Į Aly­tų at­vyks­tan­tys gy­dy­to­jai vis la­biau ska­ti­na­mi, ta­čiau jų sty­gius – di­de­lis (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Domanto UMBRASO (ELTA) nuotr.
Domanto UMBRASO (ELTA) nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau tre­čią kar­tą su­trum­pi­no ati­dir­bi­mo lai­ką į Dzū­ki­jos sos­ti­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas at­vyks­tan­tiems gy­dy­to­jams, ku­rie pir­muo­sius tre­jus me­tus tu­ri tei­sę pa­si­nau­do­ti fi­nan­si­ne ska­ti­ni­mo prie­mo­ne – kas­met gau­ti po 5 tūkst. eu­rų iš­mo­ką at­skai­čius mo­kes­čius. Per dve­jus me­tus, kai ga­lio­ja to­kia ska­ti­ni­mo prie­mo­nė, pa­si­nau­do­jo aš­tuo­ni į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę ir po­li­kli­ni­ką at­vy­kę dirb­ti gy­dy­to­jai. Ta­čiau jų sty­gius kol kas yra di­de­lis. Li­go­ni­nei šiuo me­tu rei­kia še­šio­li­kos įvai­rių spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų, po­li­kli­ni­ka tuoj pat ga­lė­tų pri­im­ti ke­tu­ris ar pen­kis šei­mos gy­dy­to­jus, čia dau­giau kaip pu­sė šių gy­dy­to­jų yra jau gar­baus am­žiaus.

Ati­dir­bi­mo lai­kas trum­pi­na­mas sie­kiant pri­trauk­ti me­di­kus

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba prieš dve­jus me­tus – 2019-ųjų va­sa­rio pa­bai­go­je pa­tvir­ti­no Fi­nan­sa­vi­mo tei­ki­mo at­vyks­tan­tiems dirb­ti į mies­to sa­vi­val­dy­bės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas trūks­ta­mos spe­cia­ly­bės gy­dy­to­jams ir re­zi­den­tams tvar­kos ap­ra­šą.

Tuo­met bu­vo nu­ma­ty­ta, kad pir­muo­sius tre­jus me­tus jiems kasmet mo­ka­ma 5 tūkst. eu­rų iš­mo­ka at­skai­čius mo­kes­čius, kai mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se gy­dy­to­jas įsi­pa­rei­gos ati­dirb­ti ne trum­piau kaip 6 me­tus, o re­zi­den­tas, še­še­rių me­tų me­di­ci­nos stu­di­jas bai­gęs, bet spe­cia­li­za­ci­jos ne­įgi­jęs as­muo, – ne trum­piau kaip 10 me­tų.

2020 me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je mi­nė­tas ap­ra­šas bu­vo pa­keis­tas ir ati­dir­bi­mo lai­kas ati­tin­ka­mai su­trum­pin­tas iki 5 ir 7 me­tų.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, pas­ta­ruo­ju me­tu sa­vi­val­dy­bė bu­vo ga­vu­si re­zi­den­tų krei­pi­mą­si dėl ša­lies mas­tu ne­kon­ku­ren­cin­go ati­dir­bi­mo lai­ko ir ta­ry­bai bu­vo teik­tas dar vie­nas – jau tre­čias ap­ra­šo kei­ti­mas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­ra­šas bu­vo pa­keis­tas ir nu­ma­ty­ta, kad ska­ti­ni­mo prie­mo­ne pa­si­nau­do­jęs gy­dy­to­jas mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se tu­ri ati­dirb­ti ne trum­piau kaip 4 me­tus, o re­zi­den­tas – ne trum­piau kaip 5 me­tus. Nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų bei atos­to­gų vai­kui pri­žiū­rė­ti lai­ko­tar­pis nė­ra įskai­čiuo­ja­mas.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, kai ku­rio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se ga­vus jų fi­nan­si­nę pa­ra­mą ati­dir­bi­mo lai­ko­tar­piai yra di­des­ni, tad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, juos su­trum­pi­nu­si, sie­kia pri­trauk­ti dau­giau me­di­kų.

Per dve­jus me­tus, kai ga­lio­ja fi­nan­si­nė ska­ti­ni­mo prie­mo­nė ir yra nu­sta­ty­tas ati­dir­bi­mo lai­kas, į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę at­vy­ko 5 gy­dy­to­jai – aku­še­ris gi­ne­ko­lo­gas, neu­ro­lo­gas, oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas, anes­tezio­­lo­gas re­a­ni­ma­to­lo­gas, vidaus ligų gydytojas, į po­li­kli­ni­ką – trys šei­mos gy­dy­to­jai. Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo pa­ste­bė­ji­mu, tai ne­blo­gas re­zul­ta­tas, liu­di­jan­tis, kad sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­ta fi­nan­si­nė pa­ska­ta yra veiks­min­ga ir pri­trau­kian­ti.

Ta­čiau per šį lai­ko­tar­pį į mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas ne­at­vy­ko nė vie­nas re­zi­den­tas.

 

„Ge­ras da­ly­kas, bet ne­pa­kan­ka­mai vi­lio­jan­tis“

Nors sa­vi­val­dy­bė jau dve­jus me­tus tai­ko ska­ti­ni­mo prie­mo­nes at­vyks­tan­tiems trūks­ta­mų spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jams, ta­čiau mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se jau­čia­mas di­de­lis jų sty­gius. Pa­vyz­džiui, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je šiuo me­tu trūks­ta 16 gy­dy­to­jų. Kaip an­tai neu­ro­lo­go, nef­ro­lo­go, kar­dio­lo­go, die­to­lo­go, der­ma­to­ve­ne­ro­lo­go, reu­ma­to­lo­go, gast­ro­en­te­ro­lo­go, en­dok­ri­no­lo­go, vai­kų, vidaus li­gų gy­dy­to­jų.

„Sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­tas ska­ti­ni­mas – ge­ras da­ly­kas, bet ne­pa­kan­ka­mai vi­lio­jan­tis. Svar­biau­sia, kad at­vyk­tų dirb­ti tie, ku­rie no­ri sa­ve re­a­li­zuo­ti, no­ri dirb­ti mū­sų li­go­ni­nė­je ir gy­ven­ti Aly­tu­je“, – tvir­ti­no li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin.

Per­nai li­go­ni­nės gy­dy­to­jo vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas iki mo­kes­čių bu­vo 2 tūkst. 482 eu­rai.

Apie tai, kad trūks­ta gy­dy­to­jų, kal­bė­jo ir Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis: „Dau­giau­sia jau­čia­me šei­mos gy­dy­to­jų sty­gių. Mes jau šian­dien ga­lė­tu­me pri­im­ti dirb­ti ke­tu­ris ar pen­kis šei­mos gy­dy­to­jus. Pas mus iš dau­giau nei tris­de­šim­ties šių gy­dy­to­jų dau­giau nei pu­sė yra gar­baus am­žiaus, to­dėl tu­ri­me gal­vo­ti apie at­si­nau­ji­ni­mą.“

Jis sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­tas ska­ti­ni­mo prie­mo­nes taip pat ver­ti­no kaip pa­kan­ka­mai veiks­min­gas, ta­čiau pro­ble­mą įžvel­gė ir ki­tur: „Dau­gu­ma šei­mos ir ki­tų gy­dy­to­jų ren­ka­si dar­bą did­mies­čiuo­se, jų ma­žes­ni mies­tai ne­la­bai vi­lio­ja.“

Per­nai po­li­kli­ni­kos šei­mos gy­dy­to­jo vi­du­ti­nė al­ga iki mo­kes­čių bu­vo 3 tūkst. eu­rų.

Jau maž­daug še­še­ri me­tai į Aly­tų at­vyks­tan­tys trūks­ta­mų spe­cia­ly­bių me­di­kai tu­ri ir ki­tą leng­va­tą, – jiems su­tei­kia­mi sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­niai bu­tai. Pas­ta­ruo­ju me­tu to­kiuo­se bu­tuo­se gy­ve­na 3 li­go­ni­nės ir 2 po­li­kli­ni­kos me­di­kai.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, tai ir­gi ge­ra pa­ska­ta at­vyks­tan­tiems gy­dy­to­jams, nes da­bar Aly­tu­je iš­si­nuo­mo­ti bu­tą yra pro­ble­ma­tiš­ka, nė­ra ma­žos ir nuo­mos kai­nos.

Ve­dė­ja taip pat ak­cen­ta­vo, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė be­ne vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je, kur sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to są­skai­ta trūks­ta­miems mies­te spe­cia­lis­tams, tarp jų ir gy­dy­to­jams, sub­si­di­juo­ja­ma 5 proc. gau­to vals­ty­bės kre­di­to pir­mam būs­tui mieste įsi­gy­ti, ne­vir­ši­jant 5 tūkst. eu­rų su­mos.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.