„Dzū­ki­jos van­de­nų” sau­lės elek­tri­nės: sie­kį tau­py­ti iš­lai­das elek­trai jau­kia pa­di­dė­ju­sios kai­nos, tiks­las – at­si­sa­ky­ti šios ener­gi­jos tie­kė­jų (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ In­fra­struk­tū­ros prie­žiū­ros de­par­ta­men­to va­do­vas Gied­rius Če­reš­ke­vi­čius, iki elek­tros kai­nų pa­di­dė­ji­mo bendrovės iš­lai­dos šiai ener­gi­jai sie­kė maž­daug 30 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį, o, pa­vyz­džiui, už šie­me­tį rug­pjū­tį – apie 160 tūkst.
Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ In­fra­struk­tū­ros prie­žiū­ros de­par­ta­men­to va­do­vas Gied­rius Če­reš­ke­vi­čius, iki elek­tros kai­nų pa­di­dė­ji­mo bendrovės iš­lai­dos šiai ener­gi­jai sie­kė maž­daug 30 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį, o, pa­vyz­džiui, už šie­me­tį rug­pjū­tį – apie 160 tūkst.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mo­je ben­dro­vė­je „Dzū­ki­jos van­de­nys“ rug­pjū­tį pra­dė­jo veik­ti vie­na sau­lės elek­tri­nė, lap­kri­tį įmo­nei elek­trą ims ga­min­ti ki­ta. Ėmus veik­ti elek­tri­nei, ben­dro­vės iš­lai­dos elek­trai su­ma­žė­jo, ta­čiau pa­di­dė­ju­sios šios ener­gi­jos kai­nos jau­kia įmo­nės pla­nus žen­kliai tau­py­ti. Tad „Dzū­ki­jos van­de­nys“ jau tu­ri ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­riaus – vals­ty­bės val­do­mos ener­ge­ti­kos įmo­nės ESO iš­duo­tas iš­anks­ti­nes są­ly­gas sta­ty­ti di­de­lio ga­lin­gu­mo sau­lės elek­tri­nę, ku­ri leistų atsisakyti elektros energijos tiekėjų, pastatyta elektrinė pa­ten­kin­tų vi­są ben­dro­vės elek­tros po­rei­kį.

Pir­mo­ji elek­tri­nė – ant že­mės

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ ant­ro­jo­je van­den­tie­kio sto­ty­je Pu­ti­nų gat­vė­je 29,7 ki­lo­va­to ga­lin­gu­mo sau­lės elek­tri­nė pra­dė­jo veik­ti rug­pjū­tį. Ji įreng­ta ben­dro­vės lė­šo­mis ir tai kai­na­vo 22 tūkst. eu­rų be PVM. Dar­bus at­li­ko įmo­nės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si Šiau­lių ben­dro­vė „Eko­e­ner­gas“.

Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ In­fra­struk­tū­ros prie­žiū­ros de­par­ta­men­to va­do­vas Gied­rius Če­reš­ke­vi­čius, mi­nė­tas ben­dro­vės ob­jek­tas sau­lės elek­tri­nei pa­rink­tas įver­ti­nus ga­li­my­bes, kur ga­li­ma grei­čiau­siai ją pa­sta­ty­ti, ir tai, jog van­den­tie­kio sto­tis Pu­ti­nų gat­vė­je su­nau­do­ja daug elek­tros ener­gi­jos: „Čia vei­kia dum­blo va­lyk­la, vyks­ta ge­le­žies ša­li­ni­mas iš van­dens, per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja­ma apie 40 – 45 tūks­tan­čiai ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ener­gi­jos. Ša­lia ant­ro­sios van­den­tie­kio sto­ties tu­rė­jo­me lais­vą, mums pri­klau­san­tį že­mės skly­pą.“

Čia rug­pjū­tį pra­dė­ju­si veik­ti sau­lės elek­tri­nė per mė­ne­sį pa­ga­mi­no 4 tūkst. 770 ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ener­gi­jos van­den­tie­kio sto­ties po­rei­kiams.

G.Če­reš­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar­ti­nė­mis elek­tros ener­gi­jos kai­no­mis sto­ties mė­ne­si­nės iš­lai­dos elek­tros ener­gi­jai su­ma­žin­tos 2 tūkst. 300 eu­rų, ta­čiau skai­čiuo­jant, pa­vyz­džiui, per­nykš­čio ru­dens kai­no­mis, kuo­met bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su sau­lės elek­tri­nę pa­sta­ty­sian­čia įmo­ne, su­tau­py­mas bū­tų pen­kis ar net še­šis kar­tus di­des­nis.

Ant­ra­jai sau­lės elek­tri­nei ga­vo vals­ty­bės pa­ra­mą

Ka­dan­gi „Dzū­ki­jos van­de­nys“ tu­ri dvi van­den­tie­kio sto­tis, nau­do­jan­čias di­de­lius kie­kius elek­tros ener­gi­jos, per­nai ini­ci­ja­vo to­kios elek­tri­nės sta­ty­bą ir ki­toje ben­dro­vės sto­tyje, ku­ri yra Pul­ko gat­vė­je ir va­di­na­ma pir­mą­ja mies­to van­den­tie­kio sto­ti­mi. Čia per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai pri­rei­kia apie 25 – 30 tūkst. ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros.

Šį­kart pa­pra­šy­ta vals­ty­bės fi­nan­si­nės pa­ra­mos per Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą.

Sau­lės elek­tri­nės įren­gi­mo pir­mo­jo­je mies­to van­den­tie­kio sto­ty­je dar­bus „Dzū­ki­jos van­de­nys“ kon­kur­so bū­du nu­pir­ko iš Kau­no ben­dro­vės „El­mit­ra“ už 21 tūkst. 440 eu­rų be PVM. Iš šios su­mos vals­ty­bės pa­ra­ma su­da­ro 6 tūkst. 644 eu­rus.

29,93 ki­lo­va­to ga­lios elek­tri­nė pra­dė­ta reng­ti ant šios van­den­tie­kio sto­ties sto­go šie­me­tį ko­vą. Prieš tai bu­vo at­lik­ta van­den­tie­kio sto­ties pa­sta­to sto­go kon­struk­ci­jų stip­ru­mo skai­čia­vi­mų eks­per­ti­zė.

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ In­fra­struk­tū­ros prie­žiū­ros de­par­ta­men­to va­do­vo tvir­ti­ni­mu, šiuo me­tu vyks­ta elek­tri­nės de­ri­ni­mo ir ati­da­vi­mo nau­do­ti pro­ce­dū­ros, o ji tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti lap­kri­tį.

Jei elek­tros ener­gi­jos kai­nos ne­si­keis, ji per mė­ne­sį ben­dro­vei iš­lai­das tu­rė­tų tau­py­ti maž­daug to­kia pat su­ma, kaip ir sau­lės elek­tri­nę nau­do­jan­ti ant­ro­ji mies­to van­den­tie­kio sto­tis.

Ko­dėl pa­si­rink­tos sau­lės elek­tri­nės iki 30 ki­lo­va­tų ga­lin­gu­mo?

Kaip sa­kė G.Če­reš­ke­vi­čius, iki elek­tros kai­nų pa­di­dė­ji­mo „Dzū­ki­jos van­de­nų“ iš­lai­dos šiai ener­gi­jai sie­kė maž­daug 30 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį, o, pa­vyz­džiui, už šie­me­tį rug­pjū­tį – apie 160 tūkst. eu­rų. Tad jau vei­kian­ti ir grei­tai pra­dė­sian­ti veik­ti ki­ta ben­dro­vės sau­lės elek­tri­nė, pa­gal da­bar­ti­nes elek­tros kai­nas, tau­po ir tau­pys tik la­šą jū­ro­je ben­dro­vės iš­lai­dų už šią ener­gi­ją.

„Pa­si­rink­tos sau­lės elek­tri­nės iki 30 ki­lo­va­tų ga­lin­gu­mo dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių: no­rint jas sta­ty­ti, ne­rei­kė­jo gau­ti Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos lei­di­mo ir tuo­met, kai pla­na­vo­me jas sta­ty­ti, dar ne­bu­vo taip dras­tiš­kai iš­au­gu­sios elek­tros ener­gi­jos kai­nos“, – tei­gė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ In­fra­struk­tū­ros prie­žiū­ros de­par­ta­men­to va­do­vas.

Da­bar ši Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė jau tu­ri iš ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­riaus – vals­ty­bės val­do­mos ener­ge­ti­kos įmo­nės ESO gau­tas iš­anks­ti­nes są­ly­gas sta­ty­ti 4 me­ga­vat­va­lan­džių ga­lin­gu­mo sau­lės elek­tri­nę mies­to van­de­nų va­lyk­los ir dum­blo ap­do­ro­ji­mo ce­cho te­ri­to­ri­jo­je Žau­nie­riš­kių gat­vė­je.

Pa­sta­čius mi­nė­to ga­lin­gu­mo elek­tri­nę ir vei­kiant dviem sau­lės elek­tri­nėms mies­to van­den­tie­kio sto­ty­se, „Dzū­ki­jos van­de­nys“ pa­si­ga­min­ta elek­tra pa­ten­kin­tų vi­sų sa­vo ob­jek­tų po­rei­kius.

Anot G.Če­reš­ke­vi­čiaus, šiuo me­tu ieš­ko­ma ga­li­my­bių sta­ty­ti ga­lin­gą sau­lės elek­tri­nę, ti­ki­mą­si tam gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą. Jei vis­kas vyk­tų sėk­min­gai, to­kios elek­tri­nės įren­gi­mas „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“ tu­rė­tų pra­si­dė­ti at­ei­nan­čių me­tų ant­ro­je pu­sė­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.