Di­des­nių kai­nų ir dik­ta­tū­ra kve­pian­tis šuo­ras – švie­ti­mo įstai­go­se (10)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Ge­gu­žės 25-osios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo reikš­min­gas švie­ti­mo įstai­goms. Nuo bir­že­lio 1-osios di­dė­ja fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis už iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą ir jų mai­ti­ni­mo mo­kes­tis. Nuo rug­sė­jo 1-osios bus di­des­nis fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis už mo­ki­nių ug­dy­mą mo­kyk­lų pail­gin­tos die­nos gru­pė­se. „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ne­leis­ta for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo grupės, Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je – vie­nos pa­pil­do­mos pir­mos gim­na­zi­jos kla­sės, nors tė­vai sa­vo vai­kams ir pa­tys mo­ki­niai bu­vo pa­si­rin­kę šias švie­ti­mo įstai­gas. Lie­pos ir rug­pjū­čio mė­ne­siais už­da­rius kai ku­riuos lop­še­lius-dar­že­lius re­mon­tui, vai­kai iš Li­kiš­kė­lių mik­ro­ra­jo­no bus pri­vers­ti lan­ky­ti to­kią švie­ti­mo įstai­gą Pir­ma­ja­me Aly­tu­je.

Ko­dėl pa­di­din­ti mo­kes­čiai?

Va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tais spren­di­mais, nuo per­nykš­tės lie­pos už vie­no iki­mo­kyk­li­nu­ko ar prieš­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mą švie­ti­mo įstai­go­se tė­vai mo­kė­jo 15 eu­rų fik­suo­tą mė­ne­si­nį mo­kes­tį. O toks va­di­na­ma­sis draus­mi­nis mo­kes­tis įves­tas, sie­kiant, kad tė­vai už­tik­rin­tų vai­kų lan­ko­mu­mą, nes pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai tė­vai ne­at­ve­da vai­kų į įstai­gas ar­ba vai­kų lan­ko­mu­mas la­bai pras­tas.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, pa­di­dė­jus pa­slau­gų, edu­ka­ci­nių prie­mo­nių, žais­lų, kan­ce­lia­ri­nių pre­kių kai­noms, ap­si­spręs­ta di­din­ti mi­nė­tą fik­suo­tą mė­ne­si­nį mo­kes­tį 10 eu­rų.

Ge­gu­žės 25-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba to­kiam sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mui pri­ta­rė ir nuo bir­že­lio 1-osios už vie­no iki­mo­kyk­li­nu­ko ar prieš­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mą švie­ti­mo įstai­go­se teks mo­kė­ti 25 eu­rų fik­suo­tą mė­ne­si­nį mo­kes­tį.

Tuo pa­čiu mies­to ta­ry­bos spren­di­mu dėl pa­di­dė­ju­sių mais­to kai­nų 1 eu­ru už kiek­vie­ną die­ną pa­di­din­tas mai­ti­ni­mo mo­kes­tis. Pa­vyz­džiui, jei iki šiol vie­no iki­mo­kyk­li­nu­ko nuo tre­jų iki sep­ty­ne­rių me­tų mai­ti­ni­mas už kiek­vie­ną die­ną kai­na­vo 3,40 eu­ro, nuo bir­že­lio 1-osios kai­nuos 4,40 eu­ro.

Ki­tas pa­vyz­dys. Jei iki šiol už to­kio vai­ko ug­dy­mą švie­ti­mo įstai­go­je, jei­gu jis lan­kė kiek­vie­ną mė­ne­sio die­ną, tė­vams te­ko mo­kė­ti 89,90 eu­ro, o tai su­da­rė fik­suo­tas mė­ne­si­nis ir mai­ti­ni­mo mo­kes­čiai, nuo bir­že­lio teks mo­kė­ti 121,80 eu­ro.

Iki­mo­kyk­li­nis ir prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas Aly­tu­je vyk­do­mas vi­suo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ku­rių yra 13, vi­so­se mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se, ku­rių – 2, ir vie­nuo­li­ko­je kitų bendrojo ugdymo mo­kyk­lų iš ke­tu­rio­li­kos.

Šiais moks­lo me­tais Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mi 2 tūkst. 597 iki­mo­kyk­li­nu­kai ir prieš­mo­kyk­li­nu­kai.

Pa­bran­go vai­kų ug­dy­mas ir pail­gin­tos die­nos gru­pė­se

Ge­gu­žės 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­tas spren­di­mas, ku­riuo pa­bran­gin­tas ir vai­kų ug­dy­mas švie­ti­mo įstai­gų pail­gin­tos die­nos gru­pė­se.

Nuo per­nykš­čio sau­sio fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis už vie­no vai­ko ug­dy­mą šio­se gru­pė­se bu­vo 15 eu­rų. Da­bar mies­to ta­ry­bai pri­ėmus ati­tin­ka­mą spren­di­mą, jis nuo rug­sė­jo 1-osios pa­di­din­tas 10 eu­rų ir jau teks mo­kė­ti 25 eu­rus per mė­ne­sį.

Su­rink­ti pi­ni­gai bus pa­nau­do­ja­mi pail­gin­tos die­nos gru­pių auk­lė­to­jų at­ly­gi­ni­mams ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms iš da­lies pa­deng­ti bei kai kurioms mokymo priemonėms įsigyti.

Da­bar mies­to švie­ti­mo įstai­go­se vei­kian­čias pail­gin­tos die­nos gru­pes lan­ko 1 tūkst. 633 mo­ki­niai, daugiausia – pra­di­nu­kai.

Aly­tu­je to­kių gru­pių ne­tu­ri tik trys švie­ti­mo įstai­gos – Pu­ti­nų, Jot­vin­gių ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos.

 

Kam tai­ko­mos leng­va­tos?

Va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­mais, už iki­mo­kyk­li­nu­kus ir prieš­mo­kyk­li­nu­kus fik­suo­tas mė­ne­si­nis ir mai­ti­ni­mo mo­kes­čiai ne­mo­ka­mi, jei to­kie vai­kai yra iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų, vai­kai yra ne­įga­lūs, jei­gu jiems pa­skir­tas ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas, įver­ti­nus šei­mos pa­ja­mas.

Taip pat mi­nė­ti mo­kes­čiai ne­skai­čiuo­ja­mi, jei­gu jie va­sa­ros mė­ne­siais pa­gal pa­teik­tus tė­vų pra­šy­mus ne­lan­ko iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų.

50 proc. fik­suo­tas mė­ne­si­nis ir mai­ti­ni­mo mo­kes­čiai ma­ži­na­mi šei­moms, au­gi­nan­čioms ar glo­bo­jan­čioms tris ir dau­giau vai­kų, taip pat as­me­nims iki 24 me­tų, ku­rie stu­di­juo­ja pa­gal die­ni­nių stu­di­jų pro­gra­mas, o jų vai­kai lan­ko iki­mo­kyk­li­nio ar prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.

Mai­ti­ni­mo mo­kes­tis mo­ka­mas už tiek die­nų, kiek vai­kai lan­ko mi­nė­tas įstai­gas.

Fik­suo­to mė­ne­si­nio mo­kes­čio už vai­kų ug­dy­mą pail­gin­tos die­nos gru­pė­se ne­rei­kia mo­kė­ti, jei­gu jie tu­ri di­de­lių ar la­bai di­de­lių ug­dy­mo­si po­rei­kių, yra iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų.

50 proc. mi­nė­tas mo­kes­tis ma­ži­na­mas šei­moms, au­gi­nan­čioms ar glo­bo­jan­čioms tris ir dau­giau vai­kų.

Fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis už vai­kų ug­dy­mą pail­gin­tos die­nos gru­pė­se pro­por­cin­gai ma­ži­na­mas už ne­lan­ky­tas die­nas, pa­vyz­džiui, tė­vams esant atos­to­go­se.

 

Kaip at­si­ra­do dik­ta­tū­ra kve­pian­tis šuo­ras švie­ti­mo įstai­go­se?

Aly­taus mies­to ta­ry­ba du kar­tus per me­tus – bai­gian­tis moks­lo me­tams ir jiems pra­si­dė­jus – nu­sta­to gru­pių ir klasių komplektų skai­čių švie­ti­mo įstai­go­se. Taip bu­vo pa­da­ry­ta ir ge­gu­žės 25-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je 2023–2024 moks­lo me­tų lai­ko­tar­piui.

Šio­je vie­to­je ir pra­skrie­jo dik­ta­tū­ra kve­pian­tis šuo­ras. Mies­to ta­ry­bos So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos siū­ly­mu „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai ne­leis­ta for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės, nors tė­vai sa­vo at­ža­loms bu­vo pa­rin­kę šią švie­ti­mo įstai­gą ir pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus to­kia gru­pė „Sa­ka­lė­ly­je“ vei­kė.

Pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų siū­ly­mą „Sa­ka­lė­lį“ pa­si­rin­ku­sių tė­vų prieš­mo­kyk­li­nu­kai nu­kreip­ti į pro­gim­na­zi­jas, nes jo­se – pa­to­ges­nės ug­dy­mo ap­lin­kos.

Ko ge­ro, ne šis kri­te­ri­jus lė­mė ta­ry­bos na­rių so­cial­de­mok­ra­tų pa­siū­ly­mą, ku­riam bu­vo pri­tar­ta, o no­ras pro­gim­na­zi­joms su­teik­ti di­des­nį ug­dy­ti­nių skai­čių.

Pa­na­šiai pa­si­elg­ta ir su Jot­vin­gių gim­na­zi­ja, ku­ri at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais pa­gal mo­ki­nių pa­si­rin­ki­mą no­rė­jo for­muo­ti ne še­šias, o sep­ty­nias pir­mas gim­na­zi­jos kla­ses. Ta­čiau vie­nai pa­pil­do­mai to­kiai kla­sei šio­je gim­na­zi­jo­je ne­leis­ta at­si­ras­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus kai ku­rių spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, taip pa­si­elg­ta to­dėl, kad bū­si­mi gim­na­zis­tai nu­ei­tų į Pu­ti­nų gim­na­zi­ją, ku­rio­je at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais gal­būt bū­tų ne­su­for­muo­tas iki šiol tu­rė­tas pir­mų gim­na­zi­jos kla­sių skai­čius.

 

„Dėl lop­še­lio-dar­že­lio Pir­ma­ja­me Aly­tu­je lan­ky­mo tu­rė­tų bū­ti ap­si­pras­ta“

Ge­gu­žės 25-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių dar­bo lie­pos ir rug­pjū­čio mė­ne­siais.

Šiais mė­ne­siais dėl vyks­tan­čių re­mon­tų ne­veiks lop­še­liai-dar­že­liai „Pu­šy­nė­lis“, „Sau­lu­tė“, „Obe­lė­lė“, „Li­ne­lis“, „Bo­ru­žė­lė“ ir „Dre­vi­nu­ko“ bei „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­liai.

Lie­pą ir rug­pjū­tį dirbs lop­še­liai-dar­že­liai „Šal­ti­nė­lis“, „Pa­sa­ka“, „Du gai­de­liai“, „Vo­lun­gė­lė“, „Gi­ri­nu­kas“, „Vy­tu­rė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“ ir „Nykš­tu­kas“.

Pa­gal pri­im­tą mies­to ta­ry­bos spren­di­mą šiais mė­ne­siais „Gi­ri­nu­ką“ tu­rės lan­ky­ti „Pu­šy­nė­lio“, „Pa­sa­ką“ – „Sau­lu­tės“ ir „Li­ne­lio“, „Vy­tu­rė­lį“ ir „Pu­ti­nė­lį“ – „Obe­lė­lės“, „Du gai­de­lius“ – „Li­ne­lio“, „Nykš­tu­ką“ – „Bo­ru­žė­lės“, „Šal­ti­nė­lį“ – „Dre­vi­nu­ko“, „Vo­lun­gė­lę“ – „Vil­ties“ auk­lė­ti­niai.

Ka­dan­gi su­lauk­ta kai ku­rių tė­vų pa­si­pik­ti­ni­mo, kad Li­kiš­kė­lių mik­ro­ra­jo­ne va­sa­rą už­da­rius lop­še­lį-dar­že­lį „Bo­ru­žė­lė“, vai­kus teks vež­ti į Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vei­kian­tį „Nykš­tu­ką“, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas pa­reiš­kė: „Dėl lop­še­lio-dar­že­lio Pir­ma­ja­me Aly­tu­je lan­ky­mo tu­rė­tų bū­ti ap­si­pras­ta. Ir per­nai iš pra­džių bu­vo ne­ma­žai tė­vų ne­ri­mo, kai į „Nykš­tu­ką“ tė­vams te­ko vež­ti va­sa­rą už­da­rius Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne vei­kian­tį „Li­ne­lį“. Bet grei­tai su tuo su­si­tai­ky­ta ir vis­kas vy­ko sklan­džiai. Ma­nau, kad taip bus ir šį­met. Ga­li nu­tik­ti taip, kad kai ku­rie tė­vai sa­vo vai­kų į Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne va­sa­rą veik­sian­čius lop­še­lius-da­že­lius vai­kų ne­leis, tuo­met at­si­ras ga­li­my­bė „Bo­ru­žė­lės“ vai­ku­čius leis­ti į šias įstai­gas ir ne­rei­kės jų vež­ti į Pir­mą­jį Aly­tų. Tai pa­aiš­kės pir­mo­mis lie­pos die­no­mis.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Klausiau švietimo komiteto posėdį ir jaučiau svetimą gėdą dėl ilgametės tarybos narės N. Makštutienės. Pati dirba Jotvingių gimnazijoj- turėjo nusišalinti nuo klausimo svarstymo, o ne meluoti ir purvais drabstyti kitas gimnazijas. O kur tie Jotvingiai miesto renginiuose? A-ū-ū!
  Matomos tikdvi gimnazijos (Vanago ir Putinų). Gal visi liberalai linkę meluoti? Ar tiesiog neskiria savo fantazijų nuo realybės?

  Komentaras

  Tiesiog stulbina, kad socdemų meras su komanda dar lyg jauni, pilni energijos. Nors turėtų sveikus norus žmonėms ką gero padaryt per projektus, oligarchinius interesus prilenkt miesto labui, nors su rajono nauja mere perkalbėt dėl lėšų padengimo už paslaugas rajono vaikams, o čia .. - lengviausiu keliu. Kur jokių pastangų ir gabumų nereikia, sukėlė rankutes taryboj ir didina mokesčius nuo silpniausių. Ksip patys turi vaikų, vėl taryboj dalis pensininkų nuo anūkų..Jei ir toliau tokia elgsena, tai kažkas tragiška miestui?

  Komentaras

  Ir ši kadencija makroekonominių dalykų nesiima. Pradėjo lengviausiu būdu nuo silpniausių grežt. Reiškia artėja metų pabaiga, patvirtintas deficitinis metų biudžetas reiškia, kaista situacija dėl lėšų.

  Komentaras

  Reikėjo žiniasklaidai pakedent rimčiau tik dėl išmokų tarybos nariams atitikimo pagal čekučius ir gal už kadenciją tokios sumos būt, kur kitur gražina tarybos nariai, kad gal būt užtekę padengt nekeliant mokesčių nuo vaikų, bet? Laukia, tikis, gal pasigailės nedidindami mokesčių? Veltui, žmoniška atjauta jų neveikia. Jie tik savęs žiūri kaip lengviausiu būdu išgyvent.

  Komentaras

  Normaliai valdyme mokesčius kelia tada, kaip prieš išnaudoja visas potencialo galimybes. Dabar Alytus atvirai tarsi pasityčiojant neišnaudojami galingi pramonės parko ir aerodromo potencialai kad surinkt maksimą įmanoma mokesčių į miesto biudžetą, laiku neatliktos švietimo ir kitos pertvarkos, pats meras vėl su supergausia komsnda nesugeba su rajono nauja valdžia perkalbėt dėl lėšų kompensavimo už rajono vaikams suteiktas paslaugas miesto darželiuose ir mokyklose ir.. Reiklumo sau nerodydami ir naujos tarybos dauguma puola lengviausiu keliu kelt mokesčius nuo vaikų. Reiškia taryboj yra pensininkų pirmyn nuo savo anūkų apsunkint išgyvent savam mieste. Trumpiau kaip miestui gėda tiek apsileist, kad ir nauja valdžia vietoj rimto darbo miestui nesicackindami lupa nuo alytiškių kailių. Dar prieš spėję pasirūpint etatais sau ir didintis išmokas. Kur kitų savivaldybių merai su tarybos nariai viršina išmokų atitikimus su čekiais, Alytuj valdžia atsilošę demonstruoja nesiskaitymą su žmonėmis. Per rinkimus išsieliminavo oligarchinių interesų derinius suvokę jų klastingumą, iš kart šie laimėję pradeda mandrintis.

  Komentaras

  Patys mielieji kalti! Juk švietimas šiai valdžiai nerūpėjo jau visus 4 metus. Viskas tik bloginama ir naikinama. Kodėl tik Sakalėliui neleista formuoti priešmokyklinukų? Vaikiškas paaiškinimas, dėl to, kad užpildyti progimnazijas. Tai tada paimkite ir iš kitų pradinių ir darželių. Aiškiai nori parodyti direktorei, kad ,,apsidiebusi ant" viso Alytaus, bet ta vargšiukė net to nesupranta. Kaltina mokytojas ir išėjusias darbuotojas. Sunku pripažinti, kad daro klaidą po klaidos. ,,Nuimti" šią ponią nuo vadovės pareigų ir intrigos pasibaigtų, bet matyt tai kažkam naudinga. Jotvingių gimnazijos pavaduotoja, ta pati tarybos narė įrodinėja, kad 8 klases gali suformuoti. Galimai ir gali, kai 2 gimnazijos pasako, kad pas nėra vietos ir jau suformavę klases. Vaikai renkasi tas kas jiems palankiau. Gana meluoti, kad jie patys patraukliausi. Reitingų rezultatai rodo, kad iš gimnazijų yra paskutiniai, aplenkti, net ir gimnazijos, kurioje galimai trūksta mokinių. Meluoja tarybos nariai, meluoja seimo nariai, meluoja mokyklų direktoriai. Darykite švietimo pertvarką mieste ir tada nereguliuokite srautų. Miestas patrauklus dirbančiais vasarą darželiais, psskaičiuokite mieli žurnalistai, kiek tai kainuos miestui, nes tėvai vaikų prisirašo, jie neveda o atlyginimus samdytiems ,,specialistams" moka. Kas ves vaikus į prailgintas grupes, kai toks mokestis? O kas dirbs už valytojos atlyginimą. Ko jūs tikitės iš mokytojos, kuri turi dirbti su 32 skirtingo amžiaus ir skirtingų klasių vaikais uū tokį ,,padorų" ir ,,orų" atlyginimą. Politikai reikalauja pakelti mokymosi vidurkį 10%, tai kieno sąskaita? Tėvai reikalaus kokybės. Reikia nors kiek proto turėti priimti tokius sprendimus. Nežeminkite dar labiau pedagogų. Nes viską anot jūsų jie turi daryti dirbti už dyką ir būti prižiūrėtojais tualetuose, kur rūkoma. Ar nors vienoje pasaulio šalyje mokytojas prilygininamas tualeto prižiūrėtoju. Ar gėdos visai jau nebeturite? Kokie uždaviniai iškelti švietimo įstaigų vadovams? Rinkti rinkliavas iš tėvų ir gerinti aplinką, taip pat pirkti mokymo priemones. Pasidomėkite žurnalistai. Paviešinkite. Ar tikrai legalu? Juk mokame mokesčius, kad visa tai atkeliautų į švietimo įstaigas. Įdomu kaip švietimo įstaigos tokias rinkliavas įteisins. Spėkit kas turės rinkti rinkliavas? Tai jau tikrai ne direktorius. Auklėtojai ir mokytojai. Kas yra mokytojas šiuo metu! Ar galima dar labiau pažeminti pedagogus? Spardomi mokinių, keiksnojami vaikų ir tėvų, siuntinėjami ten kur rusų laivas, nes ne pagrindinį darbą turi daryti. 1000€ ne kiekvienas mokytojas uždirba ar tai orus atlygimas, net mokiniai tyčiojasi, kad mokytojas uždirba tik tiek.

  Komentaras

  Esu paruošiamosios klasės mokinės mama, ir į jokias kitas progimnazijas neisim. Vyras dirba užsienyje, tada paprasčiau bus emigruoti. Ir grįšime, kai reiks eiti į 1 klasę, į Sakalėlio pradinę mokyklą. Miesto valdžia nenurodines kur vesti man vaikus.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.