Į Aly­taus pa­ro­di­nes erd­ves grįž­ta pa­ro­dos, bet žiū­ro­vams bū­ti­na re­gist­ra­ci­ja (0)

Fo­to­grafė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė ir parodos kuratorius Evaldas Grinius. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Fo­to­grafė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė ir parodos kuratorius Evaldas Grinius. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Aly­taus kul­tū­ros cen­tre šiuo me­tu vei­kia trys pa­ro­dos. Aly­taus dai­lės ga­le­ri­ja, ben­dra­dar­biau­da­ma su Aly­taus kul­tū­ros cen­tru, ati­da­rė tra­di­ci­nes tęs­ti­nio kul­tū­ros pro­jek­to „Vi­zu­a­lus me­nas Aly­tus 2020“ me­ti­nes ap­žval­gi­nes pa­ro­das „Aly­taus dai­lė 2020“ ir „Aly­taus fo­to­gra­fi­ja 2020“. Šio­se pa­ro­do­se da­ly­vau­ja 23 Aly­taus me­no kū­rė­jai, jie pri­sta­to 2020 me­tais su­kur­tus au­to­ri­nius dar­bus.

Pa­ro­do­se de­biu­tuo­ja ke­le­tas nau­jų kū­rė­jų: da­ly­vių gre­tas pa­pil­dė jau­nie­ji di­zai­no sri­ties me­ni­nin­kai In­ga La­za­ren­ko (ta­py­ba, ko­lia­žas) ir Ma­tas Ju­dic­kas (skulp­tū­ri­nis ko­lia­žas), fo­to­gra­fų gru­pę pa­pil­dė Vla­dis­la­vas Vrub­liaus­kas ir Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­la Aly­taus fi­lia­lo ab­sol­ven­tai Čes­lo­vas Gre­ge­ris ir Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas.

Abi mi­nė­to­sios pa­ro­dos veiks iki ba­lan­džio 24 die­nos.

Pa­ro­do­je „Aly­taus dai­lė 2020“ da­ly­vau­ja Ja­ni­na Džer­vu­tė (ke­ra­mi­ka); An­drius Gri­ga­liū­nas (ta­py­ba); Eval­das Gri­nius (ta­py­ba); Al­gir­das Ju­dic­kas (ta­py­bi­nis ko­lia­žas); Ilo­na Ju­ne­vi­čie­nė (ke­ra­mi­ka); Ma­tas Ju­dic­kas (skulp­tū­ri­nis ko­lia­žas); Vid­man­tas Jan­kaus­kas (ta­py­ba); Gai­lu­tė Lan­ke­lie­nė (ta­py­ba); In­ga La­za­ren­ko (ta­py­ba, ko­lia­žas); Vi­ta­li­ja Ma­kaus­kie­nė (gra­fi­ka); Al­vy­das Pet­ke­vi­čius (ta­py­ba); Kos­tas Poš­kus (ta­py­ba); Lo­re­ta Skrui­bie­nė (ta­py­ba); Ag­nė Var­pu­ke­vi­čiū­tė (ko­lia­žas); Mo­ni­ka Več­kie­nė (ta­py­ba).

Pa­ro­do­je „Aly­taus fo­to­gra­fi­ja 2020“ da­ly­vau­ja Faus­tas Au­gus­ti­nas; Ze­no­nas Bul­ga­ko­vas; Vla­das Dab­ra­vols­kas; Eval­das Gri­nius; Čes­lo­vas Gre­ge­ris; Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas; Ze­no­nas Ši­lins­kas; Vla­dis­la­vas Vrub­liaus­kas.

Pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rius – Aly­taus dai­lės ga­le­ri­ja, ku­ra­to­rius Eval­das Gri­nius, part­ne­ris Aly­taus kul­tū­ros cen­tras, rė­mė­jas Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

Aly­taus kul­tū­ros cen­tre šiuo me­tu ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir tre­či­ą­ją pa­ro­dą, ta­čiau ji veiks kiek trum­piau – iki ba­lan­džio 11 die­nos, tad žiū­ro­vams reik­tų su­skub­ti. Tai – 19-ojo na­cio­na­li­nio fo­to­gra­fi­jų kon­kur­so pa­ro­da „Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­ja 2020“.

Kon­kur­se da­ly­va­vo 123 fo­to­gra­fai, laik­raš­čio „Aly­taus nau­jie­nos“ fo­to­ko­res­pon­den­tė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė bu­vo no­mi­nuo­ta „Auk­si­nio kad­ro“ ap­do­va­no­ji­mui ka­te­go­ri­jo­je „Nau­jie­nos“. Tarp­tau­ti­nės žiu­ri ko­mi­si­jos dė­me­sio su­lau­kė jos fo­to­gra­fi­ja „Pas­ku­ti­nė die­na“, jo­je įam­žin­tas gais­ras „Eko­lo­gis­ti­kos“ įmo­nė­je, ku­ris tru­ko 10 die­nų nuo 2019 me­tų spa­lio 16-osios.

Z.Stan­ke­vi­čie­nė 2020 me­tų kon­kur­se taip pat pa­te­ko tarp ge­riau­sių­jų „Kul­tū­ros ir pra­mo­gų“ ka­te­go­ri­jo­je – žiu­ri įver­ti­no Aly­taus ae­ro­dro­me po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos vy­ku­sios avia­ci­jos šven­tės nuo­trau­kas. Jo­se įam­žin­ta, kaip ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo gru­pė AN­BO pa­dan­gė­je at­lie­ka pro­gra­mą „Dan­gaus rap­so­di­ja“, o že­mė­je ren­ka­mi pa­ra­šai už is­to­ri­nio ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą, nes jį no­ri­ma pa­vers­ti lais­vą­ja eko­no­mi­ne zo­na.

Iš vi­so kon­kur­sui „Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­ja 2020“ bu­vo pa­teik­ta per 3 tūkst. 700 nuo­trau­kų, Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čio­je pa­ro­do­je aly­tiš­kiai ga­li pa­ma­ty­ti ge­riau­sius spau­dos fo­to­gra­fų dar­bus.

Pa­ro­dų AKC lan­ky­mo lai­kas dar­bo die­no­mis 8.00–17.00 va­lan­do­mis, bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu 8 672 73436.

 

AKC ir „A.N.“ inf.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.