„Gel­bė­kit vai­kus” die­nos cen­trui Aly­tu­je – pen­ke­ri, vai­kai va­di­na jį ant­rais na­mais (11)

Saulė Pinkevičienė
Seimo narys Robertas Šarknickas puikiai prisimena, kokias pastangas teko dėti, kad Alytuje atsirastų „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centras. Zitos Stankevičienės nuotr.
Seimo narys Robertas Šarknickas puikiai prisimena, kokias pastangas teko dėti, kad Alytuje atsirastų „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centras. Zitos Stankevičienės nuotr.
Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ vai­kų die­nos cen­tre Aly­tu­je vy­ko ka­lė­di­nė po­pie­tė, ku­rios me­tu pa­mi­nė­tas ir pen­ke­rių me­tų veik­los ju­bi­lie­jus. Pa­svei­kin­ti cen­tro ben­druo­me­nės su­si­rin­ko gra­žus bū­rys jo drau­gų ir kai­my­nų bei pa­lai­kan­čių šią idė­ją aly­tiš­kių, ku­rie at­sku­bė­jo ne­ši­ni do­va­no­mis ir lin­kė­ji­mais.

„Dė­kui už tai, kad ne­si­jau­čia­me pa­mirš­ti, kad pri­si­me­na­te mus ne tik prieš šven­tes, o ir kas­die­ny­bė­je, pa­de­da­te rū­pin­tis mū­sų vai­kais“, – kal­bė­jo die­nos cen­tro va­do­vė, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Lai­mu­tė Glie­bie­nė. Ji pa­ste­bė­jo, kad pen­ke­ri me­tai lai­ko pras­me gal ir nė­ra daug, bet ir ma­tuo­ja­mas cen­tro dar­bas ki­taip – vai­kų džiu­ge­siu, jų už­im­tu­mu, pa­gal­ba ieš­kant gy­ve­ni­me at­ra­mos.

Il­ga­me­tė drau­gys­tė „Gel­bė­kit vai­kus“ die­nos cen­trą Aly­tu­je sie­ja su lė­lių te­at­ru „Ait­va­ras“, jo spek­tak­liuo­se cen­tro lan­ky­to­jai vi­suo­met yra lau­kia­mi sve­čiai. „Lin­kiu ir pa­au­gu­siems vai­kams ne­pa­mirš­ti kul­tū­ros, me­no, kad jie tap­tų svar­bia at­ra­ma jų gy­ve­ni­me“, – kal­bė­jo te­at­ro va­do­vė Lo­re­ta Skrui­bie­nė.

Tre­ne­ris Vi­tas Su­je­ta, ju­bi­lie­jaus pro­ga į cen­trą at­sku­bė­jęs ne­ši­nas do­va­na, ir­gi su cen­tru drau­gau­ja ne vie­ne­rius me­tus. Su­tei­kia vai­kams ir jau­nuo­liams ga­li­my­bių to­bu­lė­ti fi­ziš­kai, drau­ge jie vyks­ta į įvai­rias spor­ti­nes sto­vyk­las, var­žy­bas. Pa­svei­kin­ti įstai­gos su sėk­min­go gy­va­vi­mo pen­kme­čiu at­sku­bė­jo ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas, ku­ris pats yra sa­va­no­ria­vęs or­ga­ni­za­ci­jo­je „Gel­bė­kit vai­kus“.

„Tai, kas vyks­ta die­nos cen­tre, yra la­bai svar­bu, nes čia ku­ria­mi pa­grin­dai, su­tei­kian­tys jau­ni­mui po­stū­mį da­ry­ti po­ky­čius sa­vo gy­ve­ni­me, tar­pu­sa­vio ry­šiai, ku­rie iš­liks ir ta­da, kai jie iš­eis iš cen­tro ir gy­vens sa­va­ran­kiš­kai, bet vi­sa­da ga­li grįž­ti, pa­skam­bin­ti, pa­si­tar­ti“, – sa­ko P.La­bu­kas.

Ka­lė­di­nė­je po­pie­tė­je die­nos cen­tre ap­si­lan­kė ir ge­ra­no­riš­ki jo kai­my­nai – Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Aly­tu­je bei mies­to So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus dar­buo­to­jai. Vi­sos šios įstai­gos įsi­kū­ru­sios bu­vu­sia­me vai­kų dar­že­ly­je Vil­ties gat­vė­je.

„Vai­kai no­ri su­grįž­ti į „Gel­bė­kit vai­kus“ die­nos cen­trą, o tai reiš­kia, kad at­mo­sfe­ra čia ku­ria­ma la­bai ge­ra“, – kal­bė­jo ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė. Į ka­lė­di­nę po­pie­tę su­si­rin­ko ir bū­rys ūg­te­lė­ju­sių cen­tro lan­ky­to­jų, ku­rie prieš pen­ke­rius me­tus pra­vė­rė jo du­ris bū­da­mi dar vi­sai ne­di­de­li vai­kai.

„Su šiuo cen­tru su­si­ję la­bai daug pri­si­mi­ni­mų, pa­tir­čių. Jį lan­ky­da­ma su­pra­tau, ko no­riu siek­ti gy­ve­ni­me. Šia­me cen­tre ma­ne pa­ska­ti­no lan­ky­ti Dai­lės mo­kyk­lą, ku­rią ki­tą­met jau baig­siu. Čia vi­sa­da ga­vau pa­ta­ri­mų, ku­rių klau­siau, o Lai­mu­tė Glie­bie­nė mums yra kaip an­tra ma­ma“, – jaut­riai kal­bė­jo vai­kų die­nos cen­tro lan­ky­to­ja Vil­tė.

„Štai dėl to­kios kal­bos po­li­ti­kai pri­va­lo pa­dė­ti vai­kams, nes tai yra gy­ve­ni­mo tie­sa“, – Vil­tės kal­bą api­ben­dri­no Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ku­ris yra va­di­na­mas die­nos cen­tro „Gel­bė­kit vai­kus“ Aly­tu­je krikš­ta­tė­viu. Po­li­ti­kas pri­si­mi­nė, kaip bu­vo ku­ria­mas ši­tas cen­tras ir ko­kias pa­stan­gas dėl to te­ko dė­ti.

„Aly­tu­je or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ cen­tras ne­at­si­ra­do la­bai il­gai, nors ki­ti mies­tai to­kius jau tu­rė­jo. Aš pats tuo me­tu bu­vau mies­to ta­ry­bos na­rys ir dir­bau Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, te­ko su­tik­ti mo­ki­nių, ku­rie at­vi­rau­da­vo, kad šei­mo­se gir­tau­ja­ma, kad jie dėl to la­bai iš­gy­ve­na, ne­tu­ri są­ly­gų mo­ky­tis na­muo­se. Su tuo­me­čiu Aly­taus mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi pra­dė­jo­me dai­ry­tis pa­tal­pų, ku­rio­se toks cen­tras ga­lė­tų at­si­ras­ti. Po to dar rei­kė­jo gau­ti ta­ry­bos pri­ta­ri­mą jo stei­gi­mui. Bet vis­kas bai­gė­si sėk­min­gai. Pa­sta­tas Vil­ties gat­vė­je, ku­ria­me die­nos cen­tras gy­vuo­ja iki šiol, bu­vo ap­leis­tas. Įsi­kur­ti pa­dė­jo Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro moks­lei­viai“, – pa­sa­ko­jo R.Šar­knic­kas.

Sei­mo na­rys pa­si­džiau­gė „Ma­tu­ko re­for­ma“, kai, Lie­tu­vą su­krė­tus ke­tur­me­čio ber­niu­ko žū­čiai, po­li­ti­kai vis­gi ry­žo­si su­griež­tin­ti vai­kų prie­žiū­ros rei­ka­la­vi­mus tė­vams, už­kar­dy­ti bet ko­kį smur­tą jų at­žvil­giu.

„Si­tu­a­ci­ja tik­rai kei­čia­si į ge­res­nę pu­sę, vai­kai yra sau­ges­ni, lai­min­ges­ni, ben­druo­me­nė ta­po bud­res­nė ir pa­ste­bi, jei tė­vai el­gia­si ne­tin­ka­mai“, – pa­si­džiau­gė Sei­mo na­rys. Ži­no­ma, vai­kų už­im­tu­mui, jų mo­ty­va­ci­jai stip­rin­ti, jei šei­ma ne­ga­li to už­tik­rin­ti, la­bai svar­būs ir to­kie die­nos cen­trai kaip or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ Aly­tu­je.

Ka­lė­di­nės po­pie­tės sve­čiams cen­trą lan­kan­tys vai­kai pa­ro­dė te­at­ra­li­zuo­tą pa­sa­ką, o Aly­taus struk­tū­ri­nio pa­da­li­nio pir­mi­nin­kas Sau­lius Va­lan­se­vi­čius dė­ko­jo vi­siems ge­ros va­lios aly­tiš­kiams už pa­gal­bą ir dė­me­sį cen­tro veik­lai, ku­rio ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir ki­tais me­tais.

„Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrą lanko vaikai ir paaugliai nuo 7 iki 18 metų amžiaus. Cent­ras teikia socialines pas­laugas, vaikai turi galimybę kelti moky­mosi motyvaciją, turiningai pra­leisti laisvalaikį, dalyvauti kultū­riniuose, edukaciniuose, sporto bei kituose renginiuose, išvyko­se, lanko psichologinei ir fizinei sveikatai aktualius užsiėmimus.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  I expected to say See the value in your giving these subtleties, you're working noticeably with the site. I saw your site. I'm, generally, looking through them reliably.
  Ahmedabad Escorts
  Yeshwanthpur Escorts Service
  Whitefield Escorts Agency
  Escorts in Ub city
  Escorts Service in Rajajinagar
  Marathahalli Escorts
  Malleshwaram Escorts Service
  Madiwala Escorts Agency
  Escorts in Koramangala
  Escorts Service in Indiranagar

  Komentaras

  I'm impressed, I must say. Very rarely do I come across a blog that's both informative and entertaining, and let me tell you, you've hit the nail on the head. Your blog is important.
  Bangalore Male Escort Service
  Bangalore Muslim Escort Service
  Bangalore Pakistani Escort Service
  Bangalore Shemale Escort Service
  Bangalore Safe Walk Escort Service
  Bangalore Locanto Escort Service
  Bangalore Massage Republic Escort Service

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.