Ge­gu­žės 5-oji – Van­dent­var­kos dar­buo­to­jų die­na (0)

Dzukijos vandenys
Van­dent­var­ka – vie­na svar­biau­sių ūkio ša­kų. Jau ne­at­me­na­mais lai­kais žmo­gus su­pra­to, kad nuo van­dens ko­ky­bės pri­klau­so jo svei­ka­ta ir ge­ro­vė. Juk be van­dens ne­įma­no­ma be­veik jo­kia ki­ta veik­la. Tur­būt to­dėl 2003 me­tų ba­lan­džio 7 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu „Dėl van­dent­var­kos dar­buo­to­jų die­nos“ bu­vo nu­sta­ty­ta, kad kas­met ge­gu­žės 5-ąją bū­tų šven­čia­ma pro­fe­si­nė šven­tė – Van­dent­var­kos dar­buo­to­jų die­na.

Aly­tu­je cen­tra­li­zuo­ta van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo sis­te­ma pra­dė­ta kur­ti apie 1962 me­tus. Tuo­met tai nu­lė­mė di­de­liais tem­pais be­si­vys­tan­ti pra­mo­nė, be­si­ple­čian­tis mies­tas ir ga­na spar­čiai au­gan­tis gy­ven­to­jų skai­čius.

 Šiuo me­tu Aly­taus mies­te ge­ria­mo­jo van­dens bū­tų ga­li­ma tiek­ti dvi­gu­bai dau­giau, ne­gu su­var­to­ja abo­nen­tai. Ne­žiū­rint į tai, vi­są di­de­lį ir su­dė­tin­gą ūkį rei­kia eks­plo­a­tuo­ti ly­giai taip pat at­sa­kin­gai bei nuo­sek­liai.

Ben­dro­vė eks­plo­a­tuo­ja dvi van­den­vie­tes (25 vei­kian­čius grę­ži­nius), 2 van­dens nu­ge­le­ži­ni­mo sto­tis, 221,5 km van­den­tie­kio tin­klų, 7 van­dens spau­di­mo pa­di­di­ni­mo siur­bli­nes, 212,4 km il­gio ūkio-bui­ties nuo­te­kų tin­klų, 43 nuo­te­kų siur­bli­nes, nuo­te­kų va­lyk­lą ir dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius bei 144,2 km pa­vir­ši­nių (lie­taus) nuo­te­kų tin­klų ir 8 lie­taus nuo­te­kų va­lyk­las.

Ži­no­ma, kad įmo­nės re­zul­ta­tai vi­sų pir­ma pri­klau­so nuo var­to­to­jų. Tie­sio­giai įmo­nė iš vi­so ap­tar­nau­ja 12 551 abo­nen­tą. Ly­gi­nant pen­ke­rių pas­ta­rų­jų me­tų duo­me­nis, šal­to van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų par­da­vi­mai di­džiau­si bu­vo 2016 me­tais.

Vė­liau pa­slau­gų var­to­ji­mas kas­met ma­žė­jo, ta­čiau nuo 2019 me­tų si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­za­vo­si ir net­gi šiek tiek pa­ge­rė­jo. Ži­no­ma, ne­ri­mą ke­lia tai, kad kas­met Aly­tu­je, re­mian­tis sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ste­bi­mas gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas. Pa­gal Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nis, jau vien ly­gi­nant 2020 ir 2021 me­tus, Aly­tu­je gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 700.

Ta­čiau, aki­vaiz­du, kad pas­taruo­ju me­tu au­ga gy­ven­to­jų pa­ja­mos ir kei­čia­si gy­ven­to­jų van­dens var­to­ji­mo įpro­čiai – 2016 me­tais vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį vie­nas gy­ven­to­jas su­var­to­da­vo 1,66 kub. m šal­to van­dens, o 2020 me­tais – 1,93 kub. m. To­dėl pas­ta­ruo­ju lai­ko­tar­piu, nors gy­ven­to­jų skai­čius ir ma­žė­ja, par­da­vi­mai šiai var­to­to­jų gru­pei šiek tiek di­dė­ja. Taip pat van­dens su­var­to­ji­mo di­dė­ji­mui ga­na stip­riai įta­ką da­ro nau­jų in­di­vi­du­a­lių na­mų pri­jun­gi­mas prie cen­tra­li­zuo­tų tin­klų.

Van­dent­var­kos sri­tis – gy­vy­biš­kai svar­bi vi­suo­me­nės ge­ro­vei, to­dėl van­den­tie­ki­nin­kams ten­ka di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė už­tik­rin­ti, kad iš čiau­po te­kan­tis van­duo bū­tų šva­rus ir svei­kas, van­dens iš­tek­liai nau­do­ja­mi tau­piai, o nuo­te­kos – efek­ty­viai iš­va­lo­mos.

Ši pro­fe­si­ja ne­leng­va ir at­sa­kin­ga, daž­nai rei­ka­lau­jan­ti pa­tir­ties ir įgu­di­mo, grei­tų bei efek­ty­vių stra­te­gi­nių spren­di­mų.

Aki­vaiz­du, kad šis dar­bas tu­ri ir sa­vo ža­ve­sio bei su­ge­ba įtrauk­ti – di­džio­ji dau­gu­ma ben­dro­vės dar­buo­to­jų čia „už­si­lie­ka“ de­šimt­me­čiais... Iš ben­dro­vė­je dir­ban­čių 131 dar­buo­to­jo di­džio­ji da­lis – tu­rin­tys di­de­lę dar­bo pa­tir­tį, aukš­tą pro­fe­si­nę kom­pe­ten­ci­ją ir at­si­da­vę van­dent­var­kos ūkiui. Šiuo me­tu įmo­nė­je dir­ba ke­tu­rias­de­šimt ke­tu­ri dar­buo­to­jai, įmo­nė­je iš­dir­bę dau­giau kaip 20 me­tų; 11 dar­buo­to­jų, iš­dir­bu­sių dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų: Ri­mas Ja­sio­nis, As­ta Ja­nu­le­vi­čie­nė, Aud­rius Sta­nai­tis, Ro­ber­tas Ja­ku­baus­kas, Dai­nius Dob­ro­vols­kis, Vy­gan­tas Mar­čiu­lai­tis, Vi­das Ka­va­liaus­kas, Juo­zas Kas­pa­ra­vi­čius, Vy­tau­tas Kve­de­ra­vi­čius, Al­gir­das Lu­ko­še­vi­čius, Al­vy­das But­ka; 4 dar­buo­to­jai, šiai pro­fe­si­jai ati­da­vę virš 35 me­tų, tai: Dan­guo­lė Si­mo­kai­tie­nė, Auš­ra Kve­de­ra­vi­čie­nė, Ro­mas Ra­guc­kas, Re­gi­na Bū­tė­nie­nė.

Nuo­lat be­si­kei­čian­čios tech­no­lo­gi­jos ne­ap­len­kia ir van­dent­var­kos ūkio – pas­ta­rai­siais me­tais, įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nius pro­jek­tus, įsi­gy­ta nau­jos spe­cia­lios pa­skir­ties mo­der­nios tech­ni­kos. Ji pa­spar­tins dar­bus, pa­dės juos at­lik­ti ap­lin­kai ir gy­ven­to­jams su­ke­liant kuo ma­žiau ne­pa­to­gu­mų.

Ta­čiau, nors vis di­des­nę da­lį dar­bų ga­li­me pa­ti­kė­ti nau­joms tech­no­lo­gi­joms, vien jų ne­pa­kaks – itin svar­bus iš­lie­ka ir žmo­giš­ka­sis fak­to­rius, no­ras to­bu­lė­ti ir pa­nau­do­ti ži­nias dar­be, ati­du­mas ir ge­ra­no­riš­ku­mas ko­le­gos at­žvil­giu. Juk dar­be pra­lei­džia­me di­dži­ą­ją sa­vo lai­ko da­lį.

* * *

Pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga – nuo­šir­dūs svei­ki­ni­mo ir pa­dė­kos žo­džiai vi­siems esa­miems ir bu­vu­siems ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ dar­buo­to­jams! Lin­ki­me pras­min­gų die­nų ir stip­ry­bės su­val­dant vie­ną di­din­giau­sių sti­chi­jų – van­de­nį.

Šios pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga nuo­šir­dūs svei­ki­ni­mai ir pa­dė­ka ben­dro­vės var­to­to­jams, ku­rie sa­vo reik­lu­mu ska­ti­na ir pa­de­da aug­ti.

Ty­ro, gai­vaus ir šva­raus van­dens vi­siems!

 

Ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“

Ben­dro­jo sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­sa Luk­šie­nė

 


 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai