingos institucijos. Anoj kadencijoj nematė padangų gaisro pradmenų, čiūdinos kas po žeme pakasta politiko verslininko firmos teritorijoj. Iki šiandien nesugeba fiksuot kas? Šiuo atveju per tiek laiko burbulai. Nesimato, kad imtas priemonių, kad savivaldybėj ir vėliau kaž kas panašaus neatsitiktų. Per jų neatsakingumą Alytus per savivalda stagnuoja be šansų pakilt.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.