Gė­lių kios­kas Aly­taus cen­tre: ga­li­mas sa­va­va­liš­kas že­mės už­ėmi­mas, ar pa­vyks jį pa­ša­lin­ti? (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
gė­lių kios­kas
Kad „Aly­taus pre­ky­bos“ te­ri­to­ri­jo­je esan­tis gė­lių kios­kas ne­de­ra prie da­bar jo kai­my­nys­tė­je pa­sta­ty­tų nau­jų šių įren­gi­nių ir ta­po tar­si pik­tžaiz­de mies­to cen­tre, ga­li pa­ma­ty­ti vi­si pra­ei­viai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau ke­le­ri me­tai tar­si gry­bą rau­na vie­ną gė­lių kios­ką, esan­tį pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Jot­vin­gių gat­vė­je, bet jis kaip sto­vė­jo, taip sto­vi. Šis kios­kas yra ben­dro­vės „Aly­taus pre­ky­ba“ te­ri­to­ri­jo­je, juo nau­do­ja­si pri­va­tūs as­me­nys. Be­veik me­tus by­li­nė­ta­si, sie­kiant ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka nu­baus­ti „Aly­taus pre­ky­bą“ dėl mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bės nevykdytų nu­ro­dy­mų nu­kel­ti šį kios­ką, kaip ne­tu­rin­tį sta­ti­nio sta­tu­so ir su­de­rin­to pro­jek­to. Mi­nė­tai ben­dro­vei teis­mo ski­ria­mos bau­dos pa­vy­ko iš­veng­ti, ta­čiau gė­lių kios­ko Aly­taus cen­tre tei­sė­tu­mo klau­si­mas vėl iš­kel­tas. Pas­ta­ruo­ju me­tu šio­je gė­lių par­da­vi­mo vie­to­je ki­tiems gė­li­nin­kams per­si­kė­lus į nau­jus kios­kus, ga­li­mai sa­va­va­liš­kai že­mę už­iman­tis mies­tą ne­puo­šian­čios iš­vaiz­dos sta­ti­nys jau tam­pa tar­si pik­tžaiz­de Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre.

Prieš tre­jus me­tus – du nu­ro­dy­mai nu­kel­ti kios­ką

Aly­taus mies­to cen­tre, Jot­vin­gių g.10A, maž­daug 33 arų vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą, skir­tą ko­mer­ci­jai, val­do ben­dro­vė „Aly­taus pre­ky­ba“. Šio­je te­ri­to­ri­jo­je vei­kia tur­ga­vie­tė, o prie pat Jot­vin­gių gat­vės sto­vi ir gė­lių kios­kas. Že­mės skly­pą pre­ky­bi­nin­kų ben­dro­vei nau­jai iš­nuo­mo­jo Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba 2001-ųjų spa­lio pra­džio­je, nuo­mos su­tar­tis bai­gia­si 2024-ųjų lie­pos pa­bai­go­je.

Šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lia­ja­me pla­ne bu­vo nu­ma­ty­ta, kad pa­sta­čius nau­ją pre­ky­bos pa­vil­jo­ną, o jis bu­vo ati­da­ry­tas 2017-ųjų pa­va­sa­rį, bus nu­griau­ti pre­ky­bi­niai kios­kai. Pas­ta­rų­jų čia bu­vo ke­li. Vi­sų jų ne­be­li­ko, iš­sky­rus vie­ną – gė­lių kios­ką prie gat­vės.

Prieš tre­jus me­tus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė „Aly­taus pre­ky­bai“ pa­tei­kė du nu­ro­dy­mus pa­ša­lin­ti šį kios­ką, kaip ne­tu­rin­tį sta­ti­nio sta­tu­so ir su­de­rin­to pro­jek­to, ta­čiau nu­ro­dy­mai ne­bu­vo įvyk­dy­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­be­li­ko ki­to ke­lio, kaip ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti „Aly­taus pre­ky­bos“ ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Vi­lių Ga­ve­lį dėl mi­nė­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­ro­dy­mų ne­vyk­dy­mo. Apie me­tus vy­ko by­li­nė­ji­ma­sis, ta­čiau mi­nė­tos ben­dro­vės va­do­vui ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos pa­vy­ko iš­veng­ti. Vie­nas iš to­kį teis­mo spren­di­mą lė­mu­sių veiks­nių – gė­lių kios­kas pri­klau­so ne „Aly­taus pre­ky­bai“, o pri­va­čiam as­me­niui, ku­riam iš­nuo­mo­ti ke­li kvad­ra­ti­niai met­rai že­mės.

Tad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sie­kiai pa­ša­lin­ti gė­lių kios­ką teis­me bu­vo suž­lug­dy­ti. Nors jos pa­tik­ri­ni­mo ak­tuo­se bu­vo kon­sta­tuo­ta ir tai, jog įren­gi­nys yra iš­lin­dęs į Jot­vin­gių gat­vės že­mės skly­pą be sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­ti­ki­mo, ke­lia pa­vo­jų pra­ei­viams ir dvi­ra­ti­nin­kams, yra vi­zu­a­li­nės tar­šos šal­ti­nis, ne­igia­mai vei­kia mies­to cen­tri­nės da­lies ko­mer­ci­nį pa­trauk­lu­mą. Vė­liau sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams pa­tik­ri­nus mi­nė­to gė­lių kios­ko sto­vė­ji­mo vie­tą, nu­sta­ty­ta, jog įren­gi­nys jau ne­iš­lin­dęs į Jot­vin­gių gat­vės že­mės skly­pą, ta­čiau iš­li­ko vi­zu­a­li­nės tar­šos šal­ti­niu, ga­di­nan­čiu mies­to cen­tro vaiz­dą.

Į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę krei­pė­si ta­ry­bos na­rė

Mies­to cen­tre, taip pat Jot­vin­gių gat­vė­je, kios­kuo­se pre­kiau­jan­tys gė­li­nin­kai daug me­tų jau­čia nuos­kau­dą dėl, jų nuo­mo­ne, kai­my­nys­tė­je vei­kian­čio ne­le­ga­laus kios­ko. Gir­di, jie už kon­ku­ren­ci­ją, bet są­ži­nin­gą.

Rug­sė­jo pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Oną Ba­le­vi­čiū­tę su pra­šy­mu pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją dėl gė­lių kios­ko Jot­vin­gių g.10A. Kon­kre­čiai – ko­kių to­les­nių veiks­mų pla­nuo­ja im­tis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl pa­ša­li­ni­mo kios­ko, ku­ris sto­vi pa­žei­džiant tei­sės ak­tus, kas to­liau bus da­ro­ma dėl by­li­nė­ji­mo­si me­tu pa­aiš­kė­ju­sio „Aly­taus pre­ky­bos“ ga­li­mai ne­tei­sė­to veiks­mo, že­mės skly­po per­nuo­mo­ji­mo.

„Drus­ki­nin­kuo­se ne­tei­sė­tai pa­sta­ty­tą Vi­jū­nė­lės dva­rą nu­grio­vė, mes ne­ga­li­me pa­ša­lin­ti mies­to cen­tro vaiz­dą ga­di­nan­čio kios­ko, ku­ris ga­li­mai ir­gi yra ne­le­ga­lus. Jei to ne­ga­li­me pa­da­ry­ti, va­di­na­si, kaž­kas su­in­te­re­suo­tas, kad toks kios­kas sto­vė­tų. Aš ne prieš smul­kų­jį ver­slą, bet vi­siems tu­ri bū­ti vie­no­dos są­ly­gos. Tas kios­kas sto­vi prie pat gat­vės, ma­nau, tik­rai su­lau­kia dau­giau pir­kė­jų nei gė­li­nin­kai, pre­kiau­jan­tys to­liau nuo gat­vės. Su­pran­tu jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą“, – sa­kė L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

 

Ti­ki­si spren­di­mo su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė ta­ry­bos na­rei at­sa­kė, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja nag­ri­nė­ja vi­sas teis­me ver­tin­tas ap­lin­ky­bes dėl mi­nė­to kios­ko bu­vi­mo vie­tos tei­sė­tu­mo, es­te­ti­nės jo iš­vaiz­dos ir ga­li­my­bių spręs­ti gin­čus ne sa­vi­val­dy­bės val­do­ma­me že­mės skly­pe.

Di­rek­to­rė pa­tvir­ti­no, kad teis­mo pro­ce­so me­tu klau­si­mas dėl ga­li­mos vals­ty­bi­nės že­mės sub­nuo­mos bu­vo nag­ri­nė­ja­mas, apie tai kal­bė­ta ir su Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos at­sto­vais. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į mi­nė­tą tar­ny­bą pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją dėl tei­sė­to že­mės skly­po po­rei­kio „Aly­taus pre­ky­bos“ pa­sta­to Jot­vin­gių g. 10A eks­plo­a­ta­vi­mui, ga­li­mai yra sa­va­va­liš­kas že­mės už­ėmi­mas čia sto­vin­čiam gė­lių kios­kui.

Be­je, apie tai, kad per­nuo­mo­ti vals­ty­bi­nę že­mę tei­siš­kai nė­ra ga­li­ma, teis­muo­se dėl ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo „Aly­taus pre­ky­bos“ va­do­vui yra pa­tvir­ti­nę ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai.

„Aly­taus nau­jie­noms“ ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti su šios ben­dro­vės ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Vi­liu­mi Ga­ve­liu ir pa­si­tei­rau­ti, ką to­liau gal­vo­ja­ma da­ry­ti su šiuo kios­ku, ar jis ir to­liau sto­vės, o gal ke­ti­na­ma jį nu­kel­ti. Jam bu­vo skam­bin­ta daug kar­tų ir ne vie­ną die­ną.

Ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė ste­bė­jo­si, ko­dėl tik da­bar, po jos krei­pi­mo­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę, im­ta nag­ri­nė­ti ap­lin­ky­bes dėl gė­lių kios­ko Jot­vin­gių g. 10A tei­sė­tu­mo: „Teis­mi­niai pro­ce­sai baig­ti jau dau­giau nei prieš me­tus. Ma­tyt, gal­vo­ta, kad dau­giau nie­kas šio klau­si­mo ir ne­be­kels. „Aly­taus pre­ky­bos“ va­do­vui ad­mi­nist­ra­ci­nė bau­da ne­skir­ta ir lyg vis­kas tvar­koj, bet ne čia es­mė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­su­ge­bė­jo įro­dy­ti, kad gė­lių kios­kas sto­vi ne­tei­sė­tai. Vie­ną­kart tu­ri bū­ti pa­dė­tas taš­kas šio­je, ma­nau, ne­le­ga­laus kios­ko is­to­ri­jo­je var­dan są­ži­nin­go vi­sų gė­li­nin­kų ver­slo.“

 

Kios­kas jau ta­po tar­si pik­tžaiz­de

Jot­vin­gių gat­vė­je ant pri­va­čios že­mės pa­sta­ty­ti ki­ti gė­lių kios­kai vi­siš­kai ne­se­niai per­­ke­lti į nau­jus šiuos įren­gi­nius. Gė­lininkai už sa­vo lė­šas pa­si­sta­tė de­vy­nis kios­kus, ku­rie pa­kei­tė se­nus, tik­rai mies­to ne­puo­šu­sius.

Kaip sa­kė čia gė­lė­mis pre­kiau­jan­ti ir gė­li­nin­kų in­te­re­sams ati­tin­ka­mo­se ins­ti­tu­ci­jo­se at­sto­vau­jan­ti Vir­gi­ni­ja Kar­čiaus­kie­nė, tik­rai su­tin­ku, kad gė­li­nin­kų tur­gų Jot­vin­gių gat­vė­je kai kas pa­va­din­da­vo bom­žy­nu: „Mū­sų kios­kai at­ro­dė siau­bin­gai, ir pir­kė­jams, ir mies­tui ne­pa­trauk­lūs sa­vo iš­vaiz­da. O ir mes, par­da­vė­jai, to­liau ne­be­ga­lė­jo­me juo­se dirb­ti, pro sto­gus bė­go van­duo ir pa­tys kios­kai buvo la­bai šal­ti.“

Nau­jus vie­no­dus kios­kus Aly­taus gė­li­nin­kams pa­gal už­sa­ky­mą pa­ga­mi­no vie­na Tel­šių ra­jo­no įmo­nė.

Kad „Aly­taus pre­ky­bos“ te­ri­to­ri­jo­je esan­tis gė­lių kios­kas ne­de­ra prie da­bar jo kai­my­nys­tė­je pa­sta­ty­tų nau­jų šių įren­gi­nių ir ta­po tar­si pik­tžaiz­de mies­to cen­tre, ga­li pa­ma­ty­ti vi­si pra­ei­viai. Kiek il­gai jis sto­vės, pri­klau­sys nuo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sie­kių to­kią pik­tžaiz­dę iš­rau­ti.

Šia­me mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me kios­ke dir­ban­ti Ni­jo­lė Po­te­lie­nė tvir­ti­no jį re­no­vuo­sian­ti, o su „Aly­taus pre­ky­ba“ at­si­skai­tan­ti už su­teik­tą pre­ky­bi­nę vie­tą. Kiek jai tai kai­nuo­ja per mė­ne­sį, gė­li­nin­kė ne­įvar­di­jo.

Iš­ky­la klau­si­mas, ar ne­sant tei­si­nės ga­li­my­bės per­nuo­mo­ti vals­ty­bi­nę že­mę, „Aly­taus pre­ky­ba“ ga­li im­ti pi­ni­gus už su­teik­tą pre­ky­bi­nę vie­tą. Teis­mi­niuo­se gin­čuo­se, vie­na­me Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nu­ta­ri­me, kon­sta­tuo­ta, kad „Aly­taus pre­ky­ba“ už 300 eu­rų per mė­ne­sį iš­nuo­mo­jo pri­va­čiam as­me­niui dar­bo vie­tai įsi­reng­ti da­lį že­mės skly­po, bū­tent tą, ant ku­rios šiuo me­tu sto­vi tas kios­kas.

Gal vals­ty­bės tur­to – že­mės nau­do­ji­mu Jot­vin­gių g.10A jau tu­ri do­mė­tis ne tik Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, bet ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos?

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tik Alytuje valia duodama visokioms Rozolindoms, nelaimelėms. Kas ji tokia ši ,,grožio mylėtoja,, persimetė iš ,,myliu Kauną,, į Alytų. Kaunas nerinko, nerinks daugiau ir Alytus.

  Komentaras

  Kas kalba apie sveiką konkurenciją? Kai ponia visą laiką dirbusi viduryje ar gale turgaus staiga stebuklingai persikelia į priekį??
  Čia yra normalu? Žmonės visada investuoja ir sąžiningai užsidirba savo versui geresnes vietas.
  O kodėl ji persikėlė į priekį? Kiek kam sumokėjo ar ką padarė? Ar čia visas turgus taip nusprendė???

Kiti straipsniai