„Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tės išvaly­mas ga­li kai­nuo­ti apie 600 tūkst. eu­rų. Kas ap­mo­kės? (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Gais­ra­vie­tė­je apsilankęs aplinkos ministras Simonas Gent­vi­las tvir­ti­no, kad pa­ga­liau at­ėjo džiu­gi die­na, kai beveik po pus­penk­tų me­tų pra­dė­ta va­ly­ti gais­ra­vie­tė. Zenono Šilinsko nuotr.
Gais­ra­vie­tė­je apsilankęs aplinkos ministras Simonas Gent­vi­las tvir­ti­no, kad pa­ga­liau at­ėjo džiu­gi die­na, kai beveik po pus­penk­tų me­tų pra­dė­ta va­ly­ti gais­ra­vie­tė. Zenono Šilinsko nuotr.
Jau dau­giau nei prieš sa­vai­tę pra­dė­ta tvar­ky­ti gais­ra­vie­tė bu­vu­sio­je Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“, ku­rio­je 2019-ųjų spa­lio vi­du­ry­je ki­lo ir de­šimt pa­rų tru­ko Dzū­ki­jos sos­ti­nę vi­so­je ša­ly­je iš­gar­si­nęs gais­ras. Tuoj po šios ne­lai­mės bu­vo iš­vež­tos pa­vo­jin­gos at­lie­kos. O tūks­tan­čiai to­nų plė­šy­tų pa­dan­gų, šim­tai to­nų pa­čių pa­dan­gų taip ir li­ko gais­ra­vie­tė­je iki šių die­nų. Jų tvar­ky­ti ne­bu­vo ga­li­ma dėl areš­tuo­to „Eko­lo­gis­ti­kos“ tur­to. Teis­mui pri­ėmus ati­tin­ka­mus spren­di­mus, li­ku­sių pa­dan­gų tvar­ky­mas gais­ra­vie­tė­je pa­ju­dė­jo.

Va­sa­rio 15-ąją tvar­ko­mus dar­bus ap­žiū­rė­jo ap­lin­kos mi­nist­ras Si­mo­nas Gent­vi­las, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­do­vai. Ta­čiau šis vi­zi­tas ir ap­žiū­ra vi­siš­kai ne­su­do­mi­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, – nie­kas nei iš va­do­vų, nei iš spe­cia­lis­tų to­kia­me ren­gi­ny­je ne­da­ly­va­vo.

 

Pa­si­džiau­gė at­ėju­sia tvar­ky­mo die­na

Va­sa­rio 7-ąją pra­dė­ta tvar­ky­ti gais­ra­vie­tė bu­vu­sio­je pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“, ku­ri vei­kė Pra­mo­nės ra­jo­ne.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams bu­vo ži­no­ma, kad po gais­ro čia li­kę per 2 tūkst. to­nų plė­šy­tų pa­dan­gų, dau­giau nei 800 to­nų pa­čių pa­dan­gų ir be­veik 900 did­mai­šių su gu­mos pud­ra bei gra­nu­lė­mis. Ta­čiau jų tvar­ky­ti, o tiks­liau – iš­vež­ti iš gais­ra­vie­tės ne­bu­vo įma­no­ma dėl areš­tuo­to „Eko­lo­gis­ti­kos“ tur­to.

Kaip sa­kė Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius Gied­rius Ka­dziaus­kas, va­sa­rio 15-ąją kar­tu su ap­lin­kos mi­nist­ru S.Gent­vi­lu, ap­žiū­rė­jęs gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bus, tik teis­mui pri­ėmus spren­di­mą, ku­riuo leis­ta tvar­ky­ti areš­tuo­tą tur­tą, toks pro­ce­sas pra­si­dė­jo.

Gais­ra­vie­tė­je ap­si­lan­kęs S.Gent­vi­las tvir­ti­no, kad pa­ga­liau at­ėjo džiu­gi die­na, kai beveik po pus­penk­tų me­tų pra­dė­ta va­ly­ti gais­ra­vie­tė: „Už­terš­tos te­ri­to­ri­jos, pa­vir­ši­niai van­de­nys – taip bu­vo gais­ro me­tu. Po šio gais­ro su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mai to­kioms įmo­nėms, per­žiū­rė­ti kon­tro­lės al­go­rit­mai, kad to­kios ne­lai­mės ne­pa­si­kar­to­tų. Per­nai Sei­mas įtei­si­no bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už gam­tai pa­da­ry­tą di­de­lę ža­lą, ku­rią su­kė­lė šiurkš­tūs ir sis­te­min­gi ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mai.“

Mi­nist­ras tei­gė, kad ša­ly­je yra apie 600 įvai­rių at­lie­kų tvar­ky­to­jų, o li­cen­ci­jas tvar­ky­ti pa­dan­gas tu­ri sep­ty­nios ar aš­tuo­nios įmo­nės. O Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius G.Ka­dziaus­kas, pa­pil­dy­da­mas mi­nist­rą, pa­reiš­kė, kad jo at­sto­vau­ja­mas de­par­ta­men­tas kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gelbėjimo de­par­ta­men­tu yra su­da­rę apie 100 ri­zi­kin­giau­sių, su at­lie­kų tvar­ky­mu su­si­ju­sių įmo­nių są­ra­šą ir jos nuo­lat tik­ri­na­mos.

Pa­vyz­džiui, per­nai tarp pa­tik­rin­tų to­kių įmo­nių bu­vo apie 40 proc., ku­rio­se fik­suo­ti di­des­ni ar ma­žes­ni pa­žei­di­mai ir dau­ge­ly­je jų vir­šy­ti lai­ko­mų at­lie­kų kie­kiai.

 

„Eko­ba­zę“ pa­siū­lė „Eko­lo­gist­i­ka“

Iš kar­to po gais­ro iš „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­tal­pų Pra­mo­nės ra­jo­ne bu­vo iš­vež­ta dau­giau nei 8 tūkst. to­nų pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų: ap­de­gu­sios teks­ti­lės, me­ta­lų kor­dų su pe­le­nais, miš­rios de­gė­sių frak­ci­jos, pe­le­nų, smul­kios gu­mos, šla­ko, ap­de­gu­sių pa­dan­gų.

Jas į sa­vo pa­da­li­nį Šiau­lių ra­jo­ne iš­ga­be­no ir su­tvar­kė vals­ty­bės val­do­ma li­cen­ci­juo­ta pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vė „Tok­si­ka“. Pas­ta­ra­jai už šį dar­bą iš vals­ty­bės biu­dže­to su­mo­kė­ta per 2 mln. 500 tūkst. eu­rų be PVM.

Da­bar iš gais­ra­vie­tės pa­dan­gas, plė­šy­tas pa­dan­gas ir did­mai­šius su gu­mos pud­ra bei gra­nu­lė­mis į sa­vo ba­zę Elek­trė­nuo­se per­dir­bi­mui ir to­les­niam pa­nau­do­ji­mui iš­ve­ža čia re­gist­ruo­ta ir at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gas tei­kian­ti ben­dro­vė „Eko­ba­zė“, ku­ri tu­ri sa­vo pa­da­li­nį Aly­tu­je ir ku­ris įsi­kū­ręs „Eko­lo­gis­ti­kos“ kai­my­nys­tė­je.

Be­je, pa­čios „Eko­ba­zės“ pa­da­li­ny­je Aly­tu­je 2022-ųjų ba­lan­dį bu­vo ki­lęs gais­ras, ku­ria­me de­gė rū­šiuo­tas, su­pre­suo­tas plas­ti­kas bei po­pie­rius.

Kaip sa­kė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ši ben­dro­vė po gais­ro li­ku­sioms pa­dan­goms, jų at­lie­koms ir did­mai­šiuo­se lai­ko­mai pa­ga­min­tai pro­duk­ci­jai iš­vež­ti pa­si­rink­ta „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­siū­ly­mu.

Iš ofi­cia­liai skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos ma­ty­ti, kad „Eko­lo­gis­ti­ka“ ne­tu­ri nė vie­no dar­buo­to­jo, o jos di­rek­to­rius – Juo­zas Ci­cė­nas. Aly­taus apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je va­di­na­mo­jo­je gais­ro bau­džia­mo­jo­je by­lo­je jam ir kitiems asmenims pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl ap­lin­kos ap­sau­gos prie­žiū­ros pa­žei­di­mo, tur­to su­nai­ki­ni­mo dėl ne­at­sar­gu­mo, ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo bei ne­tik­ro do­ku­men­to pa­ga­mi­ni­mo ir pa­nau­do­ji­mo.

 

Pre­li­mi­na­riai kai­nuos apie 600 tūkst. eu­rų

„Eko­ba­zės“ di­rek­to­rė Ma­ri­na Cur­ko-Not­ku­vie­nė tvir­ti­no, kad da­bar gais­ra­vie­tės išvaly­mas pre­li­mi­na­riai kai­nuos apie 600 tūkst. eu­rų ir už tai tu­rės ap­mo­kė­ti „Eko­lo­gis­ti­ka“. Pa­si­tei­ra­vus, ar jai už­teks tur­to su­tvar­ky­mo iš­lai­doms pa­deng­ti, M.Cur­ko-Not­ku­vie­nė pa­reiš­kė: „Gais­ra­vie­tė­je dar yra li­ku­sios tinkamos nau­do­ti įran­gos, taip pat pro­duk­ci­jos.“

Per die­ną iš bu­vu­sios gar­sios Aly­taus gais­ra­vie­tės į Elek­trė­nus, pa­sak „Eko­ba­zės“ va­do­vės“ iš­ga­be­na­ma apie 50 – 70 to­nų po gais­ro li­ku­sio „tur­to“, o baig­ti šį dar­bą pla­nuo­ja­ma ge­gu­žės pa­bai­go­je.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad da­bar gais­ra­vie­tė­je lan­kan­tis ap­lin­kos mi­nist­rui, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­do­vams ir gais­ro pa­da­ri­nių tvar­ky­to­jams, su jais su­si­tik­ti ne­ma­tė rei­ka­lo nė vie­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas. Ne­gi tai vie­ti­nių val­di­nin­kų ne­do­mi­na? O gal ne­ma­tant ter­pės sa­vi­rek­la­mai, ne­ver­ta nei su mi­nist­ru su­si­tik­ti, nei gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bus ap­žiū­rė­ti?

 

Bau­džia­mo­sios by­los – į pa­bai­gą

Aly­taus apy­lin­kės teis­me jau į pa­bai­gą dvi bau­džia­mo­sios by­los, su­si­ju­sios su gais­ru „Eko­lo­gis­ti­ko­je“.

Tai pa­čio gais­ro by­la, ku­rio­je fi­gū­ruo­ja sep­ty­ni kal­ti­na­mie­ji – fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys. Tarp jų, kaip jau mi­nė­ta, ir „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­do­vas J.Ci­cė­nas, taip pat jo va­do­vau­ja­ma ši ben­dro­vė bei du ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. An­tra bau­džia­mo­ji by­la yra su­si­ju­si su bu­vu­siais Aly­taus ug­nia­ge­sių va­do­vais, ku­rie kal­ti­na­mi kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jai, netinkamai ­at­li­kę pa­rei­gas.

Gais­ro by­lo­je va­sa­rio pra­džio­je vy­ku­sia­me teis­mo po­sė­dy­je baig­ta klau­sy­ti bai­gia­mų­jų kal­bų. Šio mė­ne­sio pa­bai­go­je nu­ma­ty­ta­me po­sė­dy­je pro­ce­so da­ly­viai tu­rė­tų pa­reikš­ti at­si­kir­ti­mus, pa­sta­bas ir tuo­met jau pla­nuo­ja­ma ra­šy­ti nuosp­ren­dį.

Jo pa­skel­bi­mas dar ne­nu­ma­ty­tas.

Šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je kal­ti­na­mie­siems yra pa­reikš­ta ci­vi­li­nių ieš­ki­nių be­veik už 13 mln. eu­rų. Kaip ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­ste­bė­jo da­bar­ti­nė­je gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo ap­žiū­ro­je su ap­lin­kos mi­nist­ru, vien už ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą pa­teik­tas 6 mln. eu­rų ieš­ki­nys.

Ug­nia­ge­sių va­do­vų bau­džia­mo­jo­je by­lo­je nuosp­ren­dis tu­rė­tų bū­ti skel­bia­mas ko­vo pra­džio­je .

Kon­sta­tuo­ja­ma, kad gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ me­tu su­de­gė 2 tūkst. 202 to­nos pa­dan­gų.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kodėl nevertinama, kad gaisro metu į gaisravietę negali patekt pašaliniai? Nežiūrint meras, ar kiti. O ugniagesiai, negali prileist pašalinių į gaisravietę. Jei yra taip, kad savo laiku aplinkoapsagininkai surašydavo aktus o verslininkas kreipdamas į teismą švelnint, gaudavo palankias išvadas? Kur gal to dėka nereaguota į prieš 10 kilusius gaisrus, kur atsakomybė už tai pačiam teismui? Nes labai mandri, patys tiria, rašo po ko klausimų kyla. Nes tas bardakas per dvigubus standartus teisingume veikia į blogą miesto vystymą. Kaž kaip Alytuj atbulom rankom ir prieš logiką.

  Komentaras

  Gais­ra­vie­tė­je lan­kan­tis ap­lin­kos mi­nist­rui, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­do­vams ir gais­ro pa­da­ri­nių tvar­ky­to­jams, su jais su­si­tik­ti ne­ma­tė rei­ka­lo nė vie­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas?! Matosi kaip merui ir kitiems rūpi Alytus...

  Komentaras

  klausimas kas mokes kas sandeliavo kieno buvo padaryta betvarke ir kilo gaisras tas turi ir sutvarkyti o jei tvarkys kiti turi apmoket verslininkas kuris dirbo ir dare betvarke ko pasekoje ir uzsidege

Kiti straipsniai