Dau­gia­funk­cė le­do are­na Aly­tu­je: pri­va­taus ka­pi­ta­lo pra­di­nės in­ves­ti­ci­jos – mi­li­jo­ni­nės, kas­me­tės sa­vi­val­dy­bės – šim­ta­tūks­tan­ti­nės (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Are­nai pa­rink­ta vie­ta – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je, sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ da­bar val­do­ma te­ri­to­ri­ja, Žu­vin­to g. 4. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Are­nai pa­rink­ta vie­ta – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je, sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ da­bar val­do­ma te­ri­to­ri­ja, Žu­vin­to g. 4. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį, va­sa­rio 25-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po il­gų dis­ku­si­jų bu­vo pri­tar­ta Dau­gia­funk­cės le­do are­nos in­fra­struk­tū­ros sta­ty­bos, įveik­li­ni­mo ir pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės reik­mėms pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių part­ne­rys­tės bū­du tiks­lin­gu­mui. Šiuo pri­ta­ri­mu už­deg­ta ža­lia švie­sa Dau­gia­funk­cės le­do are­nos at­si­ra­di­mui Aly­tu­je, o toks pro­jek­tas mies­te pir­mą­kart bū­tų vyk­do­mas pa­gal vie­šo­jo ir pri­va­taus sub­jek­tų part­ne­rys­tę, kai bū­tų in­ves­tuo­ja­mos pri­va­čios ir sa­vi­val­dy­bės lė­šos. Le­do are­na at­si­ras­tų Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je, mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ val­do­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, kur da­bar yra šios ben­dro­vės Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­rius. Ne vie­nas ta­ry­bos na­rys reiš­kė abe­jo­nes dėl Le­do are­nos fi­nan­si­nės naš­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui, ta­čiau ko­kia kon­kre­čiai bus ši naš­ta, pa­aiš­kės vie­šo­jo kon­kur­so bū­du pa­rin­kus pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją.

Dvi al­ter­na­ty­vos: vie­na – už 3,1 mln. eu­rų, ki­ta – už 2,3 mln. eu­rų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ke­lis kar­tus bu­vo pa­brėž­ta, kad Dau­gia­funk­cės le­do are­nos idė­ja pri­klau­so me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui. Šis sa­kė, kad to­kios are­nos po­rei­kį pa­ju­tęs kal­bė­da­mas su mies­to žmo­nė­mis, ta­čiau pa­brė­žė, jog dar pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį ta­ry­ba yra pri­ėmu­si spren­di­mą reng­ti Le­do are­nos sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą.

Ta­ry­bai pri­ėmus to­kį spren­di­mą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­za­vo mi­nė­to pro­jek­to ren­gė­jo pa­slau­gos vie­šą­jį pir­ki­mą. Jį lai­mė­jo Vil­niaus ben­dro­vė „Pe­ri­tus part­ners“, ku­ri in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą pa­ren­gė maž­daug už 10 tūkst. eu­rų.

Jos at­sto­vas Liu­das Prū­sai­tis, pa­reng­tą pro­jek­tą pri­sta­ty­mas va­sa­rio 25-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, iš­sky­rė dvi pro­jek­to al­ter­na­ty­vas: pa­gal pir­mą­ją sto­gi­nės plo­tas, nuo ku­rio pri­klau­sy­tų are­nos dy­dis, bū­tų 3 tūkst. 500 kv. met­rų, jos aukš­tis – 11 met­rų, pa­gal­bi­nio pa­sta­to plo­tas – 950 kv. met­rų, pa­gal ant­rą­ją sto­gi­nės plo­tas – 2 tūkst. 900 kv. met­rų, jos aukš­tis – 7 met­rai, pa­gal­bi­nio pa­sta­to plo­tas – 571 kv. met­ras. Abiem at­ve­jais Le­do are­no­je bū­tų 100 kv. met­rų dy­džio ka­vi­nė ir au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė.

Pa­gal pir­mą al­ter­na­ty­vą pri­va­taus ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jos į are­nos sta­ty­bą ir jos įran­gą bū­tų 3,1 mln. eu­rų, pa­gal an­trą – 2,3 mln. eu­rų su PVM.

Le­do are­nos sta­ty­bos vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo part­ne­rys­tės pro­jek­to ren­gi­mui va­do­vau­jan­tis me­ro pa­ta­rė­jas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad, at­li­kus fi­nan­si­nę, eko­no­mi­nę ir tei­si­nę ana­li­zę, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui pa­rink­ta ant­ro­ji al­ter­na­ty­va, ku­ri pa­rei­ka­lau­tų tiek ma­žes­nių fi­nan­si­nių in­ves­ti­ci­jų, tiek ir ma­žes­nio sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo.

Sta­ty­ba ir įren­gi­mas už­truk­tų dve­jus me­tus

Kaip nu­ma­ty­ta in­ves­ti­ci­nia­me pro­jek­te, Le­do are­nos sta­ty­ba ir įren­gi­mas už­truk­tų dve­jus me­tus, po to pen­kio­li­ka me­tų are­ną val­dy­tų ir ad­mi­nist­ruo­tų pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas, už­tik­rin­tų prie­žiū­rą, ei­na­mą­jį ir ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą.

„Sie­kiant eli­mi­nuo­ti privataus sub­jek­to ne­mo­ku­mo ri­zi­ką, ke­ti­na­ma są­ly­go­se nu­ma­ty­ti ob­jek­to įkei­ti­mą vie­ša­jam sub­jek­tui – sa­vi­val­dy­bei vi­sam su­tar­ties lai­ko­tar­piui, ku­rio pa­bai­go­je vi­sas su­kur­tas tur­tas bū­tų per­duo­tas į sa­vi­val­dy­bės ba­lan­są“, – sa­kė A.Ja­ru­še­vi­čius.

Ėmus veik­ti are­nai, sa­vi­val­dy­bė pen­kio­li­ka me­tų pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui kas­met mo­kė­tų po 200 tūkst. eu­rų už jos veik­lą ir už­tik­rin­tų mies­to mo­ki­nių tre­ni­ra­vi­mą­si are­no­je – mi­ni­ma­liai 860 va­lan­dų per me­tus, at­si­žvel­giant į įkai­nius tai ga­lė­tų kai­nuo­ti dar 20 tūkst. eurų per me­tus.

Me­ro pa­ta­rė­jo tei­gi­mu, tiek me­ti­nio sa­vi­val­dy­bės mo­kė­ji­mo da­lis, tiek pa­slau­gos va­lan­di­nis įkai­nis bei sa­vi­val­dy­bės per­ka­mų va­lan­dų skai­čius tu­rė­tų pa­tek­ti tarp eko­no­mi­nių ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų: „Pro­jek­te skai­čiuo­ja­ma, kad vie­šo­jo sub­jek­to mo­kė­ji­mai su­da­ry­tų apie du treč­da­lius rei­kia­mų paja­mų, įver­ti­nant ir in­ves­ti­ci­jų at­si­pir­ki­mą, o ga­li­ma pri­va­taus ka­pi­ta­lo kas­me­tė in­ves­ti­ci­jų grą­ža – apie 13 pro­cen­tų.“

Pla­nuo­ja­mi di­džiau­si sa­vi­val­dy­bės tur­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mais pri­va­čiam sub­jek­tui per pen­kio­li­ka me­tų, iš­reikš­ti gry­ną­ja da­bar­ti­ne ver­te, – be­veik 3 mln. 800 tūkst. eu­rų su PVM.

Are­no­je, ku­ri tu­rė­tų ma­žiau­siai 400 sė­di­mų vie­tų žiū­ro­vams, vyk­tų le­do ri­tu­lio, ak­men­sly­džio, dai­lio­jo čiuo­ži­mo, rie­du­čių ri­tu­lio spor­ti­nin­kų tre­ni­ruo­tės ir šių ša­kų var­žy­bos. A.Ja­ru­še­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad sie­kia­muo­se pro­jek­to re­zul­ta­tuo­se nu­ro­do­ma, jog tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė or­ga­ni­zuo­ti var­žy­bas pa­gal Tarp­tau­ti­nės le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jos rei­ka­la­vi­mus.

Dau­gia­funk­cė le­do are­na Aly­tu­je įvar­dy­ta kaip iš­skir­ti­nis, mies­tie­čius ir tu­ris­tus pri­trauk­sian­tis ob­jek­tas Pie­tų Lie­tu­vo­je, nes iki šiol to­kias are­nas ar čiuo­žyk­las tu­ri Vil­nius, Kau­nas, Elek­trė­nai, Šiau­liai, Klai­pė­da, Ma­žei­kiai ir Pa­ne­vė­žys.

Are­nai pa­rink­ta vie­ta – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je, sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ da­bar val­do­ma te­ri­to­ri­ja, Žu­vin­to g. 4, kur vei­kia jos Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­rius. Tai be­veik 44 arų te­ri­to­ri­ja prie Jau­ni­mo par­ko su 840 kv. met­rų dy­džio pa­sta­tu ir in­ži­ne­ri­niais sta­ti­niais. Šiuo me­tu ši­lu­mos tie­kė­jai že­mės skly­pą nuo­mo­ja iš vals­ty­bės, tad, nu­spren­dus sta­ty­ti Le­do are­ną, sa­vi­val­dy­bei iš mi­nė­tos ben­dro­vės tek­tų per­im­ti čia esan­tį tur­tą, su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba su­si­tvar­ky­ti že­mės rei­ka­lus.

Be­je, šio­je vie­to­je prieš ku­rį lai­ką gal­vo­ta sta­ty­ti spor­ti­nin­kų vieš­bu­tį. Kaip bu­vo pa­brėž­ta mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, į pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo iš­lai­das sta­tant are­ną yra įskai­čiuo­tos lė­šos, rei­ka­lin­gos pa­sta­to nu­grio­vi­mui mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

„Ob­jek­tui pa­rink­ta vie­ta vie­no­dai nu­to­lu­si nuo pa­grin­di­nių mies­to gy­ve­na­mų­jų mik­ro­ra­jo­nų, pa­to­giai pa­sie­kia­ma vie­šuo­ju trans­por­tu. Tai la­bai svar­bu spor­tuo­jan­tiems moks­lei­viams, ku­rie į tre­ni­ruo­tes tu­ri neš­tis ne­ma­žai sve­rian­čią eki­puo­tę. Le­do are­na pa­pil­dys čia jau esan­čią spor­to in­fra­struk­tū­rą, o pro pu­siau at­vi­ras are­nos sie­nas at­si­vers vaiz­dai į kryp­tin­gai plė­to­ja­mą Jau­ni­mo par­ką. Ne­pai­sant to, kad pla­nuo­ja­ma pu­siau at­vi­ra Le­do are­na, pa­si­nau­do­jant tech­no­lo­gi­ne įran­ga jo­je le­dą bus ga­li­ma eks­plo­a­tuo­ti aš­tuo­nis mė­ne­sius per me­tus. Li­ku­sį lai­ką, le­dą pa­kei­tus į kie­tos dan­gos aikš­tę, čia bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti įvai­rius ren­gi­nius ir ki­tų spor­to ša­kų tre­ni­ruo­tes“, – Le­do are­nos pri­va­lu­mus var­di­jo me­ro pa­ta­rė­jas A.Ja­ru­še­vi­čius.

Abe­jo­jan­čius ra­mi­no gar­sus le­do ri­tu­li­nin­kas Dai­nius Zub­rus

Ar sa­vi­val­dy­bė su Le­do are­na ne­už­si­de­da per di­de­lės fi­nan­si­nės naš­tos, pir­miau­sia su­abe­jo­jo ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Če­čė­ta. Apie tai, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rės su­ge­ne­ruo­ti lė­šas ver­slui, val­dan­čiam are­ną, ir apie tai, kad vien dėl bran­gios spor­tui ant le­do skir­tos ap­ran­gos to­li gra­žu ne vi­si ga­lės lan­ky­tis are­no­je, kal­bė­jo ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas.

„Rei­kia vie­tos, kur aly­tiš­kiai ga­lė­tų čiuo­ži­nė­ti pa­čiū­žo­mis. Tam už­tek­tų ir le­do aikš­te­lių. Ma­no pa­siū­ly­mas – jas ga­li­ma įreng­ti žie­mos me­tu ke­lio­se mies­to vie­to­se ir tai bran­giai ne­kai­nuo­tų. Ko­dėl to žie­mą ne­pa­da­rius Ro­tu­šės aikš­tė­je, kad ir ka­vi­nės ga­lė­tų už­si­dirb­ti, ar, pa­vyz­džiui, Dai­nų slė­ny­je, prie Spor­to rū­mų. Ko­dėl ne­nag­ri­nė­ja­ma pen­kis ar dau­giau kar­tų pi­ges­nių va­rian­tų?“ – kal­bė­jo ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius.

Ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se į jos na­rius krei­pė­si Aly­taus mies­to spor­to ta­ry­ba, ne­pri­tar­da­ma to­kiai in­ves­ti­ci­jai, nes, jos nuo­mo­ne, pir­miau­sia dė­me­sį rei­kia skir­ti esa­moms spor­to ša­koms ir tu­ri­moms ba­zėms iš­lai­ky­ti bei pri­žiū­rė­ti. Spor­to ta­ry­ba, iš­ana­li­za­vu­si Le­do are­nos pro­jek­tą, pa­da­rė iš­va­dą, kad aikš­te­lė pro­jek­tuo­ja­ma ma­žes­nių mat­me­nų, nei pa­tvir­tin­ta Tarp­tau­ti­nės le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jos, va­di­na­si, are­no­je ne­ga­lės vyk­ti ofi­cia­lios le­do ri­tu­lio var­žy­bos.

Abe­jo­jan­čius Le­do are­nos pa­jė­gu­mu ėmė ra­min­ti prie nuo­to­li­nio mies­to ta­ry­bos po­sė­džio pri­jun­gęs gar­sus le­do ri­tu­li­nin­kas, dzū­kiš­kų šak­nų tu­rin­tis Dai­nius Zub­rus: „Kiek žiū­rė­jau skly­pą ir pro­jek­tą, ma­nau, kad aikš­tė bus tin­ka­mo dy­džio, čia ga­lė­tų žais­ti vy­rai ir jau­niai, ga­lė­tų vyk­ti tarp­tau­ti­niai jų tur­ny­rai. Pie­tų Lie­tu­vo­je nė­ra le­do aikš­tės, to­dėl at­si­ra­dus jai Aly­tu­je, bū­tų tik­rai už­im­ta.“

„Pe­ri­tus part­ners“ at­sto­vui L.Prū­sai­čiui pa­reiš­kus, kad aikš­tė bus 63 met­rų il­gio ir apie 50 met­rų plo­čio, o pa­gal rei­ka­la­vi­mus tai ati­tin­ka­mai tu­rė­tų bū­ti 60 ir 30 met­rų, dis­ku­si­jos dėl jos ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mams kaip ir ne­be­li­ko.

„Kol kas tai te­ori­niai skai­čiai, kai­na bus aiš­ki po kon­kur­so“

Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ta­ry­bos na­riams, kri­ti­ka­vu­siems di­de­lę grą­žą nuo in­ves­ti­ci­jų ir pri­si­i­ma­mus per di­de­lius sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mus, ne vie­ną kar­tą po­sė­džio me­tu tei­gė: „Kol kas tai te­ori­niai skai­čiai, kai­na bus aiš­ki po kon­kur­so.“

Da­bar ta­ry­bai pri­ta­rus Aly­taus dau­gia­funk­cės le­do are­nos in­fra­struk­tū­ros sta­ty­bos, įveik­li­ni­mo ir pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės reik­mėms pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių part­ne­rys­tės bū­du tiks­lin­gu­mui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skelbs vie­šą kon­kur­są pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui pa­rink­ti.

A.Ja­ru­še­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, pir­miau­sia bus ren­gia­ma partnerystės projekto dokumentacija ir pačios sutarties projektas: „Konkurso sąlygų paketas apims statinio techninius parametrus, reika­la­vi­mus teikiamoms paslaugoms, part­nerystės atrankos kriterijus, o pa­rengta dokumentacija bus vieši­nama pastaboms ir siūlymams pateikti. Taip pat numatoma vieša konsultacija su potencialiais investuotojais ir tik tuo­met, ga­vus ga­lu­ti­nius pa­siū­ly­mus, at­ren­ka­mas pri­va­tus part­ne­ris ir ren­gia­mas su­tar­ties pro­jek­tas, ku­ris bus de­ri­na­mas ne tik su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra, bet ir su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.“

Kaip nu­ma­ty­ta va­sa­rio 25-ąją pri­im­ta­me ta­ry­bos spren­di­me, pa­rin­kus nu­ga­lė­to­ją, jai bus tei­kia­mas svars­ty­ti part­ne­rys­tės su­tar­ties pro­jek­tas, – to­kia su­tar­tis ga­li bū­ti pa­si­ra­šo­ma ir įgy­ven­di­na­ma, tik jai pri­ta­rus ta­ry­bos spren­di­mu.

Tad Le­do are­nos klau­si­mas jau su kon­kre­čiu pri­va­čiu in­ves­tuo­to­ju, jo in­ves­ti­ci­jų dy­džiu ir są­ly­go­mis dar kar­tą grįš į mies­to ta­ry­bą. Tuo­met jau bus aiš­ku, ar ne­už­ges įjung­ta ža­lia švie­sa Aly­tu­je at­si­ras­ti Dau­gia­funk­cei le­do are­nai.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.