Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė: po va­sa­rio 24 die­nos mū­sų žo­dis Eu­ro­pos Par­la­men­te ta­po svar­bus (7)

Rasa Juknevičienė
Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė: „Jei­gu Uk­rai­na lai­mės, o aš ti­kiu, kad lai­mės, jos įsto­ji­mas į ES ir gal­būt į NA­TO pri­lygs žmo­gaus at­si­sto­ji­mui ant dvie­jų ko­jų.“
Aly­tu­je su vie­tos ben­druo­me­ne su­si­ti­ku­si eu­ro­par­la­men­ta­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pa­brė­žė, kad pra­si­dė­jus ka­rui Eu­ro­pos Par­la­men­tas iš­lie­ka la­bai vie­nin­gas dėl pa­ra­mos Uk­rai­nai.

Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos frak­ci­jo­je dir­ban­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rė Aly­tu­je pri­sta­tė svar­biau­sius EP veik­los re­zul­ta­tus, sa­vo ini­cia­ty­vas bei at­sa­kė į dau­ge­lį da­ly­vių klau­si­mų. Ant­ro­jo­je ka­den­ci­jos pu­sė­je R.Juk­ne­vi­čie­nė bu­vo iš­rink­ta di­džiau­sios EP frak­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­ke, at­sa­kin­ga už už­sie­nio po­li­ti­ką.

„Taip su­si­klos­tė, kad Bal­ti­jos ša­lių at­sto­vas yra šio­je po­zi­ci­jo­je, kur mū­sų žo­dis yra la­bai svar­bus, skir­tin­gai nei bu­vo iki va­sa­rio 24-osios, kai mus lai­kė to­kiais tru­pu­tį ru­so­fo­bais, per­len­kian­čiais laz­dą, tru­pu­tį li­go­niais po so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos. Šian­dien vis­kas ki­taip, kai ban­do­me for­muo­ti sa­vo po­li­ti­nės gru­pės ir net­gi vi­so EP po­zi­ci­ją – mū­sų klau­so, ger­bia, o Par­la­men­tas, ačiū Die­vui, iki pat šiol yra la­bai vie­nin­gas šiuo klau­si­mu“, – kal­bė­jo EP na­rė.

Eu­ro­pa ne­ga­li pa­varg­ti

Per be­veik vie­ne­rius me­tus trun­kan­tį ka­rą EP iš vi­so pa­tvir­ti­no 25,2 mlrd. eu­rų pa­ra­mą Uk­rai­nai, o de­ry­bo­se dėl 2023 me­tų ES biu­dže­to už­tik­ri­no pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mą ka­ro pa­sek­mėms švel­nin­ti. EP taip pat pa­nai­ki­no ES im­por­to mo­kes­čius Uk­rai­nai bei pa­tvir­ti­no su­si­ta­ri­mus su­pap­ras­tin­ti Uk­rai­nos kro­vi­nių ve­ži­mą ir pa­leng­vin­ti grū­dų eks­por­tą.

Vos pra­si­dė­jus ka­rui EP iš­kart pa­ra­gi­no su­teik­ti Uk­rai­nai ES kan­di­da­tės sta­tu­są bei pri­ėmė re­zo­liu­ci­jas dėl pa­ra­mos uk­rai­nie­čių pa­bė­gė­liams, griež­tes­nių ES sank­ci­jų Ru­si­jai, ryž­tin­ges­nių veiks­mų ma­žin­ti Eu­ro­pos ener­ge­ti­nę pri­klau­so­my­bę, di­des­nės ka­ri­nės pa­ra­mos Uk­rai­nai ir dau­ge­lio ki­tų klau­si­mų. Eu­ro­par­la­men­ta­rai pa­smer­kė Uk­rai­nos pi­lie­čių de­por­ta­ci­jas, Bal­ta­ru­si­jos vaid­me­nį ka­re bei pa­ra­gi­no įkur­ti spe­cia­lų tri­bu­no­lą Ru­si­jos ka­ro nu­si­kal­tė­liams teis­ti.

Lap­kri­tį eu­ro­par­la­men­ta­rai dėl sa­vo veiks­mų pri­pa­ži­no Ru­si­ją te­ro­riz­mą re­mian­čia vals­ty­be, o gruo­dį jie pri­pa­ži­no Ho­lo­do­mo­rą – Sta­li­no re­ži­mo Uk­rai­no­je su­kel­tą bad­me­tį – ge­no­ci­du. Pres­ti­ži­nę Sa­cha­ro­vo pre­mi­ją žmo­gaus tei­sių gy­nė­jams EP per­nai pa­sky­rė drą­siems Uk­rai­nos žmo­nėms.

Sa­vo ruož­tu EP pir­mi­nin­kė Ro­ber­ta Met­so­la per­nai ba­lan­dį ta­po pir­mą­ja ES ly­de­re, ku­ri ap­si­lan­kė Kyjive. Ji taip pat ini­ci­ja­vo kam­pa­ni­ją „Vil­ties ge­ne­ra­to­riai“, ku­ria sie­kia­ma pa­dė­ti Uk­rai­nai ap­si­rū­pin­ti elek­tros ener­gi­ja, ša­lies in­fra­struk­tū­rai pa­ti­riant nuo­la­ti­nius Ru­si­jos smū­gius.

R.Juk­ne­vi­čie­nė tei­gė, kad be nuo­la­ti­nio Uk­rai­nos fron­to ste­bė­ji­mo, eg­zis­tuo­ja ir „Va­ka­rų fron­tas“, ku­rį taip pat rei­kia pri­žiū­rė­ti ir steng­tis, jog EP ir vi­sos ES po­zi­ci­ja iš­lai­ky­tų uk­rai­nie­čiams ir mums vi­siems la­biau­siai rei­ka­lin­gą kryp­tį. Anot jos, EP sieks, kad dar šie­met Uk­rai­nos ES kan­di­da­tės sta­tu­sas per­ei­tų į kon­kre­čias de­ry­bas, kad lai­kas ne­bū­tų gaiš­ta­mas, o Uk­rai­na ne­nu­si­vil­tų ir jaus­tų­si lau­kia­ma ES.

„Svar­biau­sia, kad Eu­ro­pa ne­pa­varg­tų ir bū­tų iš­lai­ky­ta pa­gal­ba ir pa­ra­ma. Be to, bū­ti­na for­mu­luo­ti po­zi­ci­ją, jog ne­bū­tų nei min­ties grįž­ti prie anks­tes­nės po­li­ti­kos ir ben­dra­dar­bia­vi­mo su Pu­ti­no Ru­si­ja, nes tai iš da­lies ir at­ve­dė prie da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos, kai Pu­ti­nas įsi­ti­ki­no, kad Va­ka­rai jau be­veik „pa­im­ti“ per Vo­kie­ti­jos ener­ge­ti­nę pri­klau­so­my­bę, per įvai­rius po­li­ti­kus. To­kia yra to­li­mo­ji stra­te­gi­ja, o ar­ti­miau­sia – pa­dė­ti Uk­rai­nai lai­mė­ti, po to at­si­sto­ti ant ko­jų, at­kur­ti sa­vo eko­no­mi­ką, gy­ve­ni­mą, kas bus la­bai sun­ku“, – kal­bė­jo eu­ro­par­la­men­ta­rė.

Ki­ta svar­bi da­bar­ti­nių dis­ku­si­jų ašis – Eu­ro­pos sau­gu­mas bei Ru­si­jos at­ei­tis po ka­ro pa­bai­gos. R.Juk­ne­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad bū­ti­na siek­ti su­pra­ti­mo, jog Ru­si­ja ga­li pa­si­keis­ti ir tap­ti de­mo­kra­tine, nes ki­tu at­ve­ju tiek ver­slas, tiek ir po­li­ti­kai su­grįš prie dia­lo­go su Pu­ti­nu ar tuo, ku­ris jį pa­keis.

Pa­sak EP na­rės, rei­kia tęs­ti sank­ci­jas, teis­ti nu­si­kal­tė­lius ir ne­bi­jo­ti Ru­si­jos re­ži­mo griū­ties, nes „tik taip ga­li at­ei­ti po­ky­čiai ir ga­li­me iš­lais­vin­ti ru­sus iš šio bai­saus ma­raz­mo, ku­ria­me jie da­bar gy­ve­na“.

 

Nau­ja ašis Eu­ro­po­je

Ar Veng­ri­ja ga­li bū­ti pa­ša­lin­ta iš ES? Kaip at­ro­dys Eu­ro­pa po ka­ro? Ko ti­kė­tis iš NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vil­niu­je? Ar Lie­tu­va ne per ma­žai at­si­de­da juo­dai die­nai? Ar už­ten­ka lai­ko EP įsi­gi­lin­ti į Lie­tu­vai svar­bius eko­no­mi­nius klau­si­mus? Šių ir ki­tų klau­si­mų su­si­ti­ki­me Aly­tu­je su­lau­kė EP na­rė.

Anot jos, ES na­rės pa­ša­li­ni­mas yra kraš­tu­ti­nė, pre­ce­den­to ne­tu­rin­ti prie­mo­nė, to­dėl ir to­liau sten­gia­ma­si ieš­ko­ti są­ly­čio taš­kų. Be to, Eu­ro­pa su­pran­ta, kad Veng­ri­ja ne vi­sa­da bus val­do­ma da­bar­ti­nės vy­riau­sy­bės, to­dėl sie­kia iš­lai­ky­ti vie­ny­bę. Re­a­les­nis ke­lias yra bal­sa­vi­mo tei­sės su­stab­dy­mas ES Ta­ry­bo­je, ta­čiau tam taip pat rei­kia vie­nin­go ES na­rių pri­ta­ri­mo, ku­rio kol kas nė­ra.

NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo, ku­ris lie­pą vyks Vil­niu­je, svar­biau­siais klau­si­mais tu­rė­tų tap­ti gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mas, nes ka­ras pa­ro­dė, kad ES vals­ty­bės šiuo me­tu nė­ra tin­ka­mai pa­si­ruo­šu­sios. Reikš­min­ga te­ma taps Šve­di­jos ir Suo­mi­jos na­rys­tė al­jan­se, taip pat ir Uk­rai­nos na­rys­tės per­spek­ty­va at­ei­ty­je. EP na­rė pa­ste­bė­jo, kad daug kas pri­klau­sys nuo pa­dė­ties fron­te tuo me­tu.

„Jei­gu Uk­rai­na lai­mės, o aš ti­kiu, kad lai­mės, jos įsto­ji­mas į ES ir gal­būt į NA­TO pri­lygs žmo­gaus at­si­sto­ji­mui ant dvie­jų ko­jų. Jau šian­dien Uk­rai­na tu­ri stip­riau­sią ka­riuo­me­nę tarp de­mo­kra­tinių Eu­ro­pos vals­ty­bių – mū­šy­je pa­tik­rin­tą ir su pa­tir­ti­mi, ku­rios ne­tu­ri jo­kia ki­ta Eu­ro­pos ka­riuo­me­nė. Uk­rai­na kar­tu su Len­ki­ja ir Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis tap­tų nau­ja aši­mi, at­sva­ra tam, kuo iki šiol bu­vo Vo­kie­ti­ja ir Pran­cū­zi­ja. Jos sėk­mė lem­tų ir Ru­si­jos, ir Mol­do­vos, ir Bal­ta­ru­si­jos at­ei­tį. Aiš­ku, jei­gu Va­ka­rai sto­vės tvir­tai ir ne­grįš obuo­liau­ti su ru­siš­ku re­ži­mu“, – at­ei­ties per­spek­ty­vas brė­žė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Eu­ro­par­la­men­ta­rė pa­ste­bė­jo, kad EP yra pa­kan­ka­mai nau­ja ins­ti­tu­ci­ja, da­bar­ti­nę sa­vo for­mą tie­sio­giai ren­kant na­rius įgi­ju­si 1979 me­tais, kai Lie­tu­va dar bu­vo gi­lio­je brež­ne­viz­mo oku­pa­ci­jo­je. Tai ta­po vi­sa­me pa­sau­ly­je uni­ka­lia ins­ti­tu­ci­ja, į ku­rią šim­tai mi­li­jo­nų ES gy­ven­to­jų iš skir­tin­gų vals­ty­bių ir su įvai­rio­mis po­li­ti­nė­mis pa­žiū­ro­mis ren­ka sa­vo at­sto­vus. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją ji ly­gi­no su na­cio­na­li­ne vy­riau­sy­be bei kri­ti­ka­vo Lie­tu­vos prak­ti­ką į ES Va­do­vų Ta­ry­bą de­le­guo­ti pre­zi­den­tą, o ne prem­je­rą.

„O par­la­men­tas, pa­na­šiai kaip ir mū­sų par­la­men­tas – ba­ra­si, pyks­ta­si, gin­či­ja­si, ieš­ko ben­drų spren­di­mų. Skir­tu­mas tik tas, kad mes ne­tu­ri­me įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios tei­sės, to­kios kaip Sei­mo na­riai, kai kiek­vie­nas ga­li už­re­gist­ruo­ti įsta­ty­mą. ES įsta­ty­mų pro­jek­tai at­ei­na iš Ko­mi­si­jos, ta­čiau yra daug ga­li­my­bių ruoš­ti pa­tai­sas. Dar­bo­tvarkės klau­si­mai li­pa vie­nas ant ki­to ir kar­tais ga­li tik da­ly­je po­sė­džio pa­bū­ti ir bėg­ti į ki­tą. Šis dar­bas ga­li bū­ti sun­kes­nis ar­ba, sa­ky­čiau, la­biau in­ten­sy­vus nei mi­nist­ro ar prem­je­ro“, – pa­sa­ko­jo R.Juk­ne­vi­čie­nė.

 

Do­vai­das Pa­bir­žis

Eu­ro­pos Par­la­men­to biu­ras Lie­tu­vo­je

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  kad seimo narys yra pedofilas nėra įrodyta, nėra įvardinta kaip ta pedofilija pasireiškė. Paglostai vaikui galvelę ir kažkam jau pedofilija. Bus teismas, bus pateikti įrodymai, įvardinti veiksmai, bus teismo verdiktas, tada ir bus galima šnekėti taip ar anaip. Tas žmogus man net nepažįstamas, bet reikia laikytis nešališko teisingumo. O tai kažkas ant kažko kažką pasakė ir jau akmenimis užmėtyti.

Kiti straipsniai