Elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės iš­nuo­mo­tos. Joms skir­ta eu­ro­pi­nė pa­ra­ma bus grą­žin­ta (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus miesto savivaldybės administracijos skelbtą trijų elektromobilių įkrovimo stotelių viešą nuomos konkursą lai­mė­jo Kau­no ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Hid­ro­ba­las“. Ji pa­siū­lė di­džiau­sią nuo­mos kai­ną – 2 tūkst. 147 eu­rus per mė­ne­sį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Alytaus miesto savivaldybės administracijos skelbtą trijų elektromobilių įkrovimo stotelių viešą nuomos konkursą lai­mė­jo Kau­no ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Hid­ro­ba­las“. Ji pa­siū­lė di­džiau­sią nuo­mos kai­ną – 2 tūkst. 147 eu­rus per mė­ne­sį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­nuo­mo­jo tris elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­les per pa­skelb­tą pir­mą jų nuo­mos vie­šą kon­kur­są. Jau pa­si­ra­šy­ta ir šių sto­te­lių nuo­mos su­tar­tis su Kau­no ra­jo­ne re­gist­ruota ben­dro­ve „Hid­ro­ba­las“. Iki ba­lan­džio pra­džios sto­te­lės tu­ri bū­ti per­duo­tos nuo­mos kon­kur­so lai­mė­to­jui. Jas ėmus eks­plo­a­tuo­ti pri­va­čiam ju­ri­di­niam as­me­niui, ne­mo­ka­mai krau­tis elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va įreng­to­se sto­te­lė­se jau ne­be­bus ga­li­my­bių. Ka­dan­gi jos įreng­tos ga­vus eu­ro­pi­nę pa­ra­mą ir ne­mo­ka­ma elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo pa­slau­ga tu­rė­jo bū­ti tei­kia­ma iki 2024-ųjų lap­kri­čio pa­bai­gos, sa­vi­val­dy­bė grą­žins skir­tą mi­nė­tą pa­ra­mą.

Ko­dėl nu­spręs­ta iš­nuo­mo­ti elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­les?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­cia­ty­va trys elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lės Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je bu­vo įreng­tos 2019-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je. Dvi jos pa­sta­ty­tos mies­to cen­tre – už pre­ky­bos cen­tro „Ne­mu­nas“ ir Jot­vin­gių gat­vė­je, ki­ta­pus Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, tre­čia – prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro.

Jų įren­gi­mas kai­na­vo 85 tūkst. 770 eu­rų. Di­džio­ji da­lis lė­šų – 70 tūkst. 700 eu­rų – gau­ta kaip Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Li­ku­sią da­lį pri­si­dė­jo sa­vi­val­dy­bė.

Ga­vus eu­ro­pi­nius pi­ni­gus, juos ad­mi­nist­ruo­jan­čiai Cen­tri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai įsi­pa­rei­go­ta mi­nė­to­se sto­te­lė­se ne­mo­ka­mai pa­slau­gą teik­ti pen­ke­rius me­tus – iki 2024-ųjų lap­kri­čio pa­bai­gos. O to­kie pro­jek­tai re­mia­mi ska­ti­nant at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius.

Ka­dan­gi pa­bran­gus elek­tros ener­gi­jai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai šių sto­te­lių iš­lai­ky­mas, tiks­liau – jo­se su­nau­do­ja­ma elek­tra per me­tus ėmė kai­nuo­ti apie 180 tūkst. eu­rų, sau­sio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė jas iš­nuo­mo­ti vie­šo kon­kur­so bū­du.

Be­je, tik vie­na elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lė, esan­ti prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro, tu­ri įreng­tą in­di­vi­du­a­lią elek­tros ap­skai­tą, ir ši sto­te­lė yra ma­žiau­siai ap­krau­ta. Už ki­to­se dvie­jo­se sto­te­lė­se su­nau­do­ja­mą elek­tros ener­gi­ją tie­kė­jams mo­ka­ma kar­tu su jų te­ri­to­ri­jo­se esan­čių gat­vių ap­švie­ti­mu.

Pra­di­nė mė­ne­si­nė nuo­mos kai­na pa­di­dė­jo be­veik 850 eu­rų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja va­sa­rio vi­du­ry­je pa­skel­bė tri­jų elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lių vie­šą nuo­mos kon­kur­są to­kio­mis są­ly­go­mis, ko­kias nu­sta­tė mies­to ta­ry­ba, pri­im­da­ma spren­di­mą dėl jų nuo­mos. Sto­te­lės iš­nuo­mo­ja­mos pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui su ga­li­my­be nuo­mos ter­mi­ną pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­ko­tar­piui. Pra­di­nis tri­jų sto­te­lių nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 1 tūkst. 300 eu­rų per mė­ne­sį. Pas­ta­ra­sis nu­sta­ty­tas, va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tu Sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo tvar­kos ap­ra­šu.

Vie­šas nuo­mos kon­kur­sas bu­vo vyk­do­mas ko­vo pra­džio­je. Ja­me da­ly­va­vo trys ju­ri­di­niai as­me­nys. Lai­mė­jo Kau­no ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Hid­ro­ba­las“, pa­siū­liu­si di­džiau­sią nuo­mos kai­ną – 2 tūkst. 147 eu­rus per mė­ne­sį. Tad pra­di­nė mė­ne­si­nė tri­jų elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lių nuomos kai­na pa­di­dė­jo be­veik 850 eu­rų.

Su „Hid­ro­ba­lu“ jau pa­si­ra­šy­ta ir mi­nė­tų sto­te­lių nuo­mos su­tar­tis. Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, pa­va­duo­jan­ti šio sky­riaus ve­dė­ją, Ras­mu­tė Pau­žie­nė, iki ba­lan­džio pra­džios su sto­te­lių vie­šo nuo­mos kon­kur­so lai­mė­to­ju tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­tas jų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tas: „Dvie­jo­se sto­te­lė­se, kur nė­ra in­di­vi­du­a­lios elek­tros ener­gi­jos ap­skai­tos, kon­kur­so lai­mė­to­jui teks ją įsi­reng­ti. Kai „Hid­ro­ba­las“ pra­dės eks­plo­a­tuo­ti elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­les, ne­mo­ka­mos pa­slau­gos jo­se ne­be­bus tei­kia­mos.“

„Hid­ro­ba­lo“ di­rek­to­rius To­mas Pi­vo­rius, pa­klaus­tas, ko­dėl jo va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė nu­spren­dė da­ly­vau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­ta­me šių sto­te­lių nuo­mos kon­kur­se, pa­reiš­kė: „Esa­me į ko­ky­biš­kus spren­di­mus, tech­no­lo­gi­jas orien­tuo­ta įmo­nė, žvel­gia­me į prie­kį, ma­to­me pui­kią ga­li­my­bę di­džių­jų mies­tų ge­rą­sias prak­ti­kas įdieg­ti ir ma­žes­niuo­se mies­tuo­se.“

Ar ši įmo­nė tu­ri elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se? T.Pi­vo­rius sa­kė, kad at­ei­ty­je nu­ma­ty­tas ben­dra­dar­bia­vi­mas su dar ke­lio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis.

O į klau­si­mą, kiek kai­nuos pa­slau­gos iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­si­nuo­mo­to­se sto­te­lė­se, „Hid­ro­ba­lo“ di­rek­to­rius pa­tei­kė la­bai trum­pą at­sa­ky­mą: „Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta, apie tei­kia­mas pa­slau­gas ir kai­nas iš­gir­si­te ar­ti­miau­siu me­tu.“

Ši ben­dro­vė už­si­i­ma au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba, trans­por­to, kro­vi­nių ga­be­ni­mu. Anot T.Pi­vo­riaus, šiuo me­tu ak­ty­viai tę­sia­ma plėt­ra ener­ge­ti­kos, in­ži­ne­ri­nių tin­klų sri­ty­se.

Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma bus grą­žin­ta iki ba­lan­džio 1-osios

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Cen­tri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą apie šių sto­te­lių vie­šą nuo­mos kon­kur­są in­for­ma­vo iš kar­to mies­to ta­ry­bai pri­ėmus to­kį spren­di­mą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, su­tar­ta, kad agen­tū­rai eu­ro­pi­nė pa­ra­ma – 70 tūkst. 700 eu­rų, pa­nau­do­ta trims elek­tro­mo­bi­lių grei­to įkro­vi­mo sto­te­lėms įreng­ti, bus grą­žin­ta iki ba­lan­džio 1-osios: „Šian­dien mums tik­rai la­biau fi­nan­siš­kai ap­si­mo­ka grą­žin­ti pa­ra­mą, gau­ti nuo­mos mo­kes­čius nei jas eks­plo­a­tuo­ti.“

Ar agen­tū­ra ga­li sa­vi­val­dy­bei skir­ti bau­dą už tai, kad sto­te­lės, kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je, ne­mo­ka­mos pa­slau­gos ne­tei­kė nu­sta­ty­tą pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pį? O.Ba­le­vi­čiū­tė tei­gė, kad bau­dos mo­kė­ti ne­rei­kės.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad Aly­tu­je dar ne­bū­ta at­ve­jo, kad pir­ma lai­ko pro­jek­to vyk­dy­to­jo ini­cia­ty­va bū­tų nu­trauk­ta eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis.

elektromobilių įkrovimo stotelės

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kas atlygins miestui 70 700 žalą ? Gal meras iš savo kišenės ? Cesiulis prieš netaršius automobilius Alytuj. Va tokį merą turim. Cesiulis tik kolekcionuoja žyrkles ir kabina makaronus Alytaus pencininkam. Makaronus kabint ant ausų išmokęs ir Alytaus pencininkam daugiau nieko nereikia. Turim silpną miesto merą, buvusį kolegijos ūkvedį. juosteles karpyt ir tik kalbėt mokantį

Kiti straipsniai