„Di­džio­ji da­lis vai­kų ko­vi­du per­ser­ga leng­vai, vė­liau kai ku­riems nu­sta­to­mas dau­gia­sis­te­mi­nis už­de­gi­mi­nis sin­dro­mas“ (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Vaiva Sa­vic­kie­nė
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Vaiva Sa­vic­kie­nė: „Abe­jo­jan­tiems siū­ly­čiau pa­si­do­mė­ti, kaip vai­kai nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos vak­ci­nuo­ja­mi Iz­ra­e­ly­je ar Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Čia mi­li­jo­nai vai­kų yra pa­skie­py­ta. Pa­si­žiū­rė­jus į to­kius skai­čius, bai­mės dėl skie­pų tu­rė­tų iš­ga­ruo­ti.“
Taip sa­ko Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Vai­va Sa­vic­kie­nė apie į šią gy­dy­mo įstai­gą pa­te­ku­sius ko­ro­na­vi­ru­su per­sir­gu­sius vai­kus ir pa­brė­žia, kad apie mi­nė­tą sin­dro­mą anks­čiau bu­vo gir­dė­ta tik te­oriš­kai, o da­bar su­si­dur­ta prak­tiš­kai. Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, dau­gia­sis­te­mi­nis už­de­gi­mi­nis sin­dro­mas fik­suo­tas į Aly­taus li­go­ni­nę pa­te­ku­siems ne­skie­py­tiems vai­kams. Vie­ni dėl am­žiaus dar ne­ga­lė­jo bū­ti skie­pi­ja­mi nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos, ki­tų vak­ci­nuo­ti ne­su­ti­ko tė­vai. Šią sa­vai­tę at­si­ra­do ga­li­my­bė skie­py­ti vai­kus nuo 5 iki 11 me­tų, ta­čiau Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre, gruo­džio 17-osios ry­to duo­me­ni­mis, vak­ci­nuo­ti tik 5 tokio am­žiaus Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai.

Pri­si­mi­nė po ko­vi­do re­a­ni­ma­ci­jo­je ke­lias sa­vai­tes pra­lei­du­sią pra­di­nu­kę

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja V.Sa­vic­kie­nė ne­si­ste­bi, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai nuo ko­ro­na­vi­ru­so ne­no­ri skie­py­ti sa­vo vai­kų: „Dėl tik pa­tiems su­pran­ta­mų įsi­ti­ki­ni­mų su­au­gę vai­kai ne­lei­džia nuo šios in­fek­ci­jos skie­py­tis tė­vams, taip pat jie ne­skie­pi­ja ir sa­vo vai­kų. Abe­jo­jan­tiems siū­ly­čiau pa­si­do­mė­ti, kaip vai­kai nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos vak­ci­nuo­ja­mi Iz­ra­e­ly­je ar Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Čia mi­li­jo­nai vai­kų yra pa­skie­py­ta. Pa­si­žiū­rė­jus į to­kius skai­čius, bai­mės dėl skie­pų tu­rė­tų iš­ga­ruo­ti.“

V.Sa­vic­kie­nės tvir­ti­ni­mu, per pas­ta­rą­sias tris sa­vai­tes į Aly­taus li­go­ni­nę ne­pa­te­ko nė vie­nas vai­kas, ser­gan­tis ko­vi­du, ta­čiau tai ga­li bū­ti lai­ki­nas toks pe­ri­odas, tuo la­biau kad Lie­tu­vo­je jau fik­suo­ta grei­čiau plin­tan­ti ko­ro­na­vi­ru­so omik­ron at­mai­na.

Li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja sa­kė, kad šį ru­de­nį te­ko prak­tiš­kai su­si­dur­ti su iki tol tik te­oriš­kai gir­dė­tu dau­gia­sis­te­mi­niu už­de­gi­mi­niu sin­dro­mu, ku­ris tu­ri an­gliš­ką pa­va­di­ni­mą MIS – C ir ku­ris fik­suo­tas ko­vi­du per­sir­gu­siems vai­kams. Ji pri­si­mi­nė vie­ną į Aly­taus li­go­ni­nę pa­te­ku­sią leng­vai CO­VID-19 in­fek­ci­ja per­sir­gu­sią aly­tiš­kę pra­di­nu­kę, mer­gai­tei bu­vo nu­sta­ty­tas mi­nė­tas sin­dro­mas, ji iš­vež­ta į San­ta­ros kli­ni­kas, čia tris sa­vai­tes pra­lei­do re­a­ni­ma­ci­jo­je, dar tiek pat lai­ko gy­dy­ta sky­riu­je ir šiuo me­tu vis dar var­to­ja vais­tus.

Su dau­gia­sis­te­mi­niu už­de­gi­mi­niu sin­dro­mu, kai nu­sta­to­mas ne vie­no or­ga­no už­de­gi­mas, ru­de­nį į San­ta­ros kli­ni­kas iš Aly­taus li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus iš­vež­ti pen­ki, iš li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus – du vai­kai. Jie vi­si bu­vo ne­skie­py­ti, vie­ni dėl am­žiaus dar ne­ga­lė­jo bū­ti vak­ci­nuo­ja­mi, ki­tų skie­py­ti ne­su­ti­ko tė­vai.

„Di­džio­ji da­lis vai­kų iš tie­sų ko­vi­du per­ser­ga leng­vai. Bet po to­kių per­sir­gi­mų jau tu­ri­me fik­suo­ja­mą dau­gia­sis­te­mi­nį už­de­gi­mi­nį sin­dro­mą, te­ko ma­ty­ti ko­vi­du ser­gan­čių vai­kų ir su sun­kiais plau­čių už­de­gi­mais, ku­riems rei­kė­jo de­guo­nies. Ma­no vie­nin­te­lis pa­ta­ri­mas – rei­kia vai­kus skie­py­ti nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos, ki­to pa­si­rin­ki­mo nė­ra“, – tei­gė Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja V.Sa­vic­kie­nė.

Ga­li­my­bių pa­sas jau rei­ka­lin­gas ir vai­kams

Vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę nu­spren­dė, kad nuo gruo­džio 28-osios pra­mo­gi­nėms kon­tak­ti­nėms veik­loms, pa­vyz­džiui, kon­cer­tams, ki­no te­at­rams, ka­vi­nėms, at­rak­cio­nams, ga­li­my­bių pa­sas bus rei­ka­lin­gas vai­kams nuo 12 me­tų ir 2 mė­ne­sių am­žiaus. O ne­igia­mas PGR – mė­gi­nių iš no­sia­ryk­lės tes­tas ar­ba kau­pi­nių ty­ri­mo re­zul­ta­tas šiems vai­kams ga­lios 7 die­nas.

Dvie­jų mė­ne­sių per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis pri­dė­tas tam, kad vai­kai, ku­riems gruo­džio 28-ąją ar­ba vė­liau su­kaks 12 me­tų, spė­tų pa­si­skie­py­ti nuo ko­ro­na­vi­ru­so ir gau­ti ga­li­my­bių pa­są. Jo ne­bus rei­ka­lau­ja­ma ug­dy­mo įstai­go­se, per ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­si­ė­mi­mus, iš­vy­kas su kla­se ir ki­tas su ug­dy­mu su­si­ju­sias veik­las.

Šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je ir kar­tu Aly­taus mies­te nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos pra­dė­ti skie­py­ti vai­kai nuo 5 iki 11 me­tų am­žiaus. Gruo­džio 17-osios ry­to duo­me­ni­mis, vak­ci­nuo­ti tik 5 to­kio am­žiaus Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai, o už­re­gist­ruo­ti 29.

Tos pa­čios gruo­džio die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, nuo 12 iki 15 me­tų am­žiaus mies­to gy­ven­to­jų bent vie­ną vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zę yra ga­vę 31,5 proc., nuo 16 iki 24 me­tų – 73,6 proc. šios am­žiaus gru­pės aly­tiš­kių.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.