„FIK­CI­JA”: spek­tak­lio apie šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus pri­klau­so­my­bes bū­si­ma prem­je­ra pri­sta­ty­ta ant... Aly­taus te­at­ro sto­go (2)

Saulė Pinkevičienė
Technologijomis papildyto garso ir vaizdo spektaklio netradicinėse erdvėse „Fikcija“ premjera – birželio 8 dieną. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Technologijomis papildyto garso ir vaizdo spektaklio netradicinėse erdvėse „Fikcija“ premjera – birželio 8 dieną. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to te­at­ras pa­kvie­tė žiniasklaidos ir mies­to val­džios at­sto­vus į te­at­ra­li­zuo­tą eks­kur­si­ją „Bū­ti kar­tu“, skir­tą 33-ia­jam se­zo­nui. Jos me­tu pa­aiš­kė­jo, kad te­at­ras tu­ri ir to­kią re­tai žiū­ro­vų lan­ko­mą erd­vę – sto­gą, ku­ris pui­kiai pa­si­tar­na­vo kaip sce­na prem­je­ros pri­sta­ty­mui. Nau­ja­sis spek­tak­lis „FIK­CI­JA“ in­tri­guo­ja, nes ja­me bus kal­ba­ma apie la­bai ak­tu­a­lius da­ly­kus. Ko­dėl pra­ran­da­me re­a­lų gy­ve­ni­mą, rink­da­mie­si 7 cen­ti­met­rų as­me­ni­nę ek­ra­no švie­są? Ar tai ne­at­ro­do pa­na­šu į Le­o­nar­do Da Vin­ci „Pas­ku­ti­nę va­ka­rie­nę“, kur vie­no­je sta­lo pu­sė­je sė­di tik­ra­sis „aš“, o ki­to­je –„so­cia­li­nių tin­klų he­ro­jus“?

Per se­zo­ną – 47 tūkst. žiū­ro­vų

Šį se­zo­ną Aly­taus te­at­ras pa­ro­dė 265 spek­tak­lius, or­ga­ni­za­vo 15 ren­gi­nių ir su­si­ti­ko su dau­giau nei 47 tūkst. žiū­ro­vų. Su­reng­ti du fes­ti­va­liai, ku­riuo­se pri­sta­ty­ta dau­giau nei 50 kul­tū­ri­nių ren­gi­nių iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių. Te­at­ras už­mez­gė kul­tū­ri­nius ir di­plo­ma­ti­nius san­ty­kius, da­ly­vavo tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se Po­ti (Sa­kart­ve­las) ir Bals­to­gė­je (Len­ki­ja).

No­rė­da­mi bū­ti ar­čiau sa­vo žiū­ro­vų, gy­ve­nan­čių už nuo­sta­baus Aly­taus ri­bų, te­at­ra­lai vy­ko į gast­ro­les ir vien per šį se­zo­ną nu­va­žia­vo dau­giau nei 6 tūkst. ki­lo­met­rų, ap­lan­ky­da­mi dau­giau nei 20 mies­tų.

Šis se­zo­nas ta­po iš­skir­ti­niu, nes jį Aly­taus te­at­ras ati­da­rė ne sa­vo sce­no­je, o Sa­kart­ve­le, Po­ti mies­te vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je „Ka­rui ne“, ku­ria­me pri­sta­ty­ta spek­tak­lio „Ci­vi­lio die­no­raš­tis“ (rež. Stas Zhyr­kov) prem­je­ra. 

Per se­zo­ną Aly­taus mies­to te­at­re, be jau mi­nė­tos, įvy­ko dar ke­tu­rios prem­je­ros: „Re­vi­zo­rius“ (rež. S. Zhyr­kov), „Gry­bų tai­ka“ (rež. An­dra Ka­va­liaus­kai­tė) „Blo­gi ke­liai“  (rež. T. Tru­no­va). Bir­že­lio 8 d. 18 val. Te­at­ras kvie­čia į pas­ku­ti­nę šio se­zo­no prem­je­rą – „FIK­CI­JA ma­de in so­cial me­dia“ (rež. Rū­ta Bu­ni­ky­tė).

 

Te­at­ras grie­žė pir­mu smui­ku: jam pa­ti­kė­ti mies­tui svar­būs ren­gi­niai

Di­džio­jo­je te­at­ro sa­lė­je eks­kur­si­jos da­ly­viai ke­lia­vo po ryš­kiau­sius me­tų įvy­kius. Te­at­rui te­ko gar­bė ir tuo pa­čiu di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė griež­ti pir­muo­ju smui­ku or­ga­ni­zuo­jant „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė’2022“ ren­gi­nius. Pir­mo­ji Aly­taus di­zai­no sa­vai­tė, drau­ge su ki­no te­at­ru įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Ki­nas ve­ža“, su­kur­ti te­at­ra­li­zuo­ti tu­ris­ti­niai marš­ru­tai. Ža­lio­jo­je gat­vė­je Aly­taus te­at­ras die­gė kul­tū­ri­nius įskie­pius, ku­ra­vo tarp­tau­ti­nį že­mės me­no sim­po­ziu­mą „Žy­mės“ , su­ren­gė „Ža­li­ą­ją va­ka­rie­nę“ su pui­kia ini­cia­ty­va „Grą­žin­ki­me Aly­tui pu­šis“. Gruo­džio pra­džio­je, įspū­din­go ALKS 2022 už­da­ry­mo va­ka­re-kon­cer­te „Til­tai į at­ei­tį“, te­at­ro sce­no­je pa­si­ro­dė dau­giau nei 150 at­li­kė­jų . Kar­tu su Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los sim­fo­ni­niu or­kest­ru „Sva­jo­nė“, jung­ti­niu Aly­taus cho­ru bei ki­tais at­li­kė­jais ti­tu­las per­duo­tas ki­tų me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nei Tau­ra­gei. Va­sa­rio vi­du­ry­je or­ga­ni­za­vo Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­mus, iš­da­lin­tos „Aly­tus-my­liu“ sta­tu­lė­lės. Ko­vo pa­bai­go­je vy­ko Dzū­ki­jos (Dai­na­vos) me­tų ati­da­ry­mo šven­tė.

Šiuo me­tu te­at­rui pa­ti­kė­tas at­sa­kin­gas kū­ry­bi­nis ir or­ga­ni­za­ci­nis vaid­muo ren­giant Aly­taus mies­to šven­tę bei Ža­li­ą­ją va­ka­rie­nę. Šie aly­tiš­kių lau­kia­mi ren­gi­niai – jau vi­sai ne­tru­kus.

 

Fes­ti­va­liai – ir pir­mą, ir vie­nuo­lik­tą kar­tą

Te­at­ras per se­zo­ną pa­kvie­tė į du fes­ti­va­lius. Vie­nuo­lik­tą kar­tą vy­ku­sio tarp­tau­ti­nio te­at­rų fes­ti­va­lio COM•ME­DIA me­tu pa­ro­dy­ta 11 spek­tak­lių jau­ni­mui ir su­au­gu­siems iš Lie­tu­vos bei už­sie­nio. In­te­rak­ty­vios nak­ti­nės te­at­ri­nių įvy­kių se­si­jos COM•MO­ON•A me­tu iš vi­so su­reng­tas 21 ren­gi­nys, te­at­ro pro­gra­mos vai­kams COM•@ me­tu pa­ro­dy­ti 7 spek­tak­liai, su­reng­tos 3 kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės ir edu­ka­ci­jos. Fes­ti­va­lio me­tu su­reng­tas III res­pub­li­ki­nis  te­at­ri­nio pla­ka­to kon­kur­sas. Lie­tu­vos te­at­rai bei pa­vie­niai au­to­riai pa­tei­kė 13 pla­ka­tų.  VI­II res­pub­li­ki­nia­me dra­ma­tur­gų kon­kur­se da­ly­va­vo 30  ko­me­di­jos ar ar­ti­mo jai žan­ro pje­sių. Fes­ti­va­ly­je COM•ME­DIA ap­si­lan­kė per  5 tūkst. žiū­ro­vų.

Šį pa­va­sa­rį te­at­ras pir­mą kar­tą Aly­taus re­gio­ne or­ga­ni­za­vo VII tarp­tau­ti­nį ASI­TE­ŽO te­at­rų fes­ti­va­lį vai­kams ir jau­ni­mui JĖ­GA/CO­OL! ir tai bu­vo pui­ki pro­ga su­pa­žin­din­ti ma­žuo­sius su ak­tu­a­liau­sia Lie­tu­vos ir už­sie­nio te­at­rų pro­duk­ci­ja vai­kams ir jau­ni­mui. Fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je – pen­kios už­sie­nio tru­pės ir še­šio­li­ka Lie­tu­vos te­at­ro ko­lek­ty­vų.

 

„FIK­CI­JA“: apie šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus pri­klau­so­my­bes

Pas­ku­ti­nė ir pa­ti svar­biau­sia eks­kur­si­jos vie­ta skir­ta ar­tė­jan­čiai prem­je­rai. Kas ta „FIK­CI­JA, ma­de in so­cial me­dia“? Spek­tak­lio kū­rė­jai sa­ko, kad fik­ci­ja ne­nu­mal­do­mai skver­bia­si į mū­sų gy­ve­ni­mą, tai­gi spek­tak­lio vie­ta ga­li bū­ti la­bai įvai­ri, ten, kur mes ma­žiau­siai ti­ki­mės. Šį­kart eks­kur­si­jos da­ly­viai pa­ki­lo ant te­at­ro sto­go, kur jų dė­me­siui bu­vo pri­sta­ty­ta ar­tė­jan­čios prem­je­ros eks­po­zi­ci­ja. Jie tu­rė­jo uni­ka­lią ga­li­my­bę tap­ti pir­mai­siais žiū­ro­vais, ku­rie pa­ma­tė epi­zo­dą iš bū­si­mo spek­tak­lio. Šia ino­va­ty­via re­ži­sie­rės R.Bu­ni­ky­tės prem­je­ra te­at­ras už­baigs 33-iąjį „Bū­ti kar­tu“ se­zo­ną.

Žiū­ro­vai ga­lės už­si­dė­ti au­si­nes ir pa­si­ner­ti į kū­ry­bą kar­tu su spek­tak­lio au­to­riais. Nau­jau­sias Aly­taus te­at­ro kū­ri­nys – (re)vo­liu­ci­nis vaiz­do ir gar­so spek­tak­lis, pa­pil­dy­tas tech­no­lo­gi­jo­mis, kalba apie šiuo­lai­ki­nį žmo­gų ir jo pri­klau­so­my­bes. Plės­da­mas re­per­tu­a­ro te­mi­nes ri­bas, te­at­ras žiū­ro­vui pri­sta­to sau ne­įpras­tą – šo­kio spek­tak­lio žan­rą ir at­si­su­ka į svar­bias kas­die­nio gy­ve­ni­mo te­mas at­ver­da­mas du­ris dar re­tai Lie­tu­vo­je su­tin­ka­mam ko­ky­biš­kam gat­vės te­at­rui.

Spek­tak­lis vyks at­vi­ro­je erd­vė­je – lau­ke, o žiū­ro­vai jį ste­bės spe­cia­lios tech­no­lo­gi­nės įran­gos pa­gal­ba (ji bus iš­duo­ta prieš spek­tak­lį). Ak­to­riai spek­tak­ly­je veiks kaip ko­mu­ni­ka­to­riai, sa­vo kū­no iš­raiš­ka sie­kian­tys per­duo­ti kon­kre­čią ži­nu­tę, pa­si­ren­kant ori­gi­na­lią is­to­ri­jos pa­sa­ko­ji­mo for­mą. Nors spek­tak­lis tu­rės iš anks­to pa­reng­tą dra­ma­tur­gi­ją, ta­čiau svar­biau­sias veiks­mas vyks im­pro­vi­zuo­jant, ben­drau­jant su pub­li­ka, re­mian­tis sa­vo po­jū­čiais esa­mo­je si­tu­a­ci­jo­je.

Te­at­ra­lai sa­ko: „Esa­me dė­kin­gi vi­siems žiū­ro­vams, ko­le­goms, part­ne­riams, su ku­riais šį se­zo­ną bu­vo­me kar­tu. Vi­sas mū­sų se­zo­nas bu­vo ne fik­ci­ja, ne juo­da ir bal­ta, jis bu­vo gy­vas, tik­ras. Jis iš­kė­lė mums svar­bias už­duo­tis ir su­dė­tin­gus klau­si­mus. Ir mes ga­lė­jo­me BŪ­TI KAR­TU ieš­ko­da­mi at­sa­ky­mų“.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ----------------------------------------------------------------
  DEMESIO - Alytuje tarp objektu Naujoji 142 ir Naujoji 142a esanciame zemes plote yra 5 ATVIRI SULINIAI !!!
  Bukite atsargus !
  ----------------------------------------------------------------

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.