Dau­giau kaip de­šimt Aly­taus me­di­kų at­si­lie­pė į kvie­ti­mą pa­dė­ti ko­le­goms Uk­rai­no­je (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­lai­ky­mą ka­re ko­vo­jan­čiai Uk­rai­nai liu­di­ja ant jos pa­sta­to iš­kel­tos Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos vė­lia­vos.
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­lai­ky­mą ka­re ko­vo­jan­čiai Uk­rai­nai liu­di­ja ant jos pa­sta­to iš­kel­tos Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos vė­lia­vos.
Ru­si­jai tik pra­dė­jus ka­rą Uk­rai­no­je, o taip at­si­ti­ko jau dau­giau nei prieš sa­vai­tę, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­kvie­tė me­di­kus vyk­ti į mi­si­ją Uk­rai­no­je ir pa­dė­ti žmo­nėms, nu­ken­tė­ju­siems nuo ka­ri­nių veiks­mų. Ka­dan­gi to­kiai sa­va­no­riš­kai mi­si­jai at­si­ra­do daug me­di­kų ir ne tik iš Lie­tu­vos, šios sa­vai­tės pra­džio­je re­gist­ra­ci­ja lai­ki­nai su­stab­dy­ta. Iš Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų vyk­ti į pa­gal­bą Uk­rai­no­je pa­reiš­kė no­rą per de­šimt me­di­kų. Ko­vo 4-ąją į Uk­rai­nos mies­tą Kre­men­ču­ką, su ku­riuo ben­dra­dar­biau­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, iš­ke­lia­vo sa­vi­val­dy­bės nu­pirk­ta ir ver­sli­nin­kų pa­do­va­no­ta pa­ra­mos siun­ta.

Pre­li­mi­na­ri mi­si­jos truk­mė – 10–14 die­nų

Pra­si­dė­jus Ru­si­jos ka­ro veiks­mams prieš Uk­rai­ną, šios ša­lies Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai iš tokios mi­nis­te­ri­jos Lie­tu­vo­je pa­pra­šė pa­gal­bos svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je. Vie­na iš įvar­dy­tų pa­ra­mos prie­mo­nių – me­di­kų at­vy­ki­mas į ag­re­so­riaus už­pul­tą ša­lį, kad jie teik­tų pa­gal­bą nuo ka­ro veiks­mų nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms.

Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į me­di­kus, esant rei­ka­lui ga­lin­čius vyk­ti į sa­va­no­riš­ką mi­si­ją ir pa­dė­ti ko­le­goms uk­rai­nie­čiams.

Pre­li­mi­na­ri mi­si­jos truk­mė – 10–14 die­nų, jos da­ly­viams sa­va­no­riams bus pa­den­gia­mos trans­por­ta­vi­mo, ap­gy­ven­di­ni­mo ir ki­tos su mi­si­jos vyk­dy­mu su­si­ju­sios bū­ti­nos iš­lai­dos bei mo­ka­mas dar­bo už­mo­kes­tis.

Ne­pra­ėjus nė sa­vai­tei po to­kio mi­nis­te­ri­jos krei­pi­mo­si, ji pra­ne­šė lai­ki­nai stab­dan­ti sa­va­no­rių me­di­kų re­gist­ra­ci­ją mi­si­jai į Uk­rai­ną. Mat per trum­pą lai­ko at­si­ra­do be­veik 300 me­di­kų, pa­reiš­ku­sių no­rą vyk­ti į pa­gal­bą ko­le­goms Uk­rai­no­je.

Kaip pra­ne­ša Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, krei­pė­si me­di­kai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Da­ni­jos, Nor­ve­gi­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Vo­kie­ti­jos. Tai me­di­ci­nos stu­den­tai, re­zi­den­tai, slau­gy­to­jai, jų pa­dė­jė­jai, odon­to­lo­gai, ki­ne­zi­te­ra­peu­tai, er­go­te­ra­peu­tai, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai, pa­ra­me­di­kai. Vy­riau­siam at­si­lie­pu­siam į pa­gal­bos pra­šy­mą – 65-eri.

Šiuo me­tu ren­gia­mos dvi į Uk­rai­ną vyk­sian­čių me­di­kų ko­man­dos po 12 žmo­nių, kom­plek­tuo­ja­ma įran­ga, ar­ti­miau­siu me­tu pra­si­dės mo­ky­mai.

 

Iš li­go­ni­nės pa­reiš­kė no­rą vyk­ti trys, iš Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties – aš­tuo­ni me­di­kai

Iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­dė­ti me­di­kams Uk­rai­no­je pa­reiš­kė no­rą Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Vir­gi­li­jus Le­ke­tas, anes­te­zio­lo­gė-re­a­ni­ma­to­lo­gė Li­na Ta­mo­šiū­nie­nė ir gy­dy­to­ja neu­ro­lo­gė Ne­lė To­cio­ny­tė.

„Dar ne­ži­nau, ar bū­siu pa­kvies­tas į mi­si­ją, la­bai ne­si­no­ri re­kla­muo­tis apie pa­reikš­tą no­rą, man re­kla­mos ne­rei­kia. Ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ka­riau­ti ne­mo­ku, o kaip me­di­kas – ga­liu pa­dė­ti. Jei ag­re­so­rius ne­bus su­stab­dy­tas Uk­rai­no­je, to­liau ga­li­me bū­ti mes jo aki­ra­ty­je. Ma­čiau gy­ve­ni­mą, kaip sa­ko­ma, prie ru­so, la­bai ne­no­rė­čiau, kad jis grįž­tų“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Le­ke­tas.

N.To­cio­ny­tė tvir­ti­no šian­dien dar jo­kio žyg­dar­bio ne­pa­da­riu­si: „Iš­reiš­kiau sa­vo po­zi­ci­ją ir, jei rei­kės, pa­dė­siu. Da­bar vi­si sten­gia­si pa­dė­ti uk­rai­nie­čiams kuo kas ga­li. Aš, kaip me­di­kė, pa­si­ren­gu­si at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas ka­ro už­klup­to­je Uk­rai­no­je.“

„Ko­dėl pa­reiš­kiau no­rą vyk­ti į pa­gal­bą Uk­rai­nos me­di­kams? To­dėl, kad no­riu pri­si­dė­ti kon­kre­čiais pa­ra­mos veiks­mais. Ma­no vai­kai už­au­gin­ti, gy­ve­na sa­va­ran­kiš­kai, pa­gal­vo­jau, kad ga­liu ryž­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kvie­ti­mui į mi­si­ją Uk­rai­no­je“, – tei­gė L.Ta­mo­šiū­nie­nė.

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­lai­ky­mą ka­re ko­vo­jan­čiai Uk­rai­nai liu­di­ja ant jos pa­sta­to iš­kel­tos Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos vė­lia­vos.

Iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties į mi­si­ją šio­je ka­ro veiks­mų ka­muo­ja­mo­je ša­ly­je pa­reiš­kė no­rą vyk­ti aš­tuo­ni pa­ra­me­di­kai ir sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos slau­gos spe­cia­lis­tai.

 

Į Kre­men­ču­ką iš­ke­lia­vo pa­ra­mos siun­ta

Pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė šios ša­lies Kre­men­ču­ko mies­to, su ku­riuo ben­dra­dar­biau­ja Dzū­ki­jos sos­ti­nė, pra­šy­mas su­teik­ti pa­ra­mą me­di­ci­nos reik­me­ni­mis. Iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos drektoriaus re­zer­vo tam skir­ta per 20 tūkst. eu­rų.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, nu­pirk­ti vi­si pra­šy­ti reik­me­nys – elek­tros ge­ne­ra­to­riai, la­rin­gi­nės kau­kės, neš­tu­vai, pa­ra­me­di­kų kup­ri­nės, akių dug­nui tir­ti skir­tas of­tal­mos­ko­pas, krau­ja­vi­mui stab­dy­ti rei­ka­lin­gi tur­ni­ke­tai, pul­sok­si­met­rai, gai­vi­ni­mo ma­ne­ke­nas. Taip pat į siun­tą Kre­men­ču­kui įdė­ta mieg­mai­šių, mie­go­ji­mo ki­li­mė­lių, ple­dų, ku­riuos sa­vi­val­dy­bė yra ga­vu­si kaip pa­ra­mą.

Aly­taus ben­dro­vė „Trai­de­nis“ sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos siun­tą Kre­men­ču­kui pa­pil­dė įvai­rių vais­tų rin­ki­niais, tvar­slia­va, hi­gie­nos prie­mo­nė­mis, kū­di­kiams skir­tu mais­tu, saus­kel­nė­mis, įdė­jo pen­kis kom­plek­tus su ko­vo­to­jams rei­ka­lin­gais daik­tais – mieg­mai­šiais, ba­tais, mie­go­ji­mo ki­li­mė­liais, ple­dais, lip­nių juos­tų, žieb­tu­vė­lių. Šios ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, miesto tarybos nario Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, jo va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė ir jis pats pa­lai­ko ry­šius su kai ku­rio­mis įmo­nė­mis Uk­rai­no­je, tad jau­čia­ma pa­rei­ga pa­dė­ti už vi­sus mus ko­vo­jan­tiems uk­rai­nie­čiams.

Va­kar, ko­vo 4-ąją, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai – mero visuo­meninis konsultantas Saulius Ivoška ir vairuotojas Donatas – su mik­ro­au­to­bu­su vi­są šią Kre­men­ču­kui skir­tą pa­ra­mą iš­ve­žė į Uk­rai­ną. Su­tartoje šios valsty­bės teritorijoje ją turi pasiimti Kremenčuko miesto savivaldos atstovai.

Nuo praėjusios savaitės pabaigos Alytaus kultūros centre veikiančiame karo pabėgėlių iš Ukrainos registracijos ir paskirstymo punkte, kovo 4-osios ryto duomenimis, čia jau registravosi 516 pabėgėlių. Tos pačios dienos rytą laikinai iki 72 valandų Alytaus kultūros centre gyveno 6 pabėgusieji nuo karo Ukrainoje, kitoje tokioje Dzūkijos sostinėje numatytoje vietoje, Pirmajame Alytuje veikusiuose Vaikų globos namuose, – 27.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  "Was there a specific reason for expressing interest in aiding Ukraine's doctors? Because I'd want to make a difference by taking concrete efforts to driving directions help. I believed I could ask the Ministry of Health to a mission in Ukraine since my children have grown up and are on their own "According to L. Tamoinien.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.