In­drė Anan­kai­tė: „Aly­tu­je man no­ri­si, kad kon­cer­tas nie­ka­da ne­si­baig­tų“ (0)

nuotr.
XXII Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lis tra­di­ciš­kai pra­si­dė­jo su Aly­taus mies­to gim­ta­die­niu ir jau spė­jo pa­do­va­no­ti tris kon­cer­tus. Iki lie­pos lau­kia dar trys, o tarp jų – ir pir­mą kar­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – gru­pė „Il sen­so“ su aly­tiš­ke In­dre Anan­kai­te (nuotr.) prie­ša­ky.

– In­dre, tur­būt pui­kiai esa­te pa­žįs­ta­ma dau­ge­liui aly­tiš­kių, jus esa­me gir­dė­ję įvai­raus žan­ro kon­cer­tuo­se, ma­to­me ir di­džio­sio­se ša­lies sce­nos, Eu­ro­vi­zi­jos at­ran­ko­je. O ko­kie jaus­mai ap­lan­ko, ka­da ži­no­te, jog dai­nuo­si­te gim­ti­nė­je?

– Kon­cer­tuo­ti sa­vo gim­ta­ja­me mies­te vi­suo­met yra la­bai ge­ra ir jaut­ru. Su ne­kan­tru­mu lau­kiu pa­si­ro­dy­mų Aly­tu­je ne tik dėl to, kad pa­vyks­ta pa­si­ma­ty­ti su sa­vo šei­ma, ma­ma ir tė­čiu, bet ir to­dėl, kad su­tin­ku daug pa­žįs­ta­mų žmo­nių, ku­riuos vi­suo­met ge­ra ap­ka­bin­ti po kon­cer­to. At­ei­na ma­no bu­vę mo­ky­to­jai, drau­gai, kla­sio­kai, jų tė­vai –  ir tuo­met šir­dis pla­ka dar stip­riau, nes at­sa­ko­my­bė at­ro­do dar pa­di­dė­ja. Aky­se vi­suo­met bū­na džiaugs­mo aša­ros ir man no­ri­si, kad kon­cer­tas nie­ka­da ne­si­baig­tų.

– Pri­sta­ty­ki­te trum­pai gru­pę „Il sen­so“, kiek lai­ko jau esa­te su­si­bū­rę, ko­kio­mis ver­ty­bė­mis va­do­vau­ja­tės?

– Gru­pė „Il sen­so“ yra ope­ros so­lis­tų kvar­te­tas, ku­ria­me su­si­jun­gia ke­tu­ri iš­skir­ti­niai bal­sai, kiek­vie­nas su sa­vo uni­ka­liu ža­ve­siu. Gru­pė pa­si­žy­mi in­di­vi­du­a­liais ta­len­tais bei har­mo­nin­ga bal­sų der­mės kom­bi­na­ci­ja, ku­rios re­zul­ta­tas – įspū­din­gas mu­zi­ki­nis po­tvy­nis. Vi­si ke­tu­ri at­li­kė­jai yra ne tik ko­le­gos sce­no­je, bet ir drau­gai gy­ve­ni­me. Su­kū­rė­me gru­pę 2020-ai­siais, ka­ran­ti­no me­tu, kai vi­sas gy­ve­ni­mas, o ypač mu­zi­ki­nis, bu­vo su­sto­jęs. O mes ne­no­rė­jo­me su­sto­ti. No­rė­jo­me ir to­liau dai­nuo­ti bei skleis­ti mu­zi­kos gro­žį. Ir at­ro­do, kad mums tai pa­vy­ko. „Il sen­so“ ver­čiant iš ita­lų kal­bos reiš­kia „pras­mė“. Mū­sų di­džiau­sias tiks­las ir ver­ty­bė – sa­vo mu­zi­ką at­lik­ti pra­smin­gai ir ne­pa­lik­ti abe­jin­gų.

– Šie­met sa­vo kon­cer­tu nu­džiu­gin­si­te ir Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lio klau­sy­to­jus. Pain­tri­guo­ki­te aly­tiš­kius bei mies­to sve­čius, ko­dėl ver­ta at­ei­ti į šį „Il sen­so“ kon­cer­tą?

– Jau la­bai grei­tai at­vyk­si­me į Aly­tų. Tai bus pir­ma­sis gru­pės kon­cer­tas Aly­tu­je, ku­rio ypač aš la­bai lau­kiu. Esa­me kon­cer­ta­vę vi­so­je Lie­tu­vo­je, net ir už At­lan­to, o štai Aly­tu­je vi­siems ke­tu­riems dar ne­te­ko sto­vė­ti vie­no­je sce­no­je. „Il sen­so“ kon­cer­te iš­gir­si­te pa­čias gra­žiau­sias dai­nas, ku­rios bus ne tik la­bai jaut­rios, bet ir kvies žiū­ro­vus šiek tiek pa­ju­dė­ti, pa­dai­nuo­ti kar­tu su mu­mis. Vi­suo­met la­bai šil­tai ir nuo­šir­džiai ve­da­me sa­vo kon­cer­tus, pa­sa­ko­ja­me žiū­ro­vams apie skam­ban­čius kū­ri­nius, apie pa­čią gru­pę. Ne­trūks­ta juo­ko ir ge­ros nuo­tai­kos. Staig­me­nų, esu tik­ra, ne­truks ir Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lio kon­cer­to me­tu. Ar ver­ta ap­si­lan­ky­ti mū­sų kon­cer­te? Tik­rai taip. Yra sa­ko­ma, kad ge­riau vie­ną kar­tą pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis, nei 10 kar­tų iš­girs­ti apie tai iš ki­tų žmo­nių lū­pų.

– Ma­to­me, kad „Il sen­so“ tam­pa ne tik ži­no­mes­nė, bet ir ima­si vis įdo­mes­nių iš­šū­kių, gal iš­duo­si­te, ko­kie to­les­ni gru­pės pla­nai? Ar nu­si­ma­to dar­bin­ga va­sa­ra?

– Gru­pė „Il sen­so“ prieš sa­vai­tę Pa­lan­gos kon­cer­tų sa­lė­je kar­tu su Plun­gės sim­fo­ni­niu or­kest­ru už­bai­gė sa­vo kon­cer­ti­nį tu­rą po Lie­tu­vą. Tai bu­vo pats nuo­sta­biau­sias lai­kas. Šią va­sa­rą taip pat tu­ri­me su­pla­nuo­tų kon­cer­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ru­de­nį lau­kia net 10 kon­cer­tų kar­tu su or­kest­ru. Esa­me lai­min­gi, kad pub­li­ka mus my­li. Ma­to­me, kaip šil­tai mus pri­ima klau­sy­to­jai kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo me­tu. Esa­me dėl Jū­sų ir su Ju­mis. At­ei­ki­te su mu­mis su­si­tik­ti bir­že­lio 26 die­ną Aly­tu­je. Mes la­bai Jū­sų lauk­si­me.

 

Gru­pės „Il sen­so“ kon­cer­tas – bir­že­lio 26 d., tre­čia­die­nį, 19 val. Aly­taus mies­to te­at­re. 

Bi­lie­tai pla­ti­na­mi čia. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te https://dai­na­va­fest.lt/
 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.