„Dre­vi­nu­ko” ir „Sa­ka­lė­lio” ben­druo­me­nės ap­skun­dė jiems ne­pa­lan­kią Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­tį

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (12)
2020 Balandis 6
„Drevinuko“ ir „Sakalėlio“ bendruomenės rankų nenuleidžia, už įstaigų išlikimą jie kovoja teisinėmis priemonėmis, peticiją su reikalavimu atšaukti tarybos sprendimą pasirašė daugiau kaip du tūkstančiai žmonių. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
„Drevinuko“ ir „Sakalėlio“ bendruomenės rankų nenuleidžia, už įstaigų išlikimą jie kovoja teisinėmis priemonėmis, peticiją su reikalavimu atšaukti tarybos sprendimą pasirašė daugiau kaip du tūkstančiai žmonių. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Kaip jau ra­šė­me pra­ėju­sią sa­vai­tę, dėl va­sa­rį pri­im­to Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­nės krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą su pa­reiš­ki­mu „Dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo“. Pir­ma­die­nį pa­aiš­kė­jo, kad Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­ja jų skun­dą at­me­tė, mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad skun­džia­mas spren­di­mas yra pro­gra­mi­nis tar­pi­nis do­ku­men­tas. Juo re­mian­tis bus pri­ima­mi ati­tin­ka­mi spren­di­mai dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos su kon­kre­čiais įpa­rei­go­ji­mais, ku­rie ga­li­mai ir su­kels tei­si­nes pa­sek­mes.

Nu­tar­ty­je ra­šo­ma, kad Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo prak­ti­ko­je sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­tvir­tin­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo ben­drie­ji pla­nai yra ver­ti­na­mi kaip pro­gra­mi­nio po­bū­džio do­ku­men­tai, ku­riuo­se yra for­muo­ja­mas ir pla­nuo­ja­mas tam tik­rų veiks­mų at­li­ki­mas ir ku­ris yra pri­im­tas mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo ini­ci­ja­vi­mo sta­di­jo­je, t. y. šie do­ku­men­tai ver­ti­na­mi kaip tar­pi­niai ak­tai.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, „Sa­ka­lė­lio ir „Dre­vi­nu­ko“ at­sto­vai Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­tį ap­skun­dė.

Įstai­gų be­ndruo­me­nės ne­su­tin­ka su Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­mo Nr. T-40 da­li­mi – per­tvar­ky­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio struk­tū­rą kei­čiant mo­kyk­los-dar­že­lio ti­pą į lop­še­lį-dar­že­lį, 1–4 kla­sių mo­ki­nių kar­tu su mo­ky­to­jais per­kė­li­mui į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas bei Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­vi­mui, pri­jun­giant prie Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos.

Ar­ti­miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je ga­li bū­ti svars­to­ma ke­le­tas do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su pa­tvir­tin­ta mi­nė­ta švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka. To­kių spren­di­mų pro­jek­tai, su­si­ję su per­mai­no­mis „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je jau yra pa­ruoš­ti ir svars­to­mi ko­mi­te­tuo­se.  

Siū­lo­ma pri­im­ti at­ski­rą spren­di­mą dėl „Dre­vi­nu­ko“ struk­tū­ros per­tvar­ky­mo ir pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo. Nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis bū­tų per­tvar­ky­tas į lop­še­lį-dar­že­lį ir, at­si­žvel­giant į tai, va­din­tų­si Aly­taus lop­še­liu-dar­že­liu „Dre­vi­nu­kas“.

Pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas ir dėl „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los. Ja­me siū­lo­ma, kad „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la bū­tų re­or­ga­ni­zuo­ta iki šių me­tų rug­pjū­čio 31 die­nos, pri­jun­giant ją prie Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos.

Po re­or­ga­ni­za­ci­jos Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja vyk­dy­tų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, pra­di­nio ug­dy­mo ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo pir­mo­sios da­lies pro­gra­mas. „Sa­ka­lė­lis“ kol kas lik­tų sa­vo da­bar­ti­nė­se pa­tal­po­se.

„Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nės ran­kų ne­nu­lei­džia, Aly­taus mies­to pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja nag­ri­nės 2 tūkst. 21 žmo­gaus pa­si­ra­šy­tą pe­ti­ci­ją dėl šių dvie­jų įstai­gų iš­sau­go­ji­mo.

Pe­ti­ci­jo­je rei­ka­lau­ja­ma, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir Aly­taus mies­to me­ras at­si­sa­ky­tų nu­ma­ty­tos per­tvar­kos, lie­čian­čios šias įstai­gas, ir ar­ti­miau­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­keis­tų sa­vo spren­di­mą.

Nai­kin­ti va­sa­rio pa­bai­go­je pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą siū­lo ir „Aly­taus pi­lie­čiai“ – jie yra pa­tei­kę ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo „nai­kin­ti anks­tes­nį, tra­pia bal­sų per­sva­ra pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą“.

Ka­da vyks ki­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me tu­rės bū­ti svars­to­mi siū­lo­mi spren­di­mai, nė­ra aiš­ku. Ko­vo pa­bai­go­je tu­rė­jęs vyk­ti po­sė­dis bu­vo ati­dė­tas dėl ka­ran­ti­no.  

Be­je, Lie­tu­vo­je nuo ko­vo 16 die­nos pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ko­vo 23-iąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­skelb­tas kon­kur­sas lais­vai Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bei. Do­ku­men­tų pri­ėmi­mas bu­vo nu­ma­ty­tas iki ko­vo 27 die­nos.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti, kaip šis kon­kur­sas ga­li vyk­ti ka­ran­ti­no są­ly­go­mis, sa­kė, kad tai yra nor­ma­li prak­ti­ka, nes do­ku­men­tai tei­kia­mi elek­tro­ni­niu bū­du. Ta­čiau pa­ti at­ran­ka ga­lės vyk­ti tik ka­ran­ti­nui pa­si­bai­gus. Kiek kan­di­da­tų pa­reiš­kė no­rą da­ly­vau­ti kon­kur­se – ne­skel­bia­ma.

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Nustokite pagaliau tikėti valdininkų ir ypač mero pasakomis apie švietimo reformos tikslus bei jos naudą alytiškiams. Darbo grupė buvo sudaryta išimtinai iš savivaldybės administracijai lojalių ir paklusnių "specialistų". Ji - 95 proc. šališka! Tėveliai yra teisūs - geidžiamiausias kąsnis - Sakalėlio mokyklos pastatas Vidzgirio mikrorajone. Drevinukas "netyčia" pateko tarp girnų vien dėl to, kad taip pat yra mokyklėlė darželio patalpose. Neva trūksta vietų darželiuose yra blefas! O jeigu ir trūko kelių dešimčių, tai pakanka darželių laisvose patalpose įsteigti papildomas grupes. Vadovaujant tokiai valdžiai iš Alytaus žmonės bėgs, o ne grįš!

  Komentaras

  Tėveliai, reformą daro žmonės, švietimo srities specialistai, turintys patirties, kai jūs turėsite tiek patirties, galėsite rėkauti ir reikalauti., o dabar patylėkite, kai net esmės nesuprantate.

  Komentaras

  Aktyvios savivaldybės šiuo metu aktyviai dirba per ministerijų fondus. Kad kuo daugiau pritraukt es paramos į regionus. Nes sunkūs laikai atėjo ir sunkėja. Alytuj valdžioje sau susikėlę atlyginimus ir išmokas bei praskolinėdami biudžetą morališkai net negarbinga reikalaut, kad apačios taupytų. O šiuo atveju mažos sumos ir nelemia. Būt valdžia nuo savęs pradėję mažintis atlyginimus ir išmokas - čia etiška. O dabar kaip ponai elgias sau viskas, kitiems taupyt. Ir per metus išsisėmę, susipriešinę su visuomene, be šansų gerėt. Kitaip nesugeba jie. Ir toks stilius šiandien netinkamas savivaldybių valdyme. Kitur tokio nenaudoja.

  Komentaras

  Valūnas ne tarybos narys kuris lemia ir kažin ar savo protu tokias nesamones darytų? Apart ką pačių rinkti politikai priburia ir į save ką rinkos alytiškiai vengia save vertint. Kažkas pas juos kitas už nesamones turi būt atsakingas, bet ne patys už ką rinkos.

  Komentaras

  Tik vieningumas gali padėt alytiškiams. Kaip matydami kaip skriaudžiami, stot vienas už kitą. Tai šansas išlikt. Nes iš valdžioje esančių jokio žmoniškumo ir pasigailėjimo. Nes ir šie nuo kadencijos pradžios vietoj kūrimo kur nesugeba, sugeba sau seminarai, komandiruotės, atostogos, atlyginimų ir išmokų bei perteklinių postų stvėrimas ir kombinacijos kaip atimt, ką kiti iki jų sukūrę. Tai per žemių likučius dėl aerodromo 100 ha po lez pridengus, sporto ir Likiškėlių mokyklų pastatai. Dabar per švietimo reformas tesia padedami struktūrų. Skriaust alytiškius. Būsimiems rinkimams vėl planuojas tuos pačius, per kuriuos ir dabar blogėja. Tad alytiškiams tik vieningumu vienas už kitą pasikliaut. Ne, tai greit neliks ir esamų bei kitiems sunkės. Nors tai ir vyksta.

  Komentaras

  Reikia parodyti miesto valdžiai iš kur kojos dygsta, nes tikrai jei nieks nepamokys.. Tai taip it tęsis šitos nesąmones su tokiu miesto lievu valdymu ir visais tarnautojais Tarnauti Norinčiais.. Baisi nepavydėtina situacija, tik sėkmės mokinukų tėveliams linkiu..

  Komentaras

  Partinukų pedagogai mirt nenorėjo. Jie kitų saskaita 10 n metų laikėsi ir nepasiduos. Neliks miesto, bet liks socdemai ir keli konservatoriai. O visi kiti kaip nyko, taip ir tęst. Alytaus švietimo sistema nemirtinga. Vieninteliai Lietuvoje sugebėjo išsiugdyt tokius valdžioje, kurie nesuvokia šalies vystymo bd pagrindų..Pas juos per genus nykint ką kiti sukūrė, erzintis dėl žemės sklypų likučių ir skųst neįtinkančius...

  Komentaras

  Kaip bebūtų, jei nerastų spragų, neapskšndinėtų. Vis tiek prarandamas brangus laikas. Šioje kadencijoje valdžia kol kas patyrė fiasko dėl aerodromo 100 ha po lez, sporto ir Likiškėlių mokyklų pastatai. Nes šiais laikais dauguma savivaldybių sugeba ruošt kokybiškus sprendimus, kur norint neprisikabinsi. Ir valdžiose būtent tie, kur sugeba iš kart kokybiškus sprendimus ruošt. Kadangi kaitą daro. Padirba taryboj, valdžioj kelis metus jei nesugeba, keičia kol atsiranda sugebantys. Ne taip kaip Alytuj politikoj 10 n mečiais ir ta pati nekompeyencija, klaidos.. Per kurias miestas praranda daug energijos ir laiko, kad sėkmingai vystytųs. Ir kol kas be šansų. Dirbtiniam dominavimui ruošiamos socdemų ir konservatorių partijos, kurios be asmenybių ir iniciatyvų.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.